விக்கிப்பீடியா:விக்கி பெண்களை நேசிக்கிறது - தெற்காசியா 2021/மூலங்கள்/பூட்டான்

விக்கி பெண்களை நேசிக்கிறது - தெற்காசியா 2021
செப்டெம்பர் 1, 2021 - செப்டெம்பர் 30, 2021

ஆப்கானித்தான் இந்தியா இலங்கை நேபாளம் பாக்கித்தான் பூட்டான் மாலைத்தீவுகள் வங்காளதேசம்  

மேலேயுள்ள தெற்காசியா நாடுகளின் பெயர்களில் ஒன்றைச் சொடுக்கினால், குறிப்பிட்ட நாட்டின் பெண்கள் தொடர்பான பட்டியலுக்குச் செல்லலாம். எ.கா: இந்தியா என்பதைச் சொடுக்கினால், இந்தியாவில் பெண்கள் என்ற பட்டிலுக்குச் செல்லலாம்.

குறிப்பு: மேலயுள்ள குறிப்பிடப்பட்ட பட்டியல்கள் பொதுவாக தெற்காசியாவில் பெண்கள் தொடர்புபட்டு, போட்டியாளர்களின் வசதிக்காக உருவாக்கப்பட்டவை. அவை விக்கி பெண்களை நேசிக்கிறது - தெற்காசியா 2021 திட்டக் கருப்பொருளுடன் தொடர்பட்டிருப்பதை சுயமாக உறுதிப்படுத்திய பின் புதிதாக ஆரம்பியுங்கள் அல்லது விரிவுபடுத்துங்கள்.