யதுவீர கிருட்டிணதத்த சாமராச உடையார் - Other languages