முதன்மை பட்டியைத் திறக்கவும்

தமிழிசையுடன் ஒன்றிணைந்த ஒர் அம்சம் தமிழர் இசைக்கருவித் தொழில்நுட்பம் ஆகும். தமிழர்கள் பயன்படுத்திய இசைக் கருவிகள், அவற்றை உருவாக்கிய / உற்பத்தி செய்த முறைகள், இசைக்கருவிகளை இசைத்த முறைகள் ஆகியவற்றை தமிழர் இசைக்கருவித் தொழில்நுட்பம் எனலாம்.

பட்டியல்தொகு