விக்கிப்பீடியா:ஆண்டு நிறைவுகள்/மார்ச்சு 30

Alaska Purchase (hi-res).jpg

மார்ச் 30:

ஆனந்தரங்கம் பிள்ளை (பி. 1709· க. சொர்ணலிங்கம் (பி. 1889· தி. க. சிவசங்கரன் (பி. 1925)
அண்மைய நாட்கள்: மார்ச் 29 மார்ச் 31 ஏப்ரல் 1