யாழ்ப்பாணத்து சாதிப்பிரிவுகளின் பட்டியல்

ஈழத்து தமிழ்ச்சாதிகளை சிலோன் கசட்டர் பின்வருமாறு வகைப்படுத்துகிறது.

சாதிகள் தொகு

குடிமக்கள் தொகு

சிலோன் கசட்டரில் குறிப்பிடப்படாதோர் தொகு

மூலம் தொகு

  1. Ceylon Gazatter, Page 55