முதன்மை பட்டியைத் திறக்கவும்

காத்து (யாக்கோபுவின் மகன்)

காத்து எனும் பெயர்.

காத்து (Gad, எபிரேயம்: גָּד, தற்கால Gad திபேரியம் Gāḏ ; "நற்பேறு") என்பவர் தொடக்க நூல், குறிப்பிடுவதன்படி, யாக்கோபுவின் ஏழாவது மகனும் சில்பாவின் முதலாவது மகனும் ஆவார். இவர் இசுரயேலிய காத்து கோத்திரத்தின் தந்தையாவார். சில விவிலிய ஆய்வாளர்கள் பின் சொல் நடையாக, பிற இசுரேலிய குலத்தின் கூட்டாக இக்குலத்தைப் பார்க்கின்றனர்.[1] தோரா காத்து எனும் பெயர் நற்பேறு/நல்வாய்ப்பு எனும் பொருள் உள்ளது என்கிறது.

குடும்ப மரம்தொகு

உசாத்துணைதொகு

  1. [Peake's commentary on the Bible]
  2. Genesis 22:21-22: Uz, Buz, Kemuel, Chesed, Hazo, Pildash, and Jidlaph