தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல், 1989 - Other languages