ஒலியன்களின் அகரவரிசை

ஒலியன்களின் அகரவரிசை என்பது அனைத்துலக மற்றும் ஐக்கியநாடுகளின் வானொலித் தொலைத் தொடர்பாடலில் ஐயந்திரிபு அறத் தெளிவாக விடயங்களைப் பரிமாறுவதற்கு எழுத்தொலிகளைக் குறிக்கப் பயன்படும் ஒலியன் வரிசை ஆகும்.

ஒலின்களின் அகரவரிசை ஒலிப்புதொகு

எழுத்து குறிச் சொல் பலுக்கல் IPA from ICAO
A அல்ஃபா - Alfa (ICAO, ITU, IMO, FAA)
Alpha (ANSI)
AL FAH ˈælfɑ
B பிறாவோ - Bravo BRAH VOH ˈbrɑːˈvo (sic)
C சார்லி - Charlie CHAR LEE  or
SHAR LEE
ˈtʃɑːli (sic)  or
ˈʃɑːli (sic)
D டெல்ரா - Delta DELL TAH ˈdeltɑ
E எக்கோ - Echo ECK OH ˈeko
F ஃபொக்ஸ்ரொட் - Foxtrot FOKS TROT ˈfɔkstrɔt
G கோல்ஃப் - Golf GOLF gʌlf (sic)
H ஹொட்டேல் - Hotel HO TELL (ICAO)
HOH TELL (ITU, IMO, FAA)
hoːˈtel
I இண்டியா - India IN DEE AH ˈindiˑɑ
J ஜூலியற்- Juliett (ICAO, ITU, IMO, FAA)
Juliet (ANSI)
JEW LEE ETT ˈdʒuːliˑˈet
K கீலோ - Kilo KEY LOH ˈkiːlo
L லீமா - Lima LEE MAH ˈliːmɑ
M மைக் - Mike MIKE mɑik
N நவம்பர் - November NO VEM BER noˈvembə (sic)
O ஒஸ்கார் - Oscar OSS CAH ˈɔskɑ
P பப்பா - Papa PAH PAH pəˈpɑ
Q கியூபெக் - Quebec KEH BECK keˈbek
R றோமியோ - Romeo ROW ME OH ˈroːmiˑo
S ஸீயேரா - Sierra SEE AIR RAH (ICAO, ITU, IMO)
SEE AIR AH (FAA)
siˈerɑ
T டாங்கோ - Tango TANG GO ˈtængo (sic)
U யூனிஃபோம் - Uniform YOU NEE FORM  or
OO NEE FORM
ˈjuːnifɔːm (sic)  or
ˈuːnifɔrm
V விக்டர் - Victor VIK TAH ˈviktɑ
W விஸ்கி - Whiskey WISS KEY ˈwiski
X எக்ஸ்ரே X-ray ECKS RAY (ICAO, ITU)
ECKS RAY (IMO, FAA)
ˈeksˈrei
Y யங்கீ' - Yankee YANG KEY ˈjænki (sic)
Z சூழு - Zulu ZOO LOO ˈzuːluː
0 சீரோ - Zero (FAA)
Nadazero (ITU, IMO)
ZE RO (ICAO, FAA)
NAH-DAH-ZAY-ROH (ITU, IMO)
1 வண் - One (FAA)
Unaone (ITU, IMO)
WUN (ICAO, FAA)
OO-NAH-WUN (ITU, IMO)
2 டூ - Two (FAA)
Bissotwo (ITU, IMO)
TOO (ICAO, FAA)
BEES-SOH-TOO (ITU, IMO)
3 திறீ -Three (FAA)
Terrathree (ITU, IMO)
TREE (ICAO, FAA)
TAY-RAH-TREE (ITU, IMO)
4 ஃபோ -Four (FAA)
Kartefour (ITU, IMO)
FOW ER (ICAO, FAA)
KAR-TAY-FOWER (ITU, IMO)
5 ஃபைவ் -Five (FAA)
Pantafive (ITU, IMO)
FIFE (ICAO, FAA)
PAN-TAH-FIVE (ITU, IMO)
6 சிக்ஸ் - Six (FAA)
Soxisix (ITU, IMO)
SIX (ICAO, FAA)
SOK-SEE-SIX (ITU, IMO)
7 செவண் - Seven (FAA)
Setteseven (ITU, IMO)
SEV EN (ICAO, FAA)
SAY-TAY-SEVEN (ITU, IMO)
8 எயி்ட் - Eight (FAA)
Oktoeight (ITU, IMO)
AIT (ICAO, FAA)
OK-TOH-AIT (ITU, IMO)
9 நைன் - Nine (FAA)
Novenine (ITU, IMO)
No 'r' in spellings
NIN ER (ICAO, FAA)
NO-VAY-NINER (ITU, IMO)