விக்கிப்பீடியா:ஆண்டு நிறைவுகள்/சூலை 22

Maria Magdalene crucifixion detail.jpeg

சூலை 22: மர்தலேன் மரியாள் (படம்) திருவிழா, π அண்ணளவு நாள்

அண்மைய நாட்கள்: சூலை 21 சூலை 23 சூலை 24