முதன்மை பட்டியைத் திறக்கவும்

இந்திய மாநிலப் போக்குவரத்துப் பதிவு எண்கள்

இந்தியாவில் உள்ள ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் வாகனங்களின் பதிவெண்களுக்கு இடப்படும் முன்னொட்டுகள் மாநிலத்தைப் பொறுத்து மாறுபடும். இவை மாநிலத்தின் ஆங்கிலப்பெயரின் சுருக்கமாக அமையும்.

பதிவெண்தொகு