மலானா, இமாச்சல பிரதேசம்

மலானா இமாச்சலப் பிரதேச மாநிலத்தில் உள்ள ஒரு பழமையான இந்திய கிராமம். குலு பள்ளத்தாக்கின் வடகிழக்கில் பார்வதி பள்ளத்தாக்கின் ஒரு பக்க பள்ளத்தாக்கான மலானா நலாவில் உள்ள இந்த தனி கிராமம் உலகின் பிற பகுதிகளிலிருந்து தனிமையாக அமைந்துள்ளது.