வார்ப்புரு:இலங்கை சபரகமுவா மாகாணத்தில் உள்ள நகரங்கள்