ஹெரான்கள் என்பவை ஒரு வகைக் கொக்குகள் ஆகும். இவை நீளமான கால்களுடையவை ஆகும். இவை நன்னீர் மற்றும் கடற்கரைப் பகுதிகளில் காணப்படுகின்றன. இவை சிறிய நாரைகளைவிடப் (egret) பெரியவை. இவற்றிற்கு நீண்ட அலகுகள் உள்ளன.

ஹெரான்கள்
புதைப்படிவ காலம்:பாலியோசீன்-தற்காலம், 55–0 Ma
[சான்று தேவை]
ஊதா மற்றும் சாம்பல் ஹெரான்கள் (Ardea purpurea மற்றும் Ardea cinerea), மங்கவோன், மகாராஷ்டிரா, இந்தியா.
உயிரியல் வகைப்பாடு e
திணை:
விலங்கு
தொகுதி:
வரிசை:
குடும்பம்:
லீச், 1820
பேரினங்கள்

தற்போது வாழும் 21 பேரினங்கள்

     வாழ்விடங்கள்
வேறு பெயர்கள்

கோச்லெயேரிடே

ஹெரான்கள் என்பவை நாரைகள்அரிவாள் மூக்கன்கள் மற்றும் துடுப்புவாயன்கள் குடும்பங்களில் உள்ள பறவைகளைப் போன்றே இருந்தாலும், இவை பறக்கும்போது கழுத்தை உள்ளிழுத்தவாறு பறக்கின்றன. முன்னால் கூறிய வகைகளைப்போல் கழுத்தை நீட்டியவாறு அல்ல. இவற்றின் இறகுகளில் இருந்து தூசி பறக்கிறது.

விளக்கம் தொகு

 
இந்த மஞ்சள் குருகின் கழுத்து முழுமையாக உள்ளிழுக்கப்பட்டு உள்ளது.

இவை நீண்ட கால்கள், கழுத்துகள் கொண்ட நடுத்தர-பெரிய அளவுள்ள பறவைகள் ஆகும். இவற்றில் ஆண் பெண் வேறுபாடு (பால் ஈருருமை ) அறிவது கடினம் ஆகும். இக்குடும்பத்தில் சிறிய குருகு தான் மிகச் சிறியது ஆகும். அது வழக்கமாக 30 செமீ (12 அங்குலம்) நீளத்தைக் கொண்டிருக்கும். ஹெரான்களில் மிகப்பெரிய இனம் கோலியத் ஹெரான் ஆகும். இது 152 செமீ (60 அங்குலம்) உயரம் உள்ளது. இவற்றின் கழுத்து S- வடிவத்தில் இருக்கும். பகலாடி ஹெரான்களின் கழுத்து இரவாடி ஹெரான்கள் மற்றும் குருகுகளைவிட நீளமாக இருக்கும். இவற்றின் கால்கள் முடியற்றுக் காணப்படுகின்றன (விதிவிலக்கு ஜிக்சாக் ஹெரான்). இவை பறக்கும்போது கால்களும் பாதமும் பின்னோக்கி நீட்டப்பட்டு இருக்கும்.[1]

வகைப்பாட்டியல் தொகு

எலும்புக்கூட்டின் பகுப்பாய்வு, முக்கியமாக மண்டை ஓடு, ஆர்டிடேயை ஒரு பகலாடி மற்றும் ஒரு மாலைநேர/இரவாடி குழுக்கழாகப் பிரிக்கின்றன. இதில் குருகுகளும் அடங்கும். டி. என். ஏ. பகுப்பாய்வுகள் மற்றும் உடல் மற்றும் கைகால்களின் எலும்புகள் மீது அதிக கவனம் செலுத்தும் எலும்பு பகுப்பாய்வுகளிலிருந்து, இந்த குழுவானது தவறானது என தெரியவந்துள்ளது.[2] மாறாக, மண்டை ஓட்டின் உருவ அமைப்பில் உள்ள ஒற்றுமைகள், பகல் மற்றும் இரவு நேர உணவின் வெவ்வேறு சவால்களைச் சமாளிக்க குவிப்பரிணாமத்தை பிரதிபலிக்கின்றன. தற்பொழுது, மூன்று முக்கிய குழுக்களாக இவை வேறுபடுத்தப்படுகிறது.[3][4] அவை:

 • புலி ஹெரான்கள் மற்றும் படகு அலகுக் கொக்கு
 • குருகுகள்
 • பகல் கொக்குகள், கொக்குகள், மற்றும் இரவு ஹெரான்கள்

இரவு ஹெரான்களை நைக்டிகோராசினே என்ற துணைக் குடும்பமாக பிரிக்கப்படுவதற்கு போதுமான உத்தரவாதம் உள்ளது. இருப்பினும், சில பேரினங்களின் (எ.கா. புடோரைட்சு அல்லது சிரிக்மா) நிலை தற்போது தெளிவாக இல்லை. மேலும் மூலக்கூறு ஆய்வுகள் சிறிய எண்ணிக்கையிலான ஆய்வு செய்யப்பட்ட வகைப்பாட்டியல் பிரிவுகளால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. குறிப்பாக, துணைக் குடும்பமான அர்டெனினே இடையே உள்ள உறவுகள் தெளிவாக விவரிக்கப்படவில்லை. எனவே இந்த வகைப்பாட்டியல் பிரிவினை தற்காலிக ஏற்பாடாக கருதப்பட வேண்டும். 2008ஆம் ஆண்டு நடத்தப்பட்ட ஒரு ஆய்வு, இந்தக் குடும்பம் பெலேகானிபார்ம்சைச் சேர்ந்தது என்று தெரிவித்தது.[5] இந்த கண்டுபிடிப்புகளுக்கு விடையிறுக்கும் வகையில், பன்னாட்டு பறவையியல் மாநாடு சமீபத்தில் ஆர்டிடே மற்றும் இதன் சகோதர இனக்குழுக்களை தரெசுகியோர்னிதிடேவை சிகோனிபார்ம்சின் முந்தைய வரிசைக்கு பதிலாக பெலகானிபார்ம்சு வரிசையின் கீழ் மறுவகைப்படுத்தியது.[6]

துணைக் குடும்பம்: டைகிரியோனிதினேயே தொகு

 • காக்லேரியசு பேரினம் - படகு அலகு கொக்கு
 • டபோபோக்சு பேரினம் (புதைபடிவ, லேட் மியோசீன் ஆப் லெவி கவுண்டி, புளோரிடா)
 • டைக்ரிசோமா பேரினம் - வழக்கமான புலி ஹெரான்கள் (மூன்று இனங்கள்)
 • டைக்ரியோர்னிசு பேரினம் - வெள்ளை முகடு புலி ஹெரான்
 • சூனெரோடியசு பேரினம் - வனக்குருகு

துணைக்குடும்பம்: போடாயூரினே தொகு

 • ஜெப்ரிலசு பேரினம் - ஜிக்ஜாக் ஹெரான்
 • இக்சோபிரைக்கசு பேரினம் - சிறிய குருகுகள் (எட்டு உயிரினங்கள், சமீபத்தில் அழிந்துவிட்டன)
 • பொட்டாரசு பேரினம் - பெரிய குருகு (நான்கு சிற்றினங்கள்)
 • பிகைஹாவ் பேரினம் - செயிண்ட் பாத்தானின் குருகு (புதைபடிவமானது, ஒடாகோவின் ஆரம்பகால மியோசீன், நியூசிலாந்து)

துணைக் குடும்பம்: அர்டெனியே தொகு

 • ஜெல்டோர்னிசு பேரினம் (புதைபடிவ, டிஜெபல் ஜெல்டனின் ஆரம்பகால மியோசீன், லிபியா)
 • நிக்டிகோராக்ஸ் பேரினம் - வழக்கமான இரவு ஹெரான்கள் (இரண்டு உயிரினங்கள், நான்கு சமீபத்தில் அழிந்துவிட்டன; நிக்டனாசாவை உள்ளடக்கியது)
 • நிக்டனாஸ்ஸா பேரினம் - அமெரிக்க இரவு ஹெரான்கள் (ஒரு உயிரினம், சமீபத்தில் அழிந்துபோன ஒன்று)
 • கோர்சசியசு பேரினம் - ஆசிய மற்றும் ஆப்பிரிக்க இரவு ஹெரான்கள் (நான்கு சிற்றினங்கள்)
 • புடோரைட்சு - பச்சை-பின்னணி ஹெரான்கள் (மூன்று சிற்றினங்கள்; சில சமயங்களில் ஆர்டியாவில் சேர்க்கப்படும்)
 • அகாமியா பேரினம் - அகமி ஹெரான்
 • பில்ஹெரோடியசு பேரினம் - கொண்டை ஹெரான்
 • ஆர்டியோலா பேரினம் - குளம் கொக்குகள் (ஆறு சிற்றினங்கள்)
 • புபுல்கசு பேரினம் - உண்ணிக்கொக்கு (ஒன்று அல்லது இரண்டு சிற்றினங்கள், சில சமயங்களில் ஆர்டியாவில் சேர்க்கப்படும்)
 • ப்ரோர்டியா (புதைபடிவ) பேரினம்
 • ஆர்டியா பேரினம் - வழக்கமான ஹெரான்கள் (11-17 சிற்றினங்கள்)
 • சிரிக்மா பேரினம் - விசில் ஹெரான்
 • எக்ரெட்டா பேரினம் - வழக்கமான எக்ரெட்டுகள் (7–13 இனங்கள்)
 • தீர்மானிக்கப்படதா பேரினம்
  • ஈஸ்டர் தீவு ஹெரான், ஆர்டிடே ஜென். (வரலாற்றுக்கு முந்தைய)

தீர்க்கப்படாத இணைப்புகளின் புதைபடிவ ஹெரான்கள் தொகு

 • "அனாசு" பசால்டிகா (செக் குடியரசின் வார்ன்ஸ்டோர்ஃப்பின் லேட் ஒலிகோசீன்)
 • ஆர்டேகிராடிசு
 • புரோஅர்டியோலா - ஒருவேளை புரோஅர்டியே போலவே இருக்கலாம்
 • மட்டுகு (ஒடாகோ, நியூசிலாந்தின் ஆரம்பகால மியோசீன்)

மேற்கோள்கள் தொகு

 1. Martínez-Vilalta, Albert; Motis, Anna (1992). "Family Ardeidae (herons)". In del Hoyo, Josep; Elliott, Andrew; Sargatal, Jordi (eds.). Handbook of the Birds of the World. Volume 1: Ostriches to Ducks. Barcelona: Lynx Edicions. pp. 376–403. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 978-84-87334-10-8.
 2. McCracken, Kevin G.; Sheldon, Frederick H. (1998). "Molecular and osteological heron phylogenies: sources of incongruence". Auk 115 (1): 127–141. doi:10.2307/4089118. http://sora.unm.edu/sites/default/files/journals/auk/v115n01/p0127-p0141.pdf. 
 3. Sheldon, Frederick H.; McCracken, Kevin G.; Stuebing, Keeley D. (1995). "Phylogenetic relationships of the zigzag heron (Zebrilus undulatus) and white-crested bittern (Tigriornis leucolophus) estimated by DNA-DNA hybridization". Auk 112 (3): 672–679. http://sora.unm.edu/sites/default/files/journals/auk/v112n03/p0672-p0679.pdf. 
 4. Sheldon, Frederick H.; Jones, Clare E.; McCracken, Kevin G. (2000). "Relative Patterns and Rates of Evolution in Heron Nuclear and Mitochondrial DNA". Molecular Biology and Evolution 17 (3): 437–450. doi:10.1093/oxfordjournals.molbev.a026323. பப்மெட்:10723744. http://mercury.bio.uaf.edu/~kevin_mccracken/reprints/mbe-17-437.pdf. 
 5. "A Phylogenomic Study of Birds Reveals Their Evolutionary History". Science 320 (5884): 1763–1768. 2008. doi:10.1126/science.1157704. பப்மெட்:18583609. Bibcode: 2008Sci...320.1763H. 
 6. Gill, F. and Donsker, D. (eds). (2010). Family Links பரணிடப்பட்டது 2016-12-22 at the வந்தவழி இயந்திரம். IOC World Bird Names (version 2.4).

மேலும் படிக்க தொகு

வெளி இணைப்புகள் தொகு

 
விக்கியினங்கள் தளத்தில் பின்வரும் தலைப்பில் தகவல்கள் உள்ளன:
 
விக்கிமீடியா பொதுவகத்தில்,
Ardeidae
என்பதில் ஊடகங்கள் உள்ளன.
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=ஹெரான்&oldid=3727549" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது