யாழ்ப்பாணத்து சாதிப்பிரிவுகளின் பட்டியல்

ஈழத்து தமிழ்ச்சாதிகளை சிலோன் கசட்டர் பின்வருமாறு வகைப்படுத்துகிறது.

சாதிகள்தொகு

குடிமக்கள்தொகு

(விஸ்வப்ரம்மகுலம்)

சிலோன் கசட்டரில் குறிப்பிடப்படாதோர்தொகு

மூலம்தொகு

  1. Ceylon Gazatter, Page 55