மொழியியல் தொடர்பான அடிப்படைத் தலைப்புகள்

மொழியியல் தொடர்பான அடிப்படைத் தலைப்புகள் கீழே தரப்பட்டுள்ள அம்சங்களைத் தழுவி அமைகின்றன.

அடிப்படைக் கேள்விகள்தொகு

மொழியியலில் கேட்கப் படுகின்ற அடிப்படையான கேள்விகள் எவை?

 1. மொழி என்பது என்ன?
 2. எப்படி இது படிமலர்ச்சி அடைந்தது/அடைந்து வருகிறது?
 3. மொழி எப்படி ஒரு தொடர்பு ஊடகமாகச் செயற்படுகிறது?
 4. எப்படி ஒரு மொழி சிந்தனை ஊடகமாகத் தொழிற்படுகிறது?
 5. எல்லா மொழிக்கும் பொதுவானவை எவை?
 6. மொழிகள் தம்முள் எவ்வாறு வேறுபடுகின்றன?
 7. மொழியையும், கிளைமொழியையும் வேறுபடுத்தி அறிவது எப்படி?

அடிப்படைக் கருத்துருக்கள்தொகு

மொழியியலில் அறிந்துகொள்ள வேண்டிய அடிப்படைக் கருத்துருக்கள் அல்லது சொற்கள் எவை?

அடிப்படைக் கருத்துருக்களின் கண்டுபிடிப்பு - Timelineதொகு

அடிப்படைக் கருத்துருக்கள் முதன் முதலில் விளக்கப்பட்டது எப்போது? யாரால்?

 • பண்டைய சமஸ்கிருத இலக்கண நூலோர்
 • பண்டைய கிரேக்கர்களின் மொழி ஆய்வுகள்
 • கிரேக்க ஆய்வுகள் தொடர்பிலான உரோமர்களின் மேலாய்வு
 • இலத்தீன் மொழியிலான மத்தையகாலத் தத்துவ ஆக்கங்கள்
 • 19 ஆம் நூற்றாண்டில் நவீன மொழியியலின் ஆரம்பம்
 • Behaviorism and mental tabula rasa hypothesis
 • சொம்ஸ்கியும் (Chomsky) செயற்பாட்டுவாதமும் (functionalism)
 • Generative grammar leads to generative phonology and semantics
 • நிக்கராகுவா சைகை மொழியின் (Sign Language) தோற்றம்
 • Alternate syntactic systems develop in 80s
 • 80 களில் கணினிசார் மொழியியல்
 • நரம்பியல்சார் மொழியியலும், அறிதிறன் (cognition) தொடர்பான உயிரியல் அடிப்படையும்
 • Pirahã எண் கருத்துரு தொடர்பான சர்ச்சை

மொழியியலாளர்தொகு

மொழியியல் துறை வளர்ச்சியில் குறிப்பிடத்தக்க செல்வாக்குச் செலுத்தியவர்கள்

துணைத் துறைகள்தொகு

Schools/இயக்கங்கள்/அணுகுமுறைகள்தொகு

இதர தலைப்புகள்தொகு