குடலிறக்கம்

குடலிறக்கம்
Frontal chest X-ray showing a hernia of Morgagni
வகைப்பாடு மற்றும் வெளிச்சான்றுகள்
சிறப்புgeneral surgery
ஐ.சி.டி.-10K40-K46
ஐ.சி.டி.-9550-553
மெரிசின்பிளசு000960
ஈமெடிசின்emerg/251 ped/2559
ம.பா.தD006547

குடலிறக்கம் என்பது ஒரு உறுப்பில் அல்லது சாதாரணமாக உறுப்பில் இருக்கும் துவாரத்தின் வழியாக உறுப்பின் தசைச்சுவரில் ஏற்படும் புடைப்பு ஆகும். ஒரு ஹையாடல் குடலிறக்கம் என்பது உதர விதானத்தில் உணவுக்குழாய் திறப்பின் வழியாக மார்பிடைச்சுவருக்குள் வயிற்றுப் புடைப்புகள் மேல்நோக்கி இருக்கும் போது ஏற்படுகிறது.

நோய்க்குறி உடலியக்கவியல்

தொகு

பெருமளவில் மிகவும் பொதுவான குடலிறக்கம் அடிவயிற்றில் உருவாகிறது. குறிப்பிட்ட இடத்தில் உள்ள துவாரத்தினுள் அடிவயிற்றுச் சுவற்றில் ஏற்படும் பலவீனம் அல்லது கொழுப்பேறிய திசு அல்லது அடிவயிற்று உறுப்புகள் வயிற்று உள்ளுறையால் சூழப்பட்டிருப்பதன் மூலமாக ஏற்படும் "பழுது" ஆகியவற்றின் போது புடைப்பு ஏற்படலாம். மற்றொரு பொதுவான குடலிறக்கம் முதுகுத்தண்டு வட்டுகள் தொடர்புடையதாக இருக்கிறது. மேலும் அடிமுதுகு நரம்புவலிக்கு காரணமாகிறது.

குடலிறக்கம் அது காணக்கூடிய அல்லது தொட்டு உணரக்கூடிய வீக்கம் உள்ள இடத்தில் வலியை ஏற்படுத்தலாம் அல்லது ஏற்படுத்தாமலும் இருக்கலாம் அல்லது சில நோயாளிகளில் உறுப்புக்களில் அழுத்தத்தின் காரணமாக அவை குடலிறக்கத்தில் "சிக்கிக்கொண்டு" மிகவும் தெளிவற்ற அறிகுறிகள் ஏற்படலாம். சிலநேரங்களில் உறுப்பு செயல் பிறழ்ச்சி ஏற்படலாம். கொழுப்புடைய திசு பொதுவாக முதலில் குடலிறக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. ஆனால் அது உறுப்பைத் தொடர்ந்து அல்லது உறுப்புடன் சேர்ந்து இருக்கலாம்.

பெரும்பாலான நேரங்களில் குடலிறக்கம் உறுப்பு இருக்கும் இடத்தின் பிரிவுகளில் அழுத்தம் அதிகரிக்கும் போது மற்றும் எல்லை பலவீனமாகவோ அல்லது உறுதியற்றோ இருக்கும் போது உருவாகிறது.

 • மென்படலங்கள் அல்லது தசைகள் ஆகியவற்றில் ஏற்படும் பலவீனம் பொதுவாக பிறவியியேலே ஏற்படுவதாக இருக்கும் (அதாவது சில குடும்பங்களில் குடலிறக்கம் ஏற்படுவது ஒரு தொடர்ந்த பகுதியாக இருக்கும்). மேலும் இது வயதாக ஆக அதிகரிக்கும் (எடுத்துக்காட்டாக இடைமுள்ளெலும்புத்தட்டின் அன்னுலஸ் ஃபிப்ரிசஸில் ஏற்படும் சிதைவு). ஆனால் இது எஹ்லர்ஸ்-டன்லோஸ் குறைபாடு அல்லது மார்ஃபன் குறைபாடு, பிரசவத்தின் போது தசைகளில் ஏற்படும் விரிவாக்கம், உடல்பருத்தவர்களில் எடை இழப்பு ஏற்படுதல் மற்றும் பல போன்ற மற்ற உடல்நலக்குறைபாடுகள் அடிப்படையிலும் அல்லது முந்தைய அறுவை சிகிச்சைகளில் ஏற்படும் தழுப்புகளின் காரணமாகவும் ஏற்படலாம்.
 • பல நிலைகள் (பிரசவம், வயிற்றில் நீர்க்கோர்ப்பு, COPD, வலிமலக்கழிப்பு, வலியற்ற புரோஸ்டேடிக் மிகை வளர்ச்சி) உள்-அடிவயிற்று அழுத்தத்தை நீண்டகாலத்திற்கு அதிகரிக்கும். மேலும் இதனால் அடிவயிற்று குடலிறக்கங்கள் மிகவும் அடிக்கடி நிகழ்வதாக இருக்கின்றன. கபாலத்தினுள் ஏற்படும் அதிகரித்த அழுத்தம் மண்டையோட்டுக்குரிய துவாரத்தின் குறுகிய பகுதிகள் மூலமாக அல்லது மண்டையோட்டுப் பெருந்துளை மூலமாக மூளையின் பகுதிகளில் குடலிறக்கம் ஏற்படக் காரணமாகலாம். பளுவான எடை தூக்குவதால் அல்லது சரியற்ற நுட்பங்களில் எடை தூக்குவதால் முள்ளெலும்பிடை வட்டுக்களில் உருவாகும் அதிகரித்த அழுத்தம் குடலிறக்கம் ஏற்படுவதற்கான அபாயத்தை அதிகரிக்கிறது.

பண்புகள்

தொகு

குடலிறக்கங்கள் அவற்றின் உடற்கூறியல் இடங்களுக்கு ஏற்றவாறு வகைப்படுத்தப்படுகின்றன:

பின்வருவன இதற்கு எடுத்துக்காட்டுகளாகும்:

 • அடிவயிற்றுக் குடலிறக்கங்கள்
 • டையாபிராக்மேடிக் குடலிறக்கங்கள் மற்றும் ஹையாடல் குடலிறக்கங்கள் (எடுத்துக்காட்டாக வயிற்றில் ஏற்படும் உண்குழல் பக்கக் குடலிறக்கம்)
 • இடுப்புகுரிய குடலிறக்கங்கள், எடுத்துக்காட்டாக அடைப்புத் தட்டுக் குடலிறக்கம்
 • மலவாய் சார்ந்த குடலிறக்கங்கள்
 • முள்ளெலும்பிடை வட்டுக்களின் கருக்குழம்புத்திறனின் குடலிறக்கங்கள்
 • கபாலத்தினுள் ஏற்படும் குடலிறக்கங்கள்
 • ஸ்பைஜெலியன் குடலிறக்கம் [1]

மேற்கண்ட ஒவ்வொரு குடலிறக்கங்களும் பின்வரும் பல்வேறு அம்சங்களின் பண்பியல்புகளைக் கொண்டிருக்கலாம்:

 • பிறவிக்குறை அல்லது இயல்பாய் அமையப் பெறாதது : பிறவிக்குறை குடலிறக்கங்கள் பிறப்பதற்கு முன்பே அல்லது பிறந்து ஓராண்டிற்குள் ஏற்படும். மேலும் இது பிறவிக்குறைபாடுகளின் காரணமாக ஏற்படுகிறது. அதே சமயம் இயல்பாய் அமையப் பெறாத குடலிறக்கங்கள் வாழ்வின் பிற்பகுதியில் உருவாகின்றன. எனினும் இது நியமப்பாதை மைனாரிஸ் ரெசிஸ்டன்சியேவின் (பின்னர் குறைந்த தடுப்பாற்றல் உள்ள இடம்) அடிப்படையில் அதாவது பிறவிக்குறையாக இருக்கலாம். ஆனால் இது வாழ்வின் பிற்பகுதியில் சிதைவு மற்றும் அதிகரித்த அழுத்தம் போன்றவை (எடுத்துக்காட்டாக COPD இல் இருமலினால் அதிகரித்த அடிவயிற்று அழுத்தம்) குடலிறக்கத்தைத் துன்புறுத்தும் போது நோய்க்குறியாக மாறும்.
 • முழுமையான அல்லது முழுமையற்ற : எடுத்துக்காட்டாக வயிற்றின் ஒரு பகுதியளவு அல்லது முழுமையாக மார்பினுள் குடலேற்றம் ஏற்பட்டிருக்கலாம்.
 • உட்புறமாக அல்லது வெளிப்புறமாக : வெளிப்புற குடலிறக்கம் வெளியுலகிற்குத் தெரிவதாக இருக்கும். அதேசமயம் உட்புற குடலிறக்கங்கள் அவற்றின் சாதாரண பிரிவிலிருந்து மற்றொரு பிரிவிற்கு நீட்டிக்கொண்டிருக்கும் (எடுத்துக்காட்டு, நடுக்குடல் குடலிறக்கங்கள்).
 • உள்மண்டைப்பக்கசிரை குடலிறக்கம் : இந்தக் குடலிறக்கம் உபசருமங்களுக்கு அனைத்து வழிகளிலும் சென்றடையாது. ஆனால் தசை நாண்படலத்தின் வழியாக மட்டும் சென்றடையும். இதற்கு எடுத்துக்காட்டு ஸ்பைஜெலியன் குடலிறக்கம் ஆகும். உள்மண்டைப்பக்கசிரை குடலிறக்கங்கள் குறைவான வெளிப்படையான வீக்கத்தை ஏற்படுத்தலாம். மேலும் இதனை மருத்துவப் பரிசோதனையின் மூலம் குறைந்த சுலபத்தில் கண்டறியப்படலாம்.
 • இருபக்கங்களுள்ள : இந்த நிலையில் ஒரேசமயத்தில் பழுதடைவது கவனிக்கப்படலாம். சிலநேரங்களில் பிரம்மாண்டமான புரோஸ்த்தடிக் வலுவூட்டலுடன் கூட ஏற்படலாம்.
 • சீரற்றது (அடைபட்டது எனவும் அறியப்படுகிறது): இதில் குடலிறக்கம் சார் உட்பொருள் எளிமையான கையாளுதலுடன் அவற்றின் சாதாரண இடத்திற்குத் திரும்ப முடியாது.

சீரற்றவை ஏற்பட்டால் குடலிறக்கங்கள் பல்வேறு சிக்கல்களை உருவாக்கிவிடலாம் (இதனால் அவை சிக்கலுள்ளவை அல்லது சிக்கலற்றவை எனப் பிரிக்கப்படுகின்றன):

 • மூச்சுத்திணறல் : குடலிறக்கம் சார் உட்பொருள் மீது ஏற்படும் அழுத்தம் இரத்த ஓட்டத்திற்கு ஊறு விளைவிக்கலாம் (அவற்றின் குறைந்த அழுத்தத்தால் குறிப்பாக நரம்புகளில் பொதுவாக மாறுதல் ஏற்படுதல் மற்றும் சிரையிய நெரிசல் ஏற்படும்) மற்றும் குருதியோட்டக்குறைக்குக் காரணமாகலாம். மேலும் பின்னர் திசு இறப்பு மற்றும் திசு அழுகல் போன்றவை ஏற்பட்டு உயிர்ச்சேதம் விளைவிக்கலாம்.
 • அடைப்பு : எடுத்துக்காட்டாக குடல்பகுதி குடலிறக்கப் பகுதியின் போது குடல்பகுதி உட்பொருட்கள் அடைப்பைத் தாண்டிச் செல்ல முடியாது. இது கடுமையான அடிவயிற்று வலியை ஏற்படுத்தும். பின்னர் வாந்தியெடுத்தல், குடல் அசைவிழப்பு, குடல் காற்றேற்றம் இல்லாமை மற்றும் அசுத்தங்களை நீக்க இயலாமை போன்றவை ஏற்படும்.
 • செயல் பிறழ்ச்சி : இது மற்றொரு சிக்கலானதாகும். குடலிறக்கம் உறுப்பின் உள்ளேயே அல்லது சுற்றியுள்ள உறுப்புக்களில் ஏற்படும் போது சிக்கல் ஏற்படும். இதனால் உறுப்புக்கள் சரியாய் செயல்படாமை ஆரம்பிக்கும் (எடுத்துக்காட்டு, வயிற்றில் ஏற்படும் நழுவிய குடலிறக்கம் நெஞ்செரிச்சலுக்குக் காரணமாகும். கீழ்முதுகு வட்டுக் குடலிறக்கம் இடுப்புமூட்டுக்குரிய நரம்பு வலிக்குக் காரணமாகும் மற்றும் பல.).

சிகிச்சை

தொகு

பொதுவாக உறுப்பு செயலிழப்பு, திசு அழுகல், பல்லுறுப்பு செயலிழப்புக் குறைபாடு மற்றும் மரணம் போன்ற சிக்கல்களைத் தவிர்ப்பதற்கு குடலிறக்கங்களை விரைவில் குணப்படுத்திக் கொள்ள அறிவுறுத்தப்படுகிறது. மிகவும் அடிவயிறு சார் குடலிறக்கங்களை அறுவை சிகிச்சையின் மூலம் குணப்படுத்த முடியும். மேலும் உடல் நலம் திரும்ப சாதாரண நிலைக்கு வர அரிதாகவே வாழ்க்கைமுறையில் நீண்ட-கால மாற்றங்கள் தேவைப்படும். சிக்கலற்ற குடலிறக்கங்கள் அடிப்படையாக பின்னால் அழுத்துவதன் மூலமாக அல்லது குடலிறக்கத் திசுவைக் "குறைத்து" மற்றும் பின்னர் தசைத் திசுவில் பலவீனத்தைச் சீர்படுத்தல் மூலமாக குணப்படுத்தலாம் (இந்த அறுவை சிகிச்சை ஹெர்னியோர்ரபி என அழைக்கப்படுகிறது). சிக்கல்கள் ஏற்பட்டால். அறுவை மருத்துவர் குடலிறக்க உறுப்பின் செயல்பாட்டை ஆராய்வார். மேலும் தேவைப்பட்டால் உறுப்புக்களில் சில பகுதிகளை நீக்க வேண்டியிருக்கும்.

ஏற்கனவே பலவீனமான திசுவின் (இது பழைய முறை, ஆனால் இன்னும் பயனுள்ள முறைகள் உள்ளன) அதிகப்படியான-விரிவாக்கத்தைத் தவிர்ப்பதற்காக செயற்கை மூலப்பொருள்கள் (மெஷ் செயற்கைஉறுப்புப் பொருத்தல்) தொடர்புடைய நவீன தசை வலுவூட்டல் நுட்பங்கள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. மெஷ் குறைபாடு ஏற்பட்ட இடத்திலோ (முன்புறச் சரிபடுத்துதல்) அல்லது மிகவும் சாதகமான வகையில் குறைபாட்டுக்குக் கீழ் (பின்புற சரிபடுத்துதல்) பொருத்தப்படும். சில நேரங்களில் வகைக்கண் குறிப்பிட்ட இடத்தில் வைப்பதற்காக தைத்தல் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த மெஷ் சரிபார்த்தல் முறைகள் பொதுவாக "இழுவிசையற்ற" சரிபார்த்தல்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன. ஏனெனில் பழைய வழக்கமான முறைகளைப் போலல்லாமல் தசைகள் இழுவிசையின் கீழ் ஒன்றாக இழுக்கப்படுவதில்லை.

ஆதாரம் சார்ந்த சோதனை தொடக்கத்தில் இந்த இழுவிசையற்ற முறைகள் பழைய தையலிட்டு சரிப்படுத்தும் முறைகளைக்காட்டிலும் குறைவான திரும்ப நிகழும் சதவீதம் மற்றும் வேகமான குணப்படுத்தல் காலத்தைக் கொண்டவையாக இருக்கின்றன எனக் கருத்துத் தெரிவிக்கப்பட்டது. எனினும் மெஷ் பயன்பாட்டில் கிருமிகள் பரவியதற்கான அதிக நிகழ்வுகள் இருப்பதற்காக புரோஸ்த்தெடிக் மெஷ் பயன்பாட்டில் தோன்றுவதாக நேசனல் இண்ஸ்டிட்யூட் ஆஃப் ஹெல்த்துக்கான ஆய்வுத்தலைப்பாக எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது.[2]

மெஷ் கிருமிதொற்றுக்குத் தொடர்புடைய காரணிகளைக் கண்டறிவதற்கு ஒரு ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. மேலும் அதில் நோய் எதிர்ப்பாற்றல் குறைத் தடுப்பாற்றல் அமைப்புகள் (நீரிழிவு போன்ற) அதற்கு காரணமாக இருந்ததாகக் கண்டறியப்பட்டது.[3] மேலும் மெஷ் திரும்புப் பெறுதல் மற்றும் பிரிவு நடவடிக்கை வழக்குகள் ஆகியவற்றிற்கான தலைப்பாக மாறியிருக்கிறது.[4]

பெருமளவில் சில சரிபடுத்துதல்கள் லேபராஸ்கோப்ஸ் மூலமாக செயல்படுத்தப்படுகின்றன.

லேபராஸ்கோபிக் அறுவை சிகிச்சை "குறைந்தளவு துளையிடும்" அறுவை சிகிச்சையாகவும் குறிப்பிடப்படுகிறது. இதில் கேமரா மற்றும் உபகரணங்கள் நுழைப்பதற்காக ஒன்று அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட சிறிய வெட்டுக்கள் தேவை. இது வழக்கமான "திறந்த" அல்லது "நுண்ணிய" அறுவை சிகிச்சைக்கு எதிரானதாகும். அதில் நோயாளியில் உடம்புக்குள் அறுவை மருத்துவரின் கை நுழையும் அளவிற்கு பெரிய வெட்டுக்கள் தேவை. தற்காப்பு மற்றும் தவறான வழிகாட்டு வார்த்தை நுண்ணிய அறுவை சிகிச்சை என்பது திறந்த அறுவை சிகிச்சையில் பயன்படுத்தப்படும் மிகவும் பெரிய கருவிகளுக்குக் குறிப்பிடப்படுகிறது.

பல நோயாளிகள் ஓரிரு நாள் அறுவை சிகிச்சை மையங்களின் வழியாக நிர்வகிக்கிறார்கள். மேலும் அவர்கள் அவர்களது பணிக்கு ஓரிரு வாரங்களில் திரும்ப முடிகிறது. என்றாலும் அவர்களுக்கு தீவிர நடவடிக்கைகள் நீண்ட காலத்திற்குத் தடைசெய்யப்படுகின்றன. மெஷ் மூலமாக அவர்களது குடலிறக்கத்தை சரிப்படுத்திக்கொண்ட நோயாளிகள் சில தினங்களில் குணமடைவார்கள். அறுவை சிகிச்சை சிக்கல்கள் 10% வரை இருப்பதாக தோராயமாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஆனால் அவற்றில் பெரும்பாலானவற்றைச் சுலபமாகக் கண்டறிய முடியும். அவற்றில் அறுவை சிகிச்சை செய்த இடத்தில் தொற்றுகள், நரம்பு மற்றும் இரத்தக் குழாய் காயங்கள், அருகில் உள்ள உறுப்புக்களுக்கு காயம் ஏற்படல் மற்றும் குடலிறக்கம் திரும்ப ஏற்படல் உள்ளிட்டவையும் அடங்கும்.

பொதுவாக அடிப்படைக் குறைபாட்டைச் (குடலிறக்கத் திரள்கட்டுகள், ட்ரங்க்ஸ், பெல்ட்ஸ் மற்றும் பல போன்றவை) சரிபடுத்தாமல் குடலிறக்கத்தினைக் குறைத்துப் பராமரிப்பதற்கு வெளிப்புறக் கருவிகளை பயன்படுத்துதல் விரும்பத்தக்கதல்ல. விதிவிலக்காக சிக்கலற்ற வெட்டுசார் குடலிறக்கங்கள் அறுவை சிகிச்சைக்குப் பிறகு (அவற்றை சில மாதங்கள் கழித்தே அறுவை சிகிச்சை செய்ய வேண்டும்) விரைவில் அல்லது அறுவை சிகிச்சை குட்படா நோயாளிகளில் ஏற்படலாம்.

இதில் முக்கியமானது, விடா முயற்சியுள்ள பணியாளரின் நடவடிக்கையால் குடலிறக்கம் தொடர்ந்து தொல்லை அளிக்காது.

தனிப்பட்ட குடலிறக்கங்கள்

தொகு

விளையாட்டு வீரரின் குடலிறக்கம் என்பது அத்லெட்டுகளில் நீண்டகால கவட்டை வலியின் பண்புருக்கலைக் கொண்ட நோய்க்குறி ஆகும். மேலும் இது கவட்டைக் கால்வாயின் மேலோட்ட வளையத்தை விரிவாக்குகிறது. எனினும் இதில் உண்மையான குடலிறக்கம் ஏற்படாது.

கவட்டைக் குடலிறக்கம்

தொகு
 
மறைவான, இடுப்புதொடை நரம்பு கவட்டைக் குடலிறக்கத்தின் வரைபடம் (இடமிருந்து மையப் பார்வை).

பெருமளவில் மிகவும் பொதுவான குடலிறக்கங்கள் (அனைத்து அடிவயிறு சார் குடலிறக்கங்களில் 75% வரை) கவட்டைக் குடலிறக்கங்கள் என்ற பெயரில் அழைக்கப்படுபவையே ஆகும். கவட்டைக் கால்வாயின் உடற்கூறியலில் மிகுதியான நுண்ணறிவுத் தேவையாக இருக்கிறது. கவட்டைக் குடலிறக்கங்கள் மேலும் மிகவும் பொதுவாக மறைமுகக் கவட்டைக் குடலிறக்கம் (2/3 ஆக இங்கு சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளது), இதில் கவட்டைக் கால்வாய் அதன் நுழைவு வாயிலில் (உட்புற கவட்டை வளையம்) பிறவிப்பலகீனத்தின் மூலமாக நுழைகிறது மற்றும் நேரடிக் கவட்டைக் குடலிறக்க வகை (1/3), இங்கு குடலிறக்க உள்ளடக்கங்கள் கவட்டைக் கால்வாயின் பின்பக்கச் சுவரின் பலகீனமான பகுதியின் வழியாக அழுத்தப்பட்டு பிரிக்கப்படுகின்றன. கவட்டைக் குடலிறக்கங்கள் ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் ஆகிய இருபாலரிலும் மிகவும் பொதுவான வகை குடலிறக்கமாக இருக்கிறது. தொடைசார்ந்த குடலிறக்கங்கள் மிகவும் பொதுவாக ஆண்களை விட பெண்களுக்கு ஏற்படுகிறது. ஆனால் பெண்கள் தொடைசார்ந்த குடலிறக்கங்களை விட இன்னும் அதிகமான கவட்டைக் குடலிறக்கங்களால் பாதிக்கப்படுகிறார்கள்.

தொடைசார்ந்த குடலிறக்கம்

தொகு

தொடைசார்ந்த குடலிறக்கங்கள் தொடைசார்ந்த கால்வாயின் பின்பக்கச் சுவரில் பலவீனமான பகுதியினுள் அடிவயிற்று உட்பொருட்கள் கடந்து செல்லும் போது கவட்டைநாணுக்கு சற்று கீழே ஏற்படுகிறது. அவற்றை கவட்டை வகையில் இருந்து வேறுபடுத்துவது கடினமானதாக இருக்கலாம் (குறிப்பாக ஏறுமுகமான வலுவுக்கெதிர் திசைநோக்கி செல்லும் போது): எனினும் அவை பொதுவாக மிகவும் உருண்டையாகக் காணப்படும். மேலும் கவட்டைக் குடலிறக்கங்களுக்கு மாறாக, தொடைசார்ந்த குடலிறக்கங்களில் வலிமையான பெண் அளவேற்றம் இருக்கிறது. தொடைசார்ந்த குடலிறக்கத்தில் மூச்சுத்திணறல் ஏற்படுவதற்கான சான்றுகள் அதிகமாக இருக்கின்றன. சரிபடுத்தும் நுட்பங்கள் தொடைசார்ந்த மற்றும் கவட்டைக் குடலிறக்கம் இரண்டிலும் ஒரே மாதிரியாக இருக்கின்றன.

தொப்புள்சிரை குடலிறக்கம்

தொகு

தொப்புள்சிரை குடலிறக்கங்கள் குறிப்பாக ஆப்பிரிக்க வம்சத்தினரின் குழந்தைகளில் பொதுவாக ஏற்படுகிறது. மேலும் சிறுவர்களில் அதிகமாக ஏற்படுகிறது. அவை அடிவயிற்றுச் சுவரின் வழியாக தொப்புள் கொடியின் பாதையின் இடத்தில் பலகீனத்தின் மூலமாக உட்புற அடிவயிற்றுப் பொருட்களின் புடைப்பு தொடர்புடையவையாகும். இந்தக் குடலிறக்கங்கள் பொதுவாகத் தானாகவே சரியாகிவிடுகின்றன. வயது வந்தோரில் தொப்புள்சிரைக் குடலிறக்கங்கள் பெருமளவில் ஏற்படுகின்றன. மேலும் இவை தடிமனானவர்கள் அல்லது கருவுற்ற பெண்கள் ஆகியவர்களில் மிகவும் வழக்கமாக நிகழ்கின்றன. வெண்கோட்டில் இழையின் அசாதரணமான குறுக்கு இழை பங்களிக்கப்படலாம்.

வெட்டுசார் குடலிறக்கம்

தொகு

அரைகுறையாக குணப்படுத்தப்பட்ட அறுவை சிகிச்சைசார் வெட்டுக்காயங்களின் விளைவாக வெட்டுசார் குடலிறக்கம் ஏற்படுகிறது. வெண்கோட்டில் மைய உதரத்திறப்பு வெட்டுக்களில் இவை ஏற்படும் போது, அவை கீழ்ப்புற குடலிறக்கங்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன. இதற்கு சிகிச்சை அளிப்பது மிகவும் வெறுப்பூட்டுவது மற்றும் கடினமானது ஆகும். ஏற்கனவே வீரியம் குறைக்கப்பட்ட திசுவைப் பயன்படுத்தி இது சரிசெய்யப்படுகிறது.

டையாபிராக்மேடிக் குடலிறக்கம்

தொகு
 
ஹையாடஸ் குடலிறக்கத்தின் வரைபடம் (குறுக்குப் பகுதி, முன்பக்கத்திலிருந்து பார்க்கப்பட்டது).

அடிவயிற்றில் மிகுதியாக இருக்கும் (உட்புற) "டையாபிராக்மேடிக் குடலிறக்கம்", உதரவிதானத்தின் குறைபாடு மூலமாக மார்புத் துவாரத்தினுள் வயிறு அல்லது குடலின் பகுதி துருத்தியிருக்கும் போது ஏற்படுகிறது.

ஹையடஸ் குடலிறக்கம் இந்த வகையின் குறிப்பிட்ட மாற்று வடிவம் ஆகும். இதில் உணவுக்குழாய் வயிற்றைச் சந்திக்கும் (உணவுக்குழாய் ஹையடஸ்) வழக்கமான பாதை செயல்பாட்டுக் "குறைபாடாக" செயல்படுகிறது. மார்புக்குள் "குடலிறக்கத்துக்கு" (குறிப்பிட்டகாலத்துக்கு) வயிற்றின் அனுமதிக்கப்பட்ட பகுதியாக இது இருக்கிறது. ஹையடஸ் குடலிறக்கங்கள், மார்பினுள் குறைபாட்டின் மூலமாக இரையக உணவுக்குழாய் சந்திப்பு, அதற்குள்ளேயே சரிந்திருக்கும் "சரிவாகவோ " அல்லது சந்திப்பு தொடர்ந்து பொருந்தியிருக்கும் ஆனால் குறைபாட்டின் மூலமாக வயிற்றின் மற்ற பகுதிகள் இயக்கத்தில் இருக்கும் சரிவற்றதாகவோ (பாரா-எசோபஜியல் எனவும் அறியப்படுகிறது) இருக்கலாம். சரிவற்ற அல்லது பாரா-எசொபஜியல் குடலிறக்கங்கள் அபாயகரமானதாகும். அவை வயிற்றினை சுழற்றியும் தடை ஏற்படுத்தியும்விடலாம். சரிப்படுத்துதல் பொதுவாக அறிவுறுத்தப்படுகிறாது.

பிறவிசார் டையாபிராக்மேடிக் குடலிறக்கம் முற்றிலும் மாறுபட்ட சிக்கல் ஆகும். பிறக்கும் குழந்தைகளில் 2000 த்தில் 1 என்ற கணக்கில் இது ஏற்படுகிறது. மேலும் இதற்கு குழந்தை மருத்துவ அறுவை சிகிச்சை அவசியம். குடலுக்குரிய உறுப்புகளில் உதரவிதானம், பின்வெளிப்புறம்(போச்டாலெக்கின் முக்கோணத்தின் விளைவாக போச்டாலெக்கின் குடலிறக்கம் ஏற்படும்) அல்லது முன்னிடை-பின்புறமார்பெலும்பு (லார்ரி/மோர்காக்னியின் எலும்புத்துளையில் ஏற்படும் பிளவின் விளைவாக மோர்காக்னி-லார்ரி குடலிறக்கம் அல்லது மோர்காக்னியின் குடலிறக்கம் ஏற்படும்) ஆகிய பல்வேறு பகுதிகள் மூலமாக குடலிறக்கம் ஏற்படலாம்.

மற்ற அடிவயிற்று/கவட்டைக் குடலிறக்கங்கள்

தொகு

பல உறுப்புக்கள் அல்லது உறுப்புக்களின் பகுதிகளில் பல நுண்துளைகள் மூலமாக குடலிறக்கம் ஏற்படலாம் என்பதால் அனைத்து ஒத்தச்சொற்கள் மற்றும் இடத்துக்குரியபெயர்களுடன் குடலிறக்கத்துக்கான பூரணமான பட்டியலை வழங்குவது மிகவும் கடினமானதாக இருக்கிறது. மேற்கண்ட கட்டுரை பெரும்பாலும் "உடலுள்ளுறுப்புக்குரிய குடலிறக்கங்களுடன்" தொடர்புடையதாகவே இருக்கிறது. இங்கு குடலிறக்கத்திசு அடிவயிற்று துவாரத்திற்குள் வளர்கிறது. மற்ற குடலிறக்க வகைகள் மற்றும் உடலுள்ளுறுப்புக்குரிய குடலிறக்கங்களின் வழக்கத்திற்கு மாறான வகைகள் அகரவரிசையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது:

 • கூப்பரின் குடலிறக்கம் : இது இரண்டு பிரிவுகளுடன் கூடிய தொடைச்சிரை குடலிறக்கம் ஆகும். அதில் முதலாவது, தொடைச்சிரை கால்வாயில் ஏற்படும் மற்றும் இரண்டாவது, மேலெழுபட்டையில் குறைபாட்டின் மூலமாக கடந்து செல்கிறது மற்றும் தோலுக்கு மிகநெருங்கிய அடிப்பகுதியில் தோன்றுகிறது.
 • இரைப்பைமுற்சுவருக்குரிய குடலிறக்கம் : இது தொப்புளுக்கு மேல் வெண்கோடு வழியாக ஏற்படும் குடலிறக்கம் ஆகும்.
 • ஹையாடல் குடலிறக்கம் : இது "சிறிய உணவுக் குழாய்", பற்றாக்குறையான நீட்சி, மார்புக்கூட்டிற்குள் வயிறு இடம்பெர்ந்திருத்தல் ஆகியவற்றின் காரணமாக ஏற்படும் குடலிறக்கம் ஆகும்
 • லிட்டரின் குடலிறக்கம் : இது மெக்கலின் குழல் வீக்கம் தொடர்புடைய குடலிறக்கம் ஆகும். இது பிரஞ்சு உடற்கூறு வல்லுநர்அலெக்சிஸ் லிட்டர் (1658-1726) இன் பெயரில் அழைக்கப்படுகிறது.
 • கீழ்முதுகு குடலிறக்கம் (பிளெய்ச்னரின் குடலிறக்கம்) : இது கீழ்முதுகு மண்டலத்தில் ஏற்படும் குடலிறக்கம் ஆகும் (கீழ்முதுகு வட்டு குடலிறக்கத்துடன் இதனை குழப்பிக்கொள்ள வேண்டாம்), இதில் பின்வரும் தனியுருக்கள் அடங்கியுள்ளன:
  • பெட்டிட்டின் குடலிறக்கம் : இது பெட்டிட்டின் முக்கோணம் (கீழ்புற கீழ்முதுகு முக்கோணம்) வழியாக ஏற்படும் குடலிறக்கம் ஆகும். இது பிரஞ்சு அறுவை மருத்துவர் ஜேன் லூயிஸ் பெட்டிட்டின் (1674-1750) பெயரில் அழைக்கப்படுகிறது.
  • கிரின்ஃபெல்ட்டின் குடலிறக்கம் : a hernia through கிரின்ஃபெல்ட்-லெஸ்ஷாஃப்ட் முக்கோணம் (மேல்புற கீழ்முதுகு முக்கோணம்). இது மருத்துவர் ஜோசப் கிரின்ஃபெல்ட்டின் (1840-1913) பெயரில் அழைக்கப்படுகிறது.
 • அடைப்புத்தட்டுக் குடலிறக்கம் : இது அடைப்புத்தட்டுக் கால்வாய் வலியாக ஏற்படும் குடலிறக்கம் ஆகும்
 • பேண்டலூன் குடலிறக்கம் : இது கீழ்புற இரைப்பைமுற்சுவருக்குரிய கலனின் இரண்டு பக்கத்தின் மீதும் குடலிறக்கம்சார் பிரிவுத் துருத்தியிருத்தலின் போது ஏற்படும் ஒரு கூட்டு நேரடி மற்றும் மறைமுகக் குடலிறக்கம் ஆகும்
 • உண்குழல் பக்கக் குடலிறக்கம்
 • தொப்புள் பக்கக் குடலிறக்கம் : இது வயது வந்தோருக்கு ஏற்படும் தொப்புள் குடலிறக்கத்தின் ஒரு வகையாகும்
 • கழிவிடக் குடலிறக்கம் : இது கழிவிடத் தளத்தின் தசைகள் மற்றும் திசுப்படலம் ஆகியவற்றின் வழியாக வெளித்தள்ளியிருக்கும் கழிவிடக் குடலிறக்கம் ஆகும். இது முதன்மையாக ஆனால் பொதுவாக கழிவிட சுக்கிலவெடுப்பு, மலக்குடலின் அடிவயிற்றுக்கழிவிட உறுப்பு நீக்கம் அல்லது இடுப்புகுரிய உள்ளுறுப்புக்களை வெளியே எடுத்தல் ஆகியவற்றைத் தொடர்ந்து ஏற்படலாம்.
 • முன்வயிற்றறை உறை குடலிறக்கம் : இது வயிற்றறை உறையின் மேல்பகுதியில் நேரடியாக காணப்படும் அரிதான குடலிறக்கம் ஆகும். எடுத்துக்காட்டாக, கவட்டைக் குடலிறக்கத்தின் பகுதி ஆழமான கவட்டை வளையத்தில் இருந்து முன்வயிற்றறை உறை இடைவெளிக்கு வரும்போது இது ஏற்படும்.
 • ரிச்டரின் குடலிறக்கம் : இது குடலின் ஒரு பக்கச்சுவர் மட்டும் தொடர்புடைய குடலிறக்கம் ஆகும். இதில் குடல் முறுக்கலின் விளைவாக குடல் அடைப்பு அல்லது அதன் ஏதேனும் ஒரு அறிகுறிகள் காரணமாக இல்லாமல் இரத்த ஒட்டத்தடையின் வழியாக நுண்துளைக்கு வழிவகுக்கலாம். இது ஜெர்மன் அறுவை சிகிச்சை நிபுனர் ஆகஸ்ட் கோட்லைப் ரிச்டரின் (1742-1812) பெயரில் அழைக்கப்படுகிறது.
 • சரிந்த குடலிறக்கம் : இது வயிற்றறை உறையின் பகுதியின் வழியாக உறுப்பு இழுக்கப்படும்போது அல்லது மற்ற வார்த்தைகளில் சொன்னால், உறுப்பு குடலிறக்கப் பிரிவின் பகுதியாக இருக்கும் போது ஏற்படுகிறது. பெருங்குடல் மற்றும் சிறுநீர்ப்பை ஆகியவை பொதுவாகத் தொடர்புடையவையாக இருக்கின்றன. இந்த வார்த்தை வயிற்றின் சரிந்த குடலிறக்கங்களுக்கும் அடிக்கடிக் குறிப்பிடப்படும்.
 • இடுப்புமூட்டுக்குரிய குடலிறக்கம் : இது பெரும் இடுப்புமூட்டுக்குரிய எலும்புத் துளையில் ஏற்படும் குடலிறக்கம் ஆகும். இது மிகவும் பொதுவாக பின் தொடைப் பகுதியில் அசவுகரியமான எடை இருப்பதால் ஏற்படுவதாகும். குடல் அடைப்பும் இதனால் ஏற்படலாம். இந்த வகைக் குடலிறக்கம் மட்டுமே இடுப்புமூட்டுக்குரிய நரம்பு வலியின் அரிதான காரணமாக இருக்கிறது.
 • ஸ்பைஜெலியன் குடலிறக்கம் , இது தன்னிச்சையான பக்கவாட்டு கீழ்ப்புறக் குடலிறக்கம் எனவும் அறியப்படுகிறது
 • விளையாட்டுகள் குடலிறக்கம் : இது அத்லெட்டுகளின் நீண்டகால கவட்டை வலியால் மற்றும் கவட்டைக் கால்வாயின் விரிவான மேலோட்டமான வளையத்தின் பண்புருக்களைக் கொண்ட குடலிறக்கம் ஆகும்.
 • வேல்பியூ குடலிறக்கம் : இது தொடைச் சிரை இரத்தக் குழல்களின் முன்புறத்தில் கவட்டையில் ஏற்படும் குடலிறக்கம் ஆகும்
 • அம்யாண்டின் குடலிறக்கம்: இது குடலிறக்கப் பிரிவினுள் புழுவடிவ குடல்வாலைக் கொண்ட குடலிறக்கம் ஆகும்

சிக்கல்கள்

தொகு

குடலிறக்கத்தைச் சரிப்படுத்துவதற்காக பயன்படுத்தப்படும் மெஷ் ஏற்கமறுத்தல் உள்ளிட்ட அறுவை சிகிச்சைக்குப் பின்னர் சிக்கல்கள் ஏற்படலாம். மெஷ் ஏற்கமறுக்கும் நிகழ்வில், அந்த மெஷ்ஷை நீக்குவது மிகவும் சாத்தியமுள்ள தேவையாக இருக்கும். மெஷ் ஏற்கமறுத்தலைக் கண்கூடாகக் கண்டறிய முடியும். சிலநேரங்களில் மெஷ் வைக்கப்பட்ட பகுதியைச் சுற்றி உள்ளடங்கிய வீக்கம் மற்றும் வலி போன்றவை ஏற்படலாம். மெஷ் நீக்கப்பட்ட பிறகு வடுவிலிருந்து தொடர்ந்த கசிவு ஏற்படுவதற்கு சாத்தியம் இருக்கிறது.

சிகிச்சையளிக்கப்படாத குடலிறக்கத்தால் பின்வரும் சிக்கல்கள் ஏற்படலாம்:

 • வீக்கம்
 • சீர்கெட்ட தன்மை
 • அடைப்பு
 • நெரிப்பு
 • குடலிறக்கப் பிரிவில் நீர்க்கோர்வை
 • இரத்தக்கசிவு

தன்னுடல் தாங்கு திறன் பிரச்சினைகள்.

குறிப்புகள்

தொகு
 • சர்ஜிகல் ரீகால் , 2வது பதிப்பு, லோர்னே. எச். பிளாக்போர்னெவால் எழுதப்பட்டது. லிப்பின்கோட் வில்லியம்ஸ் & வில்கின்ஸால் வெளியிடப்பட்டது
 • சாபிஸ்டன் டெக்ஸ்ட்புக் ஆஃப் சர்ஜரி , 17வது பதிப்பு, டவுன்சென்ட் மற்றும் பலர் (தொகு), எல்செவியர்-சாண்டர்ஸ்
 1. 9. பிட்னர் ஜேஜி, எட்வர்ட்ஸ் எம்ஏ, ஷா எம்பி, மேக்ஃபாட்யன் பிவி, மெல்லிங்கர் ஜேடி. மெஷ்-ஃபிரீ லேபராஸ்கோபிக் ஸ்பைகெலியன் ஹெர்னியா ரிப்பேர். ஆம் சர்ஜ் 2008; 74(8):713-720.
 2. http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=427896
 3. http://www.uptodate.com/patients/content/topic.do?topicKey=~AewAWy90g.DiQX[தொடர்பிழந்த இணைப்பு]
 4. http://www.usdrugrecall.com/category/kugel-குடலிறக்கம்-patch-recall[தொடர்பிழந்த இணைப்பு]

புற இணைப்புகள்

தொகு

படங்கள்

தொகு
 
விக்கிமீடியா பொதுவகத்தில்,
Hernia
என்பதில் ஊடகங்கள் உள்ளன.
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=குடலிறக்கம்&oldid=3498868" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது