மக்கள் தொகை அடிப்படையில் கண்டங்களின் பட்டியல்

விக்கிப்பீடியா:பட்டியலிடல்

இது ஒரு மக்கள் தொகை அடிப்படையில் கண்டங்களின் பட்டியல்.[1]

1950 முதல் 2013 வரையான மொத்தம்தொகு

ஆப்பிரிக்காதொகு

கிழக்கு ஆபிரிக்கா
ஆண்டு ம.தொ.
1950 6,70,33,000 —    
1960 8,43,98,000 0.01%
1970 11,05,45,000 0.01%
1980 14,77,50,000 0.01%
1990 19,83,86,000 0.01%
2000 26,00,01,000 0.01%
2010 34,25,95,000 0.01%
2013 37,32,02,000 0.00%
நடு ஆப்பிரிக்கா
ஆண்டு ம.தொ.
1950 2,61,93,000 —    
1960 3,19,10,000 0.01%
1970 4,04,72,000 0.01%
1980 5,25,52,000 0.01%
1990 7,00,00,000 0.01%
2000 9,37,51,000 0.01%
2010 12,49,78,000 0.01%
2013 13,57,50,000 0.00%
வடக்கு ஆப்பிரிக்கா
ஆண்டு ம.தொ.
1950 4,93,32,000 —    
1960 6,45,08,000 0.01%
1970 8,43,17,000 0.01%
1980 10,81,61,000 0.01%
1990 13,98,72,000 0.01%
2000 16,93,31,000 0.01%
2010 19,96,20,000 0.01%
2013 21,00,02,000 0.00%
தென் கிழக்கு ஆபிரிக்கா
ஆண்டு ம.தொ.
1950 1,55,88,000 —    
1960 1,97,24,000 0.01%
1970 2,54,54,000 0.01%
1980 3,29,98,000 0.01%
1990 4,20,53,000 0.01%
2000 5,14,20,000 0.01%
2010 5,88,03,000 0.01%
2013 6,04,25,000 0.00%
மேற்கு ஆப்பிரிக்கா
ஆண்டு ம.தொ.
1950 7,06,81,000 —    
1960 8,47,30,000 0.01%
1970 10,56,86,000 0.01%
1980 13,69,98,000 0.01%
1990 17,96,75,000 0.01%
2000 23,38,03,000 0.01%
2010 30,50,88,000 0.01%
2013 33,12,55,000 0.00%
மொத்த ஆப்பிரிக்கா
ஆண்டு ம.தொ.
1950 22,88,27,000 —    
1960 28,52,70,000 0.01%
1970 36,64,75,000 0.01%
1980 47,84,59,000 0.01%
1990 62,99,87,000 0.01%
2000 80,83,04,000 0.01%
2010 1,03,10,84,000 0.01%
2013 1,11,06,35,000 0.00%

அமெரிக்காக்கள்தொகு

வட அமெரிக்காதொகு

கரிபியன்
ஆண்டு ம.தொ.
1950 1,70,91,000 —    
1960 2,07,43,000 0.01%
1970 2,53,26,000 0.01%
1980 2,97,49,000 0.01%
1990 3,42,62,000 0.01%
2000 3,84,36,000 0.01%
2010 4,16,25,000 0.00%
2013 4,25,17,000 0.00%
நடு அமெரிக்கா
ஆண்டு ம.தொ.
1950 3,83,18,000 —    
1960 5,19,30,000 0.02%
1970 7,07,00,000 0.02%
1980 9,33,84,000 0.01%
1990 11,51,06,000 0.01%
2000 13,95,96,000 0.01%
2010 16,05,46,000 0.01%
2013 16,73,87,000 0.00%
தென் அமெரிக்கா
ஆண்டு ம.தொ.
1950 17,16,15,000 —    
1960 20,43,52,000 0.01%
1970 23,14,29,000 0.01%
1980 25,48,00,000 0.00%
1990 28,22,86,000 0.01%
2000 31,54,17,000 0.01%
2010 34,65,01,000 0.00%
2013 35,53,61,000 0.00%
மொத்த வட அமெரிக்கா
ஆண்டு ம.தொ.
1950 22,70,24,000 —    
1960 27,70,25,000 0.01%
1970 32,74,55,000 0.01%
1980 37,79,33,000 0.01%
1990 43,16,54,000 0.01%
2000 49,34,49,000 0.01%
2010 54,86,72,000 0.01%
2013 56,52,65,000 0.00%

தென் அமெரிக்காதொகு

மொத்த தென் அமெரிக்கா
ஆண்டு ம.தொ.
1950 11,24,60,000 —    
1960 14,77,66,000 0.01%
1970 19,15,62,000 0.01%
1980 24,10,18,000 0.01%
1990 29,58,35,000 0.01%
2000 34,82,46,000 0.01%
2010 39,40,21,000 0.01%
2013 40,67,40,000 0.00%

Total அமெரிக்காக்கள்தொகு

மொத்த அமெரிக்காக்கள்
ஆண்டு ம.தொ.
1950 33,94,84,000 —    
1960 42,47,91,000 0.01%
1970 51,90,17,000 0.01%
1980 61,89,50,000 0.01%
1990 72,74,89,000 0.01%
2000 84,16,95,000 0.01%
2010 94,26,92,000 0.01%
2013 97,20,05,000 0.00%

ஆசியாதொகு

நடு ஆசியா
ஆண்டு ம.தொ.
1950 1,74,99,000 —    
1960 2,41,03,000 0.02%
1970 3,28,03,000 0.02%
1980 4,09,52,000 0.01%
1990 5,00,87,000 0.01%
2000 5,50,47,000 0.00%
2010 6,16,94,000 0.01%
2013 6,43,70,000 0.00%
கிழக்காசியா
ஆண்டு ம.தொ.
1950 66,62,49,000 —    
1960 79,43,75,000 0.01%
1970 98,39,80,000 0.01%
1980 1,17,95,50,000 0.01%
1990 1,37,94,15,000 0.01%
2000 1,50,65,61,000 0.00%
2010 1,59,35,71,000 0.00%
2013 1,62,08,07,000 0.00%
தென்கிழக்காசியா
ஆண்டு ம.தொ.
1950 16,79,86,000 —    
1960 21,49,41,000 0.01%
1970 28,11,23,000 0.01%
1980 35,66,06,000 0.01%
1990 44,37,35,000 0.01%
2000 52,44,10,000 0.01%
2010 59,70,97,000 0.01%
2013 61,87,93,000 0.00%
தெற்கு ஆசியா
ஆண்டு ம.தொ.
1950 49,27,99,000 —    
1960 59,51,59,000 0.01%
1970 74,47,85,000 0.01%
1980 94,35,03,000 0.01%
1990 1,19,16,47,000 0.01%
2000 1,44,78,51,000 0.01%
2010 1,68,14,07,000 0.01%
2013 1,74,90,46,000 0.00%
தென்மேற்கு ஆசியா
ஆண்டு ம.தொ.
1950 5,12,16,000 —    
1960 6,60,71,000 0.01%
1970 8,59,40,000 0.01%
1980 11,35,49,000 0.01%
1990 14,82,39,000 0.01%
2000 18,35,03,000 0.01%
2010 23,16,71,000 0.01%
2013 24,57,07,000 0.00%
மொத்த ஆசியா
ஆண்டு ம.தொ.
1950 1,39,57,49,000 —    
1960 1,69,46,50,000 0.01%
1970 2,12,86,31,000 0.01%
1980 2,63,41,61,000 0.01%
1990 3,21,31,23,000 0.01%
2000 3,71,73,72,000 0.01%
2010 4,16,54,40,000 0.01%
2013 4,29,87,23,000 0.00%

ஐரோப்பாதொகு

கிழக்கு ஐரோப்பா
ஆண்டு ம.தொ.
1950 22,01,44,000 —    
1960 25,35,99,000 0.01%
1970 27,62,43,000 0.00%
1980 29,51,45,000 0.00%
1990 31,07,63,000 0.00%
2000 30,41,52,000 0.00%
2010 29,61,83,000 0.00%
2013 29,41,62,000 0.00%
வடக்கு ஐரோப்பா
ஆண்டு ம.தொ.
1950 7,80,30,000 —    
1960 8,19,33,000 0.00%
1970 8,73,54,000 0.00%
1980 8,99,01,000 0.00%
1990 9,21,13,000 0.00%
2000 9,44,23,000 0.00%
2010 9,87,95,000 0.00%
2013 10,04,04,000 0.00%
தெற்கு ஐரோப்பா
ஆண்டு ம.தொ.
1950 10,83,52,000 —    
1960 11,76,85,000 0.00%
1970 12,71,15,000 0.00%
1980 13,81,36,000 0.00%
1990 14,33,87,000 0.00%
2000 14,56,30,000 0.00%
2010 15,47,12,000 0.00%
2013 15,58,27,000 0.00%
மேற்கு ஐரோப்பா
ஆண்டு ம.தொ.
1950 14,25,17,000 —    
1960 15,23,00,000 0.00%
1970 16,66,57,000 0.00%
1980 17,13,29,000 0.00%
1990 17,69,85,000 0.00%
2000 18,45,41,000 0.00%
2010 19,06,18,000 0.00%
2013 19,20,60,000 0.00%
மொத்த ஐரோப்பா
ஆண்டு ம.தொ.
1950 54,90,43,000 —    
1960 60,55,17,000 0.00%
1970 65,73,69,000 0.00%
1980 69,45,10,000 0.00%
1990 72,32,48,000 0.00%
2000 72,91,05,000 0.00%
2010 74,03,08,000 0.00%
2013 74,24,52,000 0.00%

ஓசியானியாதொகு

மொத்த ஓசியானியா
ஆண்டு ம.தொ.
1950 1,26,75,000 —    
1960 1,57,75,000 0.01%
1970 1,96,81,000 0.01%
1980 2,29,68,000 0.01%
1990 2,69,69,000 0.01%
2000 3,12,24,000 0.01%
2010 3,66,59,000 0.01%
2013 3,83,04,000 0.00%

உலகம்தொகு

மொத்த உலகம்
ஆண்டு ம.தொ.
1950 2,52,57,79,000 —    
1960 3,02,60,03,000 0.01%
1970 3,69,11,73,000 0.01%
1980 4,44,90,49,000 0.01%
1990 5,32,08,17,000 0.01%
2000 6,12,77,00,000 0.01%
2010 6,91,61,83,000 0.01%
2013 7,16,21,19,000 0.00%

துனை மொத்தம், 2013தொகு

 
மக்கள் தொகை அடிப்படையில் கண்டங்கள்
தரம் கண்டம் மக்கள் தொகை
2013
±% p.a.
2010–2013
உலக மக்கள் தொகையில் %
உலகம் 7,162,119,000 1.17% 100%
1 ஆசியா 4,298,723,000 1.06% 60.02%
2 ஆப்பிரிக்கா 1,110,635,000 2.51% 15.51%
3 ஐரோப்பா 742,452,000 0.10% 10.37%
4 வட அமெரிக்கா 565,265,000 1.00% 7.89%
5 தென் அமெரிக்கா 406,740,000 1.06% 5.68%
6 ஆத்திரேலியா, ஓசியானியா 38,304,000 1.47% 0.53%
7 அந்தாட்டிக்கா 4,490 0% 0%
தரம் உயர் கண்டம் மக்கள் தொகை
2013
±% p.a.
2010–2013
உலக மக்கள் தொகையில் %
உலகம் 7,162,119,000 1.17% 100%
1 ஆப்பிரிக்க-யூரேசியா 6,151,810,000 1.21% 85.90%
2 அமெரிக்காக்கள் 972,005,000 1.03% 13.57%
3 ஓசியானியா 38,304,000 1.47% 0.53%
தரம் பிரதேவம் மக்கள் தொகை
2013
±% p.a.
2010–2013
உலகம் 7,162,119,000 1.17%
1 தெற்கு ஆசியா 1,749,046,000 1.32%
2 கிழக்காசியா 1,620,807,000 0.57%
3 தென்கிழக்காசியா 618,793,000 1.20%
4 தென் அமெரிக்கா 406,740,000 1.06%
5 கிழக்கு ஆபிரிக்கா 373,202,000 2.89%
6 தென் அமெரிக்கா 355,361,000 0.85%
7 மேற்கு ஆப்பிரிக்கா 331,255,000 2.78%
8 கிழக்கு ஐரோப்பா 294,162,000 -0.23%
9 தென்மேற்கு ஆசியா 245,707,000 1.98%
10 வடக்கு ஆப்பிரிக்கா 210,002,000 1.70%
11 மேற்கு ஐரோப்பா 192,060,000 0.25%
12 நடு அமெரிக்கா 167,387,000 1.40%
13 தெற்கு ஐரோப்பா 155,827,000 0.24%
14 நடு ஆப்பிரிக்கா 135,750,000 2.79%
15 வடக்கு ஐரோப்பா 100,404,000 0.54%
16 நடு ஆசியா 64,370,000 1.43%
17 தென் அபிரிக்கா 60,425,000 0.91%
18 கரிபியன் 42,517,000 0.71%
19 ஓசியானியா 38,304,000 1.47%

மேலும் காண்கதொகு

உசாத்துணைதொகு