வார்ப்புரு:மின்காந்தவியல்

Template documentation

This template includes collapsible lists.

To set it to display all lists when it appears (i.e. all lists expanded), use:
  •  {{மின்காந்தவியல் |expanded=all}} or, if enabled, {{மின்காந்தவியல் |all}}  (i.e. omitting "expanded=").
    To set it to display one particular list while keeping the remainder collapsed (i.e. hidden apart from their headings), use:
  •  {{மின்காந்தவியல் |expanded=listname}} or, if enabled, {{மின்காந்தவியல் |listname}}
  • …where listname is one of the following (do not include any quotemarks):
  • "நிலை மின்னியல்", "காந்த நிலையியல்", "மின்னியக்கவியல்", "மின்சுற்று", "இணைமாறுகை", அறிவியலாளர்கள்"