இந்தியக் குடியரசுத் தலைவர் தேர்தல், 2012 - Other languages