வலையப்பட்டி ஏ. ஆர். சுப்பிரமணியம் - Other languages