பயனர்:Photonique/மணல்தொட்டி


வார்ப்புரு:Redirects here

✔ இப்பக்கம் தமிழ் விக்கிபீடியாவில் behavioral guideline தொடர்பான நடைமுறைகளை ஆவணப்படுத்துகிறது. கட்டாயமில்லை எனினும் இங்கு கூறப்பட்டுள்ளவற்றை பின்பற்றுமாறு வேண்டப்படுகிறீர்கள். விதிவிலக்குகள் தோன்றினால் பகுத்தறிவுடன் கூடிய நடைமுறையைப் பின்பற்றுங்கள்! முரண்பாடுகள் தோன்றின் பொது இணக்கத்தை அடையுமுன்னர் மாற்றங்களைச் செய்யாதிருங்கள்! முரண் களைய இதன் பொது பேச்சுப் பக்கத்தைப் பயன்படுத்துங்கள்!
குறுக்கு வழிகள்:
WP:EQ
WP:ETIQ
WP:WQ
WP:WQT

வார்ப்புரு:Guideline list

இந்த பக்கத்தில் விக்கிகேட் எனும் விக்கி-நாகரிகம் பற்றி பரிந்துரை செய்கிரது.

விக்கிபிடியா பங்களிப்பாளர்கள் பல நாடுகளி்ல் இருந்தும், பல கலாச்சாரங்களில் பின்புலமாக கொண்டு பங்களிக்கின்றனர். தமிழ் விக்கிப்பீடியா வளர, ஒரு கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமாக இயங்க, ஒருவரை ஒருவர் மதிப்புடனும், மரியாதையுடனும் விக்கி தளத்தில் பழக வேண்டும். நீங்களும் இதற்கினங்க நடந்தால் விக்கி சமூகம் வளரும்.

விக்கிபிடியா நாகரிகம் சார்ந்த கொள்கைகள்தொகு

 • நல்ல எண்ணம் கொள்ளுங்கள். விக்கியில் எழுதுபவர்கள் பேரும்பாலும் நல்ல பங்களிப்புகளை மட்டுமே அளிப்பார்கள்.
 • தரமாக அனைவரையும் நடத்துங்கள். புது பயனர்களைப் போல் நீங்களும் ஒரு சமயம் இருந்ததை நினைவு கொள்ளுங்கள்.
 • பணிவாக பழகுங்கள்.
 • எழுத்தில் எண்ணம் தேரியாததால் ஜாக்கிரதையாக எழுதுக. படிப்பதிலும் அதே கவனம் இருக்கட்டும்.
 • சம்மதம் உறுவாக்குவதற்கு வழியாக செயல்படவும்.
 • வாக்கு வாதம் இருஇப்பின் விடயங்காளை மாட்டும் பேசவும்; ஒருவரின் அளுமையை விமரிசிக்க வெண்டாம். (Argue facts, not personalities.)
 • தேரிந்தே தப்பாக எதையும் எழுதவேன்டாம். அவ்வாறு செய்தால் உடனே தவறுக்காக வருந்துதல்/மமன்னிப்பு கேட்டல் தேவையானது.
 • தரமான கேள்விகளை தட்டிகளிக்காதீர்.
 • If someone disagrees with your edit, provide good reasons why you think that it is appropriate.
 • Concede a point when you have no response to it, or admit when you disagree based on intuition or taste.
 • Although it is understandably difficult in an intense argument, if other editors are not as civil as you would like them to be, be more civil, not less. That way at least you are not moving towards open conflict and name-calling; by your own action you are actively doing something about it. Try to treat others with dignity—they are people as well.
 • Do not hesitate to politely let the others know if you are not comfortable with their tone (e.g., "I feel that you have been sarcastic above, and I don't feel good about it. Let's try to resolve the issue").
 • Be prepared to apologize. In animated discussions, we often say things we later wish we had not. Say so.
 • Forgive and forget.
 • Recognize your own biases, and keep them in check.
 • Give praise when it's due. Everybody likes to feel appreciated, especially in an environment that often requires compromise. Drop a friendly note on users' talk pages.
 • Remove or summarize resolved disputes that you initiated.
 • Help mediate disagreements between others.
 • Take it slowly. If you are angry, spend time away from Wikipedia instead of posting or editing. Come back in a day or a week. You may find that someone else made the desired change or comment for you. If you think mediation is needed, enlist someone. Find another Wikipedia article to distract yourself—there are 1,54,195 articles on English Wikipedia. Take up a Wikiproject, lend your much-needed services at Cleanup, or write a new article.
 • Request a list of other articles to work on, provided by SuggestBot.
 • Remember what Wikipedia is not.
 • Review the list of common mistakes.
 • Avoid reverts whenever possible, and stay within the three-revert rule except where exemptions apply.
 • When reverting other people's edits, give a rationale for the revert (on the article's talk page, if necessary), and be prepared to enter into an extended discussion over the edits in question. Calmly explaining your thinking to others can often result in their agreeing with you; being dogmatic or uncommunicative evokes the same behavior in others, and gets you embroiled in an edit war.
 • Unless you have an excellent reason not to do so, sign and date your posts to talk pages (not articles).
 • குறுகிய மொழியில், மட்டும் அஃகுப்பெயர் பயன்படுத்தியும் எழுத வேன்டாம்; அஃகுப்பெயர் சிறிதளவிலும், சறியாக பயன்படுத்துதல் நல்லது

மரைமுகமான விமரிசனம் தவிற்கதொகு

குறுக்கு வழி:
WP:INDCRIT

Avoid use of unexplained scare quotes and other means of implying criticism or making indirect criticism when you are writing in edit comments and talk pages. Criticism of another's edit, of phrasing and choice of terminology, or any criticism of, or critical response to, talk page commentary and participation ought to be made clearly, directly, and explicitly in a manner that may be easily understood and replied to, out of respect for other editors.

Keep in mind that sarcasm cannot easily be conveyed in writing and may be misinterpreted. Insinuation, double entendre, and excessive or unwarranted subtlety of writing should be avoided when expressing criticism—particularly negative criticism. This point of etiquette also helps the editor receiving criticism to correctly understand you and respond to your concerns, and may particularly help editors for whom English is a second language or who have trouble understanding written English.

When this style of communication is necessary in the interest of being concise or illustrative, it is best to explain the intended meaning of your use of scare quotes or other indirection immediately afterward.

Of course criticism communicated in any manner and concerning any subject must be civil, should assume good faith as described in the relevant guideline, should not constitute biting of newcomers, and should comply with other Wikipedia policies and guidelines. If directed generally towards an editor's behavior or other aspects of talk page commentary, criticism must not constitute a personal attack as described in the "no personal attacks" policy. See also the essay "Avoid personal remarks" for a viewpoint on the latter form of criticism.

உரையாடல் பக்கங்களில் பகடி பேச்சை தவிற்பதுதொகு

குறுக்கு வழி:
WP:AVOIDABUSE
 • Most people take pride in their work and in their point of view. Egos can easily get hurt in editing, but talk pages are not a place for striking back. They are a good place to comfort or undo damage to egos, but most of all they are for forging agreements that are best for the articles to which they are attached. If someone disagrees with you, try to understand why, and in your discussion on the talk pages take the time to provide good reasons why you think that your way is better.
 • The improvement process employed by Wikipedia is iterative and the critical analysis of prior work is a necessary part of that process. If you are not prepared to have your work thoroughly scrutinized, analyzed, and criticized, or if your ego is easily damaged, then Wikipedia is probably not the place for you.
 • Do not label or personally attack people or their edits.
  • Labeling editors or their edits with terms like "racist" or "sexist" make people defensive. This makes it hard to discuss articles productively. If you must criticize, do it politely and constructively. Avoid usage of invectives and expletives, even if used without an intention to attack any editor, as these may be easily construed to be personal attacks and may not productively add to a collegial and congenial environment.
 • Always make clear what point you are addressing, especially in replies.
  • In responding, quoting a post is acceptable, but paraphrasing it or stating how you interpreted it is often better. Qualify your interpretation by writing, "As you seem to be saying" or "as I understand you" to acknowledge that you made an interpretation. Before going on to say that someone is wrong, concede you might have misinterpreted him or her.
  • Interweaving rebuttals into the middle of another person's comments disrupts the flow of the discussion and breaks the attribution of comments. It may be intelligible to some, but it is virtually impossible for the rest of the community to follow.
 • Editing another editor's signed talk page comments is generally frowned upon, even if the edit merely corrects spelling or grammar.

நடுநிலைமைக் கொள்கையை நோக்கி திருத்தம் சொய்தல்தொகு

நடுநிலைமைக் கொள்கை மீரலை எப்படி கையாள்வது ? Wikipedia:Neutral point of view:

 1. பனிவாக மேர்கோள்களை கேட்டு விசாறிக்கவும்.
 2. பதில் எதுவும் வராவிட்டால் நடுநிலை இல்லாத உரை வரிகளை மாற்றலாம்.
 3. பதில் வந்தால், இரு தரப்பிற்கும் சம்மதமான வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி கட்டுரை வரிகளை நடுநிலையாக மாற்றி எழுதுக.

சில விஷயங்களை மனதில் கொள்ளதொகு

 • Wikipedia articles are supposed to represent all views, instead of supporting one over another, even if you believe something strongly. Talk (discussion) pages are not a place to debate value judgments about which of those views are right or wrong or better. If you want to do that, there are venues such as Usenet, public weblogs, and other wikis. Use article talk pages to discuss the accuracy/inaccuracy, POV bias, or other problems in the article, not as a soapbox for advocacy.
 • If someone disagrees with you, this does not necessarily mean that the person hates you, that the person thinks that you are stupid, that the person is stupid, or that the person is mean. When people post opinions without practical implications for the article, it is best to just leave them alone. What you think is not necessarily right or necessarily wrong—a common example of this is religion. Before you think about insulting someone's views, think about what would happen if they insulted yours. Remember that anything written on Wikipedia is kept permanently, even if it is not visible.
 • Wikipedia invites you to be bold, though it is wise to remember that it is possible to be too bold. Before initiating discussion, ask yourself: is this necessary to discuss? Could I provide a summary with my edit and wait for others to express opinions if they like? Might my actions have consequences that I have not considered?
 • You can always take a discussion to e-mail or to your user page, if it is not essential to the article.
 • If you know you do not get along with someone, do not interact with him or her more than you need to do. Unnecessary conflict distracts everyone from the task of making a good encyclopedia, and is unpleasant. Following someone you dislike around Wikipedia—Wikihounding—can be disruptive. If you do not get along with someone, try to become friendlier. If that does not help the situation then it is probably best to avoid them.
 • Though editing articles is acceptable and encouraged, editing the signed words of another editor on a talk page or other discussion page is generally not acceptable, as it can alter the meaning of the original comment and misrepresent the original editor's thoughts. Avoid editing another editor's comments unless necessary.
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=பயனர்:Photonique/மணல்தொட்டி&oldid=1923409" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது