ஒளியின் விளிம்பு விளைவு

தொகு குறிக்கிறது பல்வேறு நிகழ்வுகள் ஏற்படும் போது ஒரு முன்னேறு அலை சந்திப்புக்களில் ஒரு தடையாக அல்லது ஒரு பிளவு. அது வரையறுக்கப்படுகிறது ஒளி (bending) முனைகளில் சுற்றி ஒரு தடையாக அல்லது துளை பகுதியில் ஒரு முந்தைய நிழல் , தடையாக உள்ளது. உள்ள பாரம்பரிய இயற்பியல், விளிம்பு நிகழ்வு விவரித்தார் குறுக்கீடு அலைகள் படி பல முறைகள்–வங்கியின் கொள்கை. இந்த பண்பு நடத்தைகள் காட்சிக்கு போது ஒரு அலை சந்திப்புக்களில் ஒரு தடையாக அல்லது ஒரு பிளவு என்று ஒப்பிடக்கூடிய அளவு அதன் அலை. இதே போன்ற விளைவுகள் ஏற்படும் போது ஒரு ஒளி அலை பயணம் மூலம் ஒரு நடுத்தர ஒரு மாறுபடும் ஒளிவிலகல், அல்லது போது ஒரு ஒலி அலை மூலம் பயணம் ஒரு நடுத்தர பல்வேறு acoustic impedance. சிதறல் ஏற்படுகிறது அனைத்து அலைகள் உட்பட, ஒலி அலைகள், நீர் அலைகள், மின்காந்த அலைகள் போன்ற தெரியும் ஒளி, எக்ஸ்-ரே கதிர்கள் மற்றும் ரேடியோ அலைகள்.

Diffraction pattern of red laser beam made on a plate after passing through a small circular aperture in another plate

மேற்கோள்கள்தொகு