வார்ப்புரு:MahayanaBuddhism

நாடுகள்
இந்தியா • இலங்கை • சீனா • சப்பான்
மியான்மர்
கம்போடியா
ஆங்காங்
தைவான்
கொரியா • வியட்நாம்
தாய்வான் • மங்கோலியா
திபேத்து • பூட்டான் • நேபாளம்
கொள்கை
போதிசத்வர் • Upāya
Samādhi • Prajñā
Śunyatā • Trikāya
மகாயான சூத்திரங்கள்
Prajñāpāramitā Sūtras
தாமரை சூத்திரம்
நிர்வாண சூத்திரம்
சுவர்ணபிரபாச சூத்திரம்
தசபூமிக சூத்திரம்

Saṃdhinirmocana Sūtra
Avataṃsaka Sūtra
ததாகதகர்ப தத்துவம்
Laṅkāvatāra Sūtra
மகாயானப் பிரிவுகள்
மத்தியமிகம்
யோகசாரம்
சௌத்திராந்திக யோகசாரம்
சுகவதி
Esoteric Buddhism
தூய நிலம் • சென் • 
தியாந்தாய் • நிச்சிரென்
வரலாறு
பட்டுப் பாதை • நாகார்ஜுனர்
போதி தருமன்அசங்கர் • 
வசுபந்து
திக்நாகர்
தர்மகீர்த்தி
Portal

Template:MahayanaBuddhism categorizes major Wikipedia articles on Mahayana Buddhism into a sidebar.

Usageதொகு

This template can be invoked as follows:

{{MahayanaBuddhism}}transcludes the template as shown here.

Color schemeதொகு

The color scheme of this page is based on the prominence of golden light in Mahayana Buddhism as typified by the Golden Light Sutra. The colors of gold were sampled from a painting of Sukhavati, and specifically from the Avalokiteśvara figure's radiant aura of golden light.

The color scheme uses four custom hues: a light gold (hex #fbfac4), a vivid gold: (hex #fff692), a deep gold (hex #debc32), and a custom blue (hex #00ccff) for the non-link text.

Sourcesதொகு

Wikipedia's policy on verifiability states:

"The burden of evidence lies with the editor who adds or restores material. Material that is challenged or likely to be challenged needs a reliable source, which should be cited in the article."

The main article and set of related citations for this template's content is Mahayana. Questions about the reliability or accuracy of this template's concepts should be addressed on that article's talk page. Questions about this template's organzation should be addressed on this template's talk page.

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=வார்ப்புரு:MahayanaBuddhism&oldid=2509146" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது