நாளைய தொழினுட்பங்களின் பட்டியல்

விக்கிப்பீடியா:பட்டியலிடல்

நாளைய தொழினுட்பம் என்பது இக்கால தொழினுட்பங்களில் உள்ள குறைபாடுகளை மேம்படுத்தி மேம்பட்ட தொழினுட்பத்தை அல்லது நவீன தொழினுட்பதை உருவாக்குவதும் ஆகும்.

ஆற்றல் தொழினுட்பம் (Energy technologies)தொகு

நாளைய தொழினுட்பம் நிகழ்நிலை Potentially Marginalized Technologies சாத்தியம் உள்ள செயலி மேற்கோள்கள்
அணு சக்தி (fusion power) கொள்கை மற்றும் பரிசோதனைகள் புதைபடிவ எரிமம், புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல், அணுக்கரு ஆற்றல் மின் சக்தி உற்பத்தி
உயிரி எரிபொருள் Diffusion புதைபடிவ எரிமம் சக்தி சேமிப்பு, particularly for transportation Issues relating to biofuels
Hydrogen economy Diffusion (of hydrogen fuel cells); Theory and experiments for less expensive production of hydrogen Other technologies for storing energy (conventional batteries, புதைபடிவ எரிமம்) Storage of energy
Nanowire battery இயங்குநிலை முன்மாதிரிகள் Other technologies for storing energy (hydrogen, conventional batteries and in some cases புதைபடிவ எரிமம்) Laptops, cell phones and long-range மின் தானுந்து. Storing power for மின் வலைப்பின்னல்
Ultracapacitor Diffusion and continued development conventional batteries Regenerative braking; generally faster-charging, longer lasting, more flexible, and/or greener energy storage
கம்பியில்லா மின்சாரம் (WiTricity) Working prototypes மின்னியல் வடங்கள் Wireless energy transfer

போக்குவரத்து (Transportation)தொகு

நாளைய தொழினுட்பம் நிகழ்நிலை Potentially Marginalized Technologies சாத்தியம் உள்ள செயலி மேற்கோள்கள்
மின் தானுந்து Small scale production, infrastructure investment உள் எரி பொறி Greener transportation Tesla Motors, Better Place
Personal rapid transit Working prototypes (and models) Conventional rail/bus public transport; would reduce need for everyone to own their own car Greener transportation
சுய வானூர்தி , வான் தானுந்து வர்த்தக உற்பத்தி
Crower six stroke engine Working Prototypes (and models) Conventional Four-stroke engine and Two-stroke engine Greener transportation
Precooled jet engines Laboratory verified precooler குறையொலிவேக தாரைப் பொறிகள் அதிவேக, வெகுதூரம் செல்லும், ஐதரசனைப் பயன்படுத்தும் வான்பயணம், விண்பயணம்
மீத்திமிசுத்தாரை செயல்படும் மாக் 10 முன்மாதிரி தாரைப் பொறிகள், ஏவூர்திப் பொறிகள் அதி வேகமான வான்பயணம்
ஏவூர்தியற்ற விண்ணேவல் கொள்கை மற்றும் சில பரிசோதனைகள் ஏவூர்தி (Rocket)

தகவற் தொழினுட்பம் (Information Technology)தொகு

நாளைய தொழினுட்பம் நிகழ்நிலை Potentially Marginalized Technologies சாத்தியம் உள்ள செயலி மேற்கோள்கள்
செயற்கை அறிவாண்மை கொள்கை மற்றும் பரிசோதனைகள் ; limited application in specialized domains மனித மூளை Creation of intelligent devices Applications of artificial intelligence
பொறிமுறை மொழிபெயர்ப்பு Human translation of natural languages, in areas where misunderstanding is non-critical and language is formalized Easier cross-cultural communication
Machine vision Prototyping and research biological vision, the visual perception of humans உயிரியளவுகள், Controlling processes (e.g. a தனித்தியங்கும் வாகனம், or an Automated Guided Vehicle)), Detecting events (e.g. for visual surveillance), Interaction (e.g. for Human-computer interaction), Vision for Robots, Robot Vision Computer vision,Pattern recognition,எண்ணிம தோற்றுருச் செயலாக்கம்
Machine augmented cognition/exocortices Diffusion of primitive amplifications; working prototypes of more; theory and experiments on more substantial amplification
Semantic Web or Answers Machine Search engines Making the web machine-readable by linking data on the web based on its meaning
General-purpose computing on graphics processing units Diffusion of non standardized methods மையச் செயற்பகுதி for a few specialized applications Order of magnitude faster processing of parallelizable algorithms.
Solid-state drive Diffusion; development of larger capacity வன்தட்டு நிலை நினைவகம் Less delicate, smaller, faster, quieter, lower power consuming storage
3D optical data storage or Holographic data storage Prototyping and research All other optical data storage solutions, magnetic tape data storage, and other mass storage devices. Storage and archiving of data that was previously erased for economic reasons
சுழல் மின்னணுவியல் Working prototypes Mechanical magnetic வன்தட்டு நிலை நினைவகம் Data storage MRAM
Optical computing Theory and experiments – some components of integrated circuits have been developed Many integrated circuits and other மின்னணுவியல் devices Smaller, faster, lower power consuming computing
Quantum computing Theory and experiments கணினி, optical computing Much faster computing, for certain kinds of problems, chemical modeling, new materials with programmed properties, theory of high temperature superconductivity and superfluidity
துளிம மறைப்பியல் Commercialization Secure communications
கம்பியற்ற தகவல்தொடர்பு Diffusion Wired communication Ubiquitous network connectivity
Screenless display Theory and experiments displays இணைப்பு நிஜமாக்கம், தோற்ற மெய்மை Virtual retinal display,Adaptive optics
3D displays Theory and experiments, Commercialization CRT, LCD, and other display technologies தொலைக்காட்சி, Computer interfaces, cinemas Autostereoscopic display, Stereoscopic display, Volumetric display, Holographic display
OLED first commercial OLED TV in 2008, Sony XEL-1 LCD and plasma displays Displays; lighting கரிம ஒளிகாலும் இருமுனையம், Comparison of display technology
IMOD Commercialization and development CRT, LCD, plasma, e-paper and other display technologies Non-emissive displays with fast response times and potentially the most realistic colors of all display technologies Interferometric modulator display, Comparison of display technology
Laser displays first commercial Laser TV in 2008, Mitsubishi LaserVue TV LCD and plasma displays Displays with very wide colour gamut prowess Laser TV, Comparison of display technology
Phased array optics Theory Conventional displays (e.g., தொலைக்காட்சி) Mass production of 3 Dimensional imagery
முப்பரிமாண ஒளிப்படவியல் Diffusion Display Technologies
நினைவுகொள் மின்தடை Working prototype Some current தொகுசுற்று, many other மின்னணுவியல் devices Smaller, faster, lower power consuming storage, analogue electronics, செயற்கை அறிவுத்திறன்
முப்பரிமாண அச்சாக்கம் In commercial production Manual creation of prototypes and also some mass production methods that lack the ability for customization Rapid prototyping and production of not only plastic objects but multi-material items, with the potential to significantly customize products for individual consumers
Thermal copper pillar bump Working prototypes in discrete devices Conventional thermal solutions, heat sinks, bulk thermoelectrics Electric circuit cooling; micro-fluidic actuators; small-device thermoelectric power generation

உயிரித் தொழினுட்பம் (Biotechnology)தொகு

நாளைய தொழினுட்பம் நிகழ்நிலை Potentially Marginalized Technologies சாத்தியம் உள்ள செயலி மேற்கோள்கள்
மரபணு பொறியியல் Commercialization; ongoing research & development கால்நடை வளர்ப்பு, Plant breeding Creation and modification of இனம் (உயிரியல்) Genetically modified food, Genetic pollution
Synthetic biology, Synthetic genomics Research & development வேதித் தொழிற்துறை, Petroleum industry, Process industries Creation of infinetely scalable production processes based on programmable இனம் (உயிரியல்) of bacteria and other life forms BioBrick, Igem, Synthetic Genomics
Nootropics Available Now Drugs that improve memory or cognition in healthy or aged populations. Piracetam, Aniracetam, Pregnenolone
Anti-aging drugs: இரெசுவரட்ரால், SRT1720 Animal testing Existing treatments for age-related diseases Life extension
Vitrification or Cryoprotectant Theory and some experiments Ischemic Damages உறுப்பு மாற்று, Cryonics
Personalized medicine Theory அநாதை மருந்து Cancer management and Preventive treatment

இயந்திரவியல் (Robotics)தொகு

நாளைய தொழினுட்பம் நிகழ்நிலை Potentially Marginalized Technologies சாத்தியம் உள்ள செயலி மேற்கோள்கள்
Swarm Robotics Theory and experiments விரவல் கணினி செய்முறை, Complexity in behavior by simplicity in architecture, மந்தை புத்தி, autonomous robotics, நானோ தானியங்கியல், particle swarm optimization, Multi-agent systems, Behavior-based robotics
Molecular nanotechnology, நானோ தானியங்கியல் Theory and experiments Small products and parts production & retail Desktop devices that can make anything given the materials, cheap planetary terraforming

மூலப்பொருள் விஞ்ஞானம் (Material science)தொகு

நாளைய தொழினுட்பம் நிகழ்நிலை Potentially Marginalized Technologies சாத்தியம் உள்ள செயலி மேற்கோள்கள்
High-temperature superconductivity Cryogenic Receiver Front-End (CRFE) RF and microwave filter systems for mobile phone base stations; Working prototypes in உலர் பனிக்கட்டி; theory and experiments for higher temperatures Copper wire No loss conductors, frictionless bearings, magnetic levitation, lossless high-capacity accumulators, மின் தானுந்து
Nanomaterials: கார்பன் நானோகுழாய் Diffusion and theory and experiments Structural எஃகு and அலுமினியம் Stronger, lighter, and more intelligent materials, விண் தூக்கி
Metamaterials Diffusion Classical ஒளியியல் நுண்நோக்கிs, ஒளிப்படக்கருவிs, cloaking devices

பிற தொழினுட்பம்தொகு

நாளைய தொழினுட்பம் நிகழ்நிலை Potentially Marginalized Technologies சாத்தியம் உள்ள செயலி மேற்கோள்கள்
ஒளிகாலும் இருவாயி விளக்கு Diffusion Incandescent and Fluorescent Lighting Illumination
Reliable செய்மதி இடஞ்சுட்டல் System currently being produced Various custom built systems Mission critical navigation
வலுவேற்றிய புற உடற்கூடு Prototyping and Diffusion Electric wheelchairs, forklifts. Heavy lifting, paralysis, muscle related diseases, warfare, கட்டுமானம்