2-பைரிடோன்

2-பைரிடோன் ஓர் கரிம சேர்மம்.இதன் மூலகூறு வாய்ப்பாடு C5H4NH(O). இந்த நிறமற்ற படிக திடபொருளானது பெப்டைட் தயாரிப்பில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஆர்.என்.ஏ மற்றும் டி.என்.ஏ-ல் காணப்படும் அடிப்படை பிணைப்புகளின் இயக்கவியலுடன் தொடர்புடையதாக இருக்கும் ஹைட்ரஜன் பிணைக்கப்பட்ட கட்டமைப்புகளை உருவாக்க  இது பயன்படுகிறது.மேலும் இது டாட்டோமெர்ஸ் களின் மூலகூறுகளின் அமைப்புகளிலும் உள்ளது.

2-பைரிடோன்
2-பைரிடோன்
2-pyridone (lactam).svg
2-பைரிடோன் மூலக்கூறு (lactam form)
2-பைரிடோன் மூலக்கூறு (lactim form)
பெயர்கள்
விருப்பத்தெரிவு ஐயூபிஏசி பெயர்
பைரிடின்-2(1H)-ஒன்
வேறு பெயர்கள்
2(1H)- பைரிடோனோன்
2(1H)-பைரிடோன்
1H-பைரிடின்-2-ஒன்
2-பைரிடோன்
1,2-டைஹைட்ரோ-2-ஆக்சோபைரிடின்
1H-2-பைரிடோன்
2-ஆக்சோபைரிடோன்
2-பைரிடினால்
2-ஹைட்ராக்சி பைரிடின்
இனங்காட்டிகள்
142-08-5 Yes check.svgY
ChEBI CHEBI:16540 Yes check.svgY
ChEMBL ChEMBL662 Yes check.svgY
ChemSpider 8537 Yes check.svgY
யேமல் -3D படிமங்கள் Image
Image
வே.ந.வி.ப எண் UV1144050
பண்புகள்
C5H5NO
வாய்ப்பாட்டு எடை 95.10 g·mol−1
தோற்றம் Colourless crystalline solid
அடர்த்தி 1.39 g/cm³
உருகுநிலை
கொதிநிலை 280 °C (536 °F; 553 K) decomp.
other solvents-இல் கரைதிறன் Soluble in water,
methanol, acetone
காடித்தன்மை எண் (pKa) 11.65
λmax 293 nm (ε 5900, H2O soln)
கட்டமைப்பு
படிக அமைப்பு Orthorhombic
மூலக்கூறு வடிவம்
இருமுனைத் திருப்புமை (Dipole moment) 4.26 D
தீங்குகள்
முதன்மையான தீநிகழ்தகவுகள் irritating
R-சொற்றொடர்கள் R36 R37 R38
S-சொற்றொடர்கள் S26 S37/39
தீப்பற்றும் வெப்பநிலை 210 °C (410 °F; 483 K)
தொடர்புடைய சேர்மங்கள்
ஏனைய எதிர் மின்னயனிகள் 2-Pyridinolate
ஏனைய நேர் மின்அயனிகள் 2-Hydroxypyridinium-ion
மாறுதலாக ஏதும் சொல்லவில்லை என்றால் கொடுக்கப்பட்ட தரவுகள் யாவும்
பொருள்கள் அவைகளின் இயல்பான வெப்ப அழுத்த நிலையில் (25°C, 100kPa) இருக்கும்.
 Yes check.svgY verify (இதுYes check.svgY/N?)
Infobox references
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=2-பைரிடோன்&oldid=2312986" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது