புகழ் பெற்ற இலங்கையர்கள்

இலங்கையின் சனாதிபதிகள்தொகு

இலங்கையின் பிரதமர்கள்தொகு

இலங்கையின் அரசியல்வாதிகள்தொகு

இலங்கையின் தேசிய வீரர்கள்தொகு

இலங்கையின் விளையாட்டு வீரர்கள்தொகு

இலங்கைக் கலைஞர்கள்தொகு

இலங்கை எழுத்தாளர்கள்தொகு

இலங்கையின் அறிஞர்கள்தொகு