சமணத் தமிழ் நூல்கள்


தமிழ் சமண நூல்கள், சமணத் தமிழ் அறிஞர்கள் ஐம்பெரும் காப்பியங்களில் ஒன்றும்; ஐஞ்சிறு காப்பியங்கள், நீதி நூல்கள், தமிழ் இலக்கண நூல்கள், தருக்க நூல்கள், அறநூல்கள், தோத்திர நூல்கள், சோதிட நூல்கள், புராணங்கள் மற்றும் கணிதம் போன்ற நூல்களை இயற்றி தமிழ் மொழிக்கு பெரும் பங்களித்துள்ளனர். [1][2] [3] அவைகள்:

பெருங் காப்பியங்கள்Edit

சிறு காப்பியங்கள்Edit

பிற காப்பியங்கள்Edit

இலக்கண நூல்கள்Edit

அற நூல்கள்Edit

தோத்திர நூல்கள்Edit

புராணங்கள்Edit

பிற நூல்கள்Edit

இதனையும் காண்கEdit

மேற்கோள்கள்Edit

  1. [1]
  2. Jaina Literature In Tamil
  3. Contribution Made by Jains to Tamil Literature

வெளி இணைப்புகள்Edit