விக்கிப்பீடியா:இலங்கையின் கிழக்கு-வடக்கு-மலையக தொழிற்கலைகளை பல்லூடக முறையில் ஆவணப்படுத்தல்/காலக்கோடு

முகப்பு   உரையாடல்   சந்திப்புக்கள்   களப் பணிளும் பட்டறைகளும்   கலைகள்   காலக்கோடு   களப்பணி விதிகளும் செயல்முறைகளும்   உசாத்துணைகள்    

நல்கை தொகு

 • நல்கை நிதி பெறுதல்
 • நல்கை தொடக்க கட்ட Reporting
 • Offline Outreach input from Wikimedia
 • Batch uploading, archiving quality video uploading questions to Wikimedia

ஆயத்த வேலைகள் தொகு

மலையகம் Outreach தொகு

 • தொடர்புகள் ஏற்படுத்தல்

நிலுவையில் உள்ள பணிகள் தொகு

 • சிறீகாந்தலட்சுமி உள்ளீடுகளைப் பெறுதல்
 • தொழிற்கலைகள் பட்டியல் முதல் வரைவு - 50
 • யூலை அறிக்கை - நற்கீரன்
 • மலையக கணினி நடுவங்களை (எ.கா: பிரஜாசக்தி) Map செய்தல்
 • Contacts List
 • வார்ப்புரு வடிவமைப்பு
 • Campaign
 • முன்னோடி பயிற்சிகள்/அறிமுக நிகழ்வுகள்
 • முன்னோடி களப் பணி
 • SVIAS சந்திப்பு - சிவகுமார்
 • மாதிரி ஊடகங்களை உருவாக்கல்
 • எப்படி உபரகரணங்களை rent செய்தல் வழிகாட்டி
 • சிவாவை பின்தொடர்தல்
 • புஸ்பராஜனை பின்தொடர்தல்