வார்ப்புரு:தகவற்சட்டம் அலுமினியம்

அலுமினியம்
13Al
B

Al

Ga
மக்னீசியம்அலுமினியம்சிலிக்கான்
தோற்றம்
வெள்ளி போன்ற சாம்பல் உலோகம்


அலுமினியத்தின் நிறமாலைக்கோடுகள்
பொதுப் பண்புகள்
பெயர், குறியீடு, எண் அலுமினியம், Al, 13
உச்சரிப்பு UK: /ˌælj[invalid input: 'ʉ']ˈmɪniəm/ (About this soundகேட்க)
AL-ew-MIN-ee-əm; or

US: /əˈlm[invalid input: 'ɨ']nəm/ (About this soundகேட்க)
ə-LOO-mi-nəm

தனிம வகை குறை மாழை
நெடுங்குழு, கிடை வரிசை, குழு 133, p
நியம அணு நிறை
(அணுத்திணிவு)
26.9815386(13)
இலத்திரன் அமைப்பு [Ne] 3s2 3p1
2, 8, 3
Electron shells of aluminium (2, 8, 3)
வரலாறு
கண்டுபிடிப்பு H. Ørsted[1] (1825)
முதற்தடவையாகத்
தனிமைப்படுத்தியவர்
F. Wöhler

[2] (1827)

பெயரிட்டவர் H. Davy (1808)
Invention of Hall–Héroult process C. Hall & P. Héroult (1886)
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை திண்மம்
அடர்த்தி (அ.வெ.நிக்கு அருகில்) 2.70 g·cm−3
திரவத்தின் அடர்த்தி உ.நி.யில் 2.375 g·cm−3
உருகுநிலை 933.47 K, 660.32 °C, 1220.58 °F
கொதிநிலை 2792 K, 2519 °C, 4566 °F
உருகலின் வெப்ப ஆற்றல் 10.71 கி.யூல்·மோல்−1
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல் 294.0 கி.யூல்·மோல்−1
வெப்பக் கொண்மை 24.200 யூல்.மோல்−1·K−1
ஆவி அழுத்தம்
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
at T (K) 1482 1632 1817 2054 2364 2790
அணுப் பண்புகள்
ஒக்சியேற்ற நிலைகள் 3, 2[3], 1[4]
(ஈரியல்பு ஆக்சைட்டு)
மின்னெதிர்த்தன்மை 1.61 (பாலிங் அளவையில்)
மின்மமாக்கும் ஆற்றல்
(மேலும்)
1வது: 577.5 kJ·mol−1
2வது: 1816.7 kJ·mol−1
3வது: 2744.8 kJ·mol−1
அணு ஆரம் 143 பிமீ
பங்கீட்டு ஆரை 121±4 pm
வான்டர் வாலின் ஆரை 184 பிமீ
பிற பண்புகள்
படிக அமைப்பு face-centered cubic
அலுமினியம் has a face-centered cubic crystal structure
காந்த சீரமைவு paramagnetic[5]
மின்கடத்துதிறன் (20 °C) 28.2 nΩ·m
வெப்ப கடத்துத் திறன் 237 W·m−1·K−1
வெப்ப விரிவு (25 °C) 23.1 µm·m−1·K−1
ஒலியின் வேகம் (மெல்லிய கம்பி) (அ.வெ.) (rolled) 5,000 மீ.செ−1
யங் தகைமை 70 GPa
நழுவு தகைமை 26 GPa
பரும தகைமை 76 GPa
பாய்சான் விகிதம் 0.35
மோவின் கெட்டிமை
(Mohs hardness)
2.75
விக்கெர் கெட்டிமை 167 MPa
பிரிநெல் கெட்டிமை 245 MPa
CAS எண் 7429-90-5
மிக உறுதியான ஓரிடத்தான்கள் (சமதானிகள்)
முதன்மைக் கட்டுரை: அலுமினியம் இன் ஓரிடத்தான்
iso NA அரைவாழ்வு DM DE (MeV) DP
26Al trace 7.17×105 yr β+ 1.17 26Mg
ε - 26Mg
γ 1.8086 -
27Al 100% Al ஆனது 14 நொதுமிகளுடன் நிலைப்பெற்றுள்ளது
·சா

மேற்கோள்கள்

  1. "Periodic Table: Aluminum". ChemicalElements.com (12 February 2009). பார்த்த நாள் 2012-03-06.
  2. Wöhler, F. (1827). "Ueber das Aluminium". Annalen der Physik und Chemie. 2nd series 11: 146–161. http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=uc1.b4433551;view=1up;seq=162. 
  3. அலுமினியம்(II) ஆக்சைடு
  4. Aluminium iodide
  5. Lide, D. R. (2000). "Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds". CRC Handbook of Chemistry and Physics (81st ). CRC Press. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண்:0849304814. http://www-d0.fnal.gov/hardware/cal/lvps_info/engineering/elementmagn.pdf.