இலத்திரனியல் கலைச்சொற்கள்

(இலத்திரனியல் நுட்பியல் சொற்கள் இலிருந்து வழிமாற்றப்பட்டது)

மின் உறுப்புகள் - Componentsதொகு

கோட்பாடுகளும் விதிகளும்தொகு

இலத்திரனியல் சாதனங்கள் (எதிர்மின்னிக் கருவிகள்)தொகு

இலத்திரனியல் சுற்றுக்கள்தொகு

(Diode Rectifier (Half Bridge, Full Bridge, ஈரி திருத்தி (அரையலை திருத்தி, முழுவலை திருத்தி), Thyristor/SCR Rectifiers (கதவ நாலி/சிலிக்கான் கட்டுப்பாட்டுக் கடத்தி (சிகக) திருத்தி), Three Phase SCR Full Bridge Rectifier மூன்று-கட்ட சிகக முழுவலைத் திருத்தி)


  • பெயர்ப்பி Converter (DC to DC, நேர்மின்னோட்டம் - நேர்மின்னோட்டம்; நேமி-நேமி)

(Buck Converter, 1Q, 2Q Choppers, Buck Converter, Forward Converter, Flyback Converter)

  • Inverter (DC to AC) - அலைதோற்றி (நேர்மின்னோட்டத்தை மாறுமின்னோட்டமாக மாற்றுவது)

(Single Phase Inverter (Half bridge, Full Birdge) (ஒற்றைமுக தோற்றி, Three Phase Inverter மும்முகத் தோற்றி, Square Mode Operated Inverter, PWM Inverter (துடிப்பு அகலம் மாற்றும் (து.அ.மா) அலைதோற்றி. துடிப்பலை அல்லது கட்டவலை = pulse, )

மின்னியல்தொகு

இலத்திரனியல் பொது (எதிர்மின்னியல் பொது)தொகுமின்காந்த அலைதொகு


இலத்திரனியல் அளவிடும் கருவிகள் (எதிர்மின்னி அளவிகள்)தொகு

இயல்கள்தொகு

துணை நூல்கள்தொகு

  • சூ. றெ. ஜெயக்குமார், சு. நிமலன், பு. ரவிராஜன். (2000). அடிப்படை இலத்திரனியல். குளோபல் பதிப்பகம்: கொழும்பு.
  • (2002). நர்மதாவின் தமிழ் அகராதி. சென்னை: நர்மதா.

வெளி இணைப்புகள்தொகு