புளூடூத்

குறைந்த தொலைவு பயன்படும் கம்பியிலி தொழில்நுட்பம்

புளூடூத் (Bluetooth) அல்லது நீலத்தொடர்பியல் அல்லது அண்புலனி என்பது குறுகிய தொலைவு கம்பியிலா தொழில்நுட்பத் தொடர்பியல் செந்தரமாகும். இது நிலைத்த கருவிக்கும் நகரும் கருவிவிக்கும் இடையில் குறுகிய தொலைவுக்குத் தரவைப் பரிமாறிக்கொள்ளவும் தனியர் பகுதிப் பிணையங்களை உருவாக்கவும் பயன்படுகிறது. கம்பியில்லா தனியர் பகுதிப் பிணையங்களில் மிகவும் பரவலாகப் பயன்படுத்தும் முறைமையில் , நீலத்தொடர்பியல் பரிமாற்றத் திறன் வரம்பு 2.5 மில்லிவாட்டுகள் ஆகும். இது 10 மீட்டர் (33 அடி) வரை மிகக் குறுகிய தொலைவுக்கே தொடர்பை வழங்குகிறது. இது மீவுயர் அலைவெண் வானொலி அலைகளைப் ஐஎசுஎம் அலைவரிசையில் பயன்படுத்துகிறது. .[1] இது முதன்மையாக,அருகிலுள்ள சிறிய கருவிகளுக்கு இடையில் கோப்புகளைப் பரிமாறவும் , அலைபேசி, இசைத்தட்டுகளைக் கம்பியில்லாத தலையணிகளுடன் இணைக்கவும் கம்பி இணைப்புகளுக்கு மாற்றாக பயன்படுகிறது.

புளூடூத் சின்னம்

புளூடூத் தொலைத்தொடர்பு , கணினிப் பிணையம், நுகர்வோர் மின்னனியல் ஆகிய துறைகளில் 35,000 க்கும் மேற்பட்ட உறுப்பினர் நிறுவனங்களைக் கொண்ட சிறப்பு ஆர்வக் குழுவால் (SIG) புளூடூத் மேலாளப்படுகிறது. பன்னாட்டு மின், மின்னனியல் கழகம்(IEEE) புளூடூத்தை IEEE 802.15.1 செந்தரம் வழியாக தரப்படுத்தியது. ஆனால் இக்கழகம் புளூடூத்தின் தரத்தைப் பேணுவதில்லை. இதை சிறப்பு ஆர்வலர் குழு(ஸ்ஐஜி) IEEE 802.15.1 செந்தரத்தின்படி இதன் வளர்ச்சியை மேற்பார்வைன்ட்டு வணிக இலச்சினைகளையும் பேணுகிறது. .[2] ஒரு புளூடூத்தை ஒரு கருவியாகச் சந்தைப்படுத்த ஓர் ஆக்க்கக்குழுமம் புளூடூத்தின் செந்தரங்களை நிறைவு செய்ய வேண்டும். .[3] தனிப்பட்ட தகுதி கருவிகளின் உரிமம் பெற்ற தொழில்நுட்பத்திற்குக் காப்புரிமைகளின் பிணையம் பொருந்தும். 2021 ஆம் ஆண்டு காப்புரிமைகள் நிலவரப்படி ஆண்டுதோறும் 4 பில்லியன் புளூடூத் ஒருங்கிணைந்த சுற்றுச் சில்லுகள் விற்கின்றன. .[4] பிறப்பிடம்: 1989 இல் சுவீடனில் லுண்ட் என்கிற நகரத்தில், எரிக்சன் மொபைல் நிறுவனத்தில் நில்சு ரைட்பெக் (CTO), மற்றும் ஓகன் உல்மான் ஆகியவர்களால் வேலை தொடங்கப்பட்டது. இரண்டு காப்புரிமைகல் (SE 8902098-6, 1989-06-12 மற்றும் SE 9202239, 1992-07-24) வெளியிட பட்டன. இந்த இரண்டு காப்புரிமைகள் படி, கம்பியில்லா செவிப்பொறி உருவாக்குவதுதான் இந்த வேலையின் நோக்கம். டோற்ட் விங்ரென், சாப் ஆற்சன்,  மற்றும் சிவென் மேட்டிசன் ஆகியவர்கள் இந்த வேலையில் ஈடுபட்டார்கள். இந்த தொழில்நுட்பம் UHFஐ  அடிப்படையாக கொண்டிருக்கும் என்று முடிவு செய்தார்கள்.

இந்த தொழில்நுட்பத்தின் பெயர் பத்தாம் நூற்றாண்டு மன்னர் அரால்டு புளுடூத் அவர்களின் பெயர் ஆகும். இவர் பல டேனிசு பழங்குடியினரை ஒற்றைப் பேரரசாக இணைத்தார். புளுடூத் தொடர்பு பல நெறிமுறைகளை ஒருங்கிணைக்கிறது என்பதை இந்த பெயர் காட்டுகிறது[5].

1997 ஆம் ஆண்டு இன்டெல்லின் சிம் கர்தாச் இந்தப் பெயரைப் பரிந்துரைத்தார். அவரும் கைப்பேசிகளைக் கணினியுடன் தொடர்புகொள்ளும் தொழில்நுட்பத்தை உருவாக்கிக்கொண்டிருந்தார்[10]. அந்தக் காலத்தில் ​​அவர் அரால்டு புளூடூத் மன்னரைப் பற்றிப் பிரான்சு சி. பெண்டசான் எழுதிய வரலாற்றுப் புதினத்தைப் (The Long Ships) படித்துக்கொண்டிருந்தார்.

புளூடூத் எனும் அண்புலனி 2402-2480 மெகாஏர்ட்சு அல்லது 2400-2483.5 மெகாஏர்ட்சு அலைவரிசைகளில் இயங்குகிறது. இது  ஒரு கட்டுப்படுத்தப்படாத  அலைவரிசை. புளூடூத் வழியாகப் பரிமாற்றப்படும் தரவுகள் பொட்டணங்களாக பிரிக்கப்படுகிறது. ஒவ்வொரு பொட்டணமும் 79 ஒதுக்கப்பட்ட புளூடூத் அலைவரிசைகளில் ஒன்று வழி அனுப்பப்படுகிறது. ஒவ்வொரு அலைவரிசைக்கும் 1 MHz அலைவரிசை கொடுத்திருக்கிறார்கள்.  வழக்கமாக நொடிக்கு 800 முறை அலைவரிசை மாற்றப்படுகிறது. இந்த விதமான தொழில்நுட்பம்  அலைவெண் மிதப்புமுறை என்று சொல்லப்படுகிறது[15]. புளூடூத் தாழ் ஆற்றல் செந்தரம் ஒவ்வொரு அலைவரிசைக்கும் 2 மெகா ஏர்ட்சு அலைப்பட்டையைக் கொடுக்கிறது. இது 40 இது 40 அலைவரிசைகளுக்கு இடமளிக்கிறது..

சொற்பொருளியல் தொகு

இந்தத் தொழில்நுட்பத்தின் பெயர் பத்தாம் நூற்றாண்டு மன்னரான அரால்டு புளுடூத் அவர்களின் பெயரால் இடப்பட்டது ஆகும். இவர் பல டேனிசு பழங்குடியினரை ஒருங்கிணைத்து ஒற்றைப் பேரரசாக டேனிசு நாட்டை கட்டியமைத்தார். புளுடூத்தும் தொடர்பு பல நெறிமுறைகளை ஒருங்கிணைக்கிறது என்பதை இந்தப் பெயர் காட்டுகிறது[5].

1997 ஆம் ஆண்டு இன்டெல்லின் சிம் கர்தாச் இந்த பெயரை பரிந்துரைத்தார். அவரும் கைப்பேசிகளைக் கணினியுடன் தொடர்புகொள்ளவைக்கும் தொழில்நுட்பத்தை உருவாக்கிக்கொண்டிருந்தார். அந்தக் காலத்தில் அவர் கிங் அரால்டு புளூடூத்தைப்பற்றி பிரான்சு சி. பெண்டசான் எழுதிய வரலாற்றுப் புதினத்தைப் (The Long Ships) படித்துக்கொண்டிருந்தார். அம்மன்னரின் அருமணிக்கல் பட ஈர்ப்பால் இப்பெயர் இக்கருவிக்குச் சூட்டப்பட்டது[6] in the book A History of the Vikings by Gwyn Jones, Kardach proposed Bluetooth as the codename for the short-range wireless program which is now called Bluetooth.[7][8][9]

புளூடூத் அலுவல்சார் வலைத்தளத்தின்படி,

சந்தையில் இதற்கு ஒரு பெயர் அமைதியாகப் பரிந்துரைக்கப்படும் வரையிலான இடநிரப்பியாகவே புளூடூத் எனும் சொல் நோக்கப்பட்டது.

பின்னர், இதற்குச் சரியான பெயரை அடைய கருதியபோது, புளூடூத்துக்கு மாற்றாக RadioWire(கதிர்க்கம்பி) அல்லது PAN (தனியர்பகுதிப் பிணையம்) இரண்டும் முன்னுக்கு வந்தன. PAN முன்னணியில் கருதப்பட்டாலும், இணையம் முழுவதும் பலமுறை மீள மீள அடிபட்டுள்ளமை விரிவான ஆய்வில் தெரியவந்தது.

கருவியைச் சந்தையில் வெளியிடுவதற்குள் கதிர்க்கம்பி சார்ந்த தேடலை முடிக்கவியலாமையால், புளூடூத் மட்டுமே ஒரே பெயராக எஞ்சிநின்றது. இந்தப் பெயரை மாற்றுவதற்குள் இது மிகவேகமாக எங்கணும் தொழிலக முழுவதும் குறுநெடுக்கக் கம்பியிலாத தொழில்நுட்பத்துக்கான இடுபெயராக புளூடூத் பரவலாகிவிட்டது.[10]

புளூடூத் என்பது சுகாண்டிநேவியன் பிளேட்டாண்டு / பிளேட்டானின் (அல்லது பழைய நோர்சு பிளேட்டான்) ஆங்கிலமயமாக்கப்பட்ட வடிவமாகும். வேறுபட்ட பல டேனிசுப் பழங்குடியினரை ஒரே பேரரசாக ஒன்றிணைத்த கிங் அரால்டு புளூடூத் என்ற புனைப்பெயரைக் கொண்ட கர்தாக் , புளூடூத் இதேபோல் தகவல்தொடர்பு நெறிமுறைகளை ஒன்றிணைக்கிறது என்பதைக் குறிக்க இந்த பெயரைத் தேர்ந்தெடுத்தார். .[11]

புளூடூத் சின்னம் என்பது இளைய புதார்க்குவகை எழுத்துகளை இணைக்கும் ஒரு பிணைப்புக்கல் ஆகும் .   என்பது    அகால் எனும் (ᚼ), பியார்க்கான்]] எனும் (ᛒ) ஆகிய எழுத்துகளின் இணைப்புச் சொல்லாகும்.[12][13]

வரலாறு தொகு

 
2001, 22 ஆம் வாரத்தில் உருவாக்கிய எரிக்சன் அண்புலனிப்(புளூடூத்) பெட்டகம் PBA 313 01/2S R2A,

பின்னர் புளூடூத் என்று பெயரிடப்பட்ட குறுநெடுக்க வானொலித் தொழில்நுட்பத்தின் வளர்ச்சி 1989 ஆம் ஆண்டில் சுவீடனின் இலண்டு நகரில் உள்ள எரிக்சன் நகர்பேசிக் குழுமத்தில் நீல்சு இரைடுபெக் குழும தொழில்ந்ய்ப அலுவலரால் தொடங்கப்பட்டது. எரிக்சன் நகர்பேசிக் குழுமத்தின் நோக்கம் , 1989 ஜூன் 12 அன்று வெளியிடப்பட்ட ஜோகன் உல்மன் படிமம் SE 8902098 – 6, 1992, ஜூலை 24 அன்று வெளியிடப்பட்ட படிமம் SE 9202239 ஆகிய இரண்டு கண்டுபிடிப்புகளின்படி கம்பியில்லாத் தலையணிகஐ உருவாக்குவதாகும். டச்சு நாட்டைச் சேர்ந்த ஜாப் கார்ட்சன், சுவென் மேட்டிசன் ஆகிய இருவரோடு , அவற்றை மேம்படுத்தும் பணியை டார்ட் விங்கிரனுக்கு நீல்சு இரைடுபெக் வழங்கினார். .[14] டோர்ட் விங்கிரனும் ஜாப் கார்ட்செனும் இலண்ட் நகரில் எரிக்சனில் பணிபுரிந்து வந்தனர். .[15] முதன்மை வடிவமைப்பும் மேம்பாடும் 1994 ஆம் ஆண்டில் தொடங்கியது. 1997 ஆம் ஆண்டளவில் குழுமம் ஒரு பயனுள்ள தீர்வைக் கண்டிருந்தது. .[16] 1997 முதல் ஆர்ஜான் ஜோகன்சன் திட்டத் தலைவராக ஆகித் தொழில்நுட்பத்தையும் தரப்படுத்தலையும் முன்னெடுத்துச் சென்றார். .[17][18][19][20]

1997 ஆம் ஆண்டில் , ஐபிஎம் திங்க்பேடு குழுமத்தின் ஆய்வு, உருவாக்கத் தலைவரான அடாலியோ சாஞ்சேழ் , ஒரு நகர்பேசியைத் திங்க்பேடு நோட்புக்கில் ஒருங்கிணைப்பது குறித்து நீல்சு இரைடுபெக்கை அணுகினார். ஐபிஎம் திங்க்பேடு நகர்பேசியை உருவாக்கும் முன்மொழிவை ஆய்வு செய்ய, எரிக்சன், ஐபிஎம் நிறுவனங்களைச் சேர்ந்த இரண்டு பொறியாளர்கள் அமர்த்தப்பட்டனர். இருவரும் இம்முன்மொழிவை ஆய்வு செய்தனர். எரிக்சன், ஐபிஎம் செல்பேசி தொழில்நுட்பத்தின் அப்போதைய மின் நுகர்வு, ஒரு நோட்புக் வழி ஒருங்கிணைப்பை ஏற்க முடியாத அளவுக்கு அதிகமாக இருந்தது. இன்னும் அதன் மின்கல அடுக்கின் ஆயுளை இயல்புநிலையில் தக்கவைக்க முடியாமல் போனது. அதற்குப் பதிலாக , இரு நிறுவனங்களும் எரிக்சனின் குறும்பிணைப்புத் தொழில்நுட்பத்தைத் திங்க்பேடு நோட்புக்கிலும், எரிக்சன் தொலைபேசியிலும் ஒருங்கிணைக்க ஒப்புக்கொண்டன.

1998, மே மாதத்தில் புளூடூத் SIG சாதனம் வெளிட்டபோது, எரிக்சன், இன்டெல், நோக்கியா, தோழ்சிபா, ஐபிஎம் ஆகிய ஐந்து குழுமங்கள், எரிக்சனும் ஐபிஎம்மும் நிறுவுகை முதன்மை முகமைகளாக அமைய, இணைந்தன.

முதல் புளூடூத் கருவி 1999 இல் வெளியிடப்பட்டது. இது காம்டெக்சில் " சிறந்த நிகழ்ச்சி தொழில்நுட்ப விருது " பெற்ற, கைத்தொடாத, தலையணிச் செல்பேசி ஆனது. காம்டெக்சின் முதல் புளூடூத் செல்பேசி எரிக்சன் T36 வடிவம் ஆகும் , ஆனால் திருத்தப்பட்ட எரிக்சன் T39 படிமந்தான் உண்மையில் 2001 இல் அச்செல்பேசிகளை அலமாரிகளில் திரளச் செய்தது. டி39 வகைக்கு இணையாக ஐபிஎம் 2001 அக்டோபரில் ஐபிஎம் திங்க்பேட் ஏ30 படிமத்தை அறிமுகப்படுத்தியது. இது ஒருங்கிணைந்த புளூடூத் கொண்ட முதல் நோட்புக் ஆகும்.

புளூடூத்தின் தொடக்கநிலை நுகர்வோர் மின்னனியல் கருவிகளின் பயன்பாடு கலைபோர்னியாவைச் சேர்ந்த காசுட்டா மெசாவில் அமைந்த வோசி தொழில்நுட்பக் குழுமத்தில் தொடர்ந்தது. அப்போது வொசிக் குழும நிறுவன உறுப்பினர்களாக பேயான் அபினியும் தாம் டேவிடுசனும் இருந்தனர். வோசி தொழில்நுட்பக் குழுமத்தை ஐக்கிய அமெரிக்கப் பதிவுரிமம் 608507 இன்கீழ் இவனோசுதெகிமேங்கா ஊர்தி ஒலிபரப்பு அமைப்புக்கும் அலைபேசிக்கும் இடையிலான தகவல்தொடர்புக்காக உருவாக்கினார். அக்காலத்தில் சோனியும் எரிக்சனும் அலைபேசிச் சந்தையில் மிகக் குருகிய பங்களவையே பெற்றிருந்தனர். அப்போது அலைபேசிச் சந்தையின் கட்டுபாட்டாளர்களாக ஐக்கிய அமெரிக்க நோக்கியாவும் மோட்டரோலாவும் விளங்கினர். 1990 களின் இறுதியில், மோட்டரொலாவுடன் உரிம ஒப்பந்தத்துக்கு பேரம்பேசிக் கொண்டிருந்ததால், வோசி முதல் தொடக்கநிலை திறமிகு வீட்டுத் தேவை சார்ந்த இணைய இனைப்புக்கான கருவிகளின் உருவாக்கம், ஒருங்கிணைப்பு நோக்கத்தை பொதுவெளியில் அறிவிக்க முடியாமல் இருந்தது.

ஊர்தி வலையமைப்பில் உள்ள பிற கருவிகளுக்கு கம்பி இணைப்பு இல்லாமல் தொடர்பு கொள்ள வோசி கணினிக்கு ஒரு வழி தேவைப்பட்டது. வைஃபை இன்னும் பொது சந்தையில் உடனடியாக கிடைக்காததால் அல்லது ஏற்கப்படவில்லை என்பதால் புளூடூத் வோசிக்குத்தேர்வு செய்யப்பட்டது. வோசி செல்லோ ஒருங்கிணைந்த ஊர்தி அமைப்பு வேறு சில இணையத்துடன் இணைக்கும் கருவிகளை வோசி உருவாக்கத் தொடங்கியது. அவற்றில் ஒன்று புளூடூத் மூலம் இணைக்கப்பட்ட வோசி சிம்பொனி என்ற மேசைமேர்கருவியாகும். மோட்டோரோலா வோசி உடனான பேச்சுவார்த்தைகள் வழியாக அதன் கருவிகளில் புளூடூத் ஒருங்கிணைப்பதற்கான அதன் நோக்கத்தை அறிமுகப்படுத்தி வெளியிட்டது. 2000 களின் முற்பகுதியில் வோசி மற்றும் மோட்டோரோலா இடையே ஒரு சட்டப் போர் ஏற்பட்டது.[21] இது கருவிகளின் வெளியீட்டை காலவரையின்றி நிறுத்தியது.[1] பின்னர் மோட்டோரோலா அதை தங்கள் கருவிகளில் செயல்படுத்தியது , அந்த நேரத்தில் அதன் பெரிய சந்தைப் பங்கு காரணமாக பொதுச் சந்தையில் புளூடூத் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் பரவத் தொடங்கியது.

2012 ஆம் ஆண்டில் ஜாப் கார்ட்சன் ஐரோப்பியக் காப்புரிமை அலுவலகத்தால் ஐரோப்பியக் கண்டுபிடிப்பாளர் விருதுக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டார்.[16]

நடைமுறைப்படுத்துதல் தொகு

புளூடூத் 2.40 கிகாஎர்ட்சு முதல் 2.480 கிகாஎர்ட்சு வரையிலான அலைவெண்களில் இயங்குகிறது. இதன் பாதுகாப்பு பட்டைகள் 2 மெகாஎர்ட்சு அகலம் முதல் 3.5 மெகாஎர்ட்சு வரை அமைகின்றன. .[22] இது உலகளவில் உரிமம் பெறாத (ஆனால் கட்டுப்பாடற்றதல்ல) தொழில்துறை அறிவியல், மருத்துவ (ISM 2.) அலைப்பட்டையில் புளூடூத் அலைவெண் மாறும் கதிர்நிரல் பட்டை எனப்படும் குறுநெடுக்க வானொலித் தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்துகிறது. புளூடூத் பரப்பும் தரவைப் பொட்டணங்களாகப் பிரித்து , ஒவ்வொரு பொட்டணத்தையும் ஒதுக்கப்பட்ட 79 அலைவரிசைகளில் ஏதாவது ஒன்றில் அனுப்புகிறது. ஒவ்வொரு அலைவரிசையும் 1 மெகாஎர்ட்சு அகல அலைவரிசையைக் கொண்டுள்ளது. இது வழக்கமாக நொடிக்கு 1600 அலைகள் அளவு மாறும் தகவமைப்பு அலைவெண்ணில் பரப்பை நிகழ்த்துகிறது. . தகவமைப்பு அலைவெண் மாற்றம் புளூடூத்தின் தாழ் ஆற்றல் 2 மெகாஎர்ட்சு இடைவெளியைப் பயன்படுத்துகிறது , இது 40 அலைவரிசைகளுக்கு இடமளிக்கிறது. .[22][23]

முதலில் காசியன் அலைவெண் - பெயர்வு விசைமாற்றக் (GFSK ) குறிப்பேற்றம் மட்டுமே கிடைக்கக்கூடிய குறிப்பேற்றமாக இருந்தது. காசியன் அலைவெண் பெயர்வு விசைப்படுத்தல் புளூடூத் 2.0+EDR π/4 - DQPSK (வேறுபட்ட நாற் கட்டப் பெயர்வு விசைமாற்ற முறை) குறிப்பேற்றமும் 8 - DPSK குறிப்பேற்றமும் தற்போது அறிமுகமான நிலையில் இணக்கமான கருவிகளுக்கு இடையில் அவற்றைப் பயன்படுத்தப்படலாம். DQPSK , GFSK உடன் செயல்படும் கருவிகள் அடிப்படை பிட் வீத முறையில் செயல்படுவதாகக் கூறப்படுகிறது , அங்கு உடனடி பிட் வீதம் நொடிக்கு 1 மெகாபிட்(Mbit) வரை இயலும். நொடிக்கு 1 மெகாபிட் உள்ள மேம்படுத்தப்பட்ட தரவு வீதம் (EDR) என்ற சொல், π/4 - DPSK (EDR2′), 8 - DPSk (EDR3′) போன்ற திட்டங்களை விவரிக்கப் பயன்படுகிறது. இவை ஒவ்வொன்றும் முறையே நொடிக்கு 2 மெகாபிட் , 3 மெகாபிட்களைக் கொடுக்கின்றன. புளூடூத் வானொலித் தொழில்நுட்பத்தில் இந்தப் பிட் வீத, மேம்பட்ட தரவு வீதக் கலவையால் இது பிட் வீத/மேம்பட்ட தரவு வீத(BR / EDR) வானொலி என வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

2019 ஆம் ஆண்டில் ஆப்பிள் HDR என்ற நீட்டிப்பை வெளியிட்டது. இது நொடிக்கு 4 (HDR4) அல்லது 8 (HDR8) மெகாபிட் தரவு வீதங்களில் π/4 - DQPSK குறிபேற்றத்தைப் பயன்படுத்தி 4 மெகாஎர்ட்சு(MHz) அலைவரிசைகளில் முன்னோக்குப் பிழைத் திருத்தத்தொடு இயங்குகிறது. ).[24]

புளூடூத் என்பது ஒரு பொட்டண நிலைமாற்ற அடிப்படையிலான நெறிமுறையாகும். இது ஒரு ஆண்டான்/அடிமைக் கட்டமைப்பைக் கொண்டுள்ளது. பொட்டண அடிப்படையிலான நெறிமுறைக் கட்டமைப்பில் ஓர் ஆண்டான் பொட்டணப் பிகோனெட்டில் ஏழு அடிமைகளுடன் தொடர்பு கொள்ளலாம். கொடுக்கப்பட்ட பைக்கோனெட்டுக்குள் உள்ள அனைத்து கருவிகளும் ஆண்டான் வழங்கிய கடிகாரத்தைப் பொட்டண பரிமாற்றத்திற்கான தளமாகப் பயன்படுத்துகின்றன. ஆண்டான் கடிகாரம் 312.5 நுண்ணொடியில்(μs) அடித்துக்கொண்டால், இரண்டு கடிகாரங்கள் அடித்துக்கொள்ளும் ஓரிட நேரம் 625 நுண்ணொடி(μs) ஆகும். ஈரிட காடி ஒன்றை உருவாக்க, நேரம் 1250 நுண்ணொடி(μs) ஆகும். ஒற்றைக் காடிப் பொட்டணங்களின் எளிய வழக்கில் , ஆண்டான் இரட்டைப்படை இடங்களுக்குள் தகவலைப் பரப்பி, ஒற்றைப்படை இடங்களுக்குள் தகவலைப் பெறுகிறது. இதற்கு நேர்மாறாக அடிமை இரட்டைப்படை இடங்களில் தகவலைப்பெற்று ஒற்றைப்படை இடங்களில் தகவலைப் பரப்புகிறது. பொட்டணங்கள் 1,3 அல்லது 5 இடங்கள் நீளத்துடன் இருக்கலாம். ஆனால் எல்லாவேளைகளிலும் ஆண்டானின் பரிமாற்றம் இரட்டை இடங்களிலும் , அடிமையின் பரிமாற்றம் ஒற்றைப்படை இடங்களிலும் தொடங்குகிறது.

மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவை , 4.0 குறிப்பீட்டில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட புளூடூத் தாழ் ஆற்றல் முறையை விலக்கி வைக்கின்றன. ,[25] இது ஒரே கதிர்நிரலை, ஆனால் சற்றே வேறுபாட்டுடன் பயன்படுத்துகிறது.

தொடர்பும் இணைப்பும் தொகு

கருவிகள் ஒப்பந்தத்தின் வழி பாத்திரங்களை மாற்றலாம் மற்றும் அடிமை ஆண்டானாக முடியும் (எடுத்துக்காட்டாக , ஒரு தொலைபேசியுடன் இணைப்பைத் தொடங்குவதற்கான தலையணி கட்டாயமாக ஆண்டானாக, அதாவது இணைப்பைத் தொடங்குபவராகத் தொடங்குகிறது. ஆனால் பின்னர் அடிமையாக செயல்படக்கூடும்.

புளூடூத் கருநிலைக் குறிப்பீடு இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பைகோனெட்டுகளை இணைத்து வழங்குவதால் சிதறல் பிணையத்தை உருவாக்குகிறது. இதில் சில கருவிகள் ஒரே நேரத்தில் ஒரு பிகோனட்டில் ஆண்டான்/ தலைமைப் பாத்திரத்தையும் மற்றொரு பிகோனட்டில் அடிமைப் பாத்திரத்தையும் வகிக்கின்றன.

எந்த நேரத்திலும் தரவை ஆண்டான், மற்றொரு கருவிகளுக்கு இடையில் மாற்றலாம் (குறைவாகப் பயன்படுத்தப்படும் ஒளிபரப்பு பயன்முறையைத் தவிர). எந்த அடிமைக் கருவியை முகவரியிட வேண்டும் என்பதை ஆண்டானே தேர்வு செய்கிறார் , இது ஒரு கருவியிலிருந்து மற்றொரு கருவிக்கு இரவுண்ட் இராபின் பாணியில் விரைவாக மாறுகிறது. இரவுண்ட் இராபின் எனும் ஆண்டானே எந்த அடிமை உரையாற்ற வேண்டும் என்பதைத் தேர்வு செய்கிறார் , அதேவேளை ஒரு அடிமை (கோட்பாட்டில்) ஒவ்வொரு முறையும் கேட்க வேண்டும். ஓர் ஆண்டானாக இருப்பது அடிமையாக இருப்பதை விட எளிஅ சுமையாகும். ஏழு அடிமைகளின் ஆண்டானாக இருப்பது சாத்தியமாகும். ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ஆண்டான்களின் அடிமையாக இருப்பதும் சாத்தியமாகும். சிதறல் பிணையங்களில் தேவையான நடத்தை பற்றிய குறிப்பீடு தெளிவற்றதாகவே உள்ளது. .[26]

பயன்பாடுகள் தொகு

புளுடூத் என்பது முதன்மையாக தாழ் ஆற்றல் முறையைப் பயன்படுத்தி குறைவான வரம்புக்குள்ளான (ஆற்றல் வகையைப் பொறுத்து: 1 மீட்டர், 10 மீட்டர், 100 மீட்டர்) தகவல்தொடர்புக்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு செந்தரமாகும். இது பயன்படுத்தப்படும் ஒவ்வொரு கருவியிலும் உள்ளமைக்கப்பட்டுள்ள குறைந்த விலை செலுத்திலங்கி நுண்சில்லுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு இயங்குகிறது.[27] புளுடூத் உதவியால் இந்தக் கருவிகள் குறுகிய தொலைவு வரம்புக்குள் இருக்கும் போது அவை ஒன்றையொன்று தொடர்புகொள்ள முடியும். இந்தச் கருவிகள் வானொலி (அலைபரப்பு) தகவல்தொடர்பைப் பயன்படுத்துவதால் அவை ஒன்றுக்கொன்று தெரியும்படி காட்சிக்கோட்டில் வேண்டிய தேவை இல்லை. ஆனால், ஒரு பகுதி ஒளியியல் கம்பியில்லாத தடவழி தேவைப்படும்.[28]

புளூடூத் தன்விவரம் தொகு

புளூடூத் கம்பியில்லாத தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்த , ஒரு கருவி சில புளூடூத் விவரங்களை புரிந்துகொள்ளவேண்டும். அவை வாய்ப்புள்ள பயன்பாடுகளின் வரையறைகள், புளூடூத் இயக்கப்பட்ட கருவிகள் மற்ற புளூடூத் கருவிகளுடன் தொடர்பு கொள்ள பயன்படுத்தும் பொதுவான நடத்தைகளைக் குறிப்பிடுகின்றன. இவற்றில், அளவுருவை உருவாக்குவதற்கும் , தொடக்கத்தில் இருந்தே தகவல்தொடர்புகளைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கும் பயன்படும் அமைப்புகளும் அடங்கும். தன்விவரங்களைக் கடைப்பிடிப்பதில் இரு - திசை இணைப்பு பயனுள்ளதாக இருப்பதோடு அளவுருக்களைப் புதிதாக அனுப்புவதற்கான நேரத்தை மிச்சப்படுத்துகிறது. பல்வேறு வகையான பயன்பாடுகள் அல்லது கருவிகளுக்கான பயன்பாட்டு நிகழ்வுகளை விவரிக்கும் பரந்த அளவிலான புளூடூத் தன்விவரங்கள் உள்ளன. .[29]

புளூடூத் வகைகளும் மின்திறன் தேவையும் தொகு

வகைசார் புளூடூத் கருவிகான மின்திறன்
வகை இசைவுறு பெரும மின்திறன்
(மெவா) (dBm)
1 10 — 100 +10 — +20
1.5* 2.5 — 10 +4 — +10
2 1 — 2.5 0 — +4
3 0.01 — 1 -20 — 0
colspan="4" style="text-align:left;" * வகை 1.5 வகை 1 க்கான BR/EDR இல் உள்லடக்கப்பட்டுள்ளது
Source: BT 5.3 Vol 6 Part A Sect 3 and V2 PA S3, புளூட்டூத் தொழில்நுட்ப வலைத்தளம்

வரலாற்றியலாக, புளூடூத்தின் நெடுக்கம் பெருநெடுக்கமுள்ள தாழ் வகுப்பு உயர் வெளியீட்டுத் திறன் வானொலி வகுப்பால் வரையறுக்கப்படுகிறது [30] குறிப்பிட்ட இணைப்பின் நெடுக்கம் இருமுனைகளிலும் இணைந்த கருவிகளையும் இடையில் அமையும் காற்று, தடங்கல் பொருட்களையும் பொறுத்தது. நெடுக்கத்தைக் கட்டுபடுத்தும் முதன்மை வன்பொருள் இய்ற்பண்புகளாக, தரவு வீதம், நெறிமுறை ( செவ்வியல் புளூடூத் அல்லது தாழ் ஆற்றல் புளூடூத் இடையிலான ), அலைபரப்புத் திறன்னலைவாங்கியின் உணர்திரன் உணர்சட்டங்கலின் ஈட்டம் ஆகியன அமிகின்றன.[31]

விளைவுறு நெடுக்கம் அலைபரப்பும் நிலைமைகள், பொருள்வகை அளவு, ஆக்கப் பதக்கூறு வேறுபாடுகள், உணர்சட்ட உருவடிவம், மின்கல அடுக்கு நிலைமைகள் ஆகியவற்றைச் சார்ந்துள்ளது. பெரும்பாலான புளூடூத் பயன்பாடுகள் உள்ளக நிலைமைகளிலேயே அமைகின்றன. சுவர்களின் ஒடுக்கமும் எதிர்தெறிப்புகளால் குறிகையின் மட்டுப்படுதலும் பார்வைக் காட்சிக் கோட்டில் அமையும் புளூடூத் கருவிகளின் நெடுக்கத்தைவிட குறைவாகவே இருக்கும்.

பெரும்பாலான புளூடூத் பயன்பாடுகளில் ஒவ்வொரு முனையிலும் சற்றே வேறுபட்ட மின்கல அடுக்குகள் வகை 1 அல்லது வகை 2 அமையலாம். இதில் குறைந்த மின் திறன் கருவி புளூடூத்தின் நெடுக்க வரமபை உருவாக்கும். சில நேர்வுகளில் தரவு இணைப்பின் விளைவுறு நெடுக்கத்தை வகை 2 கருவியை வகை 1 கருவியின் உயர் உணர்திறமும் பரப்பும் திறனும் உள்ள செலுத்திலங்கியுடன் இணைக்கும்போது வகை 2 கருவியின் நெடுக்கத்தை விட விரிவாக்கலாம்.[32]

என்றாலும், பெருமளவில் வகை 1 கருவிகள் வகை 2 கருவிகளை ஒத்த உணர்திறம் பெற்றுள்ளன. எனவே, உயர் உணர்திறமும் உயர் மின் திறனும் உள்ள இரண்டு வகை 1 கருவிகளை இணைத்து 100 மீ நெடுக்கத்தை விடக் கூடுதலாகப் பெறலாம். இந்நிலை பயன்பாட்டின் ஊடுதிற தேவையையும் பொறுத்தமைகிறது. இதைப் போன்ற சில கருவிகள் திறந்த வெளியில் 1 கிமீ நெடுக்கத்தைக் கூட இசைவுறு உமிழ்வுடன் அவ்விரு கருவிகள் இடையில் வழங்க வல்லதாயுள்ளது.[33][34][35]

புளுடூத் பயன்வகைகள் தொகு

பயன்பாடுகளின் பட்டியல் தொகு

 
2000 களின் பொதுவான புளுடூத் கைபேசி தலையணி.
 
2010 களின் மின்னேற்ற முடிந்த மின்கல அடுக்குள்ள நீர்க்காப்பு JBL குழுமப் புளூடூத் கைப்பேசி

புளூடூத்தின் பெரும்பாலான பயன்பாடுகளில் பின்வருவன அடங்கும்:

 • கைபேசிக்கும் கைதொடாத தலையணிக்கும் இடையே கம்பியில்லாத கட்டுப்பாடும் தொடர்பும். கைதொடாத தலையணி மிகப் பரவலான தொடக்க காலப் பயன்பாடுகளில் ஒன்றாகும்.[36]
 • நகர்பேசிக்கும் புளூடூத்துக்கும் இணக்கமான சீருந்துப் பேசிக்கும் இடையிலான ( சிலவேளைகளில் சிம் அட்டைக்கும் சீருந்துப் பேசிக்கும் இடையிலான) பேச்சு, தகவல் தொடர்புச் செயல்பாடுகளின் கம்பியிலாத கட்டுப்பாடு.[37][38]).
 • கதவுகளைத் திறப்பதற்கான திறன் பூட்டுக்கும் திறன்பேசிக்கும் இடையிலான கம்பியிலாத தொடர்புக்குப் புளூடூத் பயன்படுகிறது.
 • IOS, Android கருவித் தொலைபேசிகள் வழியாக, டேப்லெட்டுகள், சிறிய கம்பியிலாத ஒலிபெருக்கிகளுடனான கம்பியிலாத கட்டுப்பாடும் தொடர்பும். .[39]
 • கம்பியிலாத புளூடூத் தலையணி-உள்ளகத் தொலைபேசி அமைப்பு இடையிலான தகவல்தொடர்பு. ஒரு தலையணி சிலவேளைகளில் " புளூடூத் " என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.
 • தகவல்தொடர்புத் திறன்களுடன் இருக்கும்/இல்லாத தலையணிகளுக்குக் கம்பியிலாத பேச்சு இணைப்புக்குப் புளூடூத் பயன்படுகிறது.
 • புளூடூத் வழி இயங்கும் உடற்பயிற்சி கருவிகளால் திரட்டிய தரவைக் கள ஒளிபரப்புத் தொலைபேசிக்கு அல்லது கணினிக்கு அல்லது நகர்பேசிக்கு கம்பியில்லாமல் இணைப்புக்குப் புளூடூத் பயன்படுகிறது.[40]
 • வரையறுக்கப்பட்ட சிறிய அலைவரிசை தேவைப்படும் இடத்தில் தனியர் கணினிகளுக்கு இடையில் கம்பியிலாத இணைப்பாகப் புளூடூத் பயன்படுகிறது .[41]
 • கணினி உள்ளீட்டு, வெளியீட்டுக் கருவிகளுடன் கம்பியிலாத தொடர்பு மிகவும் பொதுவானது. இதில் சுட்டி, விசைப்பலகை, அச்சுப்பொறிகளின் கம்பியிலாத இணைப்புகள் அடங்கும்.
 • OBEX ஆல்பா-1 அமைப்பு உள்ள கருவிகளுக்கு இடையே கோப்புகளை மாற்றுதல், தொடர்பு விவரங்கள், நாட்காட்டிச் சந்திப்புகள்கள், நினைவூட்டல்கள், எஃப்டிபி வழியாகப் பகிர்தலுக்குப் புளூடூத் பயன்படுகிறது. ]].[42]
 • புளூடூத் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட தற்படமெடுப்புக் கம்பைப் பயன்படுத்தி திறன்பேசியின் படக்கருவி மூடலை/திறப்பை இயக்குதல்.[43]
 • செய்முறைக் கருவிகள், புவி இடஞ்சுட்டி அமைப்பின் அலைவாங்கி, மருத்துவ ஆய்கருவிகள், பார் கோட் அலகிடுவான்கள், போக்குவரத்து கட்டுப்பாட்டுக் கருவிகளின் முந்தைய கம்பி ஆர்எஸ் - 232 தொடர் தகவல்தொடர்புகளைப் பதிலிட புளூடூத் பயன்படுகிறது.
 • பெரும்பான்மையான அகச்சிவப்புப் பயன்பாட்டுக் கட்டுப்பாடுகளுக்குப் புளூடூத் பயன்படுகிறது.
 • உயர் அலைவெண் அலைவரிசை தேவையில்லாத, கம்பியிலாத இணைப்பு தேவைப்படும், தாழ் அலைவெண் அலைவரிசை பயன்பாடுகளுக்குப் புளூடூத் பயன்படுகிறது.
 • புளூடூத் இயக்கும் விளம்பரப் பலகைகளிலிருந்து பிற கண்டறியக்கூடிய புளூடூத் கருவிகளுக்குச் சிறிய விளம்பரங்களை அனுப்ப புளூடூத் பயன்படுகிறது .[44]
 • இரண்டு தொழில்துறை ஈதர்நெட் பிணையங்களுக்கு இடையே கம்பியிலாத பாலமாகப் புளூடூத் பயன்படுகிறது. (எ. கா. PROFINET) தொலைப்பேசி
 • விளையாட்டு கணினிகளின் ஏழாவது தலைமுறையிலிருந்து புறக் கருவிகளுக்கான கம்பியிலாத தகவல்தொடர்பு நெறிமுறையாகப் புளூடூத்தைப் பயன்படுத்துகின்றன. குறிப்பாக, நிண்டெண்டோவின் வை, சோனியின் பிளேஸ்டேஷன் 3 ஆகியவை தத்தம் கட்டுப்படுத்திகளுக்கு புளூடூத்தைப் பயன்படுத்துகின்றன. ]][45]
 • தரவு திறன் கொண்ட நகர்பேசியைக் கம்பியிலாத மோடமாக பயன்படுத்தி, தனிப்பட்ட கணினிகள் அல்லது பி. டி. ஏ. களில் பேச்சுவழி அழைப்பால் இணைய அணுக புளூடூத் பயன்படுகிறது.
 • மருத்துவக் கருவிகளிலிருந்து நகர்பேசிக்கான மேனிலை அமைப்புப் பெட்டிவழி அல்லது சிறப்பு தொலைமருத்துவக் கருவிகளுக்கு நலவுணரித் தரவைக் குறுந்தொலைவுப் பரிமாற்றம் செய்ய புளூடூத் பயன்படுகிறது. .[46][47]
 • புளூடூத் அருகிலுள்ள அலைபேசி சார்பான அழைப்புகளுக்குப் பதிலளிக்க, ஒரு DECT தொலைபேசியைப் பயன்படுத்த வழிவிடுகிறது.
 • நிகழ்நேர இருப்பிட உணர்வு அமைப்புகள் (RTLS), இந்த இடக் குறிச்சொற்களிலிருந்து கம்பியிலாத குறிகைகளைப் பெற்று செயலாக்கி அவற்றின் இருப்பிடங்களைத் தீர்மானித்தல். இவை " கணுக்கள்" அல்லது "அடையாளப் பட்டிகள் " இணைக்கப்பட்ட அல்லது உட்பொதிக்கப்பட்ட பொருள்கள் " ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தி, " அசகர்கள் " நிகழ்நேரத்தில் பொருள்களின் இருப்பிடத்தைக் கண்காணிக்கவும் அடையாளம் காணவும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. .[48]
 • திருட்டு அல்லது இழப்புத் தடுப்புக்கான திறன்பேசிகளில் தனிப்பட்ட பாதுகாப்புப் பயன்பாடு. பாதுகாக்கப்பட்ட உருப்படியில் புளூடூத் குறிப்பி உள்ளது (எ. கா. ஒரு குறிச்சொல்) இது தொலைபேசியுடன் தொடர்ந்து தொடர்பு கொள்கிறது. இணைப்பு முறிந்திருந்தால் (குறிப்பான் தொலைபேசியின் வரம்பிற்கு வெளியே இருந்தால் , ஓர் எச்சரிக்கை ஒலி எழுப்பும். இதைக் கப்பலில் உள்ளக எச்சரிக்கைக்கும் பயன்படுத்தலாம்.
 • கல்காரி, ஆல்பெர்ட்டா, கனடா சார்ந்த சாலைகள் போக்குவரத்துப் பிரிவுப் பயணிகளின் புளூடூத் கருவிகளிலிருந்து திரட்டிய தரவைப் பயன்படுத்தியஊர்தி ஓட்டிகளுக்கு பயண நேரங்களையும் சாலை நெரிசலையும் கணிக்கிறது.[49]
 • கம்பியில்லாத பேச்சலைப் பரிமாற்றத்துக்குப் புளூடூத் பயன்படுகிறது ( தனியரின் எப். எம். அலைபரப்பிகளுக்கு மிகவும் நம்பகமான மாற்று).
 • நியூகேசில் பல்கலைக்கழகம் 2017 ஆம் ஆண்டில் நபில் பத்தா உருவாக்கிய காட்சி மூளைப்புறணி உள்வைப்புக் கருவிக்கு நேரடி காணொலி இணைப்பு கொடுக்க புளூடூத் பயன்படுகிறது.[50]
 • விஆர் தலையணி அமைப்புகளைப் பயன்படுத்தும்போது இயக்கக் கட்டுப்பாடுகளைக் கணினியுடன் இணைக்க புளூடூத் பயன்படுகிறது

புளுடூத்தும் ஒய்-ஃபையும் IEEE 802.11 தொகு

இன்றைய அலுவலகங்களிலும் வீடுகளிலும் பயணத்தின் போதும் புளுடூத்தும் ஒய்-ஃபையும் (Wi-Fi) அதிகமாகப் பயன்படுகின்றன: வலைப்பிணையங்களை அமைத்தல், அச்சிடுதல், விளக்கக் காட்சிகள், கோப்புகளை PDAகளிலிருந்து கணினிகளுக்கு அனுப்புதல் போன்ற பயன்கள் முதன்மையானவை. இரண்டுமே உரிமமற்ற கம்பியில்லாத் தொழில்நுட்பத்தின் பதிப்புகளாகும்.

ஒய்-ஃபை(Wi-Fi) என்பது வீட்டில் பயன்படும் கருவி. இது பிற வீட்டுப் பயன்பாடுகளுக்காகவும் உருவாக்கப்பட்டதாகும். இவற்றின் பயன்பாடுகளின் வகை டபிள்யூலேன் (WLAN) எனப்படும் கம்பியில்லா அகப் பரப்பு வலையமைப்பு என அறியப்படுகின்றன. ஒய்-ஃபை (Wi-Fi) பணிபுரியும் இடங்களிலுள்ள பொதுவான அகப் பரப்பு வலையமைப்பு அணுகலுக்கான வட இணைப்புப் பயன்பாட்டுக்கான ஒரு மாற்றாகவே உருவாக்கப்பட்டது.

புளுடூத் தொழில்நுட்பம் நிலையாக ஓரிடத்தில் இல்லாத கருவிக்கும் அதன் பிற பயன்பாடுகளுக்காகவும் உருவாக்கப்பட்டது. இவற்றின் பயன்பாடுகளின் வகை கம்பியில்லா அகப்பரப்பு வலையமைப்பு (WPAN) என அறியப்படுகிறது. புளுடூத் என்பது, எந்தச் சூழலிலும் செய்யப்படும் பல வகையான தனிப்பட்ட செயல்பாடுகளுக்குத் தேவைப்படும் வடப் (cabling) பயன்பாட்டுக்கான மாற்றாக உள்ளது.

கருவிகள் தொகு

 
100 மீ நெடுக்க புளூடூத்
 
100 மீ நெடுக்க புளூடூத்

தொலைபேசி ஒலிபெருக்கிகள் , குறுங்கணினிகள் , ஊடகக் கருவிகள் , எந்திரனியல் அமைப்புகள் , மடிக்கணினிகள் , விளையாட்டு கணினிக் கருவிகள், சில உயர் வரையறை தலையணிகள் , கேட்கும் கருவிகள், கடிகாரங்கள் போன்ற பல கருவிகளில் புளூடூத் உள்ளது. ஒலிபெருக்கிகள், மோடம், காது கேட்கும் கருவிகள் வேலையை அவற்றோடு இணைந்த புளூடூத் தலையணிகள் செய்கின்றன.[51] and even watches.[52] [புளூடூத் பயன்படுத்துகின்ற பல்வேறு கருவிகளும் , ஆப்பிள் , கூகுள், பிற நிறுவனங்களின் தலையணி தொடர்பிகளின் சமகால மதிப்பிழப்பாலும் எஃப். சி. சி. யின் ஒழுங்குமுறை இல்லாமையாலும் அவற்றில் , தொழில்நுட்பக் குறுக்கீடு செய்ய வாய்ப்புள்ளது. இருப்பினும் , குறைந்த அலைவரிசை சூழ்நிலைகளில் ஒருவருக்கொருவர் அருகில் இருக்கும் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட கருவிகளுக்கு இடையில் தகவல்களை மாற்றும்போது புளூடூத் பயனுள்ளதாக இருக்கும். .[53] புளூடூத் பொதுவாக ஒலித் தரவை தொலைபேசிகளுடன் மாற்ற பயன்படுகிறது. புளூடூத் தலையணி ஒலித்தரவு அல்லது பைட் தரவு சார்ந்த கோப்புகளை கைக் கணினிகளுடன் மாற்றப் பயன்படுகிறது.

புளூடூத் நெறிமுறைகள் கருவிகளுக்கிடையேயான சேவைகளின் கண்டுபிடிப்பையும் அமைப்பையும் எளிதாக்குகின்றன.[54] புளூடூத் கருவிகள் தாங்கள் வழங்கும் அனைத்து சேவைகளையும் விளம்பரப்படுத்தலாம். .[55] இது சேவைகளைப் பயன்படுத்துவதை எளிதாக்குகிறது. ஏனெனில் பல வலைப்பிணைய வகைகளை விட, பாதுகாப்பு வலைப்பிணைய முகவரி, இசைவு, உள்ளமைவு ஆகியன புளூடூத்தில் தானியங்கியாக இருக்க முடியும்.[54]

ஒய்-ஃபை தொகு

ஒய்-ஃபை (Wi-Fi) என்பது ஒரு பழமையான ஈத்தர்நெட் வலைப்பிணையம் ஆகும். பகிரப்பட்ட வளங்களை அமைக்கவும் கோப்புகளை அனுப்பவும் பேச்சலை இணைப்புகளை அமைக்கவும் (எடுத்துக்காட்டுக்கு, தலையணிகள் மற்றும் கைதொடாத கருவிங்கள்) இதற்கு ஓர் உள்ளமைப்பு தேவைப்படுகிறது. புளுடூத் பயன்படுத்தும் வானொலி அதிர்வெண்களையே ஒய்-ஃபை (Wi-Fi) தொழில்நுட்பமும் பயன்படுத்துகிறது. ஆனால் இதில் அதிக ஆற்றல் பயன்படுத்தப்படுவதால் வலிமையான இணைப்பு சாத்தியமாகிறது. ஒய்-ஃபை (Wi-Fi) என்பது சில நேரம் "கம்பியில்லா ஈத்தர்நெட்" என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இதன் ஒப்புமை வலிமைகள், பலவீனங்களையும் குறிப்பிடுவதால், இந்த விளக்கம் மிகத் துல்லியமானது. ஒய்-ஃபை (Wi-Fi) தொழிநுட்பத்திற்கு கூடுதல் அமைப்பு தேவைப்படுகிறது. முழுதளவிலான வலைப்பிணையங்களை இயக்க இது மிகவும் பொருத்தமானது; மேலும் இது புளுடூத்தை விட வேகமான இணைப்பை உண்டாக்க உதவுகிறது, மேர்கோள் நிலையத்தி இருந்து சிறந்த வரம்பையும் சிறந்த பாதுகாப்பையும் வழங்குகிறது.

கணினி தேவைகள் தொகு

 
வகைமை புளூடூத் யு.எசு.பி டாங்கிள்
 
ஒரு அக நோட்புக் புளூடூத் அட்டை (14×36×4 மிமீ)

உட்பொதிக்கப்பட்ட புளூடூத் இல்லாத ஒரு தனிப்பட்ட கணினி புளூடூத் செருகைப் பயன்படுத்தி, கணினி புளூடூத் சாதனங்களுடன் தொடர்பு கொள்ளலாம். சில மேசைக் கணினிகள் மற்றும் மிக அண்மைய மடிக்கணினிகள் உள்ளமைக்கப்பட்ட புளூடூத் வானொலியுடன் வந்தாலும் , இவர்ருக்கும் மற்றவற்றோடு வெளிப்புற செருகு பொதுவாக ஒரு சிறிய யூ. எஸ். பி டாங்கிள் வடிவத்தில் தேவைப்படுகிறதுவ்

அகச்சிவப்பு தரவு இணைப்புக்கு(IrDA) ஒவ்வொரு கருவிக்கும் ஒரு தனி செருகு முன்பு தேவைப்பட்டது. இப்போது அதைப் போலல்லாமல் , புளூடூத் பல கருவிகளை ஒரு கணினியுடன் ஒரு செருகுவழி தொடர்பு கொள்ள வழிவிடுகிறது. -->[56]

இயக்க முறைமை ஆதரவு தொகு

Apple, 2002 ஆம் ஆண்டில் வெளியிட்ட மேக் ஓஎஸ் எக்ஸ் வி10.2 (Mac OS X v10.2) இலிருந்து புளுடூத்தை ஆதரிக்கிறது.[57]

மைக்ரோசாஃப்ட் (Microsoft) தளத்தில் விண்டோஸ் எக்ஸ்பி சர்வீஸ் பேக் 2 மற்றும் அதற்குப் பின்னர் வந்த வெளியீடுகள் அனைத்தும் புளுடூத்துக்கான உள்ளமைக்கப்பட்ட ஆதரவுடன் வெளிவந்தன. முந்தைய பதிப்புகளுக்கு, பயனர்கள் புளுடூத் அடாப்டர்களுக்கான இயக்கிகளைத் தனியாக நிறுவ வேண்டிய அவசியம் இருந்தது அவை மைக்ரோசாஃப் (Microsoft) நிறுவனத்தால் நேரடியாக ஆதரிக்கப்படவில்லை. [21] மைக்ரோசாஃப்ட் நிறுவனத்தின் (Microsoft) புளுடூத் டாங்கிள்கள் (புளுடூத் கணினி சாதனங்களின் தொகுப்புடன் சேர்த்து வழங்கப்பட்டவை) வெளிப்புற சாதனங்களைப் பெற்றிருக்கவில்லை ஆகவே அவற்றுக்கு குறைந்தபட்சம் விண்டோஸ் எக்ஸ்பி சர்வீஸ் பேக் 2 (Windows XP Service Pack 2) தேவைப்பட்டது.

லினக்ஸில் (Linux) இரண்டு பிரபலமான புளுடூத் செயல்படுத்தல் நெறிமுறைகள் இருந்தன. அவை ப்ளூஸ் (BlueZ) மற்றும் அஃபிக்ஸ் (Affix) ஆகியவையாகும். ப்ளூஸ் (BlueZ) [22] செயல்படுத்தல் நெறிமுறைகள் பெரும்பாலான லினக்ஸ் (Linux) கெர்னல்களில் (kernels) உள்ளமைக்கப்பட்டிருந்தன. மேலும் அது குவால்கம் (Qualcomm) நிறுவனத்தால் உருவாக்கப்பட்டது. அஃபிக்ஸ் (Affix) செயல்படுத்தல் நெறிமுறை நோக்கியா (Nokia) நிறுவனத்தால் உருவாக்கப்பட்டது. FreeBSD இல் அதன் 5.0 வெளியீட்டில் இருந்து புளுடூத் ஆதரவு வழங்கப்பட்டு வருகின்றது. NetBSD இல் அதன் 4.0 வெளியீட்டில் இருந்து புளுடூத் ஆதரவு வழங்கப்பட்டு வருகின்றது. மேலும் அதன் புளுடூத் செயல்படுத்தல் நெறிமுறை OpenBSD இல் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

கைபேசி தேவைகள் தொகு

புளுடூத் செயல்படுத்தப்பட்ட ஒரு கைபேசி பல கருவிகளுடன் இணை சேர முடியும். சிறந்த கருவி ஆதரவுடன், செயலுக்கான பரவலான ஆதரவுக்காக, திறந்த முனைய அலைபேசித் தளத்தின் (OMTP) மன்றம் அண்மையில், "புளுடூத் அக இணைப்புத்தன்மை" எனத் தலைப்பிடப்பட்ட ஒரு பரிந்துரை ஆய்வுத் தாளை வெளியிட்டுள்ளது; அந்தத் தாளைப் பதிவிறக்க கீழே உள்ள வெளி இணைப்புகள் பிரிவைப் பார்க்கவும்.

குறிப்பீடுகள் தொகு

புளுடூத் குறிப்புவிவரம் 1994 ஆம் ஆண்டில் ஜாப் கார்ட்சன்ட்ஸன் மற்றும் சுவென் மேட்டிசன் ஆகியோரால் உருவாக்கப்பட்டது. அவர்கள் சுவீடனில் உள்ள இலண்டு என்ற இடத்திலுள்ள எரிக்சன் நகர்பேசித் தளங்கள் நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்து கொண்டிருந்தார்கள்.[58] குறிப்பீடு அதிர்வெண்-துள்ளல் பரப்பு அலைவரிசைத் தொழில்நுட்பத்தை (Frequency-hopping spread spectrum technology) அடிப்படையாகக் கொண்டிருந்தது.

இந்தக் குறிப்பீடுகள் புளுடூத் சிறப்பார்வக் குழுவால் (சிறப்பார்வக் குழு-SIG) முறைப்படுத்தப்பட்டன. இக்குழு முறையாக 1998 ஆம் ஆண்டு மே 20 அன்று அறிவிக்கப்பட்டது. தற்போது உலகளவில் 11,000 நிறுவனங்களை உறுப்பினர்களாகக் கொண்டுள்ளது. எரிக்சன் (Ericsson), ஐபிஎம் (IBM), இண்டெல் (Intel), தோழ்சிபா (Toshiba), நோக்கியா (Nokia) ஆகிய நிறுவனங்கள் இந்த அமைப்பை உருவாக்கின. பின்னர் பல பிற நிறுவனங்கள் உடன் இணைந்தன.

புளுடூத் 1.0 மற்றும் 1.0B தொகு

இதன் 1.0 மற்றும் 1.0B ஆகிய பதிப்புகள் பல சிக்கல்களைக் கொண்டிருந்தன. இவற்றை நடைமுறைப்படுத்துவது அரிதாக இருந்தது. 1.0 மற்றும் 1.0B ஆகிய பதிப்புகள் இடையிணைத்தல் செயல்பாட்டில் கட்டாய புளுடூத் வன்பொருள் கருவி முகவரியை (BD_ADDR) பரப்ப வேண்டியிருந்தது (நெறிமுறை மட்டத்தில் பெயர் தெரியாத வகையில் உருவாக்குவது என்பது சாத்தியமற்றதாக இருந்தது). இது புளுடூத் சூழல்களில் பயன்படுத்தத் திட்டமிடப்பட்டிருந்த குறிப்பிட்ட சில சேவைகளை தவிர்க்க நேர்ந்தது.[59]

புளுடூத் 1.1 தொகு

 • புளுடூத் 1.1, IEEE தரநிலை 802.15.1 - 2002 என சான்றளிக்கப்பட்டது.
 • 1.0B குறிப்பீடுகளில் கண்டறியப்பட்ட பல பிழைகள் சரிசெய்யப்பட்டன.
 • குறியாக்கம் செய்யப்படாத அலைவரிசைகளுக்கான வாய்ப்பும் சேர்க்கப்பட்டது.
 • பெறப்பட்ட குறிகை வலிமை சுட்டி (RSSI).

புளுடூத் 1.2 தொகு

இந்தப் பதிப்பு 1.1 பதிப்புடன் பின்னோக்கிய இணக்கத்தன்மை கொண்டதாக இருந்தது. மேலும், இதன் முதன்மையான மேம்பாடுகள் பின்வருமாறு:

 • வேகமாக இணைதலும் கண்டறிதலும்
 • தகவமைந்த அலைவெண்-துள்ளல் பரப்பு அலைவரிசை (AFH) : இந்தக் குறிகையேற்றம் துள்ளல் தொடரில் உள்ள நெரிசலான அலைவெண்களின் பயனைத் தவிர்ப்பதன் வழியாக வானொலி அலைவெண் குறுக்கீட்டுக்கான தடையை மேம்படுத்துகிறது.
 • நடைமுறையில் 1.1 பதிப்பினை விட நொடிக்கு 721 கிலோபிட்டுகள் வரையிலான உயர் பரப்பல் வேகத்தைக் கொண்டுள்ளது. .[60]
 • நீட்டிக்கப்பட்ட ஒத்திசைந்த இணைப்புகள் (eSCO): இது சிதைந்த பொட்டணங்களை மீண்டும் பரப்ப ஏற்பதால் பேச்சலை இணைப்புகளின் குரல் தரத்தை மேம்படுத்துகிறது. மேலும் அதேவேளையில் சிறந்த நடப்பு தரவுப் பரிமாற்றத்திற்கு வாய்ப்பு தருவதால் பேச்சலை மறைதிறத்தைப் பேணவும் வாய்ப்புள்ளது.
 • மூன்று-கம்பி (three-wire UART) பொது ஒத்தியங்காத அலையேற்பி/அலைபரப்பி(UART) முறையால் ஓம்பல் கட்டுபடுத்தல் இடைமுக (HCI) இயக்கத்துக்கான ஆதரவு தருகிறது.
 • புளுடூத் 1.2 , IEEE தரநிலை 802.15.1 - 2005 என சான்றளிக்கப்பட்டது. ]][61]
 • தருக்கவியல் கட்டுபாடு, தகவமைந்த நெறிமுறைக்கான(L2CAP) பாய்வுக் கட்டுப்பாடு, மீள் பரப்புதல் முறைமைகளை அறிமுகப்படுத்தியது.

புளுடூத் 2.0 தொகு

புளுடூத் குறிப்பீட்டின் இந்தப் பதிப்பு 2004 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 10 அன்று வெளியிடப்பட்டது. இது முந்தைய பதிப்பு 1.2 உடன் பின்னோக்கிய இணக்கத்தன்மை கொண்டது. இதன் முதன்மை வேறுபாடு பிட்வீதத்தை விட வேகமான மேம்பட்ட தரவு வீதத்தை அறிமுக்கப்படுத்தியதே ஆகும். மேம்பட்ட தரவு வீதம் நொடிக்கு 3 மெகாபிட்களாகும். இருப்பினும் நடைமுறையில் அதன் தரவுப் பரிமாற்ற வீதம் நொடிக்கு 2.1 மெகாபிட்களாகும்.[60] தரவுப் பரப்பலுக்கான ஒரு மாற்று வானொலித் தொழில்நுட்பங்களால் கூடுதல் வெளியீட்டு/உள்ளீட்டு விகிதம் பெறப்படுகிறது. π/4-[[DQPSK|DQPSK, 8DPSK ஆகிய இரண்டு மாற்றமைப்புகளில், காசிய அலைவெண் பெயர்வு விசைக்குவையாக்கம்(GFSK), தறுவாய் பெயர்வு விசைக்குவையாக்கம் (PSK) ஆகியவற்றின் சேர்க்கையைப் பயன்படுத்தி, மேம்பட்ட தரவு வீதம் பெறப்படுகிறது. இவை முறையே நொடிக்கு 2, 3 மெகாபிட்கள் பொதுப் பரப்பல் தரவு வீதங்களைக் கொண்டவை ஆகும்.[62] குறைந்த இயக்க நேரச் சுழற்சியால் மேம்பட்ட தரவு வீதம், மின்திறன் பயன்பாட்டைக் குறைக்கிறது.

புளுடூத் 2.0 குறிப்பீட்டின் படி, பின்வரும் நன்மைகளை EDR வழங்குகிறது:

 • மூன்று மடங்கு பரப்பல் வேகம் — சில சமயங்களில் 10 மடங்கு[மேற்கோள் தேவை] (2.1 Mbit/s) வரை.
 • கூடுதல் ஆலைவரிசைப் பட்டை அகலத்தால் நடப்பு நேரத்திலான பல இணைப்புகளின் சிக்கல் குறைக்கப்பட்டுள்ளது.
 • குறைக்கப்பட்ட இயக்க நேரச் சுழற்சியால் குறைந்த ஆற்றல் நுகர்வு.

புளுடூத் சிறப்பார்வக் குழு (SIG) "புளுடூத் 2.0 + EDR" என்ற பெயரில் குறிப்பீட்டை வெளியிட்டுள்ளது, EDR என்பது விருப்பத்தின் அடிப்படையிலான அம்சம், அது இல்லாமலும் இருக்கலாம் என இந்தப் பெயர் தெரிவிக்கிறது. புளுடூத் 2.0 குறிப்பீட்டில் EDR மட்டுமின்றி, சில பிற சிறிய மேம்பாடுகளும் செய்யப்பட்டன. மேலும் அந்த உருவாக்கங்கள் உயர் தரவு வீதத்தை ஏற்காமல் "புளுடூத் 2.0" உடன் இணக்கத்தன்மையுடன் இருப்பவை எனக் கூறப்பட்டது. வணிகக் கருவியான, HTC TyTN பாக்கெட் PC தொலைபேசி மட்டுமே அதன் தரவுத் தாளில் " மேதவீ(EDR) இல்லாத புளுடூத் 2.0" எனக் குறிப்பிட்டுள்ளது.[63]

புளுடூத் 2.1 தொகு

புளுடூத் பிரதான குறிப்புவிவரம் பதிப்பு 2.1 ஆகும். இது பதிப்பு 1.2 உடன் முழுவதுமான பின்னோக்கிய இணக்கத்தன்மை கொண்டது. மேலும் 2007 ஆம் ஆண்டு ஜூலை 26 அன்று புளுடூத் சிறப்பார்வலர் குழு இதை ஏற்றுக்கொண்டது.[62] இந்தக் குறிப்பீட்டில் பின்வரும் கூறுகளும் அடங்கும்:

நீட்டித்த தேடியறிதல் மறுமொழி (EIR)
இணைப்புக்கு முன்பு அருவிகளை வடிகட்டு முறையில் தேர்ந்தெடுப்பதற்காக, தேடியறிதல் செயலின்போது கூடுதல் தகவல் வழங்குகிறது. இந்தத் தகவலில் கருவி பெயர், அக்கருவி செய்யும்ம் சேவைகளின் பட்டியல், தேடியறிதல் மறுமொழிகளுக்குப் பயன்படும் பரப்பல் ஆற்றல் நிலை, ஆக்கக் குழுமம் வரையறுத்த தரவு ஆகியவையும் இருக்கலாம்.
உணர்ந்தறிதல் துணை மதிப்பீடு
கருவிகள் குறைந்த ஆற்றல் பயன்முறையில் இருக்கும்போது, குறிப்பாக சமச்சீரற்ற தரவுப் பாய்ச்சல்களுக்கான இணைப்பின்போது, ஆற்றல் நுகர்வைக் குறைக்கிறது. மனித இடைமுக கருவிகள் (HID) அதிக நன்மையுடையவை என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றன. சுட்டி, விசைப்பலகை கருவிகளில் அவற்றின் மின்கல அடுக்கின் ஆயுள் 10 முதல் 3 மடங்கு அதிகரிக்கிறது.[மேற்கோள் தேவை] இதில், பிற கருவிகளுக்கு செய்தி அனுப்பும் முன்பு, கருவிகள் எவ்வளவு நேரம் காத்திருக்க வேண்டும் என்று முடிவு செய்யும் ஏற்பாடு உள்ளது. முந்தைய புளுடூத் செயல்படுத்தல்களில், செயல்பாடுள்ள செய்திகள் பல மடங்கு கால அளவு எடுத்துக் கொள்ளும். இதற்கு மாறாக, 2.1 குறிப்பீட்டுக் கருவிகளின் இணை அவற்றுக்கிடையே உள்ள இந்த மதிப்பை, அடிக்கடி என்று இல்லாமல், 5 நொடிகளுக்கு அல்லது 10 நொடிகளுக்கு ஒரு முறை என்று இருக்கும்படி மாற்றிக்கொள்ள வழிவிடுகிறது.
குறியாக்க இடைநிறுத்தம்/செயல்மீட்பு (EPR)
இது, குறியாக்க விசைக்குவைக்குத் தேவைப்படும் புளுடூத் ஓம்பும் அமைப்பின் மேலாண்மையைக் குறைக்க உதவுகிறது. ஒரு குறியாக்கம் செய்யப்பட்ட ACL இணைப்பின் பொறுப்பு மாற்றத்திற்கு குறியாக்கத் விசைக்குவையை மாற்றுவது தேவை. அல்லது 23.3 மணி நேரத்திற்கு ஒரு முறை (ஒரு புளுடூத் நாள்) ஒரு ACL இணைப்பில் குறியாக்கம் செயல்படுத்தப்படும். இந்தக் கூற்பாடு அறிமுகப்படுத்தப்படும் முன்பு, குறியாக்க விசைக்குவை புதுப்பிக்கப்படும் சமயத்தில் புளுடூத் ஓம்புதல் அமைப்புக்கு புதிய விசைக்குவை உருவாக்கும்போது, குறியாக்கத்தில் ஏற்பட்ட சிறிய இடைவெளியைப் பற்றி தெரிவிக்கப்படும்; இதனால், புளுடூத் ஓம்பி தரவுப் பரிமாற்றத்தை இடைநிறுத்தம் செய்ய வேண்டிய தேவை இருந்தது (இருப்பினும், குறியாக்கம் முடக்கப்பட்டுள்ளது என்ற செய்தி பெறப்படும் முன்பே குறியாக்கம் தேவைப்படும் தரவுக்கு அனுப்பப்பட்டு விடலாம்)பிந்த குறியாக்க இடைநிறுத்தம்/செயல்மீட்பு கூறுபாட்டில், புளுடூத் ஓம்பிக்கு குறியாக்க இடைவெளி பற்றி தெரிவிப்பதில்லை, மேலும் விசைக்குவ புதுப்பிக்கப்படும்போது, குறியாக்கப்படாத தரவு ஏதும் பரிமாற்றப்படவில்லை என்பதைப் புளுடூத் கட்டுபடுத்தி உறுதி செய்கிறது.
பாதுகாப்பான எளிய இணைசேர்ப்பு (SSP)
இது, பாதுகாப்பின் பயனையும் வலிமையையும் அதிகரித்து, புளுடூத் கருவிகளுக்கான இணைசேர்ப்பு செயல்பாட்டை மேம்படுத்துகிறது. இந்தக் கூறுபாடுதான் முதன்மையாகப் புளூடூத்தின் பயன்பாட்டை விரிவாக்கியது.[64]
அருகாமைத் தகவல்தொடர்பு (NFC) ஒத்துழைப்பு
தானியங்கு பாதுகாப்பான புளுடூத்தின் இணைப்புகளை தானாக உருவாக்கும் ஏற்பாடு உள்ளது. அருகாமை வானொலி இடைமுகமும் இருந்தது. இந்த அருகாமைத் தகவல்தொடர்பு ஒத்துழைப்பு எளிய காப்பான இணைசேர்ப்பின் ஒரு பகுதியாகும். இது இணைசேர்ப்பு தகவலைப் பரிமாறிக்கொள்ளும் ஒரு வழிமுறையாகும். எடுத்துகாட்டாக,, ஒரு தலையணியை, அருகாமைத் தகவல்தொடர்பு ஒத்துழைப்புள்ள ஒரு புளுடூத் 2.1 தொலைபேசிக்கு அருகில் (ஒரு சில சென்டிமீட்டர்) அருகே கொண்டுவந்து இணைசேர்ப்பு நிகழ்த்தலைக் கூறலாம். இலக்கவியல் படச் சட்டத்திற்கு அருகில், ஒரு தொலைபேசியை அல்லது படக்கருவியைக் கொண்டுவந்து தானியங்கு பதிவேற்றம் செய்வது மற்றோர் எடுத்துக்காட்டாகும்.[65][66]

புளுடூத் 3.0 தொகு

புளூடூத் 3.0 குறிப்பீட்டை 2009 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 21 அன்று புளூடூத் சிறப்பார்வக் குழு ஏற்றுக்கொண்டது. இதன் முதன்மைப் புதிய கூறுபாடு AMP (மாற்று MAC/PHY) ஆகும், ஓர் அதிவேகப் பரிமாற்றமாக 802.11 சேர்க்கப்பட்டிருந்தது. இந்தக் குறிப்பீட்டில் AMP க்கு 802.11, புற அலைப் பட்டை (UWB)ஆகிய இரண்டு தொழில்நுட்பங்கள் எதிர்பார்க்கப்பட்டன ஆனால் பின்னது சேர்க்கப்படவில்லை.[67]

மாற்று MAC/PHY
புளுடூத் பயன்விவரத் தரவை அனுப்ப, மாற்று MAC மற்றும் PHYகளைப் பயன்படுத்த உதவுகிறது. இருப்பினும் கருவியைக் கண்டறிதல், தொடக்க இணைப்பு, பயன்வகை உள்ளமைப்பு ஆகியவற்றுக்கு புளுடூத் அலைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இருப்பினும் அதிக அளவு தரவு அனுப்ப வேண்டிய சமயங்களில், தரவை அனுப்ப அதிவேக மாற்று மேக் பியெச்ஒய் (MAC PHY) (802.11 அல்லது பொதுவாக Wi-Fi உடன் சேர்த்து) பயன்படுத்தப்படுகிறது. அதாவது, கருவிகள் செயலின்றி இருக்கையில் தாழ் ஆற்றல் புளூடூத்தின் இணைப்பு முறைகள் பயன்படுத்தப்படுகிறது), மேலும் அதிக அளவு தரவு அனுப்ப வேண்டிய சமயங்களில், ஒரு பிட்டுக்கான தாழ்ஆற்றல் அலைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
ஒற்றையனுப்புதல் இணைப்பில்லாத் தரவு
இது ஒரு தனிப்பட்ட L2CAP சேனலை உருவாக்கும் அவசியமின்றி சேவைத் தரவை அனுப்ப உதவுகிறது. இது பயனர் செயல்பாடு, மறு-இணைப்பு/தரவுப் பரப்பல் ஆகியவற்றுக்கு இடையே குறைந்த தாமதத் தன்மை தேவைப்படும் பயன்பாடுகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது சிறிய அளவிலான தரவுக்கு மட்டுமே பொருத்தமானது.
குறியாக்கத் விசைக்குவை அளவறிதல்
ஒரு புளுடூத் ஓம்பி, குறியாக்கப்பட்ட ACL இணைப்பில் உள்ள குறியாக்க விசைக்குவையின் அளவை அறிவதற்கு HCI கட்டளைக்கான ஒரு தரநிலையை அறிமுகப்படுத்துகிறது. SIM அணுகல் பயன்விவரத்திற்கு, ஓர் இணைப்பில் பயன்படுத்தப்படும் குறியாக்க விசைக்குவையின் அளவு தேவைப்படுகிறது. ஆகவே பொதுவாக புளுடூத்தின் கட்டுப்படுத்திகள் இந்தக் கூறுபாட்டை ஓர் உள்ளமைக்கப்பட்ட நிலையிலேயே வழங்குகின்றன. இப்போது தரநிலையான HCI இடைமுகத்தில் தகவல் கிடைக்கிறது.

புளூடூத் 4.0 தொகு

புளூடூத் சிறப்பார்வக் குழு புளூடூத் கருநிலைக் குறிப்பீடு பதிப்பு 4.0 ( திறன் புளூடூத் எனப்படுவது) நெறிமுறைகளின் உருவாக்கத்தை முடித்து, 2010 ஜூனில் நடைமுறைப்படுத்தியது. இதில் செவ்வியல் புளூடூத், உயர்வேக புளூடூத் , தாழ் ஆற்றல் புளூடூத் (BLE) நெரிமுறைகளை உள்ளடக்கியது. உயர்வேக புளூடூத் ஒய்-ஃபை(Wi-Fi) முறையைச் சார்ந்து இயங்குகிறது; செவ்வியல் புளூடூத் மரபு புளூடூத் நெறிமுறைகளைக் கொண்டுள்ளது.

முன்பு விப்ரீ எனப்பட்ட தாழ் ஆற்றல் புளூடூத்,[68] இதன் ஒரு துணைப்பகுதியே ஆகும். இது எளிய இணைப்புகளை வேகமாக கட்டியமைக்க முற்றிலும் புதிய நெறிமுறைகளால் ஆன புதுத் தொகுப்பாகும். பதிப்பு 1.0 முதல்பதிப்பு 3.0 வரை அமைந்த செந்தரப் புளூடூத் பதிப்புகளுக்கு மாற்றாக, இது உருவாக்கப்பட்டது; இது நாணய மின்கலம் வழி மிகவும் தாழ் ஆற்றில் வழங்கும் மிகக் குறந்த மின்திறன் பயன்பாடுகளை இலக்காகக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்டது. சில்லு வடிவடிவமைப்புகளைப் பொறுத்து, ஒற்றை முறைமை இரட்டை முறைமை என இருவகைகளில் நடைமுறைப்படுத்தப்படுகிறது. இது பழைய ப்திப்புகளில் இருந்து மேம்பாடான பதிப்பாகும்.[69] பழைய விப்ரீ, மீத்தாழ் ஆற்றல் புளூடூத் ஆகிய பெயர்களைக் கைவிட்டு விட்டு தாழ் ஆற்றல் புளூடூத்(BLE) எனும் பெயர் பயனில் வந்தது. இதன் மாற்றாக, 2011 இறுதியில், புதிய வணிகச் சின்னங்களாக, " திறன் ஆயத்த புலூடூத்" ஓம்பிகளுக்காகவும் " திரன் புளூடூத்" உணரிகளுக்காகவும் பொதுமக்கள் முகமாக அறிமுகமானது.[70] செவ்வியல் புளூடூத் பதிப்புகளை ஒப்பிடும்போது, தாழ் ஆற்றல் புளூடூத் தழ் மின் திறனும் விலையும் உடைய, ஆனால், ஒத்த வானொலி இடைமுகத் தொடர்பு நெடுக்கம் பேணுவதாகும். புளூடூத் மின்கல அடுக்கின் ஆயுளைப் பொறுத்தவரை, தாழ் ஆற்றல் புளூடூத்(BLE) கணிசமான முன்னேற்றமான ஒன்றாகும்.

2007 ஆம் ஆண்டு ஜூன் 12 அன்று, நோக்கியாவும் புலூடூத் சிறப்பார்வலர் குழுவும் இணைந்து விப்ரீ (Wibree) என்பது, Bluetooth குறிப்பீட்டின் ஒரு பகுதியாகவும் மீத்தாழ் ஆற்றல் புளூடூத் தொழில்நுட்பமாகவும் இருக்கும் என அறிவித்தன.[71] அழைப்பவர் தற்சுட்டித் தகவலைக் காட்டும் கடிகாரங்கள், விளையாட்டு அணிந்திருப்பவர் உடற்பயிற்சியின்போது அவர்களின் இதயத் துடிப்பு வீதமறிதல், போன்ற மருத்துவக் கருவிகளைப் பயன்படுத்தும் சூழல்களில் இது பயன்படும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. மருத்துவக் கருவிகள் பணிக் குழுவும் இந்தச் சந்தைக்கு உதவும் வகையிலான ஒரு மருத்துவக் கருவிகள் பயன்வகையையும் அதனுடன் தொடர்புடைய நெறிமுறைகளையும் உருவாக்கியது. கருவிகள் ஒரு ஆண்டு வரையிலான மின்கல அடுக்கு ஆயுளைப் பெற வேண்டும் என்பதற்காக தாழ் ஆற்றல் புளுடூத் தொழில்நுட்பம் உருவாக்கப்பட்டது.

 • ஒற்றை முறைமை நடைமுறைப்படுத்தலில், தாழ் ஆற்றல் நெறிமுறை மட்டுமே நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. உரையாடல் அரைக்கடத்திகள்,[72] ST நுண்மின்னனியல்,[73] AMICCOM,[74] CSR,[75] நோர்திக் அரைக்கடத்தி[76] டெக்சாசு கருவிகள்[77] ஆகியோர் ஒற்றை முறைமை தாழ் ஆற்றல் புளூடூத் தீர்வுகளைத் தந்துள்ளனர்.
 • இரட்டை முறைமை நடைமுறைப்படுத்தலில், புளூடூத் துடிநிலைச் செயல் நிலவும் செவ்வியல் புளூடூத் கட்டுப்படுத்தியுடன் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டது. 2013 மார்ச்சில், பின்வரும் அரைக்கடத்திக் குழுமங்கள், செந்தரத்தைச் சந்திக்கவல்ல சில்லுகள் உள்ளதாக அறிவித்தனர்: குவால்காம் அதிரோசு, CSR, பிராடுகாம்[78][79]டெக்சாசு கருவிகள். இதன் நெகிழ்தகவு கட்டமைப்பு, செவ்வியல் புளூடூத்தில் உள்ள, அனைத்து வானொலிநுட்பத்தையும் செயல்திறன்களையும் பகிர்கிறது, மேலும், இதனால் செவ்வியல் புளூடூத்தோடு ஒப்பிடும் போது விலையேதும் கூடுவதில்லை.

உயர் ஒருங்கிணைப்பு, செறிவுக் கருவிகளை உருவாக்கும் விலைகுறைந்த ஒற்றை முறைமைச் சில்லுகள், மிகத் தாழ் முடக்க முறைமை இயக்கம் தரவல்ல மெல்லெடை இணைப்பு அடுக்குக் கூறுபாடு, எளிய கருவி கண்டறிதல், நம்பகமான, உயர் மின் திறன்காப்புள்ள, ஒரு புள்ளியில் இருந்து பல புள்ளிகளுக்கான தரவுப் பரிமாற்றம், காப்பானதும் மிகக் குறைந்த விலையுள்ளதுமான மறையாக்க இணைப்புகள் ஆகிய மேம்பாடுகளை பதிப்பு 4.0 முன்னிறுத்தியது.

மேலும், பதிப்பு 4.0 அறிமுகப்படுத்திய மேம்பாடுகளாக BLE முறைமைகளைப் பயன்படுத்துவதற்கான மாற்றங்களும் பொது இயற்கூறு(GATT), பாதுகாப்பு மேலாளர்(SM), உயர் மறையாக்கச் செந்தரம்(AES) மறையாக்கச் சேவைகள் ஆகியவையும் அடங்குகின்றன.

கருநிலைக் குறிப்பீடு பின்னினைப்பு 2 2011 திசம்பரில் வெளியிடப்பட்டது; இதில் பேச்சலை ஓம்பி கட்டுபடுத்தி இடைமுக மேம்பாடுகளும் உயர்வேக (802.11) நெரிமுரை தகவமைப்பு அடுக்கும் அமைந்தன.

கருநிலைக் குறிப்பீடு பின்னினைப்பு 3 2012 ஜூலை 24 அன்று ஏற்கப்பட்டது.

கருநிலைக் குறிப்பீடு பின்னினைப்பு 4 2013 பிப்ரவரி 12 அன்று ஏற்கப்பட்டது.

புளூடூத் 4.1 தொகு

புளூடூத் சிறப்பார்வக் குழு 2013 திசம்பர் 4 அன்று புளூடூத் 4.1 பதிப்பை வெளியிட்டது.இது, பதிப்பு 4.0 ஐ ஒப்பிடிகையில், மென்பொருள் வளர்ச்சியைக் கணக்கில் கொண்டு மேம்படுத்தப்பட்டது; வம்பொருள் வளர்ச்சி மேம்பாடேதும் இதில் இல்லை. இதன் மேம்ப்பாட்டில் நுகர்வோர் பயன் மேம்ம்பாட்டுக்கான புதுக்கூருகளும் புளூடூத் கருநிலைக் குறிப்பீட்டுக்கான நிகழ்நிரலும் (CSA 1, 2, 3 & 4) அமைந்தன. இவற்றில், மேம்படுத்திய LTவுடன் நிலவல் ஆதரவு, பெருந்தரவு பரிமாற்ற வீதங்கள், இணைகருவி உருவாக்குபவருக்கான் புத்தாக்கம் ஆகியவை, கருவி ஒரே நேரத்தில் பலநோக்க ஆதரவினை வழங்க ஏற்றபடி மாற்ரியதன் வழியாக உருவாக்கப்பட்டன.[80]

இந்தப் பதிப்பின் புதுக்கூறுகளில் பின்வருவன அடங்கும்:

 • நகர்பேசி கம்பியில்லாத சேவை உடன்நிலவும் குறகையாக்கம்
 • தொடர் nudging உம் பொதுமைப்படுத்திய இடைப்பின்னல் அலகீடும்
 • குறைந்த இயக்க நேரச் சுழற்சி நெரிப்ப்படுத்திய விளம்பரம்
 • L2CAP இணைப்பு சார்ந்த , உறுதிவாய்ந்த அலைவரிசைகள், வரவுவைப்பு சார்ந்த பாய்வுக் கட்டுபாட்டுடன்
 • இரட்டை முறைமயும் கட்டமைப்பும்
 • LE இணைப்பு அடுக்கு கட்டமைப்பு
 • 802.11n PAL
 • நாளதுவாக்கிய அகற்பட்டைப் பேச்சுக்கான பேச்சலைக் கட்டமைப்பு
 • விரைவான தரவு விளம்பர இடைவெளி
 • வரம்புள்ல கண்டறிதல் நேரம்[81]

இவற்றில் சில் பதிப்பு 4.1 கருநிலைக் குறிப்பீட்டு பின்னிணைப்பு(CSA) வெளியீட்டுக்கு முன்பே ஏற்கெனவே உள்ளவையாகும் என்பதைக் கவனிக்கலாம்.

புளூடூத் 4.2 தொகு

புளூடூத் சிறப்பார்வக் குழு 2014, திசம்பர் 2 அன்று புளூடூத் 4.1 பதிப்பை வெளியிட்டது[82] இது பொருள்களின் இணையக் கூறுகளை அறிமுகப்படுத்தியது.

முதன்மையான மேம்பாடுகளாக பின்வருவன அமையும்:

தரவுப் பொட்டல நீள விரிவாக்கம், மேம்பட்ட நாளதுவாக்க உறுதிமென்பொருள்கள் வழி தனிமைக் காப்பு போன்ற பதிப்பு 4.2 கூறுபாடுகளைப் பழைய புளூடூத்களிலும் பெறலாம்.[83][84]

புளூடூத் 5 தொகு

புளூடூத் சிறப்பார்வக் குழு 2016 திசம்பர் 6 அன்று புளூடூத் 5 பதிப்பை வெளியிட்டது.[85] இதன் புதுக் கூறுபாடுகள் முதன்மையாக, புதிய பொருட்களின் இணையத் தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்துகிறது. சோனி முத்ன்முதலில் புலூடூத் 5.0 பதிப்புக்கு ஏற்பை அறிவித்தது. இது 2017 நகர்பேசி பன்னாட்டுக் கருத்தரங்கில் தனது எக்சுபெரியா XZ பதிப்புக் கருவியை 2017 பிப்ரவரியில் வெளியிட்டது.[86]

சேம்சங் தனது காலக்சி8 பதிப்பை புளூடூத் 5 ஏற்புடன் சந்தையில் 2017 ஏப்பிரலில் வெளியிட்டது. ஐபோன் 8 , ஐபோன் 8+, ஐபோன் எக்சு ஆகியன 2017 செபுதம்பரில் புளூடூத் 5 ஏற்புடன் சந்தையில் வெளியிடப்பட்டன.னஆப்பிள் நிறுவனம் தனது புதிய கோம்போடு பதிப்பில் புளூடூத் 5 குறிப்பீட்டை ஒருங்கிணைத்து 2018 பிப்ரவரி 9 அன்று வெளியிட்டது.[87] புளூடூத் 4.0 போல அல்லாமல், "புளூடூத் 5" சந்தைப்படுத்தல் புள்ளி என்ணிக்கையைக் குறைக்கிறது;[88] இந்த மாற்றம் " சந்தையை எளிதாக்கவும் பயனர் நலங்களை வேகமாக அறிவிக்கவும் சந்தையில் நாளதுவாக்க குறிகைச் சிறப்புத் தொழில்நுட்பத்தை எளிமையாக அறிமுகப்படுத்தவும் மேற்கொள்ளப்பட்டது."

புளூடூத் 5 BLE, விருப்பத் தேர்வுகளை வழங்குகிறது. இது நெடுக்க இழப்புவழி வேகத்தை நொடிக்கு 2 மெகாபிட்டுகளுக்கு இரட்டிப்பாகிறது அல்லது தரவு வீத இழப்புவழி நெடுக்கத்தை நான்கு மடங்காக்குகிறது. இந்த அலைபரப்புகளின் உயர்வு பொருட்களின் இணையக் கருவிகளுக்கு முதன்மையானது ஆகும். இங்கு ஒரே வீட்டின் பல கணுமுனைகள் இணைக்கப்படுகின்றனளிது இணைப்பிலாத சேவைதிறனை உயர்த்துகிறது. இது தாழ் ஆற்றல் புளூடூத் இணைப்புகளின் இடஞ்சார் கருவி இயக்குதலுக்கு உதவுகிறது .[89][90][91][92]

முதன்மை மேம்பாடுகளாவன:

 • காடி கிடைதிற மூடி(SAM)
 • தாழ் ஆற்றலுக்கான நொடிக்கு 2 மெகாபிட்டுகள் PHY
 • தாழ் ஆற்றல் நீண்ட நெடுக்கம்
 • உயர் இயக்க நேர இனைப்பிலாத விஅபரப்படுத்தல்
 • தாழ் ஆற்றல் விளம்பர விரிவாக்கம்
 • தாழ் ஆற்றல் அலைவரிசைத் தெரிவு நெரிமுறை நிரல்#2

பதிப்பு 5.0 Features Added in CSA5 இல்பின்வரும் கூறுபாடுகளை ஒருங்கிணைத்தது:

 • உயர் வெளியீட்டு மின் திறன்

இப்பதிப்பின் குறிப்பீட்டில் கீழ்வரும் கூறுபாடுகள் நீக்கப்பட்டன:

 • தங்குதல் நிலை[93]

புளூடூத் 5.1 தொகு

புளூடூத் சிறப்பார்வக் குழு 2019, ஜனவரி 21 அண்று புளூடூத் 5.1 பதிப்பை வெளியிட்டது.[94] இதன் முதன்மை மேம்பாட்டு பகுதிகளாவன:

 • வருதல் கோணம் (AoA), புறப்படல் கோணம் (AoD) . இவை கருவியை இடங்காணவும் தடம்பற்றவும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன
 • விளம்பர அலைவரிசைச் சுட்டி
 • GATT இடைத்தேக்கம்
 • சிறு மேம்பாடுகள் அணி 1:
 • பருவமுறை விளம்பர ஒத்தியக்க பரிமாற்றம்

கருநிலைக் குறிப்பீட்டின் பின்னிணைப்பு(CSA) 6 இல் சேர்த்த கூறுபாடுகள் – 5.1 பதிப்பில் ஒருங்கிணக்கப்பட்டது:

இப்பதிப்பின் குறிப்பீட்டில் கீழ்வரும் கூறுபாடுகள் நீக்கப்பட்டன:

 • அலகு விசைக்குவைகள்

புளூடூத் 5.2 தொகு

புளூடூத் சிறப்பார்வக் குழு 2019, திசம்பர் 31 அன்று புளூடூத் 5.2 பதிப்பை வெளியிட்டது. புதுக் குறிப்பீடு பின்வரும் புதுக்கூறுகளை அடக்கியுள்ளது.[95]

 • மேம்படுத்திய இயற்கூறு நெறிமுறை (EATT), இயற்கூறு நெறிமுறையின் மேம்படுத்திய பதிப்பு (ATT)
 • தாழ் ஆற்றல் மின்திறன் கட்டுபாடு
 • தாழ் ஆற்றல் ஒத்தநேர அலைவரிசைகள்
 • தாழ் ஆற்றல் பேச்சலை

புளூடூத் 5.3 தொகு

புளூடூத் சிறப்பார்வக் குழு 2021, ஜூலை 13 அன்று புளூடூத் 5.3 பதிப்பை வெளியிட்டது. இதில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட பல மேம்ம்பாட்டுக் கூறுகள் பின்வருமாறு:[96]

 • இணைப்பு துணைதரப்படுத்தல்
 • பருவமுறை விலம்பர இடைவெளி
 • அலைவரிசை வகைப்பாட்டு மேம்பாடு
 • மரையாக்க விசைக்குவை அளவுக் கட்டுபாட்டின் மேம்பாடு

இப்பதிப்பின் குறிப்பீட்டில் கீழ்வரும் கூறுபாடுகள் நீக்கப்பட்டன:

 • மாற்று MAC, PHY (AMP) விரிவாக்கம்

புளூடூத் 5.4 தொகு

புளூடூத் சிறப்பார்வக் குழு 2023, பிப்ரவரி 7 அன்று புளூடூத் 5.4 பதிப்பை வெளியிட்டது. இதில் கீழ்வரும் மேம்பாட்டுக் கூறுகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன.[97]

 • துலங்கல்கள் உள்ள பருவமுற விளம்பரப்படுத்தல்(PAwR)
 • மறையாக்க விளம்பரத் தரவுகள்
 • LE GATT பாதுகாப்பு மட்டங்களின் பான்மைகள்
 • விளம்பரப்படுத்தும் குறிமுறை தெரிவு

எதிர்காலம் தொகு

அலைபரப்பல் அலைவரிசை
இது புளுடூத் தகவல் புள்ளிகளை உருவாக்க உதவுகிறது. இது கைபேசிகளில் புளுடூத்தைப் பயன்படுத்த வழிகோலும், மேலும் இன்று குறைவாகவே பயன்படுத்தப்படும் பொருள் அனுப்பல் முறைகளின் அடிப்படையிலன்றி, பயனர்கள் தகவல் பெற முயற்சிக்கும் தகவல் புள்ளிகளின் அடிப்படையிலான விளம்பர முறைகள் கூறுபாட்டையும் வழங்குகிறது.
இட எல்லை மேலாண்மை
பைக்கோநெட் இருப்பிட எல்லைகளின் தானியங்கு உள்ளமைப்புக்கு உதவுகிறது. குறிப்பாக இன்று பரவலாகப் பயன்படுத்தப்பட்டு வரும் சிதறல் வலை (scatternet) சூழல்களில் உதவுகிறது. இந்த தொழில்நுட்பங்கள் அனைத்தும் பயனர்களுக்குத் தெரியக் கூடாது, அதே நேரத்தில் இந்தத் தொழில்நுட்பங்கள் "வேலை செய்ய வேண்டும்."
சேவையின் தர(QoS) மேம்பாடுகள்
ஆடியோ மற்றும் வீடியோ தரவை உயர்ந்த தரத்துடன் அனுப்ப உதவுகிறது, குறிப்பாக அதே பைக்கோநெட்டில் சிறந்த கடப்புச் சுமை வழங்கப்பட்டால்.

AM நெறிமுறைக்கான மீ அகற்பட்டை தொகு

புளுடூத் 3.0 இன் அதிவேக AMP கூறு, 802.11 செந்தரத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது, ஆனால் AMP செயல்முறை பிற வானொலிக் கூறுகளுடனும் பயன்படுத்தக்கூடிய வகையில் உருவாக்கப்பட்டது. அது முதலில் மீ அகற்பட்டை(UWB)க்காகவே உருவாக்கப்பட்டது, ஆனால் புளுடூத்திற்காக உருவாகப்பட்ட மீ அகற்பட்டைக்குப் பொறுப்பான வை- ஊடகக் கூட்டணி, மார்ச் 2009 ஆம் ஆண்டில் அதைக் கைவிட்டதாக அறிவித்தது.

2009 ஆம் ஆண்டு மார்ச் 16 அன்று, வை- ஊடகக் கூட்டணி, வை-மீடியா மீ அகற்பட்டை (UWB) குறிப்பீடுகளுக்கான தொழில்நுட்பப் பரிமாற்ற ஒப்பந்தங்கள் செய்துகொள்வதாக அறிவித்தது. எதிர்கால அதிவேக மற்றும் ஆற்றல் மேம்படுத்தப்பட்ட செயல்படுத்தல்கள் உள்ளிட்ட தனது நடப்பு மற்றும் எதிர்கால குறிப்புவிவரங்கள் அனைத்தையும் வை- ஊட்கப் புளூடூத் சிறப்பார்வக் குழு (SIG), கம்பியில்லா USB மேம்படுத்துநர் குழு USB செயல்படுத்துநர் மன்றம் ஆகியோருக்கு மாற்றிக்கொடுக்கும். தொழில்நுட்பம் மாற்றிக்கொடுத்தல், சந்தைப்படுத்தல், அதனுடன் தொடர்புடைய மேலாண்மை கூறுபாடுகள் அனைத்தையும் வெற்றிகரமாக முடித்த பின்னர், வை- ஊடகக் கூட்டணி இயக்கத்தை நிறுத்திக்கொள்ளும்.[98]

தொழில்நுட்பத் தகவல் தொகு

கட்டமைப்பு தொகு

மென்பொருள் தொகு

புளூடூத் கருவிகளின் பொருத்தப்பாட்டை விரிவுபடுத்த, ஓம்பிக்கும் கட்டுப்படுத்திக்கும் இடையில் ஓம்பி கட்டுப்படுத்தி இடைமுகத்தைப்(HCI) பயன்படுத்தி, கருவிகள் தம் செந்தரப் பயன்பாட்டைக் கடைப்பிடிக்கின்றன. உயர்நிலை நெறிமுறைகளான, SDP ( இது தொடர்பு நெடுக்கத்துக்குள் உள்ள கருவிகளைக் கண்டறிவதோடு அவர்ரீன் செயல்பாட்டையும் கண்டுபிடிக்க பொறுப்பேற்கிறது), RFCOMM ( இது தொடர்துறை இணைப்புகளை ஊக்குவிக்கும் நெறிமுறையாகும்), தொலைபேசியியல் கட்டுபாட்டு நெறிமுறை (TCS) ஆகியவை தருக்கவியல் இணைப்பு கட்டுபாடு, தகவமைப்பு நெறிமுறை(L2CAP) வழியாக அலைப்பட்டைக் கட்டுப்படுத்தியுடன் இடைவினை புரிகிறது. இந்த L2CAP நெறிமுறை பொட்டலங்களைப் பிரிக்கவும் மீளினைக்கவும் பொறுப்பு வகிக்கிறது.

வன்பொருள் தொகு

புளூடூத்தின் வன்பொருள் தருக்கவியலாக இருபகுதிகளாகச் செய்யப்படுகின்றது. இவை புறநிலையில் ஒன்றாகவும் இருக்கலாம்;தனித்தனியாகவும் இருக்கலாம். இவற்றில் ஒன்று வானொலிக் கருவியாகும். இது குறிகைகளை குறிப்பேற்றம் செய்து அலைபரப்புகிறது. மற்றொன்று ஒரு இலக்கவியல் கட்டுபடுத்தியாகும்.இலக்கவியல் கட்டுப்படுத்தியாக் ஒரு மையச் செயலகம் அமையலாம். இதன் ஒரு பணி இணைப்பு மேலாளரை இயக்குவதாகும்.இது ஓம்புக் கருவியின் இடைமுகமாக அமைகிறது; ஆனால், சில செயல்பாடுகள் வன்பொருளுக்கு ஒத்துக்கப்படுகின்றன.இணைப்பு மேளாளர் அடிப்படை அலைப்பட்டைச் செயலாக்கத்துக்கும் ARQ மேலாண்மைக்கும் FEC நெறிமுறையின் புறநிலை அடுக்கு மேலாண்மைக்கும் பொறுப்பாகும். அதோடு, மாற்றச் செயல்கள்( ஒத்தியங்கும் ஒத்தியனகாத இருவகையும்), பேச்சுக் குறியேற்றம் (எ. கா. SBC (குறித்தொகுப்பு)), மறையாக்கம் ஆகியவற்றைக் கையாள்கிறது. கருவியின் மையச் செயலகம் புளூடூத் ஓம்பிக் கருவியின் கட்டளைகளைச் செயல்படுத்தவும் பொறுப்பு வகிக்கிறது. இது ஒம்பி இயக்கத்தை எளிமையாக்குகிறது. இதற்காக மையச் செயலகம் இணைப்பு மேலாளர் மென்பொருளை இயக்குகிறது. இந்த இயக்க மேலாளர், இணைப்பு மேலாண்மை ச்நெறிமுறை(LMP) வழியாக மற்ற கருவிகளுடன் தொடர்பு கொள்கிறது.

புளூடூத் கருவி என்பது குறுநெடுக்கக் கம்பியில்லாத கருவியாகும். இவை அரைக்கடத்திகளால் செய்யப்படுகின்றன. இதற்கு RF CMOS ஒருங்கிணைந்த சுற்று (வானொலி அலைவெண் சுற்று) சில்லுகள் பயன்படுகின்றன.[99][100]

புளுடூத் நெறிமுறைத் தொகுப்பு தொகு

 
புளூடூத் நெறிமுறைத் தொகுப்பு

"புளுடூத் என்பது முதன்மை நெறிமுறைகள், வட இடமாற்று நெறிமுறைகள், தொலைபேசியியல் கட்டுப்பாட்டு நெறிமுறைகள், ஏற்ற நெறிமுறைகள் ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ள ஓர் அடுக்கு நெறிமுறைக் கட்டமைப்பு என வரையறுக்கப்படுகிறது." .[101] இணைப்பு மேலாண்மைநெறிமுறை(LMP), தருக்கவியல் இணைப்புக் கட்டுபாடு, தகவமைப்பு நெறிமுறை(L2CAP), சேவை காணும் நெறி முறை(SDP) ஆகியன அனைத்தும் புளுடூத் தொகுப்புகளுக்குமான கட்டாய நெறிமுறைகளாகும். கூடுதலாக, ஓம்பி/கட்டுப்படுத்தி இடைமுகம்(HCI), வானொலி அலைவெண் தகவல்தொடர்பு(RFCOMM) ஆகிய நெறிமுறைகளும் உலகளவில் ஏற்கப்பட்டவை ஆகும்.

இணைப்பு மேலாளர் தொகு

இணைப்பு மேலாளர்(LM) கருவிகளின் இனைப்பை நிறுவும் மேலாண்மையைச் செய்கிறது.இது இணைப்பை நிறுவுதலுக்கும் சான்றேற்புக்கும் உருவடிவத்துக்கும் பொறுப்பு வகிக்கிறது. இணைப்பு மேலாளர் பிற மேலாளர்களின் இருப்பிடத்தைக் கண்டறிந்து , அவற்றோடு LMP இணைப்பு மேலாண்மை நெரிமுறை வழியாகத் தொடர்பு கொள்கிறது. சேவைதரும் தன் செயலை நிறைவேற்ற இணைப்புக் கட்டுபடுத்தியில்(LC) உள்ள சேவைகளைப் பயன்படுத்துகிறது.

இணைப்பு மேலாளர் நெறிமுறை(LMP) அடிப்படையில் பல நெறிமுறைத் தரவுகள் சார்ந்த அலகுகளைக் கொண்டுள்ளது இவை ஒரு கருவியில் இருந்து மற்றொன்றுக்கு அனுப்பப்படுகின்றன. இதன் ஆதரவு சேவைகள் பின்வருமாறு:

 • தரவு அலைபரப்புதலும் பெறுதலும்.
 • பெயர் வேண்டல்
 • இணைப்பு முகவரிகள் வேண்டல்.
 • இணைப்பு நிறுவுதல்.
 • சான்றேற்பு.
 • இணைப்பு முறைமைக்கும் இனைப்பு நிறுவுதலுக்கும் பேரம்பேசல்.

ஓம்பி கட்டுபடுத்தி இடைமுகம் தொகு

ஓம்பி கட்டுபடுத்தி இடைமுகம் ஓம்புக்கும் கட்டுபடுத்திக்கும் இடையில் அமையும் கட்டளை இடைமுகமாகும்.

தருக்கவியல் இணைப்புக் கட்டுப்பாடு, தகவமைப்புக் நெறிமுறை தொகு

தருக்கவியல் இணைப்புக் கட்டுப்பாடு, தகவமைவு நெறிமுறை (L2CAP) என்பது இருவேறு உயர்நிலை நெறிமுறைகளைக் கொண்ட கருவிகளுக்கு இடையே உள்ள பன்முகத் தருக்க இணைப்புகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

இது துண்டமாக்கலால் பரப்பும் பொட்டலங்களைப் பிரித்து, அவற்றின் மீள் அணிசேர்ப்புக்கும் வழிவகுக்கிறது.

அடிப்படை முறைமையில் இயல்பான பெருமப் பரப்பு அலகாக (MTU) 672 பைட்டுகளும் சிறுமக் கட்டாய ஆதரவுள்ள MTU அலகாக 48 பைட்டுகளும் அமைய, 64kB வரையில் உள்ளமைக்கக்கூடிய செலுத்துச்சுமை கொண்டிருக்கும் தொகுப்புகளை L2CAP வழங்குகிறது.

மீள்பரப்புதல், பாய்வுக் கட்டுபாட்டு முறைமைகளில், L2CAP மீள்பரப்பல் வழியாகவும் CRC சரிபார்த்தல் வழியாகவும் ஒத்தநேரத் தரவு அல்லது ஒவ்வொரு அலைப்பட்டைக்குமான நம்பகமான தரவை உருவாக்குகிறது.

புளூடூத் கருநிலைக் குறிப்பீட்டின் பின்னிணைப்பு 1 இல், இரண்டு கூடுதல் L2CAP முறைமைகளைச் சேர்த்துள்ளது. இந்த முறைமைகள் மூல மறுபரப்பல், பாய்வுக் கட்டுப்பாட்டுப் பயன்முறைகளை வன்மையாக மறுதளிக்கின்றன:

 • மேம்படுத்திய மீள்பரப்பல் முறைமை (ERTM): இந்த முறைமை மூல மீள்பரப்பல் முறைமையின் மேம்படுத்தப்பட்ட பதிப்பாகும். இந்த முறைமை ஒரு நம்பகமான L2CAP அலைவரிசையை வழங்குகிறது.
 • ஓடை முறைமை (SM): இது ஒரு மீள்பரப்பல் அல்லது பாய்வுக் கட்டுப்பாடு இல்லாத எளிய முறைமையாகும். இந்த முறைமை ஒரு நம்பகமல்லாத L2CAP அலைவரிசையை வழங்குகிறது.

இந்த முறைமைகளில் ஏதேனும் ஒன்றில் உள்ள நம்பகத்தன்மை, மீள்பரப்பல்களின் எண்ணிக்கை , வெளியேற்று நேர முடிவு (இந்தக் குறிப்பிட்ட நேரத்திற்குப் பின்னரே, தரவுகளை வானொலி வெளியே அனுப்பும்) ஆகியவற்றைக் கட்டமைத்து, விருப்பத்தின் அடிப்படையில் மற்றும்/அல்லது கூடுதலாக உறுதியளித்ததன் அடிப்படையில் தாழ் அடுக்கு புளுடூத் BDR/EDR காற்று இடைமுகத்தைப் பெறலாம். ஒழுங்கானதான வரிசையமைத்தலுக்குத் தாழ் அடுக்கு புளுடூத் BDR/EDR காற்று இடைமுகம் உறுதியளிக்கவல்லது.

ERTM அல்லது SM ஆகியவற்றில் உள்ளமைக்கப்பட்ட L2CAP அலைவரிசைகளை மட்டுமே AMP தருக்கவியல் இணைப்புகளின் வழியாக இயக்க முடியும்.

சேவை கண்டறிதல் நெறிமுறை தொகு

சேவை கண்டறிதல் நெறிமுறை (SDP) கருவிகள் ஒன்றுக்கொன்று எந்த வகையான சேவைகளை ஆதரிக்கும், அவற்றை இணைக்க என்ன அளவுருக்களைப் பயன்படுத்த வேண்டும் என்பவற்றைக் கண்டறிய பயன்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டுக்கு ஒரு கைபேசியை ஒரு புளுடூத் தலையணியுடன் இணைக்கும் போது, எந்த புளுடூத் பயன்வகைகளை (தலையணிப் பயன்வகை, கைபடாத பயன்வகை, மேம்பட்ட பேச்சுப் பகிர்ந்தளிப்புப் பயன்வகை போன்றவற்றில்) எந்தத் தலையணி ஆதரிக்கும் என்பதையும் அவற்றை இணைக்கத் தேவையான நெறிமுறை இணைப்பான் (பன்மை இணைப்பான் போன்றவை) அமைப்புகளையும் தீர்மணிக்க சேவை கண்டறிதல் நெறிமுரை(SDP) பயன்படுகிறது. ஒவ்வொரு சேவையும் ஒரு பொது தனித்துவ இனங்காட்டியால் (UUID) அடையாளங்காணப்படுகிறது. இதில் முழு 128 பிட்களைக் காட்டிலும் 16 பிட்களாலான குறைந்த வகை UUID தீர்மனிக்கப்பட்ட அலுவலகமுறைச் சேவைகளை (புளூடூத் பயன்வகைகளை) வழங்குகிறது.

வானொலி அலைவெண் தொடர்புகள் தொகு

வானொலி அலைவெண் தகவல்தொடர்பு (RFCOMM) என்பது ஒரு கற்பனை தரவுத் தொகுப்போடைத் தொடரை உருவாக்கப் பயன்படும் வட இடமாற்று நெறிமுறை ஆகும். RFCOMM பைனரி தரவுப் பரிமாற்றக் கூறுபாட்டை வழங்குகிறது. மேலும் புளுடூத் அடிப்படை அலைப்பட்டை அடுக்கிலான EIA-232 (முன்னர் RS-232 என அறியப்பட்டது) கட்டுப்பாட்டு குறிகைகளுக்குப் போட்டியாக உள்ளது.

வானொலி அலைவெண் தகவல்தொடர்பு (RFCOMM) தொழில்நுட்பம் தொலைபேசியியல் கட்டுபாட்டு நெறிமுறையைப்(TCP) போலவே பயனருக்கு ஒரு எளிய நம்பகமான தரவுத் தொகுப்பைவழங்குகிறது. பல தொலைபேசியியல் தொடர்பான பயன்வகைகளில் AT கட்டளைகளுக்கான ஒரு ஊர்தியாக இது பயன்படுத்தப்படுகிறது. அதுமட்டுமல்லாமல் அது ஒரு புளுடூத் வழியாக பொருள் பரிமாற்றப்(OBEX) பயண அடுக்காகவும் விளங்குகிறது.

வானொலி அலைவெண் தகவல்தொடர்பின் (RFCOMM) பரந்துபட்ட ஆதரவு, பெரும்பாலான இயக்க முறைமைகளுக்கான API பொதுவாகக் கிடைத்தல் போன்ற காரணங்களால் பல புளுடூத் பயன்பாடுகள் வானொலி அலைவெண் தகவல்தொடர்பைப் (RFCOMM) பயன்படுத்துகின்றன. கூடுதலாக தகவல்தொடர்புக்கு ஒரு தொடர் முனையத்தைப் பயன்படுத்திய பயன்பாடுகளில் வானொலி அலைவெண் தகவல்தொடர்பின்(RFCOMM) துறைமுகப்பை விரைவில் இணைத்துக்கொள்ள முடியும்.

புளுடூத் வலைப்பிணைய மறையாக்க நெறிமுறை தொகு

புளுடூத் வலைப்பிணைய மறையாக்க நெறிமுறை (BNEP) என்பது பிற நெறிமுறை செயல் தொகுப்புகளின் தரவை ஒரு L2CAP அலைப்பட்டை வழியாக அனுப்ப பயன்படும் நெறிமுறையாகும்.

தனிப்பட்ட பரப்பு வலைப்பிணைய பயன்வகையில் IP தொகுப்புகளைப் பரப்புதலே அதன் முதன்மையான நோக்கமாகும்.

கம்பியில்லா உள்ளகப் பகுதி வலைப்பிணையத்தில்(LAN) உள்ள SNAP செயல்பாட்டை ஒத்த செயல்முறையை BNEP நிகழ்த்துகிறது.

பேச்சு/காட்சி கட்டுப்பாட்டுப் பரப்புதல் நெறிமுறை தொகு

பேச்சு/காட்சி கட்டுப்பாட்டுப் பரப்புதல் நெறிமுறை (AVCTP) என்பது தொலைநிலைக் கட்டுப்பாட்டுப் பயன்வகையாகும். இது பேச்சு/காட்சிக் கட்டளைகளை ஒரு L2CAP அலைப்பட்டை வழியாக அனுப்பப் பயன்படுகிறது. ஒரு பருந்தலையணியில் உள்ள இசைக் கட்டுப்பாட்டு பொத்தான்கள் இசை பரப்பியைக் கட்டுப்படுத்த இந்த நெறிமுறையைப் பயன்படுத்துகின்றன.

பேச்சு/காட்சிக் கட்டுபாட்டுப் பகிர்வு நெறிமுறை தொகு

பேச்சு/காட்சி தரவு பரப்புதல் நெறிமுறை (AVDTP) என்பது மேம்பட்ட பேச்சு பகிர்ந்தளிப்புப் பயன்வகையாகும். இது L2CAP அலைப்பட்டை வழியாக இசையைப் பருநிலைத் தலையணிக்கு தொடர்ந்து அனுப்புவதாகும். இது புளூடூத் அலைபரப்பில் காட்சிப் பகிர்ந்தளிப்பு பயன்வகையால் L2CAP அலைப்பட்டை வழியாக காட்சியை அனுப்பவும் பயன்படுகிறது.

தொலைபேசியியல் கட்டுப்பாட்டு நெறிமுறை தொகு

தொலைபேசியியல் கட்டுப்பாட்டு நெறிமுறை அல்லது இரும (TCS BIN) என்பது புளுடூத் கருவிகளிடையே குரல், தரவு அழைப்புகளை நிறுவ, அழைப்புக் கட்டுப்பாட்டு குறிகைகளை வரையறுக்கும் பிட்-அடிப்படையிலான நெறிமுறையாகும். கூடுதலாக "புளுடூத் TCS கருவிகளின் தொகுப்புகளைக் கையாள்வதற்கான நகர்திற மேலாண்மை வழிமுறைகளை TCS BIN வரையறுக்கிறது."

கார்ட்லெசு தொலைபேசிப் பயன்வகையில் மட்டுமே TCS-BIN பயன்படுகிறது. அது செயல்படுத்துநர்களைக் கவரத் தவறியது. இவ்வாறு வரலாற்றில் நிகழ்ந்த ஒரு ஆர்வமாக மட்டுமே விளங்குகிறது.

ஏற்ற நெறிமுறைகள் தொகு

ஏற்ற நெறிமுறைகள் தொகு

ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட நெறிமுறைகள் பிற செந்தரங்கள் உருவாக்க நிறுவனங்களால் வரையறுக்கப்படுகின்றன, மேலும், இவை புளுடூத்தின் நெறிமுறை செயல்தொகுப்பில் பொருத்தப்படுகின்றன. இதனால் தேவையான போது மட்டுமே புளுடூத் நெறிமுறைகளை உருவாக்க வேண்டியிருக்கும். ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட நெறிமுறைகளில் பின்வருவன அடங்கும்:

நேரிணைப்பு நெறிமுறை (PPP)
இணைய நெறிமுறை(IP) விளக்கப்படங்களை நேர் இணைப்புகளிடையே அனுப்பப் பயன்படும் இணையச் செந்தர நெறிமுறை ஆகும்.
TCP/IP/UDP
TCP/IP/UDP நெறிமுறைத் தொகுப்புக்கான அடிப்படை நெறிமுறைகள் ஆகும்.
பொருள் பரிமாற்ற நெறிமுறை (OBEX)
பொருட்கள் பரிமாற்ற அமர்வடுக்கு நெறிமுறை, பொருள் அல்லது நிகழ்வு அல்லது செயல்முறையை உருவகிப்பதற்கான படிமத்தை வழங்குகிறது.
கம்பியில்லாப் பயன்பாட்டுச் சூழல்/கம்பியில்லாப் பயன்பாட்டு நெறிமுறை (WAE/WAP)
கம்பியில்லா கருவிகளுக்கான பயன்பாட்டுச் சட்டகத்தை WAE குறிப்பிடுகிறது. மேலும் WAP நகர்பேசிப் பயனர்கள் தொலைபேசி, தகவல் சேவைகளுக்கான அணுகலைப் பெறுவதற்கான ஒரு திறந்தநிலைச் செந்தரமாகும்.

தகவல்தொடர்பும் இணைப்பும் தொகு

ஒரு முதன்மை புளுடூத் கருவி கம்பியில்லா பயனர் குழுவில் உள்ள கிட்டத்தட்ட ஏழு கருவிகளுடன் தகவல் பரிமாறிக்கொள்ள முடியும். எட்டு வரையிலான கருவிகளைக் கொண்டுள்ள இந்த வலைப்பிணையக் குழுவை எண்குழு வலை (piconet) என்பர்.

எண்குழுவலை (piconet) என்பது தனிப்பயனுக்கான ஒரு கணினி வலைப்பிணையம் ஆகும். இது ஒரு முதன்மைக் கருவி கிட்டத்தட்ட ஏழு வரையிலான பிற செயலிலுள்ள கருவிகளுடன் இணைய புளுடூத் தொழில்நுட்ப நெறிமுறைகளைப் பயன்படுத்துகிறது. மேலும் 255 வரையிலான கூடுதல் கருவிகளையும் அது கையாளலாம். இவை செயலில்லாமல் அல்லது ஓய்வில் வைத்திருக்கப்பட வேண்டும். முதன்மைக் கருவி எந்த நேரமும் இவற்றைச் செயல்படவைக்க முடியும்.

முதன்மைக் கருவி, பிற கருவிகளிடையே எந்த நேரத்திலும் தரவு பரிமாற்றம் செய்ய முடியும். இருப்பினும் கருவிகள் அவற்றின் பதவிகளையும் மாற்றிக்கொள்ளலாம். இரண்டாம் நிலைக் கருவி எந்த நேரத்திலும் முதன்மைக் கருவியாக மாறலாம். முதன்மைக் கருவி ஒவ்வொரு கருவியிலும் இருந்து மாறி மாறி வட்டமடிக்கும் முறையில் சுழன்று வரும். ( முதன்மைக் கருவியில் இருந்து பிற பல கருவிகளுக்கு ஒரே நேரத்தில் தகவல் பரப்ப முடியும். ஆனால் அவ்வாறு பெரிதும் பயன்படுத்தப்படுவதில்லை.)

புளுடூத் குறிப்பீட்டில், இரண்டு அல்லது மேற்பட்ட எண்குழுவலைகளை இணைத்து ஒரு சிதறல்வலையை உருவாக்க முடியும். இதில் சில கருவிகள் ஓர் எண்குழுவலையில் முதன்மைக் கருவியாகவும் அதே நேரம் மற்றொன்றில் இரண்டாம் நிலைக் கருவியாகவும் செயல்பட்டு ஒரு பாலமாக செயல்படும்.

பல USB புளுடூத் செருகிகள் கிடைக்கின்றன, அவற்றில் சிலவகைகளில் IrDA செருகியும் சேர்ந்திருக்கும். இருப்பினும் பழைய (2003க்கு முந்தைய) புளுடூத் செருகிகள், குறைவான சேவைகளை மட்டுமே வழங்கின. தனிக் கருவி புளுடூத் கூறும் தாழ் ஆற்றல் புளுடூத் வானொலி வடிவமும் மட்டுமே அவை கொண்டிருந்தன. இது போன்ற கருவிகள் கணினிகளை புளுடூத் வழி இணைக்க முடியும். ஆனால் இவை நவீனச் செருகிகள் வழங்குமளவுக்கு பல சேவைகளை வழங்குவதில்லை.

அடிப்படைக்கற்றை பிழைத்திருத்தம் தொகு

புளுடூத் முறைமைகளில் மூன்று வகையான பிழைத்திருத்தங்கள் செயல்படுத்தப்படுகின்றன.

இணைப்புகளை அமைத்தல் தொகு

எந்த புளுடூத் கருவியும் தேவைப்படும் போது பின்வரும் தகவல்களை அனுப்ப முடிய வேண்டும்:

 • கருவி பெயர்.
 • கருவி வகை.
 • சேவைகளின் பட்டியல்.
 • கருவிக் ஊருகள், கருவிக்குழுமம், பயன்படுத்தப்படும் புளுடூத் குறிப்பீடு, கடிகார நிரப்பு மீதம் போன்ற தொழில்நுட்பத் தகவல்கள்.

எந்தக் கருவியும் இணைப்பதற்குப் பிற கருவிகளைத் தேடியறிய முடியும் மேலும் எந்தக் கருவியும் அது போன்ற தேடியறிதல்களுக்குப் பதிலளிக்கும் வகையில் உள்ளமைக்கப்பட முடியும். இருப்பினும் இணைக்க முயற்சிக்கும் கருவி அந்தக் கருவியின் முகவரியை அறியுமெனில், அது எப்போதும் நேரடி இணைப்புக் கோரிக்கைகளுக்கு பதிலளிக்கவும், தேவைப்படும்போது மேலே உள்ள பட்டியல்களில் உள்ள தகவகளை அனுப்பவும் முடியும். கருவியின் சேவைகளைத் தேடியறியும் செயலின் போது, அதன் உரிமையாளரின் ஒப்புதல் அல்லது இணைசேர்ப்பு ஆகியவை தேவைப்படலாம். ஆனால் அந்தக் கருவி வரம்பெல்லைக்குள் இருக்கும் வரை இணைப்பு உண்டாக்குவது எப்போதும் சாத்தியமே. சில கருவிகள் ஒரு நேரத்தில் ஒரே ஒரு கருவியுடன் மட்டுமே இணைய முடியும். மேலும் அதனுடன் இணைவதால் அந்த ஒரு கருவியிலிருந்து இணைப்பு துண்டிக்கப்படும் வரை பிற கருவிகளுடன் இணைவதும் பிற கருவிகளின் உசாவலில் புலப்படுவதும் தடுக்கப்படும்.

ஒவ்வொரு கருவியும் ஒரு தனிப்பட்ட 48-பிட் முகவரியைக் கொண்டிருக்கும். இருப்பினும் இந்த முகவரிகள் பொதுவாக கருவி உசாவல்களில் காண்பிக்கப்படுவதில்லை. மாறாக எளிய புளுடூத் பெயர்கள் மட்டுமே பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அவற்றைப் பயனரே அமைத்துக்கொள்ளலாம். பிற பயனர் கருவிகளைத் தேடும் போதும் இணைசேர்க்கப்பட்ட கருவிகளின் பட்டியலிலும் இந்தப் பெயரே காண்பிக்கப்படுகிறது.

பெரும்பாலான தொலைபேசிகள் இயல்பாக புளுடூத் பெயராக அதன் குழும, படிமவகைப் பெயரையே கொண்டுள்ளன. பெரும்பாலான தொலைபேசிகளும் மடிக்கணினிகளும் புளூடூத் வகைப்பெயர்களை மட்டுமே காண்பிக்கும் மேலும் தொலைநிலைக் கருவிகள் பற்றிய கூடுதல் தகவல் பெற சிறப்பு நிரல்கள் தேவைப்படும். இது நம்மைக் குழப்பத்தில் ஆழ்த்தலாம். எடுத்துக்காட்டாக ஒரு வரம்பெல்லைக்குள் T610 என்ற பெயரில் பல தொலைபேசிகள் இருக்கலாம் (பார்க்க நீலமரித்தல்).

இணைசேர்ப்பும் பிணைப்பும் தொகு

ஊக்குவித்தல் தொகு

புளூடூத் வழியக அளிக்கப்படும் பல சேவைகள் தவிப்பட்ட தரவுகளை அம்பலப்படுத்தலாம் அல்லது வெளிப்படுத்தலாம். அல்லது இணைப்பில் சேரும் ஒருவர் புள்டூத் கருவியையே கட்டுப்படுத்தலாம். பாதுகப்புக் கரணங்களுக்காக குறிப்பிட்ட கருவிகளை ஏற்கும் தேவையை உருவாக்குகிறது. எனவே, புளூடூத்துடன் எந்தக் கருவிகளைப் புளூடூத்துடன் கட்டுபாட்டுக்காக இணைக்கலாம் என்பதைக் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். அதேவேளையில், புளூடூத் கருவிகள் பயனர் இடையீடு இன்றியும் இணைப்பை நிறுவிக் கொள்வதும் பயன் உள்ளதாக அமையும் (குறிப்பாக, நெடுக்க எல்லைக்குள் இருக்கும் நிலையில்).

இந்த முரணைத் தீர்க்க, புளூடூத் பிணைப்பு எனும் செயல்முறையை பயன்படுத்துகிறது; இந்தப் பிணைப்பு இணைசேர்ப்பு எனும் செயல்முறை வழியாக உருவாக்குகிறது. இந்த இணைசேர்ப்பு பயனரின் வேண்டுதலால் நிகழலாம்( புலூடூத் கருவியைச் சேர் என பயனர் வெளிப்படையாக வேண்டல்). மாறாக, புளூடூத் தானாகவே கருவியை ஒரு சேவைக்கு இணைக்கத் தொடங்கலாம். இது முதல்முறையாகவென்றால், பாதுகப்பு நோக்கங்களுக்காக கருவியின் அடையாளம் தேவையாகும். இந்த இருவகைகளும் முறையே உருவாக்கிய பிணைப்பு, பொதுப் பிணைப்பு எனப்படுகின்றன.

இணைசேர்ப்புக்கு ஓரளவு பயனர் இடையீடு வேண்டப்படும்n. இந்தப் பயனர் இடையீடு கருவிகளின் அடையாளத்தை உருதிப்படுத்துகிறது. இனைசேர்ப்பு முடிந்ததும், இருகருவிகளிடையே பிணைப்பு உருவாகிறது. இது இந்தக் கருவிகள் எதிர்காலத்தில் இணைசேர்ப்பு நிகழ்வு மீளச் செய்யப்படாமலே கருவிகளின் அடையாளத்தை உறுதிபடுத்திக் கொள்ள வழிவகுக்கிறது. பயனர் விரும்பினால், இந்தப் பிணைப்பு உறவை நீக்கலாம்.

நடைமுறைப்படுத்தல் தொகு

இருகருவிகள் இணைசேர்ப்பின்போது, [[குழு மறைப்பு|பகிரப்பட்ட மறைப்புக்கான]] இணைப்பு விசைக்குவை உருவாக்கத்தால், தொடர்பை நிறுவ முடிகிறது. இந்தச் செயல்பாடு இணைசேர்ப்பு என அழைக்கப்படுகிறது. ஓர் இணைப்பு விசைக்குவையை இரண்டு கருவிகளும் தேக்கி வைத்துக்கொண்டால், அவை இணைசேர்ந்தவை அல்லது பிணைந்தவை எனப்படும். ஒரு பிணைந்த கருவியுடன் மட்டுமே தகவல் பரிமாறிக்கொள்ள விரும்பும் கருவி, பிற கருவிகளின் அடையாளத்தை குறியாக்கவியல் முறையில் ஏற்றுக்கொள்ளலாம். மேலும் இதனால் அது முன்னரே இணைசேர்க்கப்பட்ட அதே கருவி தான் என்பதையும் உறுதி செய்துகொள்ளலாம். ஓர் இணைப்பு விசைக்குவை உருவாக்கப்பட்டு ஏற்கப்பட்டுவிட்டால் அந்தக் கருவிகளிடையே ஏற்கப்பட்ட ஒத்தியங்கா இணைப்புசார் தருக்கவியல்(ACL) இணைப்பைக் மறையாக்கம் வழி பாதுகாக்க வேண்டும். இதனால் வெளியில் பரப்பப்படும் தரவு பிறரால் ஒட்டுக்கேட்கப்படாமல் பாதுகாக்கப்படும். இணைப்பு விசைக்குவைகளை இரண்டில் எந்த கருவியும் எந்த நேரத்திலும் அழிக்க முடியும். இவ்வாறு ஏதேனும் ஒரு கருவி இப்படி விசைக்குவையை அழித்துவிட்டால் அவற்றுக்கிடையே உள்ள பிணைப்பு கண்டிப்பாக நீக்கப்படும்; இதனால் ஓர் இணைப்பு விசைக்குவையைத் தேக்கி வைத்திருக்கும் ஒரு கருவி நடப்பில் அது முன்னர் பிணைக்கப்பட்டிருந்த கருவியுடன் இணைப்பில் இல்லாமல் போனதை அறியாமலே போக வாய்ப்புள்ளது.

பொதுவாக புளுடூத் சேவைகளுக்கு, ஒரு தொலைநிலைக் கருவி சேவையை வழங்க வழிவிடும் முன்பு இணைசேர்க்கும் கட்டாயம் போன்ற மறையாக்கம் அல்லது சான்றேற்பு தேவைப்படுகிறது. பொருள் அனுப்பும் விவரப் பயன்வகை போன்ற சில சேவைகளில் சான்றேற்பு அல்லது மறையாக்கம் போன்ற தேவைகள் இல்லை. இதனால் பயனர் சேவை பயன்பாட்டுச் சூழல்களின் துய்ப்பின்போது இணைசேர்ப்பு என்ற குறுக்கீடு இருப்பதில்லை.

இணைசேர்ப்பு செயல்முறைகள் தொகு

புளுடூத் 2.1. இல் பாதுகாப்பான எளிய இணைசேர்ப்பு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதிலிருந்து, இணைசேர்ப்பு செயலமைப்புகள் பெருமளவு மாறிவிட்டன பின்வரும் பத்திகள் இணைசேர்ப்பு செயலமைப்புகளை விளக்குகின்றன:

 • மரபுவழி இணைசேர்ப்பு : புளுடூத் 2.1 வெளியிடப்படும் முன்பு இந்த ஒரு முறை மட்டுமே வழக்கில் இருந்தது. ஒவ்வொரு கருவியும் ஒரு PIN குறியீட்டை உள்ளிட வேண்டும், இரண்டு கருவிகளும் ஒரே PIN குறியீட்டை உள்ளிட்டால் மட்டுமே இணைசேர்ப்பு வெற்றிகரமாக முடியும். 16-இலக்க ஆஃச்கி(ACSII) சரம் எதனையும் ஒரு தனியர் விவரச் சுட்டி(PIN)யாகப் பயன்படுத்தலாம், இருப்பினும் அனைத்துக் கருவிகளும் அனைத்து தனியர் விவரச் சுட்டிகளையும் உள்ளிட முடியாது.
  • வரம்புள்ள உள்ளீட்டு சாதனங்கள் : புளுடூத் கைபடாத தலையணி, இந்த வகை கருவிக்கு ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டாகும், பொதுவாக, இது சில உள்ளீடுகளே பெற்றிருக்கும். இந்தக் கருவிகள் வழக்கமாக ஒரு நிலையான தனியர் விவரச் சுட்டியைக்(PIN) கொண்டிருக்கும், எடுத்துக்காட்டாக, "0000" அல்லது "1234"; அவை வன்பொருள் மட்டத்தில் அந்தக் கருவியில் குறியாக்கப்பட்டிருக்கும்.
  • எண் உள்ளீட்டு சாதனங்கள் : கைபேசிகள் இந்த வகைக் கருவிகளுக்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டுகளாகும். அவற்றில் ஒரு பயனர் 16 இலக்கங்கள் வரையிலுள்ள ஓர் எண் மதிப்பை உள்ளிட முடியும்.
  • எண்-எழுத்து உள்ளீட்டுக் கருவிகள் : தனி மேசைக் கணினிகள், திரன்பேசிகள் இவ்வகைக் கருவிகளைச் சேர்ந்தவை. அவை ஆஃச்கி(ASCII) UTF-8 உரை முழுவதையும் ஒரு தனியர் விவரச் சுட்டிக்(PIN) குறியீடாக ஒரு பயனர் உள்ளிட வழிவிடும். குறைந்த ஏற்புத்திறனுள்ள கருவியுடன் இணைசேர்ப்பதானால் பிற கருவிகளின் உள்ளீட்டு வரம்புகளைப் பற்றி பயனர் கவனமாக இருக்க வேண்டும், ஒரு தகுதியுள்ள கருவி ஒரு பயனர் பயன்படுத்தக்கூடிய உள்ளீட்டை எப்படிக் கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்பதைத் தீர்மானிக்கும் செயல்முறை இதுவரை இல்லை.
 • பாதுகாப்பான எளிய இணைசேர்ப்பு : புளுடூத் 2.1 இல் இது தேவை. ஒரு புளுடூத் 2.1 கருவி, ஒரு 2.0 அல்லது பழைய கருவியுடன் இணைந்தியங்கக்கூடிய மரபு இணைசேர்ப்பை மட்டுமே பயன்படுத்தக்கூடும். பாதுகாப்பான எளிய இணைசேர்ப்பு, ஒரு பொது விசைக்குவை குறியாக்கவியலைப் பயன்படுத்துகிறது. இவற்றில் சில நட்வில் மனிதன் இல்லாமை தக்குதல்களில் இருந்து பாதுகாக்கின்றன. மேலும் பின்வரும் செயல்பாட்டுப் பயன்முறைகளைக் கொண்டுள்ளது:
  • வெறும் செயல்பாடு : பெயருக்கேற்றாற்போல, இந்த முறை செயல்படும், அவ்வளவு தான். பயனர் இடையீடு தேவைப்படுவதில்லை; இருப்பினும், ஒரு கருவி இணைசேர்ப்பு செயல்பாட்டை உறுதிப்படுத்துமாறு பயனரைக் கேட்கலாம். இந்த முறை பொதுவாக மிகக் குறைந்த IO தகுதிகள் கொண்ட தலையணிகளுக்குப் பயன்படுகிறது. மேலும் இந்த வகையான வறையறுக்கப்பட்ட கருவிகளுக்கான வழக்கமான நிலையான தனியர் தகவல் சுட்டி(PIN) செயல்முறையின் பாதுகாப்பை விட மிகவும் பாதுகாப்பானது. இந்த முறை இடை மனித ஒட்டுக்கேட்டலிலிருந்து நடுவில் மனிதன் இல்லாத(MITM) பாதுகாப்பை வழங்குகிறது.
  • எண் ஒப்பீடு : இரு கருவிகளிலும் காட்சித்திரை இருந்தும், அதில் ஒன்றேனும் ஒரு பைனரி ஆம்/இல்லை பயனர் உள்ளீட்டை ஏற்க முடியும் எனில் அவை எண் ஒப்பீடு முறையைப் பயன்படுத்த முடியும். இந்த முறையில் ஒவ்வொரு கருவியிலும் ஒரு 6-இலக்க எண் குறியீடு காண்பிக்கப்படும். அவை ஒன்றே தானா என்பதை உறுதிப்படுத்த, பயனர் எண்களை ஒப்பிட வேண்டும். ஒப்பீட்டில் அது வெற்றிபெற்றால், பயனர்(கள்) உள்ளீட்டை வழிவிடும் கருவிகளுக்கான இணைசேர்ப்பை உறுதிப்படுத்த வேண்டும். பயனர் இரண்டு கருவிகளிலும் உறுதிப்படுத்தியுள்ளதாலும் சரியாக ஒப்பீட்டைச் செய்துள்ளதாலும் இந்த முறை MITM பாதுகாப்பை வழங்குகிறது.
  • கடவு விசைக்குவை உள்ளீடு : ஒரு காட்சித்திரை உள்ள ஒரு கருவி, ஓர் எண்ணியல் விசைப்பலகை போன்ற, எண் உள்ளீடு செய்யவியலும் கருவி ஆகியவற்றுக்கிடையே இந்த முறையைப் பயன்படுத்தலாம் அல்லது எண்ணியல் விசைப்பலகை உள்ளீடு உள்ள இரண்டு கருவிகளுக்கிடையிலும் பயன்படுத்தலாம். முதல் முறையில் ஓர் 6-இலக்க எண் குறியீட்டை பயனருக்குக் காண்பிக்க காட்சி ஏற்பாடு பயன்படுகிறது, பின்னர் அவர் விசைப்பலகையில் குறியீட்டை உள்ளிடுவார். இரண்டாவது முறையில் இரு கருவிகளின் பயனரும் அதே 6-இலக்க எண்ணை உள்ளிடுகின்றனர். இரு முறைகளிலும் MITM பாதுகாப்பு உள்ளது.
  • அலைப்பட்டை தாண்டுதல் (OOB): இந்த முறை, இணைசேர்ப்பு செயல்பாட்டில் பயன்படும் சில தகவல்களைப் பரிமாறிக்கொள்ள ( புல அருகுத் தொடர்பு போன்ற) ஒரு புற வகைத் தகவல்தொடர்பைப் பயன்படுத்துகிறது. இந்தவகை இணைசேர்ப்பு செயல்பாடு புளுடூத் வானொலியைப் பயன்படுத்தி நிறைவேற்றப்படுகிறது, ஆனால் இதற்கு அலைப்பட்டை தாண்டுதல் (OOB) செயலமைப்பிலிருந்து தகவல் தேவைப்படுகிறது. இது அலைப்பட்டை தாண்டுதல் பாதுகாப்புச் செயலமைப்பில் உள்ள அளவிலான MITM பாதுகாப்பை மட்டுமே வழங்குகிறது.

பின்வரும் காரணங்களினால் எளிய பாதுகாப்பு நெறிமுறை(SSP) எளிமையானதாகக் கருதப்பட்டது:

 • பெரும்பாலான சூழல்களில் இதற்கு, பயனர் ஒரு கடவு விசைக்குவையை உருவாக்க வேண்டிய தேவை இல்லை.
 • நடுவில் மனிதன் இல்லாமை(MITM) தேவைப்படாத பயன்பாடுகளின் போது பயனர் ஊடாட்டம் நீக்கப்படுகிறது.
 • எண் ஒப்பீட்டுக்கு, பயனரின் எளிய சமத்தன்மை ஒப்பீட்டின் மூலம் MITM பாதுகாப்பை அடையலாம்.
 • புல அருகாமைத் தொடர்புனான(NFC) அலைப்பட்டைத் தாண்டுதல் (OOB) பயன்பாடு, கருவிகளின் அருகே செல்லும்போதே அவற்றை இணைசேர்க்க உதவுகிறது, இதற்கு நீண்ட கண்டறிதல் செயல்பாடு தேவைப்படுவதில்லை.

பாதுகாப்பு அக்கறைகள் தொகு

புளுடூத் 2.1 பதிப்புக்கு முன்பு வரை குறியாக்கம் தேவைப்படவில்லை. மேலும் எப்போதும் அதை அணைத்துவிட முடியும் என்ற ஏற்பாடும் இருந்தது. மேலும், குறியாக்க விசைக்குவை சராசரியாக 23.5 மணி நேரத்திற்கு மட்டுமே சிறந்தது; ஒரு ஒற்றைக் குறியாக்க விசைக்குவை யை இந்த நேரத்திற்கு அப்பாலும் பயன்படுத்தினால் எளிய XOR தாக்குதல்கள் நேரத்தில் குறியாக்க விசைக்குவையை மீட்டெடுத்தல் ஏற்கப்படுகின்றன.

 • பல இயல்பான செயல்பாடுகளுக்கு, குறியாக்கத்தை அணைப்பது தேவையாகிறது. இதனால், குறியாக்கம் ஒரு சரியான காரணத்திற்காக முடக்கப்பட்டதா அல்லது ஒரு பாதுகாப்புத் தாக்குதலால் முடக்கப்பட்டதா என்பதை அறிவதில் சிக்கல் ஏற்படுகிறது.
 • புளுடூத் 2.1 இதைப் பின்வரும் வழிகளில் அணுகுகிறது:
  • SDP அல்லாத சேவை கண்டறிதல் நெறிமுறை இணைப்புகள் அனைத்துக்கும் குறியாக்கம் தேவைப்படுகிறது.
  • குறியாக்கம் முடக்கப்பட வேண்டிய அனைத்து இயல்புச் செயல்பாடுகளுக்கும் ஒரு புதிய குறியாக்க இடைநிறுத்தமும் செயல்மீட்பு கூறும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது பாதுகாப்புத் தாக்குதல்களிலிருந்து இயல்புச் செயல்பாடுகளை எளிதில் அடையாளங்காண உதவுகிறது.
  • குறியாக்க விசைக்குவை காலாவதியாகும் முன்பு அதைப் புதுப்பிக்கவேண்டும்.

இணைப்பு விசைக்குவைகள் கருவிக் கோப்பு அமைப்பில்ல் தேக்கப்படலாம். ஆனால் புளுடூத் சில்லில் தேக்கக் கூடாது. பல புளுடூத் சில்லு உற்பத்தியாளர்கள் இணைப்பு விசைக்குவைகளை கருவியில் தேக்குவதை ஏற்கின்றனர்; இருப்பினும் கருவி அகற்றப்படக்கூடியது எனில், அது அகற்றப்படும்போது விசைக்குவை அந்த கருவியோடு சென்றுவிடும்.

அலைப்பட்டை தொகு

இந்த நெறிமுறை உரிமமற்ற ISM கற்றையில் 2.4-2.4835  கிகாஎர்ட்சில் இயங்குகிறது. 2.45  கிகாஎர்ட்சு கற்றையைப் பயன்படுத்தும் பிற நெறிமுறைகளுடன் குறுக்கிடாமல் இருக்க புளூடூத் நெறிமுறை, அலைப்பட்டையை 79 அலைவரிசைகளாகப் பிரிக்கிறது. (ஒவ்வொன்றும் 1  மெகாஎர்ட்சு அகலமுள்ளதாகப் பிரிக்கப்படுகிறது.) மேலும், அலைவரிசைகளை நொடிக்கு 1600 வரையிலான மடங்குக்கு மாற்றுகிறது. 1.1 மற்றும் 1.2 ஆகிய பதிப்புகளில் அமைக்கப்பட்ட செயல்படுத்தல்கள் 723.1 கிலோ பிட்/நொடி என்ற அளவிற்கு வேகத்தை அடைந்தன. பதிப்பு 2.0 இன் செயல்படுத்தல்கள் புளுடூத் மேம்பட்ட தரவு வீதத்தைக் (EDR) கொண்டிருந்தன மேலும், நொடிக்கு 2.1 மெகாபிட் வேகத்தை அடைந்தன. தொழில்நுட்பவியலாக பதிப்பு 2.0 கருவிகள் உயர் ஆற்றல் நுகர்வுடையவை. ஆனால் மூன்று மடங்கு வேகம் கொண்ட வீதத்தால் பரப்பல் நேரம் குறைகிறது. இதனால், (இரண்டுக்கும் ஒரே போக்குவரத்துச் சுமை இருப்பதாகக் கருதினால்) 1.x கருவிகளின் ஆற்றல் நுகர்வில் பாதியாக இவற்றின் ஆற்றல் நுகர்வு குறைகிறது.

பாதுகாப்பு தொகு

மேலோட்டம் தொகு

புளுடூத் நெறிமுறை, மறைதிறம், ஏற்பு, விசைக்குவை கொணர்தல் ஆகியவற்றைக் காப்பான விரைவு மறையாக்க நிரல்(SAFER) முறையையும் மறைக் குறியீட்டு அலகு முறையையும் அடிப்படையாகக் கொண்ட தனிப்பயன் நெறிநிரல்களைக் கொண்டு செயல்படுத்துகிறது.

புளுடூத்தில் விசைக்குவை உருவாக்கம் என்பது பொதுவாக புளுடூத் தனியர் சுட்டெண்ணை அடிப்படையாகக் கொண்டது. அதை இரண்டு கருவிகளிலும் உள்ளிட வேண்டும். இரண்டு கருவிகளில் ஒன்று நிலையான தனியர் சுட்டெண்ணைக் கொண்டிருந்தால் (எ.கா., தலையணிகள் அல்லது அதே போன்ற வரம்புள்ள பயனர் இடைமுகம் கொண்ட கருவிகளுக்கு) இந்த வழிமுறை சிறிது மாற்றப்படலாம்.

இணைசேர்ப்பின் போது E22 வழிமுறையைப் பயன்படுத்தி, தொடங்கும் தரவுக்குவை அல்லது முதன்மைத் தரவுக்குவை ஒன்று உருவாக்கப்படுகிறது.[102] தொகுப்புகளைக் குறியாக்கம் செய்ய E0 தொகுப்போடை மறைதிறக் குறியீட்டடலகைப் பயன்படுத்தப்படுவதால், மறைதிறத்துக்கு உத்தரவாதம் கிடைக்கிறது. மேலும் இது ஒரு குறியாக்கவியல் மறைதிறத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது. அதாவது முன்னர் உருவாக்கப்பட்ட ஓர் இணைப்புத் தர்வுக்குவை அல்லது முதன்மைத் தர்வுக்குவையை அடிப்படையாகக் கொண்டது.

காற்றிடைமுகத்தின் மூலமாக அனுப்பப்படும் தரவின் குறியாக்கத்திற்கு, பின்னர் பயன்படும் அந்தத் தரவுக்குசைகள், இரண்டு கருவிகளில் அல்லது ஒரு கருவியில் உள்ளிடப்படும் இந்த புளுடூத் தனியர் சுட்டெண்னை நம்பியுள்ளன.

புளுடூத்தின் தீங்குகளுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் பற்றிய மேலோட்டத்தை ஆந்திரீசு பெக்கெர் (Andreas Becker) வெளியிட்டுள்ளார்.[103]

2008 ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம், செந்தரங்கள், தொழில்நுட்பத் தேசிய நிறுவனம் (NIST), புளுடூத் பாதுகாப்புக்கான ஒரு வழிகாட்டியை வெளியிட்டது. அது புளுடூத்தின் பாதுகாப்பு குறித்த வாய்ப்புகள், திறன்கள், புளுடூத் தொழில்நுட்பங்களின் பாதுகாப்பை மேம்படுத்துவதற்கான செயல் நடவடிக்கைகள் ஆகியவற்றுக்கான பல வழிகாட்டல்களை வழங்குகிறது. புளுடூத் பல நன்மைகளைக் கொண்டுள்ளது எனினும் அது சேவை மறுக்கப்படும் பாதிப்பு, ஒட்டுக்கேட்டல் பாதிப்பு, இடை மனித ஒட்டுக்கேட்டல் பாதிப்பு, செய்தி அறிவிப்பு மற்றும் தவறான உள்ளடக்கம் பரிமாறப்படுதல் போன்ற பல சிக்கல்களுக்கு ஆட்படும் வாய்ப்பு உள்ளது. பயனர்கள்/நிறுவனங்கள் அவற்றின் ஏற்கத்தக்க இடர் பற்றிய மதிப்பீட்டைச் செய்துகொள்ள வேண்டும். மேலும் புளுடூத் கருவிங்களின் இயக்க சுழற்சியில் பாதுகாப்பு முறைகளைப் புகுத்த வேண்டும். NIST ஆவணத்தில் தீங்குகளை மட்டுப்படுத்த உதவும் பாதுகாப்பு விவரப்பட்டியலும் பாதுகாப்பான புளுடூத் பைக்கோநெட்கள், தலையணிகள், திறன் அட்டை படிப்பிகள் அவற்றை நிறுவவும் பேணவுமான பரிந்துரைகள் ஆகியவை அடங்கியுள்ளன.[104]

புளூடூத்தின் மீதான பொது இணையத் தாக்குதல்கள் தொகு

ஒரு புளூடூத் கருவி மற்றொரு புளூடூத் கருவிக்குத் தேவையற்ற வீண், குழப்பத் தகவலை அனுப்புதல், புளூதொடர்பு எனப்படுகிறது. புளூதொடர்பு என்பது ஒரு கருவியில் உள்ள தகவலைப் புளூடூத் இணைப்புவழி திருடச் செய்யும் தீம்பான குறுக்கீடாகும். புளூதூக்கல் என்பது ஒரு கருவியில் மிகச்சுமையேற்றி அதனால் செயலிழக்கவைத்து, அதன் சேவையைத் தடுக்கும் தாக்குதலாகும். புளூதலையீடு என்பது ஒருகருவியைப் புளூடூத் இணைப்பு வழி புறக்கடை வழியாக அணுகும் ஒருவகை இணையத் தாக்குதலாகும். ஊர்தி முணகல் என்பது ஊர்தி வானொலியைத் தாக்கும் புளூடூத் பாதுகாப்புப் பிழையாகும்.

புளூடூத் கருவிகளின் இணையப் பாதுகாப்பு நெறிமுறைகள் தொகு

வானொலிக் கருவி நெறிமுறை(RED)

வானொலிக் கருவியின் மின்காந்தப் பொருந்துதிறம், பாதுகாப்பு, நலவிருப்பு, கதிர்நிரல் திறமை ஆகியவற்றை ஐரோப்பிய வானொலிக் கருவி நெறிமுறை அமைப்பு2014/53/EU (RED) கட்டுப்படுத்துகிறது. நெறிமுறைப் பிரிவு 3(3) வானொலிச் சிறப்புக் கருவி இணையப் பாதுகாப்பைப் பொது இடைமுகச் செந்தரங்களால் பதிலீடு செய்கிறது. ஐரோப்பாவில் சந்தையுலவும் வானொலிக் கருவிகள் வானொலிக் கருவி நெறிமுறை 3(3) பிரிவின் இணையப் பாதுகாப்பு வரன்முறையைப் பின்பற்றவேண்டும்.

நுகர்வோரின் கருவிகள் நெறிமுறை(IoT)

ETSI EN 303 645 எனும் வானொலிக் கருவி நெறிமுறை அமைப்பு மிகவும் வழக்கமான இணையப் பாதுகாப்பு இடர்களில் இருந்து கருவிகளைக் காக்கவும் இணையத்தில் இணைந்த கருவிகள்பாலான பேரளவுத் தாக்குதல்களில் இருந்து தவிர்க்கவும் தேவையான ஆயத்தங்களை மேற்கொள்கிறது. இது IoT சான்றிதழ் வழங்குதல் சார்ந்த அடிப்படை நெறிமுறைப்பணிகளையும் விதிக்கிறது. இதில் 13 இணையப் பாதுகாப்பு கருத்தினங்களும் தரவுக் காப்பு ஒழுங்குமுறைகளும் உள்ளன. கருவிகளைக் காக்கும் தேவைகளோடு,ரினங்காணல், மதிப்பிடுதல், கட்டுபாடுகளை நடைமுறைப்படுத்தல், தொடர் கண்காணிப்பு போன்ற பாதுகாப்பு இடர்களைச் சந்திக்கும் அறிவுரையும் தருகிறது.

நீலமறித்தல் தொகு

நீலமறித்தல் அல்லது நீலத்தொடர்பு என்பது எதிர்பாராத ஒரு பயனருக்கு புளுடூத் கம்பியில்லா தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் தேவையில்லாமல்ஒரு படம் அல்லது செய்தியை அனுப்பும் செயலாகும். பொதுவான பயன்பாடுகளில் குறுங்செய்திகளும் (எ.கா., "உங்களை புளுஜாக் செய்தாயிற்று!" போன்றன) அடங்கும்.[105] புளுஜாக்கிங்கால் சாதனத்திலிருந்து எந்தத் தரவும் நீக்கப்படவோ மாற்றப்படவோ செய்யும் செயல்கள் நடக்காது.[106]

சேவைத் தடுப்புத் தாக்குதல்(DoS) போன்ற சில வடிவங்கள் அண்மையக் கருவிகளிலும் நிகழ வாய்ப்புண்டு; இது தேவையில்லாத இணைசேர்ப்பு வேண்டுதல்களை தொடர்ந்து அனுப்பும்; இது ஒவ்வொரு வேண்டலின்போதும் முழுத்திரையைக் காட்டிச் செயல்பாட்டைக் குலைக்கும். இந்நிகழ்வு மிகவும் திறன் குறைந்த கருவிகளில் மட்டுமே நடக்கமுடியும்.

பாதுகாப்பு அக்கறைகளின் வரலாறு தொகு

2001–2004 தொகு

2001 ஆம் ஆண்டில், பெல் ஆய்வகத்தின் ஜேக்கப்சனும் வெட்செல்லும் புளுடூத்தின் இணைசேர்ப்பு நெறிமுறையில் உள்ள குறைபாடுகளைக் கண்டறிந்தனர். மேலும் குறியாக்க முறையில் உள்ள தீங்குக்கான வாய்ப்புக்கூறுகளைச் சுட்டிக்காட்டினர்.[107] 2003 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம், ஏ.எல். டிஜிட்டல் லிமிட்டட் நிறுவனத்தின் பென்னும் ஆடம் லாரியும் புளுடூத் இன் பாதுகாப்பில் உள்ள முதன்மைக் குறைபாடுகள் தனிப்ந்த் தரவு வெளிப்படுவதற்கு வழிவகுக்கும் எனக் கண்டனர்.[108] இதைத் தொடர்ந்து செய்யப்பட்ட ஒரு செய்முறையில் டிரைபைனைட் குழுவின் மார்ட்டின் எர்பட்டு (Martin Herfurt), ஒரு சேபிட் திறந்த வெளியில் களச் செய்முறையைச் செய்ய முடிந்தது. அதன் வழி உலகுக்கு ஏற்படக்கூடிய சிக்கல்களின் முதன்மை வெளிப்படுத்தப்பட்டது. இந்தச் செய்முறைக்கு புளூகுறை எனப்படும் ஒரு புதிய தாக்குதல் முறை பயன்படுத்தப்பட்டது.[109]

இருப்பினும் இது போன்ற தாக்கீது செய்யப்பட்ட பாதுகாப்புச் சிக்கல்களின் கண்டுபிடிப்புக்குப் பின்னர் சில எளிய புளுடூத் இல் செயல்படுத்தல்களை மட்டும் கொண்டுவரப்பட்டது தவிர அதன் நெறிமுறையில் எந்த மாற்றத்தையும் தரவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.இது, புளுடூத் தகவல்தொடர்புகளின் பாதுகாப்பு அக்கறைகள் குறித்து எழுந்த பல நடவடிக்கைகளில் முதன்மையான ஒன்றாகும்.

2004 ஆம் ஆண்டில் புளுடூத்தைப் பயன்படுத்திய அலைபேசிகளில் நச்சுநிரல் புகுந்து இருப்பது சிம்பியனலியக்கு அமைப்பில் (Symbian OS ) இல் கண்டறியப்பட்டது.[110] இந்த வைரஸ் பற்றி காஸ்பர்ஸ்கி ஆய்வகம் (Kaspersky Lab) முதலில் விவரித்தது. மேலும் முன்பின் தெரியாத மென்பொருள் நிறுவப்படும் முன்பு அது சரியானது தானா என உறுதிப்படுத்திக்கொள்ள பயனர்களைக் கேட்டுக்கொண்டது. ஒரு கருத்தை நிறுவ, "29A" எனப்படும் வைரஸ் குறியீடுகளை எழுதும் ஒரு குழுவால் இந்த வைரஸ் எழுதப்பட்டு வைரஸ் எதிர்ப்புக் குழுவுக்கு அனுப்பப்பட்டது. இவ்வாறு இந்த வைரஸ் இந்த அமைப்பை விட்டு வெளியில் பரவவில்லை என்பதிலிருந்து அதை ஒரு வாய்ப்புள்ள (ஆனால் மெய்யானதல்ல) புளுடூத் அல்லது சிம்பியன் இயக்கு அமைப்புக்கான பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தலாகக் கருதப்பட வேண்டும். 2004 ஆம் ஆண்டு ஆகத்து மாதம், ஒரு உலக சாதனையாகக் கருதப்படும் செய்முறை (புளூடூத் ஸ்னிப்பிங் என்பதையும் காண்க), திசையியல் உணர்சட்டங்களையும் குறிகை மிகைப்பிகளையும் பயன்படுத்தி, வகை 2 புளுடூத் வானொலி நெடுக்கத்தை 1.78 கி.மீ. (1.08 மைல்) வரை நீட்டிக்க முடியும் எனக் காட்டியது.[111] இது ஒரு முதன்மையான பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தலை அறிமுகப்படுத்துகிறது. ஏனெனில், தாக்குதலை உண்டாக்குபவர்கள் அது தாக்குறும் வாய்ப்புள்ள புளுடூத் கருவிகளை எதிர்பாராத தொலைவிலிருந்து அணுக உதவுகிறது. ஓர் இணைப்பை நிறுவ, தாக்குறுபவரிடமிருந்து தாக்குதலை உண்டாக்குபவர் தகவலைப் பெறமுடிய வேண்டும். ஒரு புளுடூத் கருவியின் புளுடூத் முகவரி. பரப்புதல் அலைவரிசையை தாக்குபவர் அறியாதவரை அவர் அக்கருவியை தாக்குதல் முடியாது.[112]

2005 தொகு

2005 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம், இலாசுக்கோ(Lasco) என அழைக்கப்பட்ட ஒரு மொபைல் தீம்பொருள் புழுநிரல் (malware worm) புளூடூத்தில் தலைகாட்டத் தொடங்கியது . அது 60 ஆம் வரிசைச் செயல்கள சிம்பியன் இயக்கமைப்பைப் பயன்படுத்தும் கைபேசிகளைக் குறிவைத்துப் பரவத் தொடங்கியது. அது புளுடூத் -செயலாக்கப்பட்ட சாதனங்களைப் பயன்படுத்தி எண்ணிக்கையில் தானாகப் பெருகி பிற இணைந்துள்ள கருவிகளுக்கும் பரவக்கூடியது. அது தானாகவே நிறுவிக்கொள்ளக்கூடியது மேலும், அலைபேசிப் பயனர் பிற கருவி அல்லது வாயிலில் இருந்து கோப்பைப் (velasco.sis ) பெற ஒப்புக்கொண்டதும், செயல்படத் தொடங்குகிறது. இது தன்னை நிறுவிக்கொண்டவுடன் பிற புளுடூத் செயலாக்க கருவிகளையும் கட்டுபடுத்த முயற்சிக்கும். அதுமட்டுமின்றி, இது பிற கருவிகளிலுள்ள . SIS கோப்புகளையும் தாக்குகிறது இதனால், ( இலக்கவியல் காப்பு(செக்யூர் டிஜிட்டல்), குறுந்தெறிப்பு (காம்பேக்ட் ஃபிலேஷ்) போன்ற அகற்றவியலும் ஊடகத்தைப் பயன்படுத்துகையில், பிற கருவிகளுக்கும் இந்த புழுநிரல் பரவக்கூடும். இது கருவியின் நிலைப்பைக் குலைத்து செயலிழக்கும் நிலைக்கும் ஆளாக்கக்கூடும்.[113]

2005 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம், கேம்ப்ரிட்ஜ் பல்கலைக்கழக பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சியாளர்கள் புளுடூத்தின் வணிகக் கருவிகளிடையே தனியர் சுட்டெண்( PIN) அடிப்படையிலான இணைசேர்ப்புக்கு எதிராக இயங்கி அதை முடக்கும் தாக்குதல்களின் உண்மையான செயல்பாட்டின் விளைவுகளை வெளியிட்டனர். இந்தத் தாக்கங்கள் நடைமுறையில் மிக வேகமாக நிகழும் என்பதையும் புளுடூத் ஒத்தத் திறவுகோல் நிறுவல் முறையின் தாக்குதலுக்கு உட்படக்கூடிய தன்மையையும் இது உறுதிப்படுத்தியது. இந்தவகைத் தாக்குதலைச் சரிசெய்ய, அவர்கள் ஒரு செயல்படுத்தலைக் கொண்டுவந்தனர். அது கைபேசிகள் போன்ற குறிப்பிட்ட வகைக் கருவிகளில் வலிமையான, ஒன்றே போன்றதல்லாத திறவுகோல் உருவாக்கம் என்பது சாத்தியமே என நிறுவியது.[114]

2005 ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம், யானிவ் சாக்கெடும் பரணிடப்பட்டது 2007-11-09 at the வந்தவழி இயந்திரம், அவிசாய் ஊல்லும் ஒரு புளுடூத் இணைப்புக்கான தனியர் சுட்டெண்னைப் பெறுவதற்கான செயல்நிலை, முடக்கநிலை முறைகள் இரண்டையும் விளக்கும் ஒரு ஆய்வுத்தாளை வெளியிட்டனர். தாக்குபவர் முதலில் நடக்கும் இணைசேர்ப்பின்போது இருந்தால், முடக்கநிலைத் தாக்குதல் ஒரு பொருத்தமான வசதிகளைக் கொண்டுள்ள தாக்குபவர், தகவல்தொடர்புகளை ஒட்டுக்கேட்கவும் ஏமாற்றவும் வழிவிடுகிறது. செயல்நிலைத் தாக்குதல், நெறிமுறையின் ஒரு குறிப்பிட்ட புள்ளியில் உள்ளிடப்பட வேண்டிய ஒரு சிறப்பாக உருவாக்கப்பட்ட செய்தியைப் பயன்படுத்தி, முதன்மை, இரண்டாம் நிலைக் கருவிகளின் இணைசேர்ப்பு செயல்பாட்டைத் திரும்பத் திரும்ப நிகழவைக்கச் செய்கிறது. அதன் பின்னர் தணியர் சுட்டெண்னை உளவறிய முதல் முறை பயன்படுத்தப்படலாம். தக்குதலின்போது கருவிகளைப் பயன்படுத்துபவர் கருவி கேட்கும் போதெல்லாம் மீண்டும் மீண்டும் தனியர் சுட்டெண்ணை உள்ளிட வேண்டும் என்பதே இம்முறையின் முதன்மைப் பலவீனமாகும். மேலும், கிடைக்கும் பெரும்பாலான புளுடூத் வணிகக் கருவிகளில் காலம் தொடர்பான கூறுகள் இருப்பதில்லை என்பதால் இந்த செயல்நிலைத் தாக்குதலுக்குப் பெரும்பாலும் தனிப்பயன் வன்பொருள் தேவைப்படுகிறது.[115]

2005 ஆம் ஆண்டு ஆகத்து மாதம், இங்கிலாந்து, கேம்ப்ரிட்ஜ்சயரின் காவலர்கள், திருடர்கள் புளுடூத் -செயலாக்கத் தொலைபேசிகளைப் பயன்படுத்தி ஊர்திகளில் விடப்பட்ட பிற கருவிகளைத் தடமறிகின்றனர் என எச்சரித்துள்ளனர். இது போல ஏதேனும் மடிக்கணினிகளையோ பிறவற்றையோ விட்டுச் சென்றால், அவற்றுக்கான அலைபேசி வலையமைப்பின் இணைப்புகள் எல்லாம் முடக்கப்பட்டதா என உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுமாறு காவலர்கள் பயனர்களுக்கு அறிவுறுத்துகின்றனர்.[116]

2006 தொகு

2006 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம், செக்யூர் நெட்வொர்க், F-செக்யூர் நிறுவனங்களின் ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஓர் அறிக்கையை வெளியிட்டனர். இந்த அறிக்கை கருவிகள் பெரும்பாலும் புலப்படும் வகையில் விடப்படுவதைக் குறித்து எச்சரிப்பதோடு, மேலும் பரவும் பல வகையான புளுடூத் சேவைகளைப் பற்றியும் இதனால் புளுடூத் புழுக்(வார்ம்)களும் எளிதில் பரவ வாய்ப்பமைகிறது என்பதைப் பற்றியுமான புள்ளிவிவரங்களையும் வழங்கியது.[117]

2006 ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம், இலக்ஸெம்பர்கிசு கேக்.லூ (Luxemburgish Hack.lu) பாதுகாப்பு மாநாட்டில் கெவின் பினிசுட்டரும் தியரி ஜோலெரும் மேக் ஓஎஸ் எக்ஸ் வி 10.3.9 (Mac OS X v10.3.9) மற்றும் v10.4. ஆகியவற்றில், புளுடூத் வழியான ஒரு தொலைநிலை வழித்தடக் குலைவைப்(ரூட் ஷெல்லைப்) பற்றி விளக்கி வெளியிட்டனர். இவர்கள் முதல் புளுடூத் PIN , ஊல், ஷாகெட் ஆகியோரின் ஆராய்ச்சியை அடிப்படையாகக் கொண்ட இணைப்புத் திறவுகோல்கள், முறிப்பி(கிராக்கர்) ஆகியவற்றையும் விளக்கிக்காட்டினர்.

2017 தொகு

ஆர்மிசு பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சியாளர்கள் 2017, ஏப்பிரலில் பல்வேறு புளூடூத் மென்பொருள் வடிவங்களில், குறிப்பாக மைக்ரோசாப்ட் விண்டோசு, லீனக்சு, ஆப்பிள் ஐஓயெசு, கூகிள் ஆன்றாய்டு ஆகியவற்றில் பன்முகச் சுரண்டல்கலைக் கண்டறிந்தனர். இந்தத் தீம்புகள் திரளாக "புளூவாக்கவகை" என அழைக்கப்பட்ட்டன.இந்தத் தீம்புகள் திரளாக "புளூவாக்கவகை" என அழிக்கப்பட்ட்டன. இந்தச் சுரண்டல்கள் தாக்குபவர் கருவியுடன் அல்லது அமைப்புடன் ஒப்புதலின்றி இணைய வழிவிடுகின்றன. அதனால் "கருவியின் முழுக் கட்டுபாட்டையும் மெய்நிகர்முறையில் ஏற்கவைக்கின்றன. ஆர்மிசுகூகிள், மைக்ரொசாப்ட், ஆப்பிள், சேம்சங் லீனக்சு உருவாக்கும் குழுமங்களுடன் தொடர்பு கொண்டு, 2017, செப்டம்பர் 12 அன்று தீம்பு வாய்ப்புகளை வெளிப்படுத்தும் முன்பு மென்பொருளை ஆப்பணி செய்யுமாறு கேட்டுக்கொண்டார்.[118]

2018 தொகு

டெக்னியான் இசுரேல் தொழில்நுட்ப நிறுவன ஆராய்ச்சியாற்களான இலியோர் நியூமனும் எலி பிகாமும் 2018, ஜூலையில் மிக அண்மைய எளிய காப்பு இணைசேர்ப்பு, எல்.ஈ காப்பு இணைப்புகள் ஆகிய புளூடூத் இணைசேர்ப்பில் ஒரு தீம்பு வாய்ப்பைக் கண்டறிந்தனர்.[119][120] குவீன் பல்கலைக்கழக வலைப் பதுகாப்பு ஆய்வாளரான கரீம் இலவுனிசு 2018, அக்தோபரில் ஒரு பதுகாப்பு தீம்பு வாய்ப்பை இனங்கண்டார். இது இணைப்புக் கொட்டல் தீம்பு (CDV) என அழைக்கப்பட்டது. இது பலவகை புளூடூத் கருவிகளில் தாக்குபவர் நிலவும் புளூடூத் இணைப்பைப் பிளந்து அதன்வழி அதன் ஒப்புதலை அழித்து அக்கருவிகளை பிரித்துவிட, வழிவகுக்கிறது. இந்தத் தாக்குதல் ப்ல குழுமங்களின் பலவகைப் பிரிவுகள் சார்ந்த பல்வேறு கருவிகளிலும் நிகழ்வதை செயல்முறை விளக்கம் வழியாராய்வாளர் எடுத்துகாட்டினார்.[121]

2019 தொகு

சிங்கப்பூர் தொழில்நுட்ப வடிவமைப்பு பல்கலைக்கழகத்தின் எல்ம்கோல்ட்சு பாதுகாப்பு மையமும் ஆக்சுபோர்டு பல்கலைக்கழகமும் 2019 , ஆகத்து மாதத்தில் நாப்(KNOB) (புளூடூத்தின் பேர விசைக்குமிழ்) எனும் தீம்பு வாய்ப்பைப் பேரம்பேசும் விசைக்குமிழில் கண்டுபிடித்தனர். இந்தப் பேரம்பேசும் விசைக்குமிழ் பேர மறைகுறியாக்க விசையை "விசையுற உடைத்து, மெய்நிகர் பனுவலை குறியிறக்கம் செய்து செல்லுபடியாகும் மறைகுறியாக்கத்தை இயல்நேரத்தில் உட்செலுத்துகிறது".[122][123] கூகுள் 2019, ஆகத்து 5 அன்று ஒரு ஆன்றாய்டு பாதுகாப்பு வரிசையை வெளியிட்டது. இது தீம்பு வாய்ப்பை நீக்கியது.[124]

உடல்நல அக்கறைகள் தொகு

புளூடூத் 2.402 GHz முதல் 2.480 GHz நெடுக்கத்தில் வானொலி அலைவெண் அலைவரிசையைப் பயன்படுத்துகிறது.[125] இது கம்பியில்லாத, அலைபேசிகளில் பயன்படுத்தப்படும் ஒத்த அலைவரிசையின் இயனியாக்கம் செய்யாத கதிர்வீச்சு ஆகும். இயனியாக்கம் அல்லாத கதிர்வீச்சு[1] கம்பியில்லாத அலைபரப்புதல் பன்னாட்டுப் புற்றுநோய் ஆய்வு முகமையால்(பபுஆமு) வாய்ப்புள்ள புற்றுநோய்ப் பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டிருந்தாலும் குறிப்பிட்ட தீங்கு எதுவும் இதுவரை நிறுவப்படவில்லை. பபுஆமு புற்றுநோய் ப்ளூடூத் வானொலியிலிருந்து பெரும மின் திறன் வெளியீடு வகுப்பு 2 கருவிகளுக்கு 100 மெகாவாட்டும் வகுப்பு 3 கருவிகளுக்கு 1 மெகாவாட்டும் ஆக இருக்கும். . எம். டபிள்யூ. . வகுப்பு 1 இன் பெரும மின் திறன் வெளியீடு கூட தாழ் ஆற்றல் கொண்ட அலைபேசிகளை விட குறைந்த மட்டமாகும்.[126] UMTS, W - CDMA பெரும மின் திறன் வெளியீடு 250 மெவா ஆகும். GSM1800/1900 பெரும மின் திறன் வெளியீடு 1000 மெவா ஆகும். GSM850/900 பெரும மின் திறன் வெளியீடு 2000 மெவா ஆகும்.

விருது வழங்கும் திட்டங்கள் தொகு

புளூடூத் கண்டுபிடிப்பு உலகக் கோப்பை என்பது புளூடூத் சிறப்பு ஆர்வக் குழுவின் சந்தைப்படுத்தல் முயற்சியாகும். இது விளையாட்டு, உடற்பயிற்சி, நலவாழ்வுப் பாதுகாப்பு கருவிகளில் புளூடூத் தொழில்நுட்பத்தை மேம்படுத்தும் பயன்பாடுகளுக்கான புதுமைகளின் வளர்ச்சியை ஊக்குவித்த ஒரு பன்னாட்டுப் போட்டியாகும். இந்தப் போட்டி புதிய சந்தைகளைத் தூண்டுவதை நோக்கமாகக் கொண்டது. .[127]

புளூடூத் கண்டுபிடிப்பு உலகக் கோப்பை 2013 ஆம் ஆண்டில் புளூடூத் திருப்புமுனை விருதுகளாக மாற்றப்பட்டது. புளூடூத் சிறப்பு ஆர்வக் குழு பின்னர் 2016 ஆம் ஆண்டில் புளூடூத் புளூ உலகக் கற்பனை விருதை அறிமுகப்படுத்தியது.[1] புளூடூத் திருப்புமுனை விருதுகள் திட்டம் இன்று கிடைக்கக்கூடிய மிகவும் புதுமையான கருவிகள்,பயன்பாடுகளை எடுத்துக்காட்டுகிறது - முன்வகைமைகள் விரைவில் வருவதோடு, மாணவர்கள் தலைமையிலான திட்டங்களும் உருவாக்கத்தில் உள்ளன.</ref>[128]

குறிப்புகள் தொகு

 1. Muller, Nathan J. (2002). Networking A to Z. McGraw-Hill Professional. pp. 45–47. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 9780071429139. Archived from the original on June 24, 2021. பார்க்கப்பட்ட நாள் June 14, 2021.
 2. "About us - Bluetooth Technology Website". Bluetooth.com. Archived from the original on April 26, 2019. பார்க்கப்பட்ட நாள் May 8, 2019.
 3. "Brand Enforcement Program". Bluetooth.com. Archived from the original on 20 February 2018. பார்க்கப்பட்ட நாள் 8 May 2019.
 4. Federica Laricchia (March 31, 2022). "Global Bluetooth device shipments 2022". Statista. பார்க்கப்பட்ட நாள் August 7, 2022.
 5. 5.0 5.1 "Harald Bluetooth", Wikipedia (in ஆங்கிலம்), 2022-07-23, பார்க்கப்பட்ட நாள் 2022-08-06
 6. "Harald Bluetooth's rune stone". National Museum of Denmark. Archived from the original on 26 October 2021. பார்க்கப்பட்ட நாள் 22 October 2021.
 7. Kardach, Jim (5 March 2008). "Tech History: How Bluetooth got its name". eetimes இம் மூலத்தில் இருந்து December 5, 2019 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. https://web.archive.org/web/20191205132704/https://www.eetimes.com/tech-history-how-bluetooth-got-its-name/. 
 8. Forsyth, Mark (2011). The Etymologicon. London: Icon Books Ltd. p. 139. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 9781848313071.
 9. Kardach, Jim. "The Naming of a Technology". kardach.com. Archived from the original on 22 October 2021. பார்க்கப்பட்ட நாள் 22 October 2021.
 10. "Origin of the Name". Bluetooth® Technology Website (in அமெரிக்க ஆங்கிலம்). Archived from the original on December 28, 2020. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2021-11-10.
 11. "Milestones in the Bluetooth advance". Ericsson Technology Licensing. 22 March 2004. Archived from the original on 20 June 2004.
 12. "Bluetooth on Twitter". Archived from the original on 30 December 2018. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2 March 2016.
 13. "Bluetooth Experience Icons" (PDF). Bluetooth Special Interest Group. Archived from the original on December 23, 2018. பார்க்கப்பட்ட நாள் October 21, 2016. Bluetooth Experience Icons borrow two of these three features: the blue color and the rune-inspired symbol.
 14. Nguyen, Tuan C. "Who Invented Bluetooth?". ThoughtCo (in ஆங்கிலம்). Archived from the original on 11 October 2019. பார்க்கப்பட்ட நாள் 11 October 2019.
 15. "The Bluetooth". 24 May 2001 இம் மூலத்தில் இருந்து 22 December 2007 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. https://web.archive.org/web/20071222231740/http://www.information-age.com/article/2001/may/the_bluetooth_blues. 
 16. 16.0 16.1 "Presenting the (economic) value of patents nominated for the European Inventor Award 2012" (PDF). Technopolis Group. 30 March 2012. Archived (PDF) from the original on 3 July 2021. பார்க்கப்பட்ட நாள் 28 September 2021.
 17. "Grattis Bluetooth, 10 år". etn.se. Archived from the original on 29 October 2019. பார்க்கப்பட்ட நாள் 29 October 2019.
 18. "Sveriges 20 främsta innovationer de senaste 35 åren". Veckans affärer. Archived from the original on 29 October 2019. பார்க்கப்பட்ட நாள் 29 October 2019.
 19. "122 Nobel prize candidates" (PDF). Archived (PDF) from the original on 29 October 2019. பார்க்கப்பட்ட நாள் 29 October 2019.
 20. "De största innovationerna i modern tid". innovatorsradet.se. Archived from the original on 17 May 2019. பார்க்கப்பட்ட நாள் 29 October 2019.
 21. "Motorola Inc. v. Vosi Technologies Inc". Cases. casetext.com.
 22. 22.0 22.1 "Bluetooth Radio Interface, Modulation & Channels". Radio-Electronics.com. Archived from the original on 2 January 2012. பார்க்கப்பட்ட நாள் 24 March 2012.
 23. "Bluetooth Specification Version 5.0". Bluetooth Special Interest Group. Archived from the original on 23 December 2018. பார்க்கப்பட்ட நாள் 8 December 2016.
 24. "Ultra-Low Latency Audio Over Bluetooth - Apple Inc". Freepatentsonline.com. பார்க்கப்பட்ட நாள் 21 July 2022.
 25. Gomez, Carles; Oller, Joaquim; Paradells, Josep (29 August 2012). "Overview and Evaluation of Bluetooth Low Energy: An Emerging Low-Power Wireless Technology" (in en). Sensors 12 (9): 11734–11753. doi:10.3390/s120911734. பன்னாட்டுத் தர தொடர் எண்:1424-8220. Bibcode: 2012Senso..1211734G. 
 26. Kurawar, Arwa; Koul, Ayushi; Patil, Viki Tukaram (August 2014). "Survey of Bluetooth and Applications". International Journal of Advanced Research in Computer Engineering & Technology 3: 2832–2837. பன்னாட்டுத் தர தொடர் எண்:2278-1323. 
 27. "How Bluetooth Technology Works". Bluetooth SIG. Archived from the original on 2008-01-17. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-02-01.
 28. Newton, Harold (2007). Newton's telecom dictionary. New York: Flatiron Publishing. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 9780979387364.
 29. "Traditional Profile Specifications". Bluetooth.com. Archived from the original on 11 March 2020. பார்க்கப்பட்ட நாள் 28 October 2019.
 30. "Basics | Bluetooth Technology Website". Bluetooth.com. 23 May 2010. Archived from the original on 28 October 2012. பார்க்கப்பட்ட நாள் 16 October 2012.
 31. "Understanding Bluetooth Range". Bluetooth SIG. பார்க்கப்பட்ட நாள் 29 June 2022.
 32. "Class 1 Bluetooth Dongle Test". Amperordirect.com. Archived from the original on 10 October 2021. பார்க்கப்பட்ட நாள் 4 September 2010.
 33. "WT41 Long Range Bluetooth Module". Archived from the original on 3 July 2013. பார்க்கப்பட்ட நாள் 28 August 2013.
 34. "BluBear Industrial Long Range Bluetooth 2.1 Module with EDR". Archived from the original on 17 July 2013.
 35. "OEM Bluetooth Serial Port Module OBS433". Archived from the original on 16 July 2013. பார்க்கப்பட்ட நாள் 28 August 2013.
 36. "History of the Bluetooth Special Interest Group". Bluetooth.com. பார்க்கப்பட்ட நாள் 15 May 2015. {{cite web}}: |archive-date= requires |archive-url= (help); Unknown parameter |archive- popularurl= ignored (help)CS1 maint: url-status (link)
 37. Sauter, Martin (2 August 2017). From GSM to LTE-Advanced Pro and 5G: An Introduction to Mobile Networks and Mobile Broadband (in ஆங்கிலம்). John Wiley & Sons. p. 491. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 978-1-119-34690-6. Archived from the original on 14 April 2021. பார்க்கப்பட்ட நாள் 13 September 2020.
 38. Penttinen, Jyrki T. J. (16 March 2015). The Telecommunications Handbook: Engineering Guidelines for Fixed, Mobile and Satellite Systems (in ஆங்கிலம்). John Wiley & Sons. p. 129. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 978-1-119-94488-1. Archived from the original on 25 January 2021. பார்க்கப்பட்ட நாள் 13 September 2020.
 39. "Portable Wireless Bluetooth Compatible Speakers". Trusound Audio. Archived from the original on 18 April 2016. பார்க்கப்பட்ட நாள் 7 April 2016.
 40. "Bluetooth Revisited". www.techpayout.com. 27 March 2014. Archived from the original on 3 June 2016. பார்க்கப்பட்ட நாள் 10 May 2016.
 41. "Bluetooth Technology". mobileinfo.com. Archived from the original on 23 December 2018. பார்க்கப்பட்ட நாள் 11 May 2015.
 42. "Samsung Omnia II: How to Transfer Files with Bluetooth FTP". YouTube. 11 December 2009. Archived from the original on 23 November 2021.
 43. Mattei, Giovanni. "Selfie stick: i migliori modelli per foto e video eccellenti". telefonino.net (in இத்தாலியன்). பார்க்கப்பட்ட நாள் 31 October 2022.
 44. John Fuller (28 July 2008). "How Bluetooth Surveillance Works". howstuffworks இம் மூலத்தில் இருந்து 26 May 2015 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. https://web.archive.org/web/20150526093443/http://electronics.howstuffworks.com/bluetooth-surveillance1.htm. 
 45. "Wii Controller". Bluetooth SIG. Archived from the original on 20 February 2008. பார்க்கப்பட்ட நாள் 1 February 2008.
 46. "Telemedicine.jp". Telemedicine.jp. Archived from the original on 23 December 2018. பார்க்கப்பட்ட நாள் 4 September 2010.
 47. "Tai nghe bluetooth nokia". tainghebluetooth.com. Archived from the original on 21 September 2016. பார்க்கப்பட்ட நாள் 6 September 2016.
 48. "Real Time Location Systems" (PDF). clarinox. Archived (PDF) from the original on 28 December 2019. பார்க்கப்பட்ட நாள் 4 August 2010.
 49. "Wireless waves used to track travel times". CTV Calgary News. 26 November 2012. Archived from the original on 1 July 2013. பார்க்கப்பட்ட நாள் 11 July 2013.
 50. "Wireless Data and Power Transfer of an Optogenetic Implantable Visual Cortex Stimulator (PDF Download Available)". ResearchGate (in ஆங்கிலம்). Archived from the original on 12 February 2022. பார்க்கப்பட்ட நாள் 20 September 2017.
 51. Mroz, Mandy (21 May 2018). "Bluetooth hearing aids: Hearing aids with Bluetooth technology use today's wireless technology to help you easily stay connected to iOS and Android phones, televisions, tablets and other favorite audio devices". Healthy Hearing. Archived from the original on 25 May 2019. பார்க்கப்பட்ட நாள் 15 July 2018.
 52. "Watch". Bluetooth.com. Archived from the original on 18 September 2010. பார்க்கப்பட்ட நாள் 4 September 2010.
 53. Eizikowitz, Grant (5 March 2018). "Why does Bluetooth still suck?". Business Insider. Archived from the original on 15 July 2018. பார்க்கப்பட்ட நாள் 15 July 2018.
 54. 54.0 54.1 "How Bluetooth Works". How Stuff Works. 30 June 2010. Archived from the original on 4 April 2012. பார்க்கப்பட்ட நாள் 12 April 2012.
 55. "Specification Documents". Bluetooth.com. 30 June 2010. Archived from the original on 12 September 2017. பார்க்கப்பட்ட நாள் 12 September 2017.
 56. "Bluetooth for Programmers" (PDF). MIT Computer Science And Artificial Intelligence Laboratory. Archived (PDF) from the original on 23 December 2018. பார்க்கப்பட்ட நாள் 11 May 2015.
 57. Apple(2002-07-17). "Apple Introduces "Jaguar," the Next Major Release of Mac OS X". செய்திக் குறிப்பு. பார்க்கப்பட்டது: 2008-02-04.
 58. "The Bluetooth Blues". Information Age. 2001-05-24. http://www.information-age.com/article/2001/may/the_bluetooth_blues. பார்த்த நாள்: 2008-02-01. 
 59. "BlueTooth". BlueTooth. 2007. Archived from the original on 14 February 2020. பார்க்கப்பட்ட நாள் 25 October 2021.
 60. 60.0 60.1 Guy Kewney (16 November 2004). "High speed Bluetooth comes a step closer: enhanced data rate approved". Newswireless.net. Archived from the original on 15 January 2018. பார்க்கப்பட்ட நாள் 4 February 2008.
 61. IEEE Standard for Information technology-- Local and metropolitan area networks-- Specific requirements-- Part 15.1a: Wireless Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) specifications for Wireless Personal Area Networks (WPAN). எண்ணிம ஆவணச் சுட்டி:10.1109/IEEESTD.2005.96290. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 978-0-7381-4708-6.
 62. 62.0 62.1 "Specification Documents". Bluetooth SIG. Archived from the original on 2008-02-20. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-02-04.
 63. "HTC TyTN Specification" (PDF). HTC. Archived (PDF) from the original on 2006-10-12. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-02-04.
 64. (PDF) Simple Pairing Whitepaper. Version V10r00. Bluetooth SIG. 2006-08-03 இம் மூலத்தில் இருந்து 2007-06-16 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. https://web.archive.org/web/20070616082658/http://bluetooth.com/NR/rdonlyres/0A0B3F36-D15F-4470-85A6-F2CCFA26F70F/0/SimplePairing_WP_V10r00.pdf. பார்த்த நாள்: 2007-02-01. 
 65. Michael Oryl (2007-03-15). "Bluetooth 2.1 Offers Touch Based Pairing, Reduced Power Consumption". MobileBurn. http://www.mobileburn.com/news.jsp?Id=3213. பார்த்த நாள்: 2008-02-04. 
 66. Taoufik Ghanname (2007-02-14). "How NFC can to speed Bluetooth transactions-today". Wireless Net DesignLine இம் மூலத்தில் இருந்து 2008-03-08 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. https://web.archive.org/web/20080308173634/http://www.wirelessnetdesignline.com/howto/showArticle.jhtml?articleID=180201430. பார்த்த நாள்: 2008-02-04. 
 67. David Meyer (2009-04-22). "Bluetooth 3.0 released without ultrawideband". zdnet.co.uk. Archived from the original on 2011-08-24. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2009-04-22.
 68. Nokia(12 June 2007). "Wibree forum merges with Bluetooth SIG". செய்திக் குறிப்பு.
 69. "Bluetooth.com". Bluetooth.com. Archived from the original on 21 December 2009. பார்க்கப்பட்ட நாள் 4 September 2010.
 70. "Bluetooth SIG unveils Smart Marks, explains v4.0 compatibility with unnecessary complexity". Engadget. Archived from the original on 30 December 2018. பார்க்கப்பட்ட நாள் 24 August 2017.
 71. Nokia(2007-06-12). "Wibree forum merges with Bluetooth SIG"(PDF). செய்திக் குறிப்பு. பார்க்கப்பட்டது: 2008-02-04. பரணிடப்பட்டது 2014-12-29 at the வந்தவழி இயந்திரம்
 72. "Dialog Semiconductor". Archived from the original on 23 December 2018. பார்க்கப்பட்ட நாள் 1 February 2018.
 73. "BlueNRG-1 - Programmable Bluetooth LE 5.2 Wireless SoC". STMicroelectronics. பார்க்கப்பட்ட நாள் 24 March 2022.
 74. ":::笙科電子-Amiccom". Archived from the original on 25 August 2013.
 75. "CSR.com". CSR. Archived from the original on 28 June 2012. பார்க்கப்பட்ட நாள் 7 April 2011.
 76. "Nordicsemi.com". Nordic Semiconductor. Archived from the original on 2 April 2011. பார்க்கப்பட்ட நாள் 7 April 2011.
 77. "TI.com". Texas Instruments. Archived from the original on 21 July 2011. பார்க்கப்பட்ட நாள் 7 April 2011.
 78. "iFixit MacBook Air 13" Mid 2011 Teardown". iFixit.com. 21 July 2011. Archived from the original on 24 July 2011. பார்க்கப்பட்ட நாள் 27 July 2011.
 79. "Broadcom.com – BCM20702 – Single-Chip Bluetooth® 4.0 HCI Solution with Bluetooth Low Energy (BLE) Support". Broadcom. Archived from the original on 11 August 2011. பார்க்கப்பட்ட நாள் 27 July 2011.
 80. "Press Releases Detail | Bluetooth Technology Website". Bluetooth.com. 4 December 2013. Archived from the original on 23 June 2014. பார்க்கப்பட்ட நாள் 13 May 2014.
 81. "Adopted Specification; Bluetooth Technology Website". Bluetooth.com. 4 December 2013. Archived from the original on 3 October 2015. பார்க்கப்பட்ட நாள் 14 May 2014.
 82. "Specification of the Bluetooth® System". bluetooth.com. 2 December 2014. பார்க்கப்பட்ட நாள் 23 February 2023.
 83. "Redmondpie". 3 December 2014. Archived from the original on 13 December 2014. பார்க்கப்பட்ட நாள் 11 December 2014.
 84. "DailyTech". Archived from the original on 7 December 2014.
 85. Woolley, Martin (26 October 2017). "Bluetooth® Core Specification Version 5.0 Feature Enhancements" (PDF). bluetooth.com (1.1.0 ed.). பார்க்கப்பட்ட நாள் 23 February 2023.
 86. "MWC 2017: Sony launches new 5G-ready Xperia XZ series with top-notch camera". IBT (in அமெரிக்க ஆங்கிலம்). 27 February 2017. Archived from the original on 3 October 2019. பார்க்கப்பட்ட நாள் 3 October 2019.
 87. "HomePod - Technical Specifications". Apple (in அமெரிக்க ஆங்கிலம்). Archived from the original on 13 May 2019. பார்க்கப்பட்ட நாள் 29 January 2018.
 88. cnxsoft (10 June 2016). "Bluetooth 5 Promises Four times the Range, Twice the Speed of Bluetooth 4.0 LE Transmissions". Archived from the original on 12 May 2019. பார்க்கப்பட்ட நாள் 12 December 2018.
 89. "Bluetooth 5 standard brings range, speed and capacity boost for IoT". Archived from the original on 18 June 2016. பார்க்கப்பட்ட நாள் 18 June 2016.
 90. "Bluetooth® 5 Quadruples Range, Doubles Speed, Increases Data Broadcasting Capacity by 800% - Bluetooth Technology Website". www.bluetooth.com. Archived from the original on 9 December 2018. பார்க்கப்பட்ட நாள் 12 December 2018.
 91. ""Bluetooth 5" spec coming next week with 4x more range and 2x better speed [Updated]". 10 June 2016. Archived from the original on 10 June 2019. பார்க்கப்பட்ட நாள் 14 June 2017.
 92. "Bluetooth 5: everything you need to know". 10 June 2016. Archived from the original on 5 May 2021. பார்க்கப்பட்ட நாள் 11 June 2016.
 93. "Bluetooth Core Specification v5.0" (PDF download). www.bluetooth.org. Archived from the original on 23 December 2018. பார்க்கப்பட்ட நாள் 8 December 2016.
 94. Woolley, Martin (28 January 2019). "Bluetooth Core Specification v5.1" (PDF). bluetooth.com (1.0.1 ed.). பார்க்கப்பட்ட நாள் 23 February 2023.
 95. Woolley, Martin (9 December 2020). "Bluetooth Core Specification Version 5.2 Feature Overview" (PDF). bluetooth.com. Archived from the original (PDF) on 8 January 2020. பார்க்கப்பட்ட நாள் 8 January 2020.
 96. Woolley, Martin (24 June 2021). "Bluetooth Core Specification Version 5.3 Feature Enhancements" (PDF). bluetooth.com. Archived from the original (PDF) on 30 July 2021. பார்க்கப்பட்ட நாள் 17 September 2021.
 97. Woolley, Martin (7 February 2023). "Bluetooth® Core Specification Version 5.4" (PDF). bluetooth.com. Archived from the original (PDF) on 9 February 2023. பார்க்கப்பட்ட நாள் 23 February 2023.
 98. http://www.wimedia.org/, http://www.wimedia.org/imwp/download.asp?ContentID=15508[தொடர்பிழந்த இணைப்பு], http://www.wimedia.org/imwp/download.asp?ContentID=15506 பரணிடப்பட்டது 2009-03-23 at the வந்தவழி இயந்திரம், http://www.bluetooth.com/Bluetooth/Technology/Technology_Transfer/[தொடர்பிழந்த இணைப்பு], http://www.usb.org/press/wimedia_Tech_Transfer/ பரணிடப்பட்டது 2011-06-10 at the வந்தவழி இயந்திரம், http://www.incisor.tv/2009/03/what-to-make-of-bluetooth-sig-wimedia.html பரணிடப்பட்டது 2018-09-16 at the வந்தவழி இயந்திரம்
 99. Happich, Julien (24 February 2010). "Global shipments of short range wireless ICs to exceed 2 billion units in 2010". EE Times இம் மூலத்தில் இருந்து 12 February 2022 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. https://web.archive.org/web/20220212025004/https://www.eetimes.com/global-shipments-of-short-range-wireless-ics-to-exceed-2-billion-units-in-2010/. 
 100. Veendrick, Harry J. M. (2017). Nanometer CMOS ICs: From Basics to ASICs. Springer. p. 243. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 9783319475974. Archived from the original on 5 May 2020. பார்க்கப்பட்ட நாள் 26 October 2019.
 101. Stallings, William (2005). Wireless communications & networks. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 9788132231561.
 102. Juha T. Vainio (2000-05-25). "Bluetooth Security" (PDF). Helsinki University of Technology. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2009-01-01.
 103. Andreas Becker (2007-08-16) (PDF). Bluetooth Security & Hacks. Ruhr-Universität Bochum. http://gsyc.es/~anto/ubicuos2/bluetooth_security_and_hacks.pdf. பார்த்த நாள்: 2007-10-10. 
 104. Scarfone, K., and Padgette, J. (September 2008) (PDF). Guide to Bluetooth Security. National Institute of Standards and Technology இம் மூலத்தில் இருந்து 2009-02-06 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. https://web.archive.org/web/20090206120157/http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-121/SP800-121.pdf. பார்த்த நாள்: 2008-10-03. 
 105. John Fuller. "What is bluejacking?". howstuffworks. Archived from the original on 20 May 2015. பார்க்கப்பட்ட நாள் 26 May 2015.
 106. Kaviarasu, S., & Muthupandian, P. (2016) Bluejacking Technology: A Review. International Journal of Trend in Research and Development, 3(6), 1. Retrieved October 2018, from https://www.researchgate.net/publication/314233155_Bluejacking_Technology_A_Review பரணிடப்பட்டது 2 மார்ச்சு 2020 at the வந்தவழி இயந்திரம்
 107. "Security Weaknesses in Bluetooth". RSA Security Conf. – Cryptographer's Track. 
 108. "Bluetooth". The Bunker. Archived from the original on 26 January 2007. பார்க்கப்பட்ட நாள் 1 February 2007.
 109. "BlueBug". Trifinite.org. Archived from the original on 23 December 2018. பார்க்கப்பட்ட நாள் 1 February 2007.
 110. John Oates (15 June 2004). "Virus attacks mobiles via Bluetooth". The Register. Archived from the original on 23 December 2018. பார்க்கப்பட்ட நாள் 1 February 2007.
 111. "Long Distance Snarf". Trifinite.org. Archived from the original on 23 December 2018. பார்க்கப்பட்ட நாள் 1 February 2007.
 112. "Dispelling Common Bluetooth Misconceptions". SANS. Archived from the original on 14 July 2014. பார்க்கப்பட்ட நாள் 9 July 2014.
 113. "F-Secure Malware Information Pages: Lasco.A". F-Secure.com. Archived from the original on 2008-05-17. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-05-05.
 114. Ford-Long Wong, Frank Stajano, Jolyon Clulow (2005-04) (PDF). Repairing the Bluetooth pairing protocol. University of Cambridge Computer Laboratory இம் மூலத்தில் இருந்து 2006-06-18 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. https://web.archive.org/web/20060618190023/http://www.cl.cam.ac.uk/~fw242/publications/2005-WongStaClu-bluetooth.pdf. பார்த்த நாள்: 2007-02-01. 
 115. Yaniv Shaked, Avishai Wool (2005-05-02). Cracking the Bluetooth PIN. School of Electrical Engineering Systems, Tel Aviv University. http://www.eng.tau.ac.il/~yash/shaked-wool-mobisys05/. பார்த்த நாள்: 2007-02-01. 
 116. "Phone pirates in seek and steal mission". Cambridge Evening News இம் மூலத்தில் இருந்து 2007-07-17 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. https://web.archive.org/web/20070717035938/http://www.cambridge-news.co.uk/news/region_wide/2005/08/17/06967453-8002-45f8-b520-66b9bed6f29f.lpf. பார்த்த நாள்: 2008-02-04. 
 117. (PDF) Going Around with Bluetooth in Full Safety. F-Secure. 2006-05. http://www.securenetwork.it/bluebag_brochure.pdf. பார்த்த நாள்: 2008-02-04. 
 118. "BlueBorne Information from the Research Team – Armis Labs" (in en-US). armis இம் மூலத்தில் இருந்து 21 September 2017 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. https://web.archive.org/web/20170921075121/https://www.armis.com/blueborne/#/technical. 
 119. "Update Your iPhones And Androids Now If You Don't Want Your Bluetooth Hacked". Forbes. 24 July 2019. Archived from the original on 26 September 2019. பார்க்கப்பட்ட நாள் 26 September 2019.
 120. Neumann, Lior; Biham, Eli (2020). "Breaking the Bluetooth Pairing – the Fixed Coordinate Invalid Curve Attack". Selected Areas in Cryptography – SAC 2019. Lecture Notes in Computer Science. Vol. 11959. Technion – Israel Institute of Technology. pp. 250–273. எண்ணிம ஆவணச் சுட்டி:10.1007/978-3-030-38471-5_11. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 978-3-030-38470-8. S2CID 51757249. Archived from the original on 18 September 2019. பார்க்கப்பட்ட நாள் 26 September 2019.
 121. Lounis, Karim; Zulkernine, Mohammad (2019). "Connection Dumping Vulnerability Affecting Bluetooth Availability". 13th International Conference on Risks and Security of Internet and Systems – CRiSIS 2018. Lecture Notes in Computer Science. Vol. 11391. Springer. pp. 188–204. எண்ணிம ஆவணச் சுட்டி:10.1007/978-3-030-12143-3_16. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 978-3-030-12142-6. S2CID 59248863. Archived from the original on 30 August 2021. பார்க்கப்பட்ட நாள் 30 August 2021.
 122. "New Critical Bluetooth Security Issue Exposes Millions Of Devices To Attack". Forbes. 15 August 2019. Archived from the original on 20 August 2019. பார்க்கப்பட்ட நாள் 20 August 2019.
 123. Antonioli, Daniele; Tippenhauer, Nils Ole; Rasmussen, Kasper B. (15 August 2019). The KNOB is Broken: Exploiting Low Entropy in the Encryption Key Negotiation Of Bluetooth BR/EDR (PDF). Santa Clara: University of Oxford. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 9781939133069. Archived (PDF) from the original on 16 April 2021. பார்க்கப்பட்ட நாள் 14 June 2021.
 124. "Android Security Bulletin—August 2019". பார்க்கப்பட்ட நாள் 5 June 2022.
 125. D. Chomienne; M. Eftimakis (20 October 2010). "Bluetooth Tutorial". Archived from the original (PDF) on 12 December 2016. பார்க்கப்பட்ட நாள் 11 December 2009.
 126. M. Hietanen; T. Alanko (October 2005). "Occupational Exposure Related to Radiofrequency Fields from Wireless Communication Systems" (PDF). XXVIIIth General Assembly of URSI – Proceedings. Union Radio-Scientifique Internationale. Archived from the original (PDF) on 6 October 2006. பார்க்கப்பட்ட நாள் 19 April 2007.
 127. "Bluetooth Innovation World Cup". Bluetooth.com. Archived from the original on 23 August 2009. பார்க்கப்பட்ட நாள் 4 September 2010.
 128. "Bluetooth Breakthrough Awards". bluetooth.org. Archived from the original on 15 July 2015. பார்க்கப்பட்ட நாள் 4 June 2015.

புற இணைப்புகள் தொகு

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=புளூடூத்&oldid=3931306" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது