ஜிட்டாண்ட அள்ளி: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு