பகுப்பு:இயந்திரவியல்


இயந்திரவியல் பொறியியல் என்பது இயற்பியல் கோட்பாடுகளைப் பயனுறு வகையில் பயன்படுத்தி கருவிகளையும் பொருட்களையும் இயந்திரங்களையும் உருவாக்குவதைக் குறிக்கும்.

துணைப் பகுப்புகள்

இந்தப் பகுப்பில் மொத்தம் உள்ள 15 துணைப்பகுப்புகளில் பின்வரும் 15 துணைப்பகுப்புகள் இங்கு காட்டப்பட்டுள்ளன.