வார்ப்புரு:கால ஓட்டத்தில் இசுலாமியத் தமிழ் இலக்கியப் பட்டியல்

900 தொகு

 • திருமெய்ஞானச் சர நூல் - தக்கலை பீர் முகம்மது அப்பா
 • ஞான மலை வளம் - தக்கலை பீர் முகம்மது அப்பா
 • ஞான ரத்தினக் குறவஞ்சி - தக்கலை பீர் முகம்மது அப்பா
 • ஞான மணி மாலை - தக்கலை பீர் முகம்மது அப்பா
 • ஞானப் புகழ்ச்சி - தக்கலை பீர் முகம்மது அப்பா
 • ஞானப்பால் - தக்கலை பீர் முகம்மது அப்பா
 • ஞானப்பூட்டு - தக்கலை பீர் முகம்மது அப்பா
 • ஞானக்குறம் - தக்கலை பீர் முகம்மது அப்பா
 • ஞான ஆனந்தகளிப்பு - தக்கலை பீர் முகம்மது அப்பா
 • ஞான நடனம் - தக்கலை பீர் முகம்மது அப்பா
 • ஞான மூச்சுடர் பதிகங்கள் - தக்கலை பீர் முகம்மது அப்பா
 • ஞான விகட சமர்த்து - தக்கலை பீர் முகம்மது அப்பா
 • ஞானத் திறவு கோல் - தக்கலை பீர் முகம்மது அப்பா
 • ஞான தித்தி - தக்கலை பீர் முகம்மது அப்பா

1100 தொகு

1400 தொகு

1500 தொகு

1600 தொகு

1700 தொகு

1800 தொகு

1900 தொகு

 • பக்திப் பாமாலை - ஜமாலிய்யா செய்யது யாசீன் மௌலான
 • மஹ்ஜபீன் காவியம் - ஜின்னாஹ் சரீபுத்தீன்
 • நாயகர் பன்னிரு பாடல். - ஜே.எஸ்.கே.ஏ.ஏ.எச். மௌலானா
 • அற்புத அகில நாதர் - ஜே.எஸ்.கே.ஏ.ஏ.எச். மௌலானா
 • இறையருட்பா - ஜே.எஸ்.கே.ஏ.ஏ.எச். மௌலானா

2000 தொகு

காலம் ? தொகு