1944 கோடைக்கால ஒலிம்பிக் விளையாட்டுப் போட்டிகள் - Other languages