பரப்பளவு அடிப்படையில் ஏரிகள்

விக்கிப்பீடியா:பட்டியலிடல்

ஏரிகளின் அளவு அது கொள்ளும் இடப்பரப்பு, நீர்க் கொள்ளளவு ஆகியவற்றின் அளவைக் கொண்டு குறிப்பிடப்படுகின்றது. கீழே உள்ள பட்டியல் பரப்பளவு அடிப்படையில் உலகின் பெரிய ஏரிகளின் விபரங்களைத் தருகின்றது. சில ஏரிகளின் பரப்பு காலத்துக்குக் காலம் பெருமளவுக்கு வேறுபடுவது உண்டு. பருவகாலங்களைப் பொறுத்தும், சில சமயங்களில் ஆண்டுக்கு ஆண்டும் இவ் வேறுபாடுகள் ஏற்படுகின்றன. வரண்ட பகுதிகளில் உள்ள உப்பு ஏரிகளைப் பொறுத்து இது பெருமளவு உண்மையாகும்.

பட்டியல்

தொகு
Thumbnail,
at fixed scale 
Name Countries with shoreline Type Area Length Max.
depth
Volume Notes
  1 காசுப்பியன் கடல்[n 1]   கசக்கஸ்தான்
  உருசியா
  துருக்மெனிஸ்தான்
  அசர்பைஜான்
  ஈரான்
Saline 371,000 km2
143,000 sq mi
1,199 km
745 mi
1,025 m
3,363 அடி
78,200 km3
18,800 cu mi
Despite its name, it is often regarded as the world's largest lake, though it contains an oceanic basin (contiguous with the world ocean until 11 million years ago) rather than being entirely over continental crust.[1][2][3][4][5]
  2 Superior   கனடா
  ஐக்கிய அமெரிக்கா
82,100 km2
31,700 sq mi[6]
616 km
383 mi[6]
406.3 m
1,333 அடி[6]
12,100 km3
2,900 cu mi[6]
Largest of the அமெரிக்கப் பேரேரிகள் by volume, having more water than the other four combined.[7] The largest freshwater lake in the world by area.[8]
  3 Victoria   உகாண்டா
  கென்யா
  தன்சானியா
68,870 km2
26,590 sq mi
322 km
200 mi
84 m
276 அடி
2,750 km3
660 cu mi
The largest lake by area in Africa.[9]
  4 Huron[n 2]   கனடா
  ஐக்கிய அமெரிக்கா
59,600 km2
23,000 sq mi[6]
332 km
206 mi[6]
229 m
751 அடி[6]
3,540 km3
850 cu mi[6]
Contains Manitoulin Island, the world's largest lake island.[15]
  5 Michigan[n 2]   ஐக்கிய அமெரிக்கா 58,000 km2
22,000 sq mi[6]
494 km
307 mi[6]
281 m
922 அடி[6]
4,900 km3
1,200 cu mi[6]
The largest lake (by area) that is located entirely in one country.
  6 Tanganyika 32,600 km2
12,600 sq mi
676 km
420 mi
1,470 m
4,820 அடி
18,900 km3
4,500 cu mi
Longest freshwater lake in the world and third largest of any kind by volume.[16]
  7 Baikal   உருசியா 31,500 km2
12,200 sq mi
636 km
395 mi
1,637 m
5,371 அடி
23,600 km3
5,700 cu mi
Deepest lake in the world and largest freshwater lake in the world by volume.[17]
  8 கரடிப் பேரேரி   கனடா 31,000 km2
12,000 sq mi
373 km
232 mi
446 m
1,463 அடி
2,236 km3
536 cu mi
Largest lake entirely within Canada,[18] and the largest lake partially within the Arctic Circle
  9 Malawi   மலாவி
  மொசாம்பிக்
  தன்சானியா
29,500 km2
11,400 sq mi
579 km
360 mi
706 m
2,316 அடி
8,400 km3
2,000 cu mi
Has more species of fish than any other lake in the world.[19]
  10 சிலாவியப் பேரேரி   கனடா 27,000 km2
10,000 sq mi
480 km
300 mi
614 m
2,014 அடி
1,560 km3
370 cu mi
Deepest lake in North America[20]
  11 Erie   கனடா
  ஐக்கிய அமெரிக்கா
25,700 km2
9,900 sq mi[6]
388 km
241 mi[6]
64 m
210 அடி[6]
489 km3
117 cu mi[6]
  12 Winnipeg   கனடா 24,514 km2
9,465 sq mi
425 km
264 mi
36 m
118 அடி
283 km3
68 cu mi
  13 Ontario   கனடா
  ஐக்கிய அமெரிக்கா
18,960 km2
7,320 sq mi[6]
311 km
193 mi[6]
244 m
801 அடி[6]
1,639 km3
393 cu mi[6]
  14 Ladoga   உருசியா 18,130 km2
7,000 sq mi
219 km
136 mi
230 m
750 அடி
908 km3
218 cu mi
Largest lake in Europe.[21]
  15 Balkhash   கசக்கஸ்தான் Saline 16,400 km2
6,300 sq mi
605 km
376 mi
26 m
85 அடி
106 km3
25 cu mi
16 Bangweulu   சாம்பியா 15,100 km2
5,800 sq mi
75 km
47 mi
10 m
33 அடி
  17 Vostok   அண்டார்டிகா 12,500 km2
4,800 sq mi
250 km
160 mi
900–1,000 m
3,000–3,300 அடி
5,400 ± 1,600 km3
1,300 ± 380 cu mi
Largest lake in Antarctica
  18 Onega   உருசியா 9,700 km2
3,700 sq mi
245 km
152 mi
127 m
417 அடி
285 km3
68 cu mi
Second-largest lake in Europe.
  19 Titicaca   பொலிவியா
  பெரு
8,372 km2
3,232 sq mi
177 km
110 mi
281 m
922 அடி
893 km3
214 cu mi
Highest navigable lake in the world and largest lake in South America.
  20 Nicaragua   நிக்கராகுவா 8,264 km2
3,191 sq mi
177 km
110 mi
26 m
85 அடி
108 km3
26 cu mi
Largest lake in Central America. Contains fresh water sharks.
  21 Athabasca   கனடா 7,850 km2
3,030 sq mi
335 km
208 mi
243 m
797 அடி
204 km3
49 cu mi
  22 Turkana   எதியோப்பியா
  கென்யா
Saline 6,405 km2
2,473 sq mi
248 km
154 mi
109 m
358 அடி
204 km3
49 cu mi
Largest permanent desert lake and the world's largest alkaline lake.[22]
  23 Reindeer Lake   கனடா 6,330 km2
2,440 sq mi
245 km
152 mi
337 m
1,106 அடி
95.25 km3
22.85 cu mi
  24 இசிக்-குல் ஏரி   கிர்கிசுத்தான் Saline 6,200 km2
2,400 sq mi
182 km
113 mi
668 m
2,192 அடி
1,738 km3
417 cu mi
  26 Vänern   சுவீடன் 5,545 km2
2,141 sq mi
140 km
87 mi
106 m
348 அடி
153 km3
37 cu mi
Largest lake in the ஐரோப்பிய ஒன்றியம்.
  27 Winnipegosis   கனடா 5,403 km2
2,086 sq mi
245 km
152 mi
18 m
59 அடி
  28 Albert   உகாண்டா
  காங்கோ மக்களாட்சிக் குடியரசு
5,299 km2
2,046 sq mi
161 km
100 mi
58 m
190 அடி
280 km3
67 cu mi
  29 Mweru   சாம்பியா
  காங்கோ மக்களாட்சிக் குடியரசு
5,120 km2
1,980 sq mi
131 km
81 mi
27 m
89 அடி
38 km3
9.1 cu mi
  30 Nettilling   கனடா 5,066 km2
1,956 sq mi
113 km
70 mi
132 m
433 அடி
Largest lake on an island, namely பாஃபின் தீவு.[23]
  31 Nipigon 4,843 km2
1,870 sq mi
116 km
72 mi
165 m
541 அடி
248 km3
59 cu mi
  32 Manitoba 4,706 km2
1,817 sq mi
225 km
140 mi
7 m
23 அடி
14.1 km3
3.4 cu mi
  33 Taymyr   உருசியா 4,560 km2
1,760 sq mi
250 km
160 mi
26 m
85 அடி
12.8 km3
3.1 cu mi
Largest lake entirely within the Arctic Circle.
  34 சிங்காய் ஏரி   சீனா Saline 4,489 km2
1,733 sq mi (2007)
32.8 m
108 அடி
  35 Saimaa   பின்லாந்து ≈ 4,400 km2
1,700 sq mi
82 m
269 அடி
36 km3
8.6 cu mi
  36 Lake of the Woods   கனடா
  ஐக்கிய அமெரிக்கா
4,350 km2
1,680 sq mi
110 km
68 mi
64 m
210 அடி
19.4 km3
4.7 cu mi
  37 Khanka   சீனா
  உருசியா
4,190 km2
1,620 sq mi
90 km
56 mi
10.6 m
35 அடி
18.3 km3
4.4 cu mi
  38 Sarygamysh   உஸ்பெகிஸ்தான்
  துருக்மெனிஸ்தான்
3,955 km2
1,527 sq mi
125 km
78 mi
40 m
130 அடி
68.56 km3
16.45 cu mi
39 Dubawnt   கனடா 3,833 km2
1,480 sq mi
40 Van   துருக்கி Saline 3,755 km2
1,450 sq mi
119 km
74 mi
451 m
1,480 அடி
607 km3
146 cu mi
41 Peipus   எசுத்தோனியா
  உருசியா
3,555 km2
1,373 sq mi
15.3 m
50 அடி
25 km3
6.0 cu mi
Largest trans-boundary lake in Europe.
42 Uvs   மங்கோலியா Saline 3,350 km2
1,290 sq mi
84 km
52 mi
22 m
72 அடி
43 Poyang   சீனா 3,210 km2
1,240 sq mi
170 km
110 mi
25.1 m
82 அடி
25.2 km3
6.0 cu mi
44 Tana   எதியோப்பியா 3,200 km2
1,200 sq mi
84 km
52 mi
15 m
49 அடி
45 Amadjuak   கனடா 3,115 km2
1,203 sq mi
46 Melville Saline 3,069 km2
1,185 sq mi

Source for the 20 largest lakes (and their areas):[24]

குறிப்புகள்

தொகு

குறிப்பு: ஏரிகளின் பரப்பளவில் உசாத்துணை மூலங்களைப் பொறுத்து வேறுபாடுகள் இருக்கக்கூடும்.

இவற்றையும் பார்க்கவும்

தொகு

குறிப்புகள்

தொகு
 1. The area indicated does not include the saltwater lagoon of Garabogazköl, which is technically not a separate lake, but is detached from the Caspian Sea via a narrow ridge of land, and connected via a narrow inlet. If included as its own separate lake, it would rank as the world's 15th largest lake, with an area of 18,000 km2
  6,900 sq mi
 2. 2.0 2.1 Although Lake Michigan and Lake Huron are usually considered distinct, sometimes they are regarded as a single lake known as மிச்சிகன்-ஹுரோன் ஏரி. When treated as a single entity, it is the world's largest freshwater lake by surface area, at 117,400 km2 (45,300 sq mi).[10][11][12][13][14]

மேற்கோள்கள்

தொகு
 1. "Plume over the Caspian Sea". NASA. 16 April 2008. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-11-29.
 2. "Caspian Sea". Britannica. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-11-29.
 3. "Endorheic Lakes". United Nations. Archived from the original on 2007-09-27. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-11-29.
 4. DuMont, H.J. "The Caspian Lake: History, biota, structure, and function" (PDF). American Society of Limnology and Oceanography. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-11-29.
 5. Planet Earth And the New Geoscience (2003:154). Victor Schmidt, William Harbert, University of Pittsburgh
 6. 6.00 6.01 6.02 6.03 6.04 6.05 6.06 6.07 6.08 6.09 6.10 6.11 6.12 6.13 6.14 6.15 6.16 6.17 6.18 6.19 http://www.epa.gov/glnpo/atlas/gl-fact1.html Great Lakes Factsheet No. 1 US Environmental Protection Agency website retrieved September 9, 2012
 7. "Great Lakes: Basic Information: Physical Facts". United States Environmental Protection Agency (EPA). May 25, 2011. Archived from the original on 2012-05-29. பார்க்கப்பட்ட நாள் November 9, 2011.
 8. Superior Pursuit: facts about the Greatest Great Lake – Minnesota Sea Grant பரணிடப்பட்டது 2017-07-21 at the வந்தவழி இயந்திரம். University of Minnesota.
 9. "WorldAtlas.com: Lake Victoria". பார்க்கப்பட்ட நாள் 18 November 2015.
 10. David Lees in Canadian Geographic writes, "Contrary to popular belief, the largest lake in the world is not Lake Superior but mighty Lake Michigan–Huron, which is a single hydrological unit linked at the மக்கினாக் நீரிணை." Lees, David. "High and Dry" Canadian Geographic (May/June 2004) pp.94-108.
 11. "Lakes Michigan and Huron are considered to be one lake hydraulically because of their connection through the deep மக்கினாக் நீரிணை." Great Lakes Environmental Research Laboratory, part of the National Oceanic and Atmospheric Administration. "Great Lakes Sensitivity to Climatic Forcing: Hydrological Models பரணிடப்பட்டது 2010-08-08 at the வந்தவழி இயந்திரம்." NOAA, 2006.
 12. "Lakes Michigan and Huron are considered to be one lake, as they rise and fall together due to their union at the Straits of Mackinac." U.S. Army Corps of Engineers, "Hydrological Components" Record Low Water Levels Expected on Lake Superior பரணிடப்பட்டது 2008-10-15 at the வந்தவழி இயந்திரம். August 2007. p.6
 13. "Great Lakes Map". Michigan Department of Environmental Quality. பார்க்கப்பட்ட நாள் 20 September 2012.
 14. "Largest Lake in the World". geology.com. பார்க்கப்பட்ட நாள் 28 September 2012.
 15. "Manitoulin Island website". பார்க்கப்பட்ட நாள் 23 November 2014.
 16. "Lake Tanganyika at Encyclopædia Britannica". பார்க்கப்பட்ட நாள் 23 November 2014.
 17. "Lake Baikal, World's Largest Freshwater Body". International Business Times. 9 September 2014. பார்க்கப்பட்ட நாள் 23 November 2014.
 18. "Plate 18. Large Lakes" (PDF). Natural Resources Canada. Archived from the original (PDF) on 20 November 2013. பார்க்கப்பட்ட நாள் 12 September 2014.
 19. "Protected Areas Programme". United Nations Environment Programme, World Conservation Monitoring Centre, UNESCO. October 1995. Archived from the original on 2008-05-11. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-06-26.
 20. "WorldAtlas.com: Great Slave Lake". பார்க்கப்பட்ட நாள் 23 November 2014.
 21. "Freshwater Ecoregions of the World: Lake Ladoga". Archived from the original on 16 January 2017. பார்க்கப்பட்ட நாள் 23 November 2014.
 22. "Omo Valley in Ethiopia, Lake Turkana". Archived from the original on 31 October 2014. பார்க்கப்பட்ட நாள் 23 November 2014.
 23. "Lakes on Islands". பார்க்கப்பட்ட நாள் 23 November 2014.
 24. "Largest Lakes (Area)". LakeNet. பார்க்கப்பட்ட நாள் 3 March 2013.

வெளி இணைப்புகள்

தொகு