விக்கிப்பீடியா:ஆண்டு நிறைவுகள்/அக்டோபர் 27

Muhammed Ayub Khan.JPG

அக்டோபர் 27:

இழான் பில்லியொசா (இ. 1982)
அண்மைய நாட்கள்: அக்டோபர் 26 அக்டோபர் 28 அக்டோபர் 29