எழுத்துமயக்கம்

எழுத்துமயக்கம், புரிந்தும் படிக்க இயலாமை அல்லது சொல்லெழுத்துக்கேடு (Dyslexia, டிஸ்லெக்சியா) என்பது மொழியோடு சம்பந்தப்பட்ட ஊனம் ஆகும். டிஸ்லெக்சியா என்ற வார்த்தை கிரேக்க மொழியிலிருந்து வருகிறது. இதன் அர்த்தம் தெளிவற்ற பேச்சு. டிஸ்லெக்சியா எழுத்து, பிழைகள் மற்றும் வாசிப்புத் திறனின்மை ஆகியவைகளை உள்ளடக்கிய ஒரு படித்துப்புரியாமை நிலையாகும். இது நரம்பு மண்டல தொடர்பல்லாத பிற குறைபாடுகளான பார்வையின்மை, காது கேளாமை ஆகியவற்றினாலோ அல்லது போதிய அளவு வாசிக்கக் கற்பித்தலின்மையாலோ எழும் வாசிப்புத் திறனின்மையிலிருந்து வேறுபட்டதாகவும், தனித்தன்மையுடையதாகவும் காணப்படுகிறது. மூளையானது எழுத்து மற்றும் பேச்சு மொழியைக் கையாளும் விதத்தில் ஏற்படும் முரண்பாடுகளிலிருந்தே புரிந்தும் படிக்க இயலாமை ஏற்படுகிறது என்பதை இது காட்டுகிறது.

வரையறை

தொகு

புரிந்தும் படிக்க இயலாமை நிலைக்கு வரையறைகள் பல அளிக்கப்பட்டிருந்த போதிலும் கருத்தொற்றுமை கொண்டிருக்கவில்லை. சில வரையறைகள் விரிவான விளக்கமளிப்பதாகவும் ஏனையவை அதன் காரணங்களை அலசும் கோட்பாடுகளாகவும் இருந்தன. பல்வேறு காரணங்களால் எழும் எண்ணற்ற வாசிப்புத் திறன் குறைபாடுகள், துன்பங்களின் வெளிப்பாடாக இருப்பதால் புரிந்தும் படிக்க இயலாமை என்பது ஒரே ஒரு குறைபாடல்ல என்றும் பல குறைபாடுகளை உள்ளடக்கியது என்றும் தோன்றுகிறது.[1]

தற்போதிருக்கும் பெரும்பாலான புரிந்தும் படிக்க இயலாமை ஆய்வுகள் அகரவரிசை எழுத்து முறையை, குறிப்பாக ஐரோப்பாவிலிருந்து உருவான மொழிகளின் எழுத்து முறையை மையமாகக் கொண்டிருக்கின்றன. எனினும் எபிரேய மற்றும் சீன மொழி பேசுவோர்களிடையேயும் தற்சமயம் இவ்வாய்வுகள் அதிகமாகக் காணப்படுகின்றன. இவ்வாய்வுக் குறிப்புரை புரிந்தும் படிக்க இயலாமையைக் குறித்து ஒரு பரந்த உலகளாவிய கண்ணோட்டத்தை அளிக்கிறது.

1993 ஆம் ஆண்டில், கேசில்ஸ் மற்றும் கோல்ட்ஹார்ட் ஆகியோர் எழுத்துப்பிழைகளின் எண்ணிகையை அடிப்படையாகக் கொண்டு வரையறுக்கப்பட்ட பாரம்பரிய முறையில் அமையப் பெறாத புரிந்தும் படிக்க இயலாமை (படித்துப் புரியாமை) வகைகளுக்கு இணையாக கேள்வியொலி மற்றும் அகராதி வகையிலான காலவரையறைக்குட்பட்ட சொல்லெழுத்துக்கேடுகளை (டெவெலப்மென்டல் டிஸ்லெக்சியா) விளக்கினர்.[2] எனினும் கேள்வியொலி மற்றும் அகராதி வகையிலான புரிந்தும் படிக்க இயலாமை வகைகள் பண்டைய அனுபவப்பூர்வ கலைச்சொற்களான ஒலிப்பிறழ் மற்றும் பார்வைப்பிறழ் வகைகளிலான டிஸ்லெக்ஸியா வகைகளுக்கு நிகராதல் கடினம் (போடர் 1973). அகராதி/கேள்வியொலி பாகுபாடுகள் விவரிப்பதற்காக மட்டுமே ஏற்படுத்தப்பட்டவைகளாகும். இவற்றின் நிகழ்வுகளுக்குக் காரணமான மூளையின் செயல்பாட்டை இவை கருதுவதில்லை. ஆனால் ஒலிப் பிறழ்/பார்வைப்பிறழ் பாகுபாடுகள் முறையே பேச்சு வகைப்படுத்து குறைபாடு மற்றும் பார்வையுணர்வுக் குறைபாடு எனும் மூளையின் இருவேறு குறைபாடுகளைக் குறிக்கிறது. புரிந்தும் படிக்க இயலாமையை உடையோர் பலர் போடரின் பார்வைப்பிறழ் வகையினரைச் சார்ந்தவர்களாய், வாசிப்பு முயற்சிக்கு இடையூறு விளைவிக்கும் கவனக்குறைவு மற்றும் இடம்சார்ந்த உணர்வற்ற நிலை உடையோராய்க் காணப்படுகின்றனர்.[3]

நரம்புவழி முரண்பாட்டின் விளைவாகக் கருதப்பட்டாலும் புரிந்தும் படிக்க இயலாமை ஒரு அறிவுக் குறைபாடென்பதை ஏற்றுக் கொள்ள இயலாது. புரிந்தும் படிக்க இயலாமை அறிவுத்திறனளவின் பல்வேறு நிலைகளிலும் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.[4][5]

அறிகுறிகள்

தொகு

புரிந்தும் படிக்க இயலாமையின் அறிகுறிகளுள் சில பின்வருமாறு:

 1. முன்/பின், வலது/இடது போன்றவைகளைப் பற்றிய குழப்பம்
 2. அகரவரிசை எழுத்துக்களைக் கற்பதில் உணரப்படும் சிரமங்கள்
 3. வார்த்தைகளை நினைவுகூர்தல் மற்றும் பொருட்களை அடையாளங்காண்பதில் உள்ள சிரமங்கள்
 4. ஒலி இயைபுடைய சொற்களை அடையாளங்காண்பது, அமைப்பது மற்றும் வார்த்தைகளின் அசைகளை எண்ணுவது போன்றவைகளில் உள்ள சிரமங்கள். (கேள்வியொலி விழிப்புணர்வு)
 5. வார்த்தைகளின் பல்வேறு ஒலியலகுகளைக் கேட்பதிலும், பகுப்பதிலும் உள்ள சிரமங்கள் (ஒலியனின் விழிப்புணர்வு)
 6. வார்த்தைகளின் பல்வேறு ஒலிபேதங்களை அடையாளங்காண்பதில் உள்ள சிரமங்கள் (கேள்வி புல பாகுபாடு)
 7. எழுத்துக்களின் ஒலிகளை கற்பதிலுள்ள சிரமங்கள்
 8. சொற்களை அவற்றின் சரியான அர்த்தத்தோடு இணைத்துப் பார்ப்பதில் உள்ள சிரமங்கள்.
 9. நேரத்தைக் கடைபிடிப்பதிலும் காலம் எனும் நியதியோடு இயைவதிலும் ஏற்படும் சிரமங்கள்
 10. சொற்களைத் தொகுப்பதிலுள்ள குழப்பம்
 11. பேச்சு சரிவர அமையாமல் போய்விடுமோவென்ற பயத்தில் சில குழந்தைகள் உள்வாங்குபவர்களாகவும், வெட்கப்படுபவர்களாகவும், தங்களைச் சுற்றியுள்ள சமுதாயக் கூறுகளை உணர்ந்து கொள்ள முடியாத காரணத்தால் மற்றவர்களைச் சண்டைக்கிழுப்பவர்களாகவும் காணப்படுகின்றனர்.
 12. நடைமுறை ஒழுங்குக் குறைபாடுகள்

புரிந்தும் படிக்க இயலாமை நிலைமையால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளில் மேற்கொள்ளப்பட்ட பரிசோதனை மாதிரிகளை ஆய்வுசெய்ததன் வாயிலாகவே இக்காரணிகள் அடையாளங்காணப்பட்டுள்ளன. இங்கிலாந்தில், இத்தகைய ஆய்வுகளை நடத்தியவர்களில் முக்கியமானவர் தாமஸ் ரிச்சர்ட் மைல்ஸ் ஆவார். அவரது பரிசோதனைகள், பேங்கர் புரிந்தும் படிக்க இயலாமை நோய் கண்டறிதல் சோதனையை (பேங்கர் டிஸ்லெக்ஸியா டயக்னாஸ்ட்டிக் டெஸ்ட்) உருவாக்க வைத்தது.[6]

பேச்சின் குறியீடறியும் பார்வைப்புலனுணர்ச்சிக் குறைபாட்டால் விளைவதே புரிந்தும் படிக்க இயலாமையாகும். ஐரோப்பிய மொழிகள் பலவற்றில் இக்குறைபாடு ஒலியமைப்புடைய எழுத்துக்களை எழுதும் முறைகளில் ஏற்படும் சிக்கலாக வெளிப்படுகிறது. பேச்சுத் திறனமைவில் ஏற்படும் தாமதம், பேச்சு மொழிக் குறைபாடு ஆகியன கேள்வியொலியைக் கையாண்டுப் பகுத்துணரும் திறனில் ஏற்படும் கோளாறுகளால் விளையும் பேச்சுப் பிறழ்நிலையாக வெளிப்பட்டு அதீத தயக்கம் நிறைந்த திக்கல் மற்றும் குழம்பிய பேச்சாக வெளிப்படுகிறது.[7][8]

இப்பிரச்சனைகள் புரிந்தும் படிக்க இயலாமைவால் அவதிப்படும் மனிதர்களின் எழுத்துக்கோர்வை மற்றும் எழுதும் திறனில் ஏற்படும் சிரமங்களின் சகஅம்சமாகக் காணப்படலாம்.

நோய் நிர்ணயம்

தொகு

புரிந்தும் படிக்க இயலாமையின் முறையான நோய்க் கண்டறிதல் நரம்பியல் வல்லுநர், நரம்பு உளவியலர், வளர் குழந்தைகள் நல மருத்துவர் அல்லது கல்வி உளவியலர் போன்றோரால் நடைபெறலாம். பொதுவாக வாசிப்புத் திறமைக்கான சோதனை மற்றும் அதனுடனான சக திறன் அளவைகளான, விரைவாகப் பொருட்களின் பெயர்களைக் கண்டறிதல், வரிசைக் கிரமமாக அண்மைக் கால நிகழ்வுகளை நினைவு கூறும் நினைவுத் திறன் ஆகியன குறித்த சோதனைகள், எழுத்துப்பிழைக் கோர்வைகளை வாசிக்க வைத்து கேள்வியொலி பகுப்புத் திறன் நிர்ணயம் செய்ய ஏதுவான சோதனைகள் ஆகியவைகளை உள்ளடக்கியதே புரிந்தும் படிக்க இயலாமை மதிப்பீடாகும். கற்பதற்கான வலிமை மற்றும் கற்பதில் உள்ள பலவீனங்கள் ஆகியன குறித்த சுய விவரங்களை நிர்ணயம் செய்வதற்கான பொது அறிவுச் சோதனையையும் உள்ளடக்கியது இம்மதிப்பீடு. பொது அறிவு அளவுகோல் மற்றும் வாசிப்புத்திறன் சோதனைகளுக்கிடையேயான முரண்பாடுகள் அவற்றைத் தோல்வியடையச் செய்தாலும்,[9] வாசிப்புத் திறனின்மைக்கான ஏனைய காரணங்களாய் கருதப்படக்கூடியவைகளான பொதுப்படக் காணப்படும் உளப்புலன் குறைப்பாடு மற்றும் பார்வையின்மை, காதுகேளாமை போன்ற பௌதீகக் காரணங்களால் ஏற்படக் கூடிய வாசிப்புத் திறனின்மைகளை இனங்கண்டு விலக்க உதவும் கூறுகளுக்கிடையேயான சோதனைமுறைகளை இவை கொண்டுள்ளன.

லெப்பானன் மற்றும் பலர்., டிஸ்லெக்சியா பின்னணி உடைய குடும்பங்களில் பிறக்கும் குழந்தைகள், டிஸ்லெக்சியாவால் அதிகம் பாதிக்கப்படும் அபாயம் பெற்றவர்களா என்பதைக் குறித்து ஆய்வுசெய்தனர். டிஸ்லெக்சியா குடும்ப பின்னணி உடைய மற்றும் குடும்ப பின்னணி இல்லாத ஆறு மாத குழந்தைகளின் மூளையில் பேச்சொலிகளின் கால அமைப்புக்கள் ஏற்படுத்தும் மின்னதிர்வு முரண்பாடுகளெனும் பேச்சுத்திறனின் முக்கிய குறிப்பை ஆய்வுசெய்தனர். டிஸ்லெக்சியா இடர்பாட்டுடைய குழந்தைகள், ஒப்புநோக்கப்பட்ட குழந்தைகளிலிருந்து மாறுபட்ட ஆரம்ப ஒலிவிளைவுகளையும், மாறுபாடைக் கண்டறிவதால் ஏற்படும் தூண்டல்-துலங்கல் விளைவுகளையும் கொண்டிருந்தனர். வாசிப்புக் குறைபாடுடைய குடும்ப பின்னணி காரணமாக டிஸ்லெக்சியா ஏற்படும் இடர்பாட்டைக் கொண்டிருக்கும் குழந்தைகள் பேசக் கற்றுக்கொள்வதற்கு முன்பே, அத்தகைய ஆபத்தற்றோரிடமிருந்து மாறுபட்ட செவிப்புலனுணர்வின் பேச்சொலி கால குறிப்புச் செயலாக்கத்தைக் கொண்டிருந்தன எனவும் நோய்க் கண்டறிதலில் குடும்ப பின்னணி முக்கிய பங்காற்றுகிறதெனவும் இவ்வாய்வு தெரிவிக்கிறது.[10][11]

நரம்பியல் வரைகலையை (நியூரோ இமேஜிங்) பயன்படுத்தும் அண்மைக் காலத்திய டிஸ்லெக்சியா ஆய்வுகள், பேச ஆரம்பிப்பதற்கு முன்பே டிஸ்லெக்சியா குழந்தைகளை அடையாளங்காணும் நாள் தொலைவில் இல்லை எனக் கூறுகின்றன.[10][11]

தற்சமயம் நியூரோ இமேஜிங் அரிதாயிருக்கும் காரணத்தால் டிஸ்லெக்சியா மூளை ஆய்வின் மூலம் கண்டுபிடிக்க இயலாததாய் இருக்கிறது; எனினும் நரம்புயிரியல் முரண்பாடுகளின் விளைவுகளை மதிப்பிடக் கூடிய சோதனைக் கருவிகள் உபயோகத்தில் உள்ளன. இக்கருவிகள் நுட்பமான தங்கு தடையற்ற, வார்த்தைகள் அடையாளங்காணும் திறன், தனி வார்த்தை, போலிவார்த்தைகள் வாசிப்பு திறன், பேச்சொலிப் பகுப்பாய்வு மற்றும் வளர்ந்த குழந்தைகளுக்கான எழுத்துக்கோர்வைக் குறைபாடுகள், பொதுவான மொழித் திறனளவு ஆகியவற்றை மதிப்பிடக் கூடியவை. ஆறு வயதே ஆன டிஸ்லெக்சியா அபாயமுள்ள குழந்தைகளைக் கண்டுபிடிப்பதற்குரிய திறன் தணிக்கை உபகரணங்கள் வழக்கில் உள்ளன.[12]

டிஸ்லெக்சியா ஒரு குறைபாடா அல்லது வேறுபட்ட மனிதர்களுக்கிடையேயான வெறும் வாசிப்பு திறன் முரண்பாடுகளின் பிரதிபலிப்பா என்பது குறித்து டிஸ்லெக்சியா ஆய்வில் மாறுபட்ட கருத்துகள் நிலவுகின்றன.[13]

வகைப்பாடும், புரிந்தும் படிக்க இயலாமை தொடர்புடைய பிற கோளாறுகளும்

தொகு

எழுத்து மொழி வாசிப்பதை பாதிக்கும் பல நரம்பியல் கோளாறுகளை டிஸ்லெக்சியா உள்ளடக்கியது என்று நம்பப்படுகிறது.[3]

வாசிப்பில் சிரமத்தை ஏற்படுத்தவல்ல டிஸ்லெக்சியா அல்லது அதன் மூலத்தை ஏற்படுத்துவனவாகவோ, சார்ந்திருப்பனவாகவோ கீழ்காணும் நோய் நிலைகளைக் கூறலாம்:

பின்வருவன பொதுவான நரம்பியல் காரணங்களால் ஏற்படும் புரிந்தும் படிக்க இயலாமைக்கு ஒத்த கோளாறுகளாகும்.

 • எழுத்தமைப்புக் குறைபாடு (டிஸ்கிராஃபியா) என்பது எழுதும்போதோ, தட்டச்சு செய்யும் பொழுதோ பெருமளவு வெளிப்படுவதாகவும், சில நேரங்களில் முடிச்சு இடுவது அல்லது ஒரு செயலைத் திரும்ப திரும்பச் செய்வது போன்ற திசையமைவு அல்லது வரிசையமைவைப் பொறுத்த செயல்களில் கண்-கை ஒருங்கிணைப்பை பாதிப்பதாகவும் இருக்கிறது. டிஸ்பிராக்ஸியாவைப் போலல்லாது டிஸ்கிராஃபியாவால் பாதிக்கப் பட்ட நபர்கள் எழுதவேண்டிய வார்த்தையையோ, ஒரு செயலைச் செய்யும் வழிமுறைகளின் வரிசைமுறையையோ, தங்கள் மனதில் தெளிவாகக் கொண்டவர்களாய் இருந்தாலும், அச்செயலை நிறைவேற்ற முனையும் பொழுது தவறான முறையில் செய்பவர்களாய் இருக்கின்றனர்.
 • கணிதக் குறைபாடு (டிஸ்கால்குலியா) என்பது அடிப்படைக் கணிதம் கற்பதில் உள்ள சிரமங்கள் அல்லது ஒன்றோ பலவோவான எண் திறமைகளைக் கற்பதில் உள்ள சிரமங்களைக் குறிப்பது. மிகுந்த சிக்கலான கணித கருத்துகளையும், கொள்கைகளையும் எளிதில் புரிந்தும் கொள்ளும் இவர்கள், சூத்திரங்களை கையாள்வதிலும், அடிப்படை கூட்டல் கழித்தலிலும் சிரமப்படுபவர்களாக இருக்கின்றனர்.
 • குறிப்பிட்ட மொழி வலுக்குறைவு (ஸ்பெஸிஃபிக் லாங்வேஜ் இம்பேர்மென்ட்-SLI) என்பது பேச்சு மற்றும் கேட்கும் மொழியைப் பாதிக்கும் வளர்கட்ட மொழி கோளாறாகும் (டெவெலப்மென்டல் லாங்வேஜ் டிஸார்டர்). SLI, குறிப்பிட்ட மொழி வலுக்குறைவு என்றழைக்கப்பட காரணம், அது ஏனைய வளர்கட்ட கோளாறுகள், காது கேளாமை அல்லது மூளை பாதிப்பு ஆகியவற்றோடு எவ்வித தொடர்பும் அற்றதாக இருக்கிறது. மாஸ்ட்ரீட் மற்றும் யுட்றேட் போன்ற பல்கலைக்கழகங்கள், புரிந்தும் படிக்க இயலாமை குடும்பப் பின்னணி உடைய மூன்று வயது போர்த்துகீசிய குழந்தைகளில் பேச்சு உணர்திறன் மற்றும் பேச்சுத்திறனமைவு குறித்து ஆய்வு செய்தனர். அவர்களது பேச்சொலி வகைப்படுத்து திறன் மற்றும் வார்த்தைகளமைப்புத்திறன் போன்றவை, குறிப்பிட்ட மொழி வலுக்குறைவுவுடைய (SLI) அவர்கள் வயதையொத்த குழந்தைகளுடன் ஒப்பிடப்பட்டு, அசல் மாதிரிகள் உருவாக்கப்பட்டன. புரிந்தும்படிக்க இயலாமை அபாயமுள்ளோரின் முடிவுகள் பிரத்தியேக மொழி வலுக்குறைவுடைய குழந்தைகளின் முடிவுகளுடன் ஒத்திருந்தன. தனி நபர் தரவுகளின் பகுப்பாய்வு இரு தரப்பினராலும் நல்ல செயல்திறன் மற்றும் குறைந்த செயல்திறன் உடைய குழந்தைகள் இருப்பதாகத் தெரிவித்தது. அவர்களது பேச்சொலி வலுக்குறைவு பேச்சுணர்வுத்திறன் குறைபாட்டுடன் தொடர்புடையதாகக் கருதப்பட்டது. புரிந்தும் படிக்க இயலாமை மற்றும் குறிப்பிட்ட மொழி வலுக்குறைவு (SLI), ஆகிய இரண்டையுமே உளபுலன் மற்றும் மரபியல் காரணிகளை உள்ளடக்கிய பல இடர்பாட்டு மாதிரியை கொண்டு விளக்கலாம் என்பதை இம்மாதிரிகள் காட்டின.[22]
 • குழம்பிய பேச்சு என்பது பேச்சின் வேகத்தையும், இயைபையும் பாதித்து, வலுக்குறைந்த பேச்சுத் திறனை ஏற்படுத்தக்கூடிய பேச்சுச்சரள கோளாறாகும். பேச்சு தவறுகள் நிறைந்ததாகவும், வேகமான குளறுபடிகளையும், வெட்டியிழுக்கும் விதமான பீறித்தெறிப்புச் சொற்றொடர்களை உள்ளடக்கியதாகவும் காணப்படும். குழம்பிய பேச்சாளரின் ஆளுமை கற்பதில் குறைபாடுடையோரை ஒத்திருக்கக் கூடியது.[23]

காரணங்களின் மீதான ஆராய்ச்சி

தொகு

புரிந்தும் படிக்க இயலாமை ஆய்வுகளின் வரலாறு

 • 1881 ஆம் ஆண்டில் ஆஸ்வால்ட் பெர்கான் அவர்களால் அடையாளங்காணப்பட்டு,[24] டிஸ்லெக்சியா என்ற சொல் 1887 ஆம் ஆண்டில் ஜெர்மனியின் ஸ்டட்கார்ட் நகரைச் சேர்ந்த கண் மருத்துவரான ருடால்ஃப் பெர்லின்[25] அவர்களால் உருவாக்கப்பட்டது..[26]
 • 1896 ஆம் ஆண்டில் டபள்யூ. ப்ரிங்கிள் மார்கன் என்பவர் வாசிப்பு பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் கற்தலின் குறைபாடினைப் பற்றி "கன்ஜெனிடல் வேர்ட் ப்ளைண்ட்னஸ்" அல்லது பிறவிசார்ந்த வார்த்தை பார்வையின்மை என்ற தலைப்பில் பிரித்தானிய மெடிகல் ஜர்னலில் வெளியிட்டார்.[27]
 • 1890 ஆம் ஆண்டுகளிலும் ஆரம்ப கால 1900 ஆம் ஆண்டுகளிலும், ஜேம்ஸ் ஹின்ஷல்வூட் இதே போன்ற பார்வையின்மையால் பாதிக்கப்பட்ட நோயாளிகளைப் பற்றி மருத்துவ சஞ்சிகைகளில் தொடர்ச்சியாகப் பல ஆய்வுக் குறிப்புரைகளை வெளியிட்டார். பிறவிசார்ந்த வார்த்தை பார்வையின்மை என்ற தலைப்பிலான தனது 1917 ஆம் ஆண்டு புத்தகத்தில், ஹின்ஷல்வூட் கண்களால் பார்த்த சொற்கள் மற்றும் எழுத்துக்களை நினைவுக்குக் கொணடு வருவதில் உள்ள சிக்கலே இந்நோய்க்கான முதன்மை குறைபாடு என வலியுறுத்தி அதற்கான அறிகுறிகளாக எழுத்துக்களின் நேர்மாற்றம் மற்றும் வாசித்துப் புரிந்தும் கொள்வதில் உள்ள சிரமங்கள் ஆகியவற்றைச் சுட்டிக்காட்டினார்.[28]
 • 1925 சாமுவேல் டி. ஆர்டன் மூளை பாதிப்பல்லாத ஒரு கூட்டியம் படித்தலை கடினமான ஒன்றாக மாற்றுவதாக நிர்ணயித்தார். சொற்களின் வடிவங்களை, அவற்றை உச்சரிக்கும் போது ஏற்படும் பேச்சொலியோடு தொடர்புப்படுத்திப் பார்ப்பதில் புரிந்தும் படிக்க இயலாமையால் பாதிக்கப்பட்டோருக்கு சிரமமிருப்பதாக ஆர்ட்டனின் இடவல மாற்றக் கோட்பாடு (ஸ்ட்ரெஃபோஸிம்பலியா) விவரித்தது.[29] பார்வையின்மையால் மட்டுமே டிஸ்லெக்சியா ஏற்படுகிறதெனக் கூறுவதிற்கில்லை என ஆர்ட்டன் கருதினார்.[30] மூளையின் அரக்கோள ஆதிக்க நிர்மாணத்தில் ஏற்படும் கோளாறே இத்தகையதொரு நிலைக்குக் காரணம் என அவர் நம்பினார்.[31] பின்னர் ஆர்ட்டன் உளவியல் நிபுணரும் கல்வியியலாருமான அன்னா கில்லிங்காமுடன் பணியாற்றி ஒரே நேரத்திய பல்லுணர்வு போதனை எனும் கல்வி இடையீட்டின் முன்னோடியானார்.[32]
 • அதற்கு மாறாக டியர்பார்ன், கேட்ஸ், பென்னெட் மற்றும் பிளா போன்றோர் பார்க்கும் திறனின் தவறான வழிகாட்டுதலே இதன் காரணம் எனக் கருதினர். வலமிருந்து இடமாக மேவும் கண்களின் திசையமைவுச் செயல்பாட்டுக்கும், எதிர்திசையில் கண்களின் மேவுதலுக்கெனப் பெறும் பயிற்சிக்கும் இடையேயான முரண்பாடு புரிந்தும் படிக்க இயலாமை கோளாறின் உண்மைகளை விளக்கி கண்ணாடி பிம்ப வாசிப்பு திறமையையும் அளிக்குமா என்பதை ஆராய்ந்து தெரிந்து கொள்ள முனைந்தனர்.
 • 1949 ஆம் ஆண்டில் நடைபெற்ற ஆராய்ச்சியான [http://fr.wikipedia.org/wiki/Clément_Launay (ஆராய்ச்சிக் கட்டுரை G. மஹேக் பாரிஸ் 1951) முன்னோக்கி சென்றது. எழுத்துக்கிடையேயான இடைவெளியை அதிகப்படுத்தும் பொழுது ஏற்படும் பார்வையின்மையால், சொற்களை வாசிக்கும் நிலை மாறி வெறும் எழுத்துக்களையே பார்க்க முடிவதால், இந்நிகழ்வு பார்வையின் பரிமாணங்களுடன் தொடர்புடையது. இவ்வனுபவம் கண்ணாடி பிம்ப வாசித்தலையும் விவரிக்கிறது.
 • 1970 ஆம் ஆண்டுகளில், பேச்சொலி பகுப்பாய்வு குறைபாடு அல்லது வார்த்தைகளின் பேச்சு தனித்தனி எழுத்தொலிகளாலேயே ஆனதென உணர்வுராதிருத்தல் ஆகியவைகளாலேயே புரிந்தும் படிக்க இயலாமை உருவாகிறது எனும் புதிய கருதுகோள் வெளியானது. பேச்சொலி விழிப்புணர்வின் இன்றியமையாமையை முக்கிய ஆய்வுகள் உணர்த்தின.[33]
 • 1979 ஆம் ஆண்டில் கேலபூர்டா மற்றும் கெம்பெர்,[34] மற்றும் 1985 ஆம் ஆண்டில் கேலபூர்டா மற்றும் குழுவினர் [35] ஆகியோர் புரிந்தும் படிக்க இயலாமையால் பாதிக்கப்பட்ட மனிதர்களின் பிரேத பரிசோதனைக்குப் பிந்தைய ஆய்விற்குப் பின் புரிந்தும் படிக்க இயலாமை மூளையின் மொழி மையத்தில் உடற்கூறியல் மாற்றங்கள் அமைந்திருந்ததைக் கண்டனர். இவ்வாய்வுகளும் 1989 ஆம் ஆண்டின் கோஹன் மற்றும் குழுவினரின் [36] ஆய்வுகளும் மாறுபட்ட பெருமூளைப் புரணி விருத்தியைத் தெரிவித்தன. இத்தகைய மாறுபாடு ஆறு அல்லது அதற்கும் முந்தைய கால கருவின் மூளை வளர்ச்சியின் போது அமைவதாக இவர்கள் தெரிவித்தனர்.[3]
 • 1993 கேஸ்டில்ஸ் மற்றும் கோல்ட்ஹார்ட் ஆகியோர் இருவேறு பரிமாணங்களுடைய படித்துப்புரியாமை வகைகளான அகராதி மற்றும் சொல்லொலி புரிந்தும் படிக்க இயலாமையை வைத்து வளர்கட்ட டிஸ்லெக்ஸியாவை விவரித்தனர்.[2] 1996 ஆம் ஆண்டில் மேனிஸ் மற்றும் குழுவினர் உள்ளார்ந்த பன்குறைபாடுகளோடுடனான இரண்டுக்கும் மேலான உள்வகைகளை புரிந்தும் படிக்க இயலாமை கொண்டிருப்பதாக முடிவு செய்தனர்.[37]
 • 1994 ஆம் ஆண்டில் பிரேத பரிசோதனைக்குப் பிந்தைய மாதிரிகளிலிருந்து கேலபூர்டா மற்றும் குழுவினர் இவ்வாறு தெரிவித்தனர்: புரிந்தும் படிக்க இயலாமையால் பாதிக்கப்பட்டோருக்கு ஏற்படக்கூடிய மாறுபட்ட செவிபுலன் செயலாக்கம் செவி மண்டலத்தில் உடற்கூறு சார்ந்த மாறுபாடுகளைக் கொண்டிருக்கலாம் என்பதைக் காட்டுகிறது. இவர் புரிந்தும் படிக்க இயலாமையால் பாதிக்கப்பட்டோரின் இடப் பெருமூளைப் புரணியை அடிப்படையாகக் கொண்ட பேச்சொலிக் குறைபாடைக் குறித்த ஆய்வு முடிவுகளை ஆதரித்தார்.[38]
 • 1980 ஆம் ஆண்டுகளிலும், 1990 ஆம் ஆண்டுகளிலும் வளர்ந்த நரம்பியல் வரைவு கலை, புரிந்தும் படிக்க இயலாமை ஆய்வின் முக்கியமான முன்னேறுதலுக்கு வழிகோலியது. பாஸிட்ரான் உமிழ்வு வெட்டுவரைவு எனப்படும் பாஸிட்ரான் எமிஷன் டோமோக்ராஃபி (PET) மற்றும் வினைசார் காந்த ஒத்ததிர்வு வரைவு எனப்படும் ஃபங்க்ஷனல் மேக்னடிக் ரெஸநன்ஸ் இமேஜிங்(fMRI) ஆய்வுகள் வயது வந்தோர் வாசிப்பின் சாதாரண நரம்பியல் பாங்கையும் (எ.கா: ஃபீஸ் மற்றும் பீட்டர்சன், 1998;[39], டர்கல்டாப் மற்றும் குழுவினர், 2002[40]) பேச்சொலி செயலாக்கத்தையும் (எ.கா.ஜெல்ஃபேன்ட் மற்றும் புக்ஹெய்மர், 2003;[41] போல்டரேக் மற்றும் குழுவினர்., 1999[42]). பலதரப்பட்ட சோதனை அணுகுமுறைகள் மற்றும் உதாரணங்களைக் கையாண்டு (எ.கா: இயைபுகளைக் கண்டுபிடித்தலும், தீர்ப்பு வழங்குதலும், எழுத்துப்பிழையுள்ள சொற்களை வாசித்தல், முழு நிறைவான வாசித்தல்), இவ்வாய்வுகள், புரிந்தும் படிக்க இயலாமையின் பேச்சொலி செயலாக்க செயல் பிறழ்ச்சியை குறிப்பாக அகர எழுத்து முறையைப் பாதிப்பதான இவ்வகைப் பிறழ்ச்சியை, மூளையின் இடவரைக் கோளத்தின் சில்வியன் பிளவைச் சுற்றியுள்ள இடங்களோடு தொடர்புப் படுத்தியுள்ளன. (பாலெஸ்கு மற்றும் குழுவினர், 2001;[43] மதிப்புரைக்குப் பார்க்க, ஈடன் மற்றும் செஃபிரோ, 1998[44] எனினும அகர எழுத்தல்லாத வடிவங்களில் இடைவெளிகளை வாசிப்பது குறைவான ஒலியனின் செயலாக்கத் தேவையைக் கொண்டிருந்து பார்வை வடிவம் சார்ந்த ஒருமைப்பாட்டை பிரதானமாகக் கொண்டிருப்பதால், இவ்வகை புரிந்தும் படிக்க இயலாமை மைய மூளை முன்மடல் மடிப்பின் செயல்பாட்டுக் குறைபாடோடு தொடர்புடையதென எண்ணப்பட்டது. (சையக் மற்றும் குழுவினர்., 2004).[45]
 • 1999 ஆம் ஆண்டில் வைடல் மற்றும் பிரையன் பட்டர்வர்த் ஆகியோர் ஆங்கிலம் மற்றும் ஜப்பான் ஆகிய இருமொழிகள் அறிந்த ஒருவருக்கு நேர்ந்த ஒருமொழி புரிந்தும் படிக்க இயலாமை நிலைக் குறித்து ஆய்வு செய்தனர்.[46] ஒரு மொழியின் உருவ வடிவிலிருந்து குரலுக்கு மாற்றும் வரைபடம் தெளிவானதாகவோ, தெளிவற்றதாகவோ அல்லது ஒரு மொழியின் வடிவ அலகினை பிரதிபலிக்கும் ஒலி உருநயமற்ற வகையில் இருக்கும் பொழுதோ (ஒரு எழுத்து அல்லது வார்த்தை என்ற அளவில்) வளர்கட்ட பேச்சொலி புரிந்தும் படிக்க இயலாமை வரக்கூடாததாய் இருக்கிறது. ஏனெனில் வடிவங்கள் டிஸ்லெக்ஸியா அறிகுறிகளை பாதிக்கக்கூடியன.
 • 2003 ஆம் ஆண்டில் காலின்ஸ் மற்றும் ரூர்கி ஆகியோர் மூளையுடனான புரிந்தும் படிக்க இயலாமையின் தொடர்பு பற்றிய தற்கால உதாரணங்கள் ஏதாவதொரு வகையான மூளை வளர்ச்சிக் குறைபாடு அல்லது தாமதத்தினாலேயே ஒருமுகப்படுத்தப்படுவதாக முடிவு செய்தனர்.[47]
 • 2007 ஆம் ஆண்டில் லிட்டினன் மற்றும் குழுவினர். நரம்பியல் மற்றும் மரபணு கண்டுபிடிப்புகளுக்கும் வாசிப்புக் கோளாறுக்குமிடையேயான தொடர்பைக் கண்டறிய முற்படுகின்றனர்.[48]
 • 2008 ஆம் ஆண்டில் எஸ்.ஹெயிம் மற்றும் குழுவினர் காகனிற்றிவ் சப்டைப்ஸ் ஆஃப் டிஸ்லெக்சியா அல்லது உளப்புலன் சார்ந்த டிஸ்லெக்ஸியா உள்வகைகள் எனும் தனது ஆய்வறிக்கையில் டிஸ்லெக்ஸியாவின் உள்வகைகளை ஒப்புக் குழுவோடு எவ்விதம் ஒப்பிட்டனர் என விளக்கப்பட்டுள்ளது. புரிந்தும் படிக்க இயலாமையால் பாதிக்கப்பட்டோரை புரிந்தும் படிக்க இயலாமை அல்லாத ஒப்புக்குழுவோடு ஒப்பிட்ட வகையில் மட்டுமல்லாது புலனுணர்வு சார்ந்த புரிந்தும் படிக்க இயலாமை உள்வகைகளை டிஸ்லெக்ஸியா அல்லாத ஒப்புக்குழுவோடு ஒப்பிட்ட வகையிலும் இது முதன்மையான ஆய்வுகளில் ஒன்றாகும்.[49]
வளர்கட்ட டிஸ்லெக்சியா கோட்பாடுகள்

கீழ்காணும் கோட்பாடுகள் ஒன்றுக்கென்று போட்டியிடுபவைகளாக எண்ணப்படாமல், ஒரே மாதிரியான அறிகுறிகளை விளைவிக்கும் காரணிகளை பலதரப்பட்ட ஆய்வுக் கண்ணோட்டங்களிலும், பின்னணிகளிலும் விளக்க முனையும் தத்துவங்களாக எண்ணப்பட வேண்டும்.

பரிணாம கருதுகோள்

இக்கோட்பாட்டின் கூற்றுப்படி, வாசிப்பு என்பது இயற்கைக்கு மாறான ஒரு நடவடிக்கையாகவும், நமது பரிணாம வரலாற்றில், மனிதர்களால் குறைந்த காலத்திற்கே நிறைவேற்றப்படுவதாகவும் உள்ளது.(டால்பி, 1986). பெரும்பாலான மேற்கத்திய சமுதாயங்கள் தங்களது மக்கள் தொகையின் வாசிப்பை விரிவடையச் செய்து நூறு ஆண்டுகளுக்குக் குறைவாகவே ஆகியிருப்பதால் நமது நடத்தையை வடிவமைக்கும் சக்திகள் பலவீனமானதாகவே உள்ளன. உலகின் பல பகுதிகளில் பெரும்பாலான மக்களுக்கு வாசிக்கும் வாய்ப்பே இல்லை. நோய்க்குறியியல் பாதிப்பிற்கான ஆதாரங்கள் இல்லாத போதிலும் பெருமூளை மாற்றங்கள் மற்றும் வித்தியாசங்களுக்கான ஆதாரங்கள் புரிந்தும் படிக்க இயலாமையில் காணப்படுகின்றன. இத்தகைய இன்றியமையாதவைகளின் வேறுபாடுகளே வாசிப்பு எனும் செயற்கையான பணியில் ஈடுபடுவன.[50]

ஒலிக் குறைபாடு கோட்பாடு

ஒலிக் குறைபாடு கோட்பாடு, புரிந்தும் படிக்க இயலாமை நிலைமையால் பாதிக்கப்பட்டோர் தங்களது கூற்றுகளிலும், பேச்சொலிகளின் சேமிப்பு மற்றும் மீட்சியிலும் குறிப்பிட்ட பிறழ்ச்சியைக் கொண்டுள்ளதாகக் கூறுகிறது. புரிந்தும் படிக்க இயலாமை நிலைமையால் பாதிக்கப்பட்டோரின் வாசித்தல் பிறழ்ச்சியை, அகர எழுத்து வாசிப்பு முறைக்குத் தேவையெனக் கருதப்படும் கீற்றம்-ஒலியனின் இயைபு, அதாவது எழுத்துக்கள் மற்றும் அவற்றின் ஒலிகளுக்கிடையேயான இயைபின் அடிப்படையில் விவரிக்கின்றன.[51]

துரித செவிப்புல பாகுபாட்டு கோட்பாடு

துரித செவிப்புல பாகுபாட்டு கோட்பாடு என்பது ஒலிக் குறைபாடு கோட்பாட்டின் மாற்றாகும். இக்கோட்பாட்டின் படி முதல் நிலைக் குறைபாடு, குறுகிய அல்லது வேகமாக மாறுபடும் ஒலிகளைப் பகுத்துணர்வதில் இருக்கிறது. புரிந்தும் படிக்க இயலாமை நிலைமையால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் அதிர்வெண் பாகுபாடு, கால ஒழுங்கு மதிப்பீடு உட்பட எண்ணற்ற செவிப்புல பணிகளில் மோசமான செயல் திறன் உடையவர்களாய் இருப்பதற்கான ஆதாரங்கள் இக்கோட்பாடிற்கான ஆதரவாய் இருக்கின்றன.[51]

பார்வைக் கோட்பாடு

உரையின் ஒரு பக்கத்திலிருக்கும் எழுத்துக்கள் மற்றும் வார்த்தைகளை பகுத்தாய்வதில் இருக்கும் சிரமங்களை ஏற்படுத்தும் பார்வையின்மையை புரிந்தும் படிக்க இயலாமை நிலைமையெனக் கூறும் டிஸ்லெக்சியா ஆய்வின் நெடு நாளைய பாரம்பரியத்தை பார்வைக் கோட்பாடு பிரதிபலிக்கிறது. ஸ்திரமற்ற இரட்டைத் தொலை நோக்காடி நிர்ணயங்கள், மோசமான ஓரங்களமைவு அல்லது பார்ப்பனவற்றின் அதீத நெரிசல் ஆகிய வடிவங்களில் இது ஏற்படலாம். பார்வைக் கோட்பாடு ஒலிக் கோட்பாடை நிராகரிப்பதில்லை.[51]

சிறுமூளைக் கோட்பாடு

பிறிதொரு கருத்து சிறு மூளை/தானியங்குக் கோட்பாடாகக் குறிப்பிடப்படுகிறது. புரிந்தும் படிக்க இயலாமை நிலைமையால் பாதிக்கப்பட்டோரின் சிறுமூளை சிறிதளவு செயல்படாமல் இருப்பதால் எண்ணற்ற புலனுணர்வு சிரமங்கள் ஏற்படுகிறதென இக்கோட்பாட்டின் உயிரியல் உரிமை கொண்டாடுகிறது.[51]

பேரணுக்கள் கோட்பாடு

மேற்காணும் அனைத்து கோட்பாடுகளையும் ஒருங்கிணைக்கும் கோட்பாடு ஒன்று உள்ளது. பார்வைக் கோட்பாட்டின் பொதுக்காரணியான பேரணு கோட்பாடு, பெரிய செல்களின் செயல்படாமை பார்வைக்கான வழிமுறைகளில் மட்டுமல்லாது அனைத்து புலனுணர்வு வழிமுறைகளிலும் பரவலான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தவல்லதென ஒப்புக்கொள்கிறது.[51]

பார்வையுணர்வு-ஒலியுணர்வு தவிர்ப்புக் கோட்பாடு

ஒலியுணர்வு தவிர்ப்பு குறைபாடு (பார்வை-ஒலி) எனும் கருத்து அண்மைய கருதுகோளாகும். இது கவன சிதறலின் பொழுது புரிந்தும் படிக்க இயலாமை நிலைமையால் பாதிக்கப்பட்டோர் இயக்கம் கண்டறிதல் போன்ற பார்வை புல பணிகளை நிறைவேற்றுவதில் சிரமங்களை சந்திப்பதாகவும், சோதனை சூழ்நிலையில் அத்தகைய கவனசிதைவுக்கான காரணிகள் நீக்கப்படும் பொழுது இக்குறைபாடுகள் நேர்வதில்லை எனவும் கண்டறிந்துள்ள ஆய்வுகளால் ஆதரிக்கப்படுகிறது.[52] ஆய்வாளர்கள் பார்வைப்புல பாகுபாட்டு நிகழ்வுகள் பற்றிய ஆய்வுகளோடு ஏனைய செவிப்புல பாகுபாடு பணிகள் பற்றிய ஆய்வுகளை ஒப்புமைப்படுத்தியுள்ளனர். புரிந்தும் படிக்க இயலாமை அறிகுறிகள் பார்வை மற்றும் செவி புல கவனச் சிதறல்களை வடிகட்டும் திறனின் அழிவாலும் முக்கியம் வாய்ந்த உணர்வு தரவுகளிலிருந்து தேவையற்றவைகளைப் பகுக்கும் திறனின் அழிவாலும் ஏற்படுகிறதென இவர்கள் உறுதியாகக் கூறுகின்றனர்.[53]

மூளை அலகிடல் தொழில்நுட்ப ஆய்வுகள்

நவீன நரம்பியல் வரைவு நுட்பங்களான வினைசார் காந்த ஒத்ததிர்வு வரைவு எனப்படும் ஃபங்க்ஷனல் மேக்னடிக் ரெஸநன்ஸ் இமேஜிங் (fMRI) மற்றும் பாஸிட்ரான் உமிழ்வு வெட்டுவரைவு எனப்படும் பாஸிட்ரான் எமிஷன் டோமோக்ராஃபி (PET) ஆகியன வாசிப்பு குறைபாடுகளுடைய குழந்தைகளின் மூளைகளில் தென்படும் உடற்கூறு மாற்றங்களைக் குறித்து தெளிவான ஆதாரங்களைக் கொடுத்தள்ளன. புரிந்தும் படிக்க இயலாமை நிலைமையால் பாதிக்கப்பட்டோருக்கு வாசிப்போடு தொடர்புடைய மூளையின் இடது அரைக்கோளத்தில் குறைபாடிருப்பதாகக் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இது மூளையின் கீழ் முன் மடிப்பு, கீழ்பக்கமடல், இடை கீழ் பொட்டு மடல்களை உள்ளடக்கியது.[54]

PET ஆல் நடத்தப்பட்ட மூளை தூண்டுதல் ஆய்வுகள் கடந்த பத்தாண்டு கால மொழியின் நரம்பியல் அடிப்படை பற்றிய நமது புரிதலில் ஒரு திருப்பமாகும். பார்வை அகராதி மற்றும் கேள்வி பேச்சு குறைந்த கால நினைவு கூறுகளின் நரம்பியல் அடிப்படை ஒன்று முன்மொழியப்பட்டுள்ளது.[55] வளர் கட்ட புரிந்தும் படிக்க இயலாமை நிலைமையின் நரம்பியல் விளைவுகள் பணிசார்புடையவை (அமைப்பு வகையல்லாத செயல்பாட்டு வகையான) என்ற உள்ளார்ந்த குறிப்போடு இருக்கிறது.[56]

ஹாங்காங் பல்கலைக்கழக ஆய்வு ஒன்று குழந்தைகளின் வாசிப்பு மொழியைப் பொறுத்து, மூளையின் பல்வேறு அமைப்புகளை புரிந்தும் படிக்க இயலாமை பாதிப்பதாக வாதிடுகிறது. [128] இவ்வாய்வு ஆங்கில மொழி வாசிக்கப் பழக்குவிக்கப்பட்ட குழந்தைகளையும், சீன மொழி வாசிக்கப் பழக்குவிக்கப்பட்ட குழந்தைகளையும் ஒப்புநோக்கும் வண்ணம் அமைந்திருந்தது.

மாஸ்ட்ரீட் பல்கலைக்கழக (நெதர்லாந்து) ஆய்வு ஒன்று வயதுவந்த புரிந்தும் படிக்க இயலாமை நிலைமையால் பாதிக்கப்பட்ட வாசிப்பாளர்கள் எழுத்துக்கள் மற்றும் ஒலிகளின் ஒருங்கிணைப்பிற்காக மேற் பொட்டு மடலின் செயல்பாட்டை ஒடுக்குவதாகக் கூறுகிறது.[57]

மரபியல் ஆய்வு

மூலக்கூறு ஆய்வுகள் பலதரப்பட்ட புரிந்தும் படிக்க இயலாமை வகைகளை டிஸ்லெக்ஸியாவின் மரபியல் அடையாளம் காட்டிகளோடு தொடர்புபடுத்தியுள்ளனர்.[58] புரிந்தும் படிக்க இயலாமை நிலைமையோடு தொடர்புள்ள இரு பகுதிகள் உட்பட பலதரப்பட்ட போட்டி மரபணுக்கள் அடையாளங்காணப் பட்டுள்ளன: DCDC2[59] மற்றும் KIAA0319[60] குரோமோஸோம் ஆறிலும்,[61] மற்றும் DYX1C1 குரோமோஸோம் 15 லும் காணப்படுகிறது.

2007 மதிப்புரை ஒன்று குறிப்பிட்ட புலனுணர்வு நிகழ்வுகள் எதுவும் பாதிப்பு முன்மொழியப்பட்ட மரபணுக்களால் விளைவதில்லை எனக் கூறுகிறது.[62]

மூன்று செயல்பாட்டு நினைவு கூறுகளாலான ஒரு ஒருங்கிணைக்கும் கோட்பாடு 12 ஆண்டு காலத்திய ஆய்வின் பழைய மற்றும் புதிய கண்டுபிடிப்புகளைக் கலந்தாலோசித்ததின் வாயிலாக மரபியல் மற்றும் மூளையை அடிப்படையினாலான மாறுபட்ட மரபணுத்துவத்தையும், புரிந்தும் படிக்க இயலாமை நிலைமையின் நடத்தை வெளிப்பாட்டையும் கொண்ட அமைப்பு கண்ணோட்டத்தை அளித்துள்ளது.[63]

மொழி ஒலிப்பமைப்பு விளைவு

PET மற்றும் fMRIகளை பயன்படுத்தி, பாலெஸ்கு மற்றும் குழுவினர், 2001 ஆம் ஆண்டில், அகர எழுத்து முறைகளில் காணப்படும் புரிந்தும் படிக்க இயலாமை நிலையானது மூளையின் உலகளாவிய அடிப்படையைக் கொண்டது எனவும் ஒரே மாதிரியான நரம்பியல் உளப்புலன் குறைபாட்டைக் கொண்டிருக்கும் எனவும் காட்டினர். வாசிப்பு நடத்தையிலுள்ள மாற்றங்கள் எளிய ஒலிப்பமைப்பு விளைவில் குறைந்த வீரியமுள்ளவை.[43]

மாற்றுக்கருத்துகள்

புரிந்தும் படிக்க இயலாமை நிலைமையால் பாதிக்கப்பட்டவர், மோசமான வாசிப்பாளர், வாசிக்க இயலாதவர் எனும் வகைகளை இனங்காண்பது அறிவியல்பூர்வ ஆதாரமற்ற தன்னிச்சையான பாரபட்சமாகக் கருதப்படக்கூடியதாகும். வாசிப்புத் திறன் ஒரு நிறமாலையாயின் புரிந்தும் படிக்க இயலாமை அந்நிறமாலையின் கீழ் பகுதியையே குறிக்கிறது. மரபியல் மற்றும் நரம்பியலின் ஆற்றல் மதிப்பீட்டை வழிகாட்டவும் கல்வி நடைமுறைகளுக்கும் எதிர்காலத்தின் ஏதாவதொரு கட்டத்தில் சாத்தியப்பட்டாலும் புரிந்தும் படிக்க இயலாமை என்பது வாசிப்பில் சிரமத்தை எதிர்கொள்வோரின் ஒரு உட்பிரிவே என்பதை நிலைநிறுத்த இப்பாடங்களில் இருக்கும் தற்போதைய அறிவே போதுமானது என்ற தவறான நம்பிக்கை உள்ளது.[13]

நிர்வகித்தல்

தொகு

புரிந்தும் படிக்க இயலாமை நிலைமையைக் குணப்படுத்தக்கூடிய எவ்வித சிகிச்சையும் இல்லாதிருந்தாலும் சரியான கற்பித்தல் உதவியோடு புரிந்தும் படிக்க இயலாமை நிலமைக்கு ஆளானோர் படிக்கவும், எழுதவும் கற்றுக் கொள்ளலாம்.

அகர எழுத்து முறைகளுக்கு, கீற்றம் மற்றும் ஒலியனின் இடையீடைப் பற்றிய விழிப்புணர்வை அதிகப்படுத்தி வாசிப்புக்கும் எழுத்துக்கோர்வைகளுக்கும் அவற்றைத் தொடர்புபடுத்துவதே அடிப்படைக் குறிக்கோளாகும். வெறும் வாய்மொழி பயிற்சியைவிட, பார்வை மொழி மற்றும் ஒலிப்பமைப்பு நிகழ்வுகளை குறித்த பயிற்சி நீண்ட கால ஆதாயங்களைத் தரும் என்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது.[48]

புரிந்தும் படிக்க இயலாமை நிலைமையின் அறிகுறியை விளைவிக்கும் நரம்பியல் காரணியை நிர்ணயிப்பதே மிகச் சரியான அணுகுமுறையாகும்.

கல்விச் சட்டம்

தொகு

புரிந்தும் படிக்க இயலாமையின் நிர்வாகத்திற்குத் தொடர்புகொண்டிருக்கும் சிறப்பு கல்விக்கான வழிமுறைக்கு தொடர்பாக பல நாடுகளின் பலதரப்பட்ட சட்ட வரைவுகளும் பல்வேறு சிறப்பு கல்வி ஆதரவு கட்டமைப்புகளும் இருக்கின்றன.

குறிப்புகள்

தொகு
 1. "Developmental dyslexia in adults: a research review". National Research and Development Centre for Adult Literacy and Numeracy. 2004-05-01. pp. *133-147 இம் மூலத்தில் இருந்து 2007-10-20 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. https://web.archive.org/web/20071020051112/http://www.nrdc.org.uk/projects_details.asp?ProjectID=75. பார்த்த நாள்: 2009-05-13. 
 2. 2.0 2.1 Castles, A; Coltheart M (1993-05). "Varieties of developmental dyslexia.". Cognition 47 (2): 149-80. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8324999. பார்த்த நாள்: 2009-05-19. 
 3. 3.0 3.1 3.2 Habib, M (2000-12). "The neurological basis of developmental dyslexia: an overview and working hypothesis.". Brain 123 (12): 2373-99. PubMed. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11099442. பார்த்த நாள்: 2009-05-23. 
 4. "A Conversation with Sally Shaywitz, M.D., author of Overcoming Dyslexia". Archived from the original on 2008-02-29. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-04-21.
 5. புரிந்தும் படிக்க இயலாமை : வாட்ஸ் தி ப்ராப்ளம்? பரணிடப்பட்டது 2010-02-01 at the வந்தவழி இயந்திரம் மெடிசின் மேகசின் 2008.
 6. Miles, T.R. (1983). Dyslexia: the Pattern of Difficulties. Oxford: Blackwell.
 7. "ஸ்டீபன் வில்காக்ஸ் - டிஸ்லெக்சியா & விஷன்". Archived from the original on 2014-08-09. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2009-10-03.
 8. "திஸ் புக் இஸ் ரிட்டன் இன் "ப்ளைன் லாங்க்வேஜ்" டு மேக் இட் ஈசியர் டு ரீட் ஃபார் ஸ்டுண்ட்ஸ் வித் டிஸ்லெக்சியா ஆஸ் வெல் ஆஸ் "பிசி" டீச்சர்ஸ் அண்ட்" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2016-07-08. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2009-10-03.
 9. Fletcher, Jack M; Francis DJ, Rourke BP, Shaywitz SE, Shaywitz BA. (November 1992). "The validity of discrepancy-based definitions of reading disabilities.". J Learn Disabil 25(9):555-61, 573. 25 (9): 555–61, 573. பன்னாட்டுத் தர தொடர் எண்:ISSN-0022-2194. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=1431539&dopt=Citation. பார்த்த நாள்: 2007-06-15. 
 10. 10.0 10.1 Leppänen, P; Richardson U, Pihko E, Eklund KM, Guttorm TK, Aro M, Lyytinen H. (2002). "Brain responses to changes in speech sound durations differ between infants with and without familial risk for dyslexia.". Developmental Neuropsychology 22 (1): 407-22. PubMed. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12405511. பார்த்த நாள்: 2009-05-21. 
 11. 11.0 11.1 Richardson, U; , Leppänen PH, Leiwo M, Lyytinen H. (2003). "Speech perception of infants with high familial risk for dyslexia differ at the age of 6 months". Developmental Neuropsychology 23 (3): 385-97. PubMed. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12740192. பார்த்த நாள்: 2009-05-21. 
 12. மேர்சோலா, எய்லீன் எஸ். அண்ட் மார்கரெட் ஜோ ஷெபெர்ட், (2005). அசெஸ்மன்ட் ஆஃப் ரீடிங் டிஃபிகல்டீஸ். இன் ஜூடித் ஆர். பிர்ஷ்(Ed), "மல்டிசென்சரி டீச்சிங் ஆஃப் பேசிக் லேங்க்வேஜ் ஸ்கில்ஸ்"(pp 182-184). பால் எச். ப்ரூக்ஸ் பப்ளிஷிங் கோ. பால்டிமோர், மேரிலான்ட். ISBN-13 978-1-55766-678-5.
 13. 13.0 13.1 ELLIOTT, JULIAN G.; GIBBS, SIMON (2008). "Does Dyslexia Exist?". Journal of Philosophy of Education, 42 (3-4): 475-491. எஆசு:10.1111/j.1467-9752.2008.00653.x. http://www.ingentaconnect.com/content/bpl/jope/2008/00000042/F0020003/art00011. பார்த்த நாள்: 2009-06-22. 
 14. 14.0 14.1 Katz, Jack (2007-05-14). "APD Evaluation to Therapy: The Buffalo Model". AudiologyOnline. https://www.audiologyonline.com/articles/article_detail.asp?article_id=1803. பார்த்த நாள்: 2009-05-16. 
 15. Ramus, Franck (2003-05). "Developmental dyslexia: specific phonological deficit or general sensorimotor dysfunction?". Current Opinion in Neurobiology 13 (2): 212-218. எஆசு:10.1016/S0959-4388(03)00035-7. http://cogprints.org/4522/. பார்த்த நாள்: 2009-05-19. 
 16. http://www.shrs.pitt.edu/dmoncrie/+(2004-02-02).+"Temporal Processing Deficits in Children with Dyslexia". speechpathology.com (speechpathology.com). http://www.speechpathology.com/articles/article_detail.asp?article_id=59. பார்த்த நாள்: 2009-05-13. 
 17. http://www.shrs.pitt.edu/dmoncrie/+(2002-09-23).+"Auditory Processing Disorders and Dyslexic Children". audiologyonline.com (audiologyonline.com). http://www.audiologyonline.com/articles/article_detail.asp?article_id=369. பார்த்த நாள்: 2009-05-13. 
 18. Kruk, Richard; Karen Sumbler and Dale Willows (2007-08-31). "Visual processing characteristics of children with Meares–Irlen syndrome". Ophthalmic and Physiological Optics 28 (1,): 35 - 46. எஆசு:10.1111/j.1475-1313.2007.00532.x. http://www3.interscience.wiley.com/journal/119401635/abstract. பார்த்த நாள்: 2009-05-16. [தொடர்பிழந்த இணைப்பு]
 19. Evans, Bruce; Anne Busby, Rebecca Jeanes , and Arnold J. Wilkins (1995-04-07). "Optometric correlates of Meares–Irlen Syndrome: a matched group study". Ophthalmic and Physiological Optics 15 (5): 481 - 487. எஆசு:10.1046/j.1475-1313.1995.9500063j.x. http://www3.interscience.wiley.com/journal/121362253/abstract. பார்த்த நாள்: 2009-05-16. [தொடர்பிழந்த இணைப்பு]
 20. Ramus, Franck; Pidgeon, Elizabeth and Frith, Uta (2002-07-25). "The relationship between motor control and phonology in dyslexic children" (PDF). Journal of Child Psychology and Psychiatry 44 (5): 712-722. எஆசு:10.1111/1469-7610.00157. http://cogprints.org/2349/. பார்த்த நாள்: 2009-05-19. 
 21. Rochelle, Kim; Caroline Witton · Joel B. Talcott (2008-10-02). "Symptoms of hyperactivity and inattention can mediate deficits of postural stability in developmental dyslexia". Exp Brain Res (Springer-Verlag): pp. 627–633. doi:10.1007/s00221-008-1568-5. http://www.springerlink.com/content/yl41483583810w70/?p=481e539202bb489b90ae96b8ea4da746π=0. பார்த்த நாள்: 2009-05-14. [தொடர்பிழந்த இணைப்பு]
 22. Gerritsa, Ellen; Elise de Breeb, (2009-05). "Early language development of children at familial risk of dyslexia: Speech perception and production". Journal of Communication Disorders Volume 42, Issue 3, May-June 2009, Pages 180-194 42 (3): 180-194. எஆசு:10.1016/j.jcomdis.2008.10.004. http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T85-4TX33N5-2&_user=10&_coverDate=06%2F30%2F2009&_alid=922852997&_rdoc=75&_fmt=high&_orig=search&_cdi=5077&_sort=d&_docanchor=&view=c&_ct=4981&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=ce8e59e3be431026ef0fc443dd7e16b2. பார்த்த நாள்: 2009-05-24. [தொடர்பிழந்த இணைப்பு]
 23. "க்ளட்டரிங் ஆஸ் எ காம்ப்ளக்ஸ் ஆஃப் லேர்னிங் டிசெபிலிடீஸ்". Archived from the original on 2012-03-09. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2009-10-03.
 24. பெர்கான் ஓ. நியூர். Zent 28 1917
 25. Wagner, Rudolph (January, 1973). "Rudolf Berlin: Originator of the term dyslexia". Annals of Dyslexia 23 (Number 1): 57-63. எஆசு:10.1007/BF02653841. http://www.springerlink.com/content/300156018w60127x/. பார்த்த நாள்: 2009-05-12. 
 26. "Uber Dyslexie". Archiv fur Psychiatrie 15: 276–278. 
 27. Snowling, Margaret J. (1996-11-02). "Dyslexia: a hundred years on". BMJ 313 (7065): 1096. பப்மெட்:8916687. http://www.bmj.com/cgi/content/full/313/7065/1096. பார்த்த நாள்: 2007-06-08. 
 28. Hinshelwood, J. (1917). Congenital Word-blindness. HK Lewis \& Co., ltd.
 29. Orton, Samuel (1925). "Word-blindness in school children.". Archives of Neurology and Psychiatry 14 (5): 285–516. http://archneurpsyc.ama-assn.org/cgi/content/summary/14/5/581?maxtoshow=&HITS=10&hits=10&RESULTFORMAT=&fulltext=Word-blindness%27+in+school+children.&searchid=1&FIRSTINDEX=0&resourcetype=HWCIT. பார்த்த நாள்: 2009-05-19. 
 30. Henry, MK (1998). "Structured, sequential, multisensory teaching: The Perlow legacy". Annals of Dyslexia 48: 1. doi:10.1007/s11881-998-0002-9. https://archive.org/details/sim_annals-of-dyslexia_1998_48/page/1. 
 31. Orton, S.T. (1928). "Specific reading disability—strephosymbolia". Journal of the American Medical Association 90 (14): 1095–1099. 
 32. Goeke, Jennifer; Kristen D. Ritchey (2006). "Orton-Gillingham and Orton-Gillingham-based reading instruction: a review of the literature". Journal of Special Education. http://sed.sagepub.com/cgi/content/abstract/40/3/171. பார்த்த நாள்: 2009-10-03. 
 33. Bradley, L; Bryant, PE (1983). "Categorizing sounds and learning to read: A Causal connection.". Nature 30 (2): 419–421. doi:10.1038/301419a0. 
 34. Galaburda, Albert M.; Thomas L. Kemper (1979-02-27). "Cytoarchitectonic Abnormalities in Developmental Dyslexia: A Case Study". Annals of Neurology 6 (2): 94-100. எஆசு:10.1002/ana.410060203. http://www3.interscience.wiley.com/journal/109672873/abstract?CRETRY=1&SRETRY=0. பார்த்த நாள்: 2009-06-02. [தொடர்பிழந்த இணைப்பு]
 35. Galaburda, A M; Sherman GF, Rosen GD, Aboitiz F, Geschwind N. (1985-08). ".Developmental Dyslexia: four consecutive patients with cortical anomalies.". Annals Neurology 18 (2): 222-33. PubMed. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4037763. பார்த்த நாள்: 2009-05-23. 
 36. Cohen, M.; Campbell R, Yaghmai F. (1989-06). "Neuropathological abnormalities in developmental dysphasia.". Annals Neurology 25 (6): 567-70. PubMed. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2472772. பார்த்த நாள்: 2009-05-23. 
 37. Manis, F R; Seidenberg MS, Doi LM, McBride-Chang C, Petersen A (1996-02). [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8820386 "On the bases of two subtypes of developmental [corrected] dyslexia."]. Cognition 58 (2): 157-95. PubMed. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8820386. பார்த்த நாள்: 2009-05-25. 
 38. Galaburda, A.M.; Menard, M.T.; Rosen, G.D. (1994-08-16). "Evidence for Aberrant Auditory Anatomy in Developmental Dyslexia". Proceedings of the National Academy of Sciences 91 (17): 8010–8013. doi:10.1073/pnas.91.17.8010. பப்மெட்:8058748. http://www.pnas.org/cgi/content/abstract/91/17/8010. பார்த்த நாள்: 2007-06-17. 
 39. Fiez, J A; Petersen SE. (1998-02-03). "Neuroimaging studies of word reading.". Proc Natl Acad Sci U S A 95 (3): 914-21. PubMed. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9448259. பார்த்த நாள்: 2009-05-27. 
 40. Turkeltaub, P E; Eden GF, Jones KM, Zeffiro TA. (2002-07). "Meta-analysis of the functional neuroanatomy of single-word reading: method and validation.". Neuroimage 16 (3 pt1): 765-80. PubMed. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12169260. பார்த்த நாள்: 2009-05-27. 
 41. Gelfand, J R; Bookheimer SY. (2003-06-05). "Dissociating neural mechanisms of temporal sequencing and processing phonemes.". Neuron 38 (5): 831-42. PubMed. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12797966. பார்த்த நாள்: 2009-05-27. 
 42. Poldrack, R A; Wagner AD, Prull MW, Desmond JE, Glover GH, Gabrieli JD. (1999-07). "Functional specialization for semantic and phonological processing in the left inferior prefrontal cortex.". Neuroimage 10 (1): 15-35. PubMed. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10385578. பார்த்த நாள்: 2009-05-27. 
 43. 43.0 43.1 Paulesu, E; J.-F. Démonet, F. Fazio, E. McCrory, V. Chanoine, N. Brunswick, S. F. Cappa, G. Cossu, M. Habib, C. D. Frith, U. Frith (2001-03-16). "Dyslexia: Cultural Diversity and Biological Unity". Science 291 (551): 2165-2167. எஆசு:10.1126/science.1057179. http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/291/5511/2165. பார்த்த நாள்: 2009-05-23. 
 44. {{cite journal title=Neural Systems Affected in Developmental Dyslexia Revealed by Functional Neuroimaging |journal=Neuron |date= 1998-08 |first=Guinevere F. |last=Eden |coauthors= Thomas A. Zeffiro |volume=21 |issue=2 |pages=279-282 |id= எஆசு:10.1016/S0896-6273(00)80537-1 |url=http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0896627300805371 |accessdate=2009-05-23 }}
 45. Eden, Guinevere; , Karen M. Jones, Katherine Cappell, Lynn Gareau1, Frank B. Wood, Thomas A. Zeffiro1, Nicole A.E. Dietz, John A. Agnew and D.Lynn Flowers (2004-10-28). "Neural Changes following Remediation in Adult Developmental Dyslexia (Clinical Study)". Neuron 44 (3): 411-422. எஆசு:10.1016/j.neuron.2004.10.019 . http://www.cell.com/neuron/retrieve/pii/S0896627304006750. பார்த்த நாள்: 2009-05-20. 
 46. Wydell, Taeko Nakayama; Brian Butterworth (1999-04-01). "A case study of an English-Japanese bilingual with monolingual dyslexia". Cognition 70 (3): 273-305. எஆசு:10.1016/S0010-0277(99)00016-5. http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T24-3WP2J4F-3&_user=10&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=7ad76921a18ab60f157763e0e0159ab4. பார்த்த நாள்: 2009-05-26. [தொடர்பிழந்த இணைப்பு]
 47. Collins, David W.; Byron P. Rourke (2003-10-07). "Learning-disabled Brains: A Review of the Literature". Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology 25 (7): 1011. PubMed எஆசு:10.1076/jcen.25.7.1011.16487 . http://www.informaworld.com/smpp/content~db=all?content=10.1076/jcen.25.7.1011.16487. பார்த்த நாள்: 2009-06-17. 
 48. 48.0 48.1 Lyytinen, Heikki, Erskine, Jane, Aro, Mikko, Richardson, Ulla (2007), "Reading and reading disorders", in Hoff, Erika (ed.), Blackwell Handbook of Language Development, Blackwell, pp. 454–474, பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 9781405132534{{citation}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 49. Heim, S; Tschierse J, Amunts K, Wilms M, Vossel S, Willmes K, Grabowska A, Huber W. (2008). "Cognitive subtypes of dyslexia". Acta Neurobiol Exp (Wars) 68 (1): 73-82. PubMed. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18389017. பார்த்த நாள்: 2009-06-02. 
 50. Dalby, J.T. (1986). "An ultimate view of reading ability". International Journal of Neuroscience (Gordon and Breach, Science Publishers, Inc.) 30 (3): 227–230. பப்மெட்:3759349. 
 51. 51.0 51.1 51.2 51.3 51.4 Ramus, Franck; Stuart Rosen, Steven C. Dakin, Brian L. Day, Juan M. Castellote, Sarah White and Uta Frith (April 2003). "Theories of developmental dyslexia: insights from a multiple case study of dyslexic adults". Brain (Oxford University Press) 126 (4): 841–865. doi:10.1093/brain/awg076. பப்மெட்:12615643. http://brain.oxfordjournals.org/cgi/content/full/126/4/841. பார்த்த நாள்: 2007-05-27. 
 52. Sperling, Anne J.; Zhong-Lin Lu, Franklin R. Manis, Mark S. Seidenberg (2006). "Motion-Perception Deficits and Reading Impairment: It's the Noise, Not the Motion". Psychological Science (Association for Psychological Science) 17 (12): 1047–1053. doi:10.1111/j.1467-9280.2006.01825.x. https://archive.org/details/sim_psychological-science_2006-12_17_12/page/1047. 
 53. Sperling, Anne J.; Lu, Z.L.; Manis, F.R.; Seidenberg, M.S. (2005). "Deficits in perceptual noise exclusion in developmental dyslexia". Nature Neuroscience 8: 862–863. doi:10.1038/nn1474. பன்னாட்டுத் தர தொடர் எண்:1097-6256. http://www.nature.com/neuro/journal/v8/n7/abs/nn1474.html. பார்த்த நாள்: 2007-06-12. 
 54. Fan Cao, Tali Bitan, Tai-Li Chou, Douglas D. Burman, James R. Booth (2006). "Deficient orthographic and phonological representations in children with dyslexia revealed by brain activation patterns" (PDF). Journal of Child Psychology and Psychiatry (November 2006) 47: 1041–1050. doi:10.1111/j.1469-7610.2006.01684.x. http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=2617739. பார்த்த நாள்: 2007-10-06. 
 55. Chertkow, H; Murtha S. (1997). "PET activation and language.". Clinical Neuroscience NY 4 (2): 78-86. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9059757. பார்த்த நாள்: 2009-05-19. 
 56. McCrory, E; Frith U, Brunswick N, Price C. (2000-09). "Abnormal functional activation during a simple word repetition task: A PET study of adult dyslexics.". Journal of Cognitive Neuroscience 12 (5): 753-62.. PubMed. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11054918. பார்த்த நாள்: 2009-05-19. 
 57. Blau, V; van Atteveldt N, Ekkebus M, Goebel R, Blomert L. (2009-03-12). "Reduced neural integration of letters and speech sounds links phonological and reading deficits in adult dyslexia.". Current Biology 19 (6): 503-8. PubMed. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19285401. பார்த்த நாள்: 2009-05-23. 
 58. Grigorenko, EL; Wood FB, Meyer MS, Hart LA, Speed WC, Shuster A, Pauls DL (January 1997). "Susceptibility loci for distinct components of developmental dyslexia on chromosomes 6 and 15". American journal of human genetics 60 (1): 27–39. https://archive.org/details/sim_american-journal-of-human-genetics_1997-01_60_1/page/27. 
 59. Meng, H; Smith SD, Hager K, Held M, Liu J, Olson RK, Pennington BF, DeFries JC, Gelernter J, O'Reilly-Pol T, Somlo S, Skudlarski P, Shaywitz SE, Shaywitz BA, Marchione K, Wang Y, Paramasivam M, LoTurco JJ, Page GP, Gruen JR (November 22 2005). "DCDC2 is associated with reading disability and modulates neuronal development in the brain". Proceedings of the National Academy of Sciences 102 (47): 17053–8. doi:10.1073/pnas.0508591102. பப்மெட்:16278297. 
 60. Paracchini, S; Steer CD, Buckingham LL, Morris AP, Ring S, Scerri T, Stein J, Pembrey ME, Ragoussis J, Golding J, Monaco AP. (2008-12). "Association of the KIAA0319 dyslexia susceptibility gene with reading skills in the general population.". American Journal of Psychiatry 165 (12): 1576-84. PubMed. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18829873. பார்த்த நாள்: 2009-05-26. 
 61. Grigorenko, EL; Wood FB, Meyer MS, Pauls DL (February 2000). "Chromosome 6p influences on different dyslexia-related cognitive processes: further confirmation". American journal of human genetics 66 (2): 715–23. doi:10.1086/302755. https://archive.org/details/sim_american-journal-of-human-genetics_2000-02_66_2/page/715. 
 62. Schumacher, Johannes; Per Hoffmann, Christine Schmäl, Gerd Schulte-Körne and Markus M Nöthen (16 February 2007). "Genetics of dyslexia: the evolving landscape". Journal of Medical Genetics (BMJ Publishing Group) 44: 289–297. doi:10.1136/jmg.2006.046516. பப்மெட்:17307837. http://jmg.bmj.com/cgi/content/full/44/5/289. பார்த்த நாள்: 2007-05-27. 
 63. Berninger, VW; Raskind W, Richards T, Abbott R, Stock P. (2008). "A multidisciplinary approach to understanding developmental dyslexia within working-memory architecture: genotypes, phenotypes, brain, and instruction.". Dev Neuropsychol. 2008;33(6):707-44. 33 (6): 707-44. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19005912. பார்த்த நாள்: 2009-05-18. 

புற இணைப்புகள்

தொகு
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=எழுத்துமயக்கம்&oldid=3924737" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது