கேரள வர்மா வல்லிய கோயி தம்புரான் - Other languages