சீன மக்கள் குடியரசின் அரச மன்றம்

சீன மக்கள் குடியரசின் அரச மன்றம் என்பது சீன அரசின் முதன்மை நிர்வாக அலகு. பிரதமர் தலைமை தாங்கும் இந்த அமைப்பில் பல்வேறு அரச துறைகளைச் சார்ந்த 50 வரையான தலைமைப் பணியாளர்கள் உள்ளனர். சீன அரசியலில் சீனப் பொதுவுடமைக் கட்சி, மக்கள் விடுதலைப் படை ஆகியவற்றுடன் இணையாக இது ஒரு முக்கிய இடத்தைப் பெறுகிறது.

சீன மக்கள் குடியரசின் அரசமைப்பு


அரசமைப்புச் சட்டம்
சட்டமன்றம்
தேசிய மக்கள் பேராயம்
தேசிய மக்கள் பேராய நிலைக் குழு
சீன சனாதிபதி - கூ சிங்தாவ்
செயற்குழு/நிர்வாகம்
சீன மக்கள் குடியரசின் அரச மன்றம்
சீனப் பிரதமர் -
மக்கள் விடுதலைப் படை
நீதிமன்றம்
உச்ச மக்கள் நீதிமன்றம்
அரசியல்
சீனப் பொதுவுடமைக் கட்சி
சீ.பொ.க நடுவண் செயற்குழு
சீ.பொ.க தேசிய பேராயம்
வரலாறும் கொள்கைகளும்
மா சே துங் - மாசேதுங் கோட்பாடு
டங் சியாவுபிங் - டங் சியாவுபிங் கோட்பாடு
யான் சமீன் - Three Represents
கூ சிங்தாவ் - அறிவியல் வளர்ச்சியல் கருத்துரு
சிக்கல்கள்

தொகு