எழுத்துமுறைகளின் பட்டியல்

விக்கிப்பீடியா:பட்டியலிடல்

இந்த எழுத்துமுறைகளின் பட்டியல் எழுத்துமுறைகளை அவற்றின் சில தனித்துவமான அம்சங்களின் அடிப்படையில் வகைப்படுத்தித் தருகிறது. எழுத்துமுறையின் பெயர் தடித்த எழுத்துக்களாலும், அவற்றைப் பயன்படுத்தி எழுதிய மொழிகளின் பெயர்கள் அருகே அடைப்புக் குறிக்குள் தரப்பட்டுள்ள தமிழ்ச் சொற்களாலும் குறிக்கப்படுகின்றன. அடைப்புக் குறிக்குள் தரப்பட்டுள்ள ஆங்கிலச் சொற்கள் எழுத்து முறைகளின் ஆங்கிலப் பெயர்களைக் குறிக்கின்றன.

Alphabet இலத்தீன் சிரில்லிக்&இலத்தீன் கிரேக்கம் ஜார்ஜியம் ஆர்மீனியம் Logographic+அசையெழுத்து ஆன்சி (L) கானா (2S)+கான்ஜி(L) ஆங்குல்(Featural-alphabetic S)+limited ஆன்ஜா(L)
அப்ஜாட் அரபி&இலத்தீன் ஈப்ரூ அபிகுடா வட, தென் இந்திய எதியோப்பியம் தானா கனடா அசையெழுத்து

படவெழுத்து / கருத்தெழுத்து முறைகள் தொகு

மொழி தவிர்ந்த பிறவற்றைக் குறிப்பதற்கான குறியீட்டு முறைகள் சிலவும் உண்டு. அவற்றுட் சில:

உருபனெழுத்து முறைகள் தொகு

மெய்யெழுத்து அடிப்படையிலான உருபனெழுத்துக்கள் தொகு

அசை அடிப்படையிலான உருபனெழுத்துக்கள் தொகு

சீனம் சார்ந்த உருபனெழுத்துக்கள் தொகு

அசையெழுத்து முறைகள் தொகு

குறை அசையெழுத்து முறைகள் தொகு

பகுப்பெழுத்து தொகு

அப்ஜாட் தொகு

உண்மை ஒலியனெழுத்துக்கள் தொகு

அபுகிடா தொகு

பிராமிக் குடும்ப அபுகிடாக்கள் தொகு

பிற அபுகிடாக்கள் தொகு

இறுதி மெய்-உயிர்க்குறி அபுகிடாக்கள் தொகு

உயிரெழுத்து-அடிப்படையிலான அபுகிடாக்கள் தொகு

In a couple abugidas, the vowels are basic, and the consonants secondary. If no consonant is written in Pahawh Hmong, it is understood to be /k/; consonants are written after the vowel they precede in speech. In Japanese Braille, the vowels but not the consonants have independent status, and it is the vowels which are modified when the consonant is y or w.

வாசித்துப் புரிந்துகொள்ளப்படாத எழுத்துக்கள் தொகு

பிற எழுத்து முறைகள் தொகு