த லார்டு ஆப் த ரிங்ஸ்: த பெலொசிப் ஆப் த ரிங் - Other languages