ஒ.ச.நே - 07:00

ஒ.ச.நே - 07:00 (UTC-07:00) என்பது ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட சர்வதேச நேரத்துடன் -07:00 ஐ ஈடுசெய்யப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு இனங்காட்டி ஆகும். இது பின்வருமாறு பயன்படுத்தப்படுகிறது.

ஒ.ச.நே - 07:00: நீலம் - சனவரி, ஆரஞ்சு - சூலை, மஞ்சள் - ஆண்டு முழுவதும், வெளிர் நீலம் - கடற்பகுதிகள்

மலை சீர் நேரம்தொகு

வடக்கு அரைக்கோள குளிர்காலத்தின்போது, இது பின்வரும் பகுதிகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.[1] கோடைகாலத்தின்போது, ஒ.ச.நே - 06:00 (மலை பகலொளி நேரம்) பகலொளி சேமிப்பு நேரமாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.[2]

பசிபிக் பகலொளி நேரம்தொகு

வடக்கு அரைக்கோள கோடைகாலத்தின்போது, இது பின்வரும் பகுதிகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது ஒரு பகலொளி சேமிப்பு நேரமாகும்.[3] குளிர்காலத்தின்போது இப்பகுதிகளில் ஒ.ச.நே - 08:00 (பசிபிக் சீர் நேரம்) பயன்படுத்தப்படுகிறது.[4]

ஆண்டு முழுவதும்தொகு

பின்வரும் பகுதிகளில், ஆண்டு முழுவதும் ஒ.ச.நே - 07:00 பயன்படுத்தப்படுகிறது.[1]

மேற்கோள்கள்தொகு

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=ஒ.ச.நே_-_07:00&oldid=1859304" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது