ஆர்கான்


ஆர்கான் (இலங்கை வழக்கு: ஆகன்) (ஒலிப்பு: /ˈɑrɡɒn/) என்பது ஒரு வேதியியல் தனிமம், இது Ar என்னும் குறியீடு மூலம் வழங்கப்படுகிறது. ஆர்கானின் அணு எண் 18, மேலும் இது தனிம அட்டவணையின் தொகுதி 18 இல் மூன்றாவது தனிமம் (அரிய வாயுக்கள்). ஆர்கான் பூமியின் வளிமண்டலத்தில் இருக்கும் வாயுக்களில் 0.93% த்தில் ஆர்கான் தான் மிகப் பொதுவாக இருக்கக்கூடிய மூன்றாவது வாயு -- கரியமில வாயுவைக் காட்டிலும் மிகவும் பொதுவாக இருக்கக்கூடிய வாயுவாகும். அரிய வாயுக்களிலேயே மிகுதியாகக் கிடைக்கக்கூடியதும் மிக அவ்வப்போது பயன்படுத்தக்கூடிய மூன்றாவது வாயுவுமாகும். ஆர்கானின் முழுமையான வெளிப்புற கூடு, அதை நிலையாக வைத்திருக்கிறது மற்றும் இதர தனிமங்களுடன் இணைவதைத் தடுக்கிறது. அதன் மும்மைநிலை தட்பவெப்பமான 83.8058 கெல்வின் உடன் அது, 1990 ஆம் ஆண்டு சர்வதேச தட்பவெப்பநிலை அளவில் ஒரு வரையறுக்கப்பட்ட நிலையான புள்ளியாக இருக்கிறது.

ஆர்கான்
18Ar
Ne

Ar

Kr
குளோரின்ஆர்கான்பொட்டாசியம்
தோற்றம்
colorless gas exhibiting a lilac/violet glow when placed in an electric field
பொதுப் பண்புகள்
பெயர், குறியீடு, எண் ஆர்கான், Ar, 18
உச்சரிப்பு /ˈɑːrɡɒn/
நெடுங்குழு, கிடை வரிசை, குழு 183, p
நியம அணு நிறை
(அணுத்திணிவு)
{{{atomic mass}}}
இலத்திரன் அமைப்பு [Ne] 3s2 3p6
2, 8, 8
Electron shells of argon (2, 8, 8)
வரலாறு
கண்டுபிடிப்பு 1894
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை gas
அடர்த்தி (0 °C, 101.325 kPa)
1.784 g/L
திரவத்தின் அடர்த்தி கொ.நி.யில் 1.3954 g·cm−3
உருகுநிலை 83.81 K, −189.34 °C, −308.81 °F
கொதிநிலை 87.302 K, −185.848 °C, −302.526 °F
மும்மைப் புள்ளி 83.8058 K (-189°C), 68.89 kPa
மாறுநிலை 150.687 K, 4.863 MPa
உருகலின் வெப்ப ஆற்றல் 1.18 கி.யூல்·மோல்−1
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல் 6.53 கி.யூல்·மோல்−1
வெப்பக் கொண்மை 20.85[1] யூல்.மோல்−1·K−1
ஆவி அழுத்தம்
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
at T (K)   47 53 61 71 87
அணுப் பண்புகள்
ஒக்சியேற்ற நிலைகள் 0
மின்னெதிர்த்தன்மை no data (பாலிங் அளவையில்)
மின்மமாக்கும் ஆற்றல்
(மேலும்)
1வது: {{{1st ionization energy}}} kJ·mol−1
2வது: {{{2nd ionization energy}}} kJ·mol−1
3வது: {{{3rd ionization energy}}} kJ·mol−1
பங்கீட்டு ஆரை 106±10 pm
வான்டர் வாலின் ஆரை 188 பிமீ
பிற பண்புகள்
படிக அமைப்பு face-centered cubic
ஆர்கான் has a face-centered cubic crystal structure
காந்த சீரமைவு diamagnetic
வெப்ப கடத்துத் திறன் 17.72×10-3  W·m−1·K−1
ஒலியின் வேகம் 323 மீ.செ−1]]
CAS எண் 7440-37-1
மிக உறுதியான ஓரிடத்தான்கள் (சமதானிகள்)
முதன்மைக் கட்டுரை: ஆர்கான் இன் ஓரிடத்தான்
iso NA அரைவாழ்வு DM DE (MeV) DP
36Ar 0.334% 36Ar இது 18 நொதுமிகளுடன் நிலையான ஓரிடத்தான்கள்
37Ar செயற்கை 35 d ε 0.813 37Cl
38Ar 0.063% 38Ar இது 20 நொதுமிகளுடன் நிலையான ஓரிடத்தான்கள்
39Ar அரியது 269 y β 0.565 39K
40Ar 99.604% 40Ar இது 22 நொதுமிகளுடன் நிலையான ஓரிடத்தான்கள்
41Ar செயற்கை 109.34 min β 2.49 41K
42Ar செயற்கை 32.9 y β 0.600 42K
36
Ar
and 38
Ar
content may be as high as 2.07% and 4.3% respectively in natural samples. 40
Ar
is the remainder in such cases, whose content may be as low as 93.6%.
·சா
ஹென்றி காவெண்டிஷின் பரிசோதனையை அடிப்படையாகக் கொண்டு, ஆர்கானை தனிமைப்படுத்துவதற்கான லார்ட் ரேலீய்க்கின் வழிமுறை. வாயுக்கள் ஒரு பரிசோதனைக் குழாயில் இருக்கிறது (A) அவை மிக அதிக அளவிலான பலவீனமான அல்கலி மீது நிலைபெற்றிருக்கிறது (B), U-வடிவிலான கண்ணாடி குழாய்களில் இணைக்கப்பட்ட மின்கம்பிகள் மூலம் மின்சாரம் பாய்ச்சப்படுகிறது (CC) இது திரவத்தின் ஊடாக சென்று பரிசோதனைக் குழாய் வாயைச் சுற்றிலும் செல்கிறது. மின்கம்பியின் உள் பிளாட்டினம் முனைகள் (DD) ஐந்து க்ரோவ் செல்களாலான பேட்டரி மற்றும் நடுத்தர அளவிலான ரும்கோர்ஃப் காயல் மூலமாக மின்சாரத்தைப் பெறுகின்றன.

பண்புகள்தொகு

 
விரைவாக கரையும் ஒரு சிறுதுண்டு ஆர்கான் உறைநீர்.

ஆர்கானின் தண்ணீரில் கரைதிறன் கிட்டத்தட்ட பிராணவாயு போன்றே இருக்கிறது, மேலும் நைட்ரஜன் வாயுவைக் காட்டிலும் 2.5 அளவு அதிகமான தண்ணீரில் கரையும்திறனைக் கொண்டிருக்கிறது. ஆர்கான் ஒரு திடப்பொருளாக, திரவமாக அல்லது வாயுவாக, நிறமற்ற, மணமற்ற மற்றும் நச்சுத்தன்மையற்றதாக இருக்கிறது. ஆர்கான் பெரும்பாலான நிலைமைகளில் செயல்திறனற்றதாகவே இருக்கிறது மேலும் அறை வெப்பநிலையில் எந்த உறுதிப்படுத்தப்பட்ட நிலையான கலவைகளையும் ஏற்படுத்துவதில்லை.

ஆர்கான் அரிய வாயுவாக இருந்தபோதிலும், அவை சில கலவைகளை ஏற்படுத்தும் திறனைக் கொண்டிருப்பதாகக் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. உதாரணத்திற்கு, ஃபுளோரின் மற்றும் ஹைட்ரஜன் உடன் சற்றே நிலையான ஆர்கான் கலவையான ஆர்கான் ஃபுளோரோஹைட்ரைடு (HArF) உருவாக்கம், 2000 ஆம் ஆண்டில் ஹெல்சிங்கி பல்கலைக்கழகத்தில் உள்ள ஆராய்ச்சியாளர்களால் தெரிவிக்கப்பட்டது.[2] ஆர்கானின் வேதிய கலவையின் சார்பற்ற உண்மைநிலை HArF உடன் வரையறுக்கப்பட்டிருந்த போதிலும், ஆர்கான் அதனுடைய அணுக்கள் நீர் அணு பின்னல்வலையில் சிக்கிக்கொள்ளும்போது நீர் உடன் க்ளேத்ரேட்களை உருவாக்க முடியும்.[3] மேலும் ஆர்கானைக் கொண்டிருக்கும் அயனிகள் மற்றும் கிளர்ச்சியுற்ற நிலை உயர்வுகள், முறையே ArH+
மற்றும் ArF போன்றவை இருப்பதாக அறியப்படுகிறது. கற்பிதமான கணக்கியல்கள் நிலையாக இருக்கவேண்டிய பல்வேறு ஆர்கான் கலவைகளை ஊகிக்கின்றன,[4] ஆனால் அவற்றுக்கான கூட்டிணைப்பு வழிகள் தற்போது கண்டறியப்படவில்லை.

வரலாறுதொகு

ஆர்கான் (αργος, கிரேக்கப் பொருள் "செயலற்றது", அதன் வேதியியல் செயலற்ற தன்மையைக் குறிப்பிட்டு)[5][6][7] காற்றில் இருப்பதாக ஹென்றி கேவென்டிஷ் அவர்களால் 1785 ஆம் ஆண்டில் சந்தேகிக்கப்பட்டது, ஆனால் அது 1894 ஆம் ஆண்டு வரையில் தனிமைப்படுத்தப்படவில்லை, அப்போது ஸ்காட்லாந்தில் ஒரு பரிசோதனையின் போது லார்ட் ரேய்லீய் மற்றும் சர் வில்லியம் ராம்சே ஒரு சுத்தமான காற்று மாதிரியிலிருந்து எல்லா பிராணவாயு, கரியமிலவாயு, நீர் மற்றும் நைட்ரஜன் ஆகியவற்றை நீக்கினர்.[8][9] வேதியியல் கலவைகளால் தயாரிக்கப்படும் நைட்ரஜன் வளிமண்டலத்தில் இருக்கும் நைட்ரஜனைக் காட்டிலும் ஒரு அரை சதவிகிதம் இலேசாக இருப்பதாக முடிவுசெய்திருந்தனர். அந்த வேறுபாடு முக்கியமில்லாததாகக் காணப்பட்டபோதிலும் பல மாதங்களுக்கு அவர்களுடைய ஆர்வத்தைக் கவர்வதற்குப் போதிய முக்கியத்துவம் பெற்றிருந்தது. காற்றில் நைட்ரஜனுடன் வேறு ஒரு வாயு கலந்திருப்பதாக அவர்கள் முடிவு செய்தனர்.[10] ஹெச். எஃப். நெவால் மற்றும் டபள்யூ. என். ஹார்ட்லே ஆகியோரின் தனிப்பட்ட ஆராய்ச்சி மூலமும் 1882 ஆம் ஆண்டில் ஆர்கான் எதிர்பட்டது. ஒவ்வொருவரும் காற்றின் வண்ண நிறமாலையில் புதிய கோடுகளைக் கண்டனர், ஆனால் அந்தக் கோடுகள் ஏற்படுவதற்கான தனிமத்தை அடையாளங்காண முடிந்திருக்கவில்லை. கண்டறியப்பட்ட அரிய வாயுக்களில் முதல் உறுப்பினராக ஆனது ஆர்கான். இப்போது ஆர்கானின் குறியீடு Ar , ஆனால் 1957 ஆம் ஆண்டு வரையில் அது A ஆக இருந்தது.[11]

நிகழ்வுதொகு

ஆர்கான் கனஅளவில் 0.934% த்தையும் பூமியின் வளிமண்டலத்தில் 1,29% திரளையும் கொண்டிருக்கிறது, மேலும் சுத்திகரிக்கப்பட்ட ஆர்கான் தயாரிப்புகளை உற்பத்தி செய்வதற்குத் தொழிற்துறைகள் காற்றைத் தான் முதன்மை மூலப் பொருளாகப் பயன்படுத்துகின்றன. ஆர்கான, காற்றிலிருந்து பின்னப்படுத்துதல் மூலம் தனிமைப்படுத்தப்படுகிறது, பெரும்பாலும் தாழ்வெப்ப நிலையின் பகுதியாக வடித்தல் மூலம் செய்யப்படுகிறது, இது சுத்தம்செய்யப்பட்ட நைட்ரஜன், பிராணவாயு, நியான், கிரிப்டான் மற்றும் செனான் போன்றவற்றைத் தயாரிப்பதற்குமான ஒரு செயல்முறை.[12]

ஓரிடத் தனிமம்தொகு

பூமியில் காணப்படும் ஆர்கானின் முக்கிய ஓரிடத் தனிமங்களாவன 40
Ar
(99.6%), 36Ar (0.34%), மற்றும் 38Ar (0.06%). இயற்கையாக நிகழக்கூடிய 40
K
அரை-வாழ்நாளான 1.25×109 ஆண்டுகளில், மின்னணு கைப்பற்றுதல் மற்றும் நேர் மின்னணு வெளியேற்றம் மூலம் தேய்வுறுவதலிருந்து தொடர்ந்து நீடிக்கும்40
Ar
(11.2%), மேலும் பீட்டா தேய்வுறுதல் மூலம் தொடர்ந்து நீடிக்கும்40
Ca
(88.8%). இந்த இயல்புகள் மற்றும் விகிதங்கள் பாறைகளின் வயதை நிர்ணயிக்க உதவுகின்றன.[13]

பூமியின் வளிமண்டலத்தில் 39
Ar
காஸ்மிக் கதிர் செயல்பாடுகளால் செய்யப்படுகிறது, முதன்மையாக 40
Ar
உடன் செய்யப்படுகிறது. வெளிப்பரப்பின் கீழ் சூழலில், அது நியூட்ரான் கைப்பற்றல் மூலமும் அது 39
K
ஆல் தயாரிக்கப்படுகிறது அல்லது கால்சியம்- ஆல் ஆல்பா வெளியேற்றம் தயாரிக்கப்படுகிறது. 37Ar, வெளிப்பரப்பின் கீழே உட்கரு வெடிப்புகள் காரணமாக 40
Ca
இன் சிம்புகளாய் உடைந்த நியூட்ரானால் உருவாக்கப்படுகிறது. அது 35 நாட்களைக் கொண்ட அரை-வாழ்வைக் கொண்டிருக்கிறது.[13]

ஆர்கான், சூரிய மண்டலத்தில் உள்ள பல்வேறு இடங்களுக்கிடையில் அதன் ஓரகத் தனிம கலவை வெகுவாக வேறுபடுவதில் மிகவும் கவனிக்கத்தக்கது. இங்கு ஆர்கானின் மிகப் பெரிய உருவாக்கம் பாறைகளில் உள்ள பொட்டாசியம்-40 இன் தேய்வுறுதலால் ஏற்படுகிறது, ஆர்கான்-40 பூமியில் இருப்பது போலவே, விஞ்சிநிற்கிற ஓரகத் தன்மை கொண்டதாகவே இருக்கும். அதற்கு நேர்மாறாக, ஸ்டெல்லர் நியூக்ளியோசிந்தசிஸ் மூலம் நேரடியாக தயாராகும் ஆர்கான், ஆல்பா செயல்முறை நியூக்லைட், ஆர்கான்-36 ஆல் மேலோங்கி நிற்கிறது. அதற்கு ஏற்றவகையில், சூரியக் காற்று அளவீடுகளை ஆதாரமாகக் கொண்டு சூரிய ஆர்கான் 84.6% ஆர்கான்-36 ஐக் கொண்டிருக்கிறது.[14]

ரேடியோஜெனிக் ஆர்கான்-40 இன் மேலோங்கிய நிலை தான், நிலவுலகஞ்சார்ந்த ஆர்கானின் நிர்ணயிக்கப்பட்ட அணு எடை அடுத்த தனிமமான பொட்டாசியத்தை விட மிக மிக அதிகமாக இருக்கிறது என்னும் நிதர்சனத்துக்குப் பொறுப்பாகிறது. ஆர்கான் கண்டுபிடிக்கப்பட்டபோது இது குழப்பமாகவே இருந்தது, ஏனெனில் மெண்டலீவ் தனிமங்களை தன்னுடைய தனிம அட்டவணையில் அணு எடையின் வரிசைப்படி வைத்திருந்தார், இவ்வளவுக்கும், ஆர்கானின் மந்தத்தன்மை அது எதிர்விளைவுக்குரிய அல்கலி மெட்டல் பொட்டாசியத்திற்கு முந்தி வைக்கப்படவேண்டி இருப்பதாக குறிப்பிட்டிருந்தபோதிலும் அவர் இவ்வாறு செய்திருந்தார். தனிம அட்டவணை உண்மையிலேயே அணு எண் வரிசையில் அடுக்கப்பட்டிருப்பதைக் காட்டி ஹென்றி மோஸ்லே பின்னர் இந்தச் சிக்கலைத் தீர்த்தார். (தனிம அட்டவணை வரலாற்றைப் பார்க்கவும்).

மார்டியன் வளிமண்டலம் 1.6% ஆர்கான்-40 மற்றும் 5 ppm ஆர்கான்-36 ஐக் கொண்டிருக்கிறது. 1973 ஆம் ஆண்டில் புதன் கோள் மீது விரைவாக மேற்கொள்ளப்பட்ட மேரினர் விண்வெளி ஆராய்ச்சி, புதன் 70% ஆர்கானுடன் மிக மெல்லிய வளிமண்டலத்தைக் கொண்டிருப்பதாகக் கண்டறிந்தது, இது கோளில் உள்ள கதிரியக்கப் பொருட்களின் ஒரு தேய்வுறும் பொருளாக வாயுக்களை வெளியேற்றியதன் விளைவு என்று நம்பப்படுகிறது. 2005 ஆம் ஆண்டில், ஹுய்ஜென்ஸ் ஆராய்ச்சி சனி கோளின் மிகப் பெரிய சந்திரனான டைட்டானில் ஆர்கான்-40 இன் இருப்பையும் கூட கண்டறிந்தது.[15]

சேர்மங்கள்தொகு

ஆர்கானின் முழுமையான எட்டுத்தொகுதி எலக்ட்ரான்கள் முழுமையான s மற்றும் p சப்ஷெல்களைக் குறிக்கிறது. இந்த முழுமையான வெளிப்புற ஆற்றல் நிலைகள் ஆர்கானை மிகவும் நிலையுள்ளதாகவும் இதர தனிமங்களுடன் இணைவதில் தீவிரமான எதிர்ப்பையும் கொண்டிருக்கிறது. 1962 ஆம் ஆண்டுக்கு முன்னர், ஆர்கான் மற்றும் இதர மந்த வாயுக்கள் இரசாயன முறையில் உயிரற்றவைகளாகவும் சேர்மங்களை ஏற்படுத்த இயலாதவைகளாகவும் கருதப்பட்டன; எனினும், கனமான மந்த வாயுக்களின் சேர்மங்கள் அது முதல் தொகுத்துக் காணப்பட்டுள்ளது. ஆகஸ்ட் 2000 ஆம் ஆண்டில், முதல் ஆர்கான் சேர்மங்கள், ஹெல்சிங்கி பல்கலைக்கழகத்தின் ஆராய்ச்சியாளர்களால் உருவாக்கப்பட்டது. சிறிய அளவேயான ஹைட்ரஜன் ஃபுளோரைடுகளைக் கொண்ட உறைநீராக இருக்கும் ஆர்கான் மீது அல்ட்ராவைலட் லைட்களை ஒளிபாய்ச்சுவதன் மூலம் ஆர்கான் ஃப்ளோரோஹைட்ரைடு (HArF) உருவாக்கப்பட்டது.[2][16] அது 40 கெல்வின் (−233 °C) வரையில் நிலையாக இருக்கிறது.

தயாரிப்புதொகு

தொழில்துறைதொகு

ஆர்கான், தொழிற்துறை முறையில் திரவக் காற்றை பகுதி வடித்து இறக்கல் மூலம் தயாரிக்கப்படுகிறது, இந்தச் செயல்முறையாக்கம், 77.3 K வில் கொதிக்கும் திரவ நைட்ரஜனை 87.3 K வில் கொதித்துக்கொண்டிருக்கும் ஆர்கான் மற்றும் 90.2 K வில் கொதித்துக்கொண்டிருக்கும் பிராணவாயுவிலிருந்து வேறுபடுத்துகிறது. ஆண்டுதோறும் உலகம் முழுவதும் 700,000 டன் ஆர்கான் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது.[17]

கதிரியக்கமுள்ள தேய்வுறுதல்தொகு

ஆர்கானின் மிக அதிகமாக கிடைக்கக்கூடிய ஓரிடத் தனிமமான 40 AR, எலக்ட்ரான் கைப்பற்றல் அல்லது பாஸிட்ரான் வெளியேற்றம் மூலம், அரை வாழ்நாளான 1.25×109 ஆண்டுகளுடன் 40K இன் தேய்வுறுதலால் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. இதன் காரணமாக, இது பாறைகளின் வயதை நிர்ணயிக்க பொட்டாசியம்-ஆர்கான் தேதிக்குறித்தலுக்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

பயன்பாடுகள்தொகு

 
சர்வர் சாதனங்களைச் சேதப்படுத்தாமல் நெருப்பினை அணைப்பதற்காகப் பயன்படுத்தக்கூடிய ஆர்கான் வாயுக்களைக் கொண்டிருக்கும் சிலிண்டர்கள்.

குறிப்பிட்ட பயன்பாடுகளில் ஆர்கான் ஏன் பயன்படுத்தப்படுகிறது என்பதற்கான பல்வேறு விதமான காரணங்கள் இருக்கின்றன:

 • ஒரு மந்த வாயு தேவைப்படுகிறது. குறிப்பாக ஈரணுக்கொண்ட நைட்ரஜன் போதிய அளவுக்கு மந்தமற்றதாக இருக்கும்போது ஆர்கான் இருப்பதிலேயே மிக மலிவான மாற்றாக இருக்கிறது.
 • குறைந்த வெப்பம் கடத்தும்திறன் தேவைப்படுகிறது.
 • மின்னணு தனிமங்கள் (ஐயோனைசேஷன் மற்றும்/அல்லது எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரம்) அவசியமாக இருக்கிறது.

பெரும்பாலான இந்தப் பயன்பாடுகளில் இதர மந்த வாயுக்களும் கூட வேலை செய்யலாம், ஆனால் ஆர்கான் தான் இருப்பதிலேயே மலிவானது. ஆர்கான் மிக மலிவாக இருப்பதற்குக் காரணம், அது திரவு பிராணவாயு மற்றும் திரவ நைட்ரஜன் உற்பத்தியின் ஒரு உபபொருளாக இருக்கிறது, இவை இரண்டும் மிகப் பெரிய அளவில் தொழில்துறைகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதர மந்த வாயுக்கள் கூட (ஹீலியம் தவிர) இதே முறையில் தயாரிக்கப்படுகின்றது, ஆனால் ஆர்கான் தான் மிக அதிகமாக கிடைக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது, ஏனெனில் வளிமண்டலத்தில் அதுதான் அதிக வீரியத்தைக் கொண்டிருக்கிறது. அது மந்தமாக இருப்பதாலும் அதே வேளையில் மிக மலிவாக இருப்பதாலும் ஆர்கான் பயன்பாடுகளின் அதிகரித்த நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது.

தொழிற்துறை செயலாக்கங்கள்தொகு

ஆர்கான் சில உயர்-அழுத்த தொழில்துறை சார்ந்த செயல்முறைகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது, இங்குச் சாதாரண எதிர்ச்செயல் புரிதலற்ற பொருட்கள் மீண்டும் செயல்புரியக்கூடியவைகளாக ஆகிவிடுகின்றன. உதாரணத்திற்கு, கிராஃபைட் மின்சார உலைகலன்களில் கிராஃபைட்கள் எரிந்துவிடாமல் தடுப்பதற்கு ஒரு ஆர்கான் வளிமண்டலம் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

இந்தச் சில செயல்முறைகளுக்கு, பொருட்களின் உள்ளே நைட்ரஜன் அல்லது பிராணவாயுக்களின் இருப்பு குறைபாடினை உண்டாக்கும். டைட்டானியம் மற்றும் இதர எதிர்செயல்புரியும் தனிமங்களின் செயல்முறைகளில் உட்பட, டங்க்ஸ்டன் மந்த வாயு வெல்டிங் போன்ற, பல்வேறு வகையான உலோக மந்த வாயு வெல்டிங்கில் ஆர்கான் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஒரு ஆர்கான் வளிமண்டலம் சிலிக்கான் மற்றும் ஜெர்மேனியம் கிரிஸ்டல்களை உருவாக்கவும் கூட பயன்படுத்தப்படுகிறது.

கோழிவளர்ப்புத் தொழில்துறையில் ஆர்கான் ஒரு மூச்சுத்தடையாக பயன்படுகிறது, அது திடீர்த் தொற்றுநோய்கள் உண்டாவதைத் தொடர்ந்து ஒட்டுமொத்தமாக நீக்குவதற்கு அல்லது மின்சாரக் குளியலுக்குப் பதிலாக ஒரு மனிதாபிமான அடிப்படையில் அவற்றைக் கொல்வதற்கான ஒரு வழிமுறையாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஆர்கானின் ஒப்பீட்டளவில் உயர்ந்த அடர்த்தி காரணமாக அது வாயுவுடன் செயல்படும்போது தரைக்கு அருகிலேயே இருக்கும்படி செய்கிறது. அதன் எதிர்செயல்புரிதலற்ற பண்பு உணவு தயாரிப்பில் பொருந்திவருகிறது, மேலும் இறந்துபோன பறவைக்குள் அது பிராணவாயுவுக்குப் பதிலாக இடம்பிடிப்பதால், ஆர்கான் கெடாதிருக்கும் தன்மையை அதிகரிக்கிறது.[18]

ஆர்கான் சில நேரங்களில், சாதனங்களில் சேதம் ஏற்படுவதைத் தவிர்ப்பதற்கு, தீயை அணைப்பதிலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது (புகைப்படத்தைப் பார்க்கவும்).

பதனப் பொருள்தொகு

 
காற்றுடன் எதிர்விளைவுகளை ஏற்படுத்தாமல் தவிர்ப்பதற்காக ஆர்கானின் கீழ் சீசியமின் ஒரு மாதிரி, பாக் செய்யப்பட்டுள்ளது.

பாக்கேஜிங் பொருட்களில், அதன் உள்ளடங்களின் வாழ்நாளை நீட்டிப்பதற்கு, பிராணவாயு மற்றும் ஈரப்பதம் கொண்டிருக்கும் காற்றினை மாற்றியிடுவதற்கும் ஆர்கான் பயன்படுத்தப்படுகிறது. பொருட்களின் தரத்தை அழிக்கும் ஏரியல் ஆக்சிடேஷன், ஹைட்ரோலிசிஸ் மற்றும் இதர இரசாயன எதிர்செயல்பாடுகள் மட்டுப்படுத்தப்படுகிறது அல்லது முழுவதுமாக தடுக்கப்படுகிறது. உயர்ந்த சுத்தமான இரசாயன பாட்டில்கள் மற்றும் சீல்செய்யப்பட்ட பாட்டில்கள் அல்லது ஆம்பொல்களில் கிடைக்கக்கூடிய சில குறிப்பிட்ட மருத்துவத் தயாரிப்புகள், ஆர்கானில் பாக் செய்யப்படுகிறது. வைன் தயாரிப்பில், அவற்றின் மூப்பு செயல்முறைகளின் போது எத்தனால், அசெடிக் அமிலமாக ஏரியல் ஆக்சிடேஷன் ஆவதைத் தடுப்பதற்குப் பாரல்களின் மேல் புறத்தில் நிரப்பப்படுவதற்கு ஆர்கான் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

ஆர்கான் ஏரோசால்-வகை கான்களிலும் கூட கிடைக்கப்பெறுகிறது, இவை வார்னிஷ், பாலியுரேதேன், பெயிண்ட், முதலானவைகளின் சேர்மங்களைத் திறந்த பிறகும் பாதுகாப்பாக வைப்பதற்குப் பயன்படுத்தப்படலாம்.[19]

2001 ஆம் ஆண்டு முதல் அமெரிக்க தேசிய ஆவணக்காப்பகம், சுதந்திர பிரகடனம் மற்றும் அரசியலமைப்பு போன்ற முக்கிய தேசிய ஆவணங்களை அவற்றின் சீர்கேட்டினை தாமதப்படுத்துவதற்கு ஆர்கான் நிரப்பப்பட்ட அடுக்குகளில் சேமிக்கிறது. முந்தைய ஐம்பதாண்டுகளில் பயன்படுத்தப்பட்டு வந்த ஹீலியத்துடன் ஒப்பிடுகையில் ஆர்கானைப் பயன்படுத்துதல் வாயுக் கசிவைக் குறைக்கிறது.[20]

ஆய்வுக்கூடக் கருவிகள்தொகு

 
க்ளோவ்பாக்ஸ்கள் வழக்கமாக ஆர்கானால் நிரப்பப்பட்டிருக்கும், இது பிராணவாயு மற்றும் ஈரப்பதமற்ற வாயுமண்டலத்தைத் தக்கவைக்க ஸ்கரப்பர்கள் மீது சுழன்றுகொண்டிருக்கிறது.

ஸ்ச்லெங்க் லைன்கள் மற்றும் க்ளோவ்பெட்டிகளுக்குள் ஆர்கான் ஒரு மந்த வாயுவாகப் பயன்படுத்தப்படலாம். நைட்ரஜன் எதிர்ச்செயல் புரியும் இடங்களில் ஒப்பீட்டளவில் மலிந்த டைநைட்ரஜனைக் காட்டிலும் ஆர்கானைப் பயன்படுத்துவது விரும்பத்தக்கது.

வாயு க்ரோமாடோகிராபியில் ஒரு கொண்டுசெல்லும் வாயுவாகவும் மற்றும் எலக்ட்ரோஸ்ப்ரே ஐயோனைசேஷன் மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரியிலும் ஆர்கான் பயன்படுத்தப்படுகிறது, ஐசிபி ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபியில் பயன்படுத்தப்படும் ப்ளாஸ்மாவிற்கு அதுதான் விரும்பப்படும் வாயுவாக இருக்கிறது. எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோபி ஸ்கானிங்கிற்கான வகைமாதிரிகளின் ஸ்பட்டர் கோட்டிங்கிற்கு ஆர்கான் விருப்பத்தேர்வாக இருக்கிறது. ஆர்கான் மின்மயத் துகள்கள் மைக்ரோஎலெக்ட்ரானிக்ஸில் ஸ்பட்டரிங் செய்வதற்கும் கூட பயன்படுத்தப்படுகிறது.

மருத்துவப் பயன்பாடுதொகு

க்ரையோப்ளேஷன் போன்ற க்ரையோ அறுவை சிகிச்சைகள், புற்றுநோய் உயிரணுக்களை அழிப்பதற்காக திரவமாக்கப்பட்ட ஆர்கானைப் பயன்படுத்துகின்றன. அறுவை சிகிச்சையில் இது "ஆர்கான் மேம்படுத்தப்பட்ட உறைதல்" என்னும் ஒரு நடைமுறையில் பயன்படுத்தப்படுகிறது, இது ஒருவகையான ஆர்கான் ப்ளாஸ்மா பீம் எலக்ட்ரோ அறுவை சிகிச்சை. இந்த நடைமுறை நோயாளிகளிடத்தில் வாயு எம்போலிசம் உருவாவதற்கான இடர்ப்பாட்டினைக் கொண்டிருக்கிறது மேலும் இவ்வகையான விபத்து மூலம் ஒரு நபர் இறந்தபோன நிகழ்வும் இருக்கிறது.[21] தமனிகளை இணைப்பதற்கும், வீக்கங்களை அழிப்பதற்கும், கண் பார்வைக் கோளாறுகளைச் சரிசெய்வதற்குமான அறுவை சிகிச்சைகளில் நீல ஆர்கான் லேசர்கள் பயன்படுத்தப்படுகிறது.[22] இரத்தத்திலிருந்து கரைந்துவிட்ட நைட்ரஜனின் நீக்கத்தை விரைவுபடுத்துவதற்கு, டிகம்பரஷன் கலவை அல்லது சுவாசிப்பில் நைட்ரஜனை மாற்றி இடுவதற்கும் கூட அது பரிசோதனை முறையில் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது.[23] ஆர்காக்ஸ் (சுவாசிக்கும் வாயு) பார்க்கவும்.

ஒளியேற்றம்தொகு

வெப்பத்தோடு ஒளிவீசுகிற விளக்குகள், உயர் தட்பவெப்பநிலையில் இருக்கும் ஃபிலமெண்ட்கள் ஆக்சிடேஷன் ஆகாமல் பாதுகாப்பதற்காக ஆர்கானால் நிரப்பப்படுகிறது. ப்ளாஸ்மா க்ளோப்கள் மற்றும் பரிசோதனைக்குரிய பார்டிகல் பிசிக்சில் காலரோமெட்ரி போன்றவற்றில் அவை ஐயோனைஸ் செய்யும் முறை மற்றும் ஒளியை வெளிப்படுத்தும் குறிப்பிட்ட வழிமுறைக்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஆர்கானால் நிரப்பப்பட்ட வாயு-வெளியேற்ற விளக்குகள் நீல ஒளியை வழங்குகின்றன. நீல லேசர் விளக்குகளை உருவாக்குவதற்கும் கூட ஆர்கான் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

இதர பயன்பாடுகள்தொகு

வெப்ப ஆற்றல் தகுதிபடைத்த சன்னல்களில் அது வெப்ப தணித்தல்களுக்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.[24] தொழில்நுட்ப ஸ்கூபா டைவிங்கில், உலர்ந்த ஆடையை உப்பச் செய்வதற்கும் கூட ஆர்கான் பயன்படுத்தப்படுகிறது, ஏனெனில், அது செயல்திறனற்றும், குறைந்த வெப்பநிலை ஊடுகடத்தும் ஆற்றலையும் கொண்டிருக்கிறது.[25]

AIM-9 சைட்வைண்டர் ஏவுகணைகள் மற்றும் குளிர்படுத்தப்பட்ட வெப்பநிலை தேடு முனைகளைப் பயன்படுத்தும் இதர ஏவுகணைகளின் தேடு முனைகளை குளிர்விக்க அழுத்தப்பட்ட ஆர்கான் விரிவடைவதற்கு அனுமதிக்கப்படுகிறது. அந்த வாயு உயர் அழுத்தத்தில் சேமிக்கப்படுகிறது.[26]

ஆர்கான்-39, அரை-வாழ்வான 269 ஆண்டுகளுடன், பல்வேறு பயன்பாடுகளுக்குப் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது, முதன்மையாக உறைநீர் உள்மையப்பகுதி மற்றும் நிலத்தடி நீர் காலக்கணிப்புகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. மேலும், பொட்டாசியம்-ஆர்கான் காலக்கணிப்பு, எரிகிற பாறைகளின் காலக்கணிப்பில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

பாதுகாப்புதொகு

ஆர்கான் நச்சுத்தன்மையற்றதாக இருந்தபோதிலும், அது உடலுக்குத் தேவையான பிராணவாயுவை நிறைவுசெய்வதில்லை அதனால் அது ஒரு மூச்சுத் திணறச் செய்யும் பொருள். ஆர்கான், காற்றை விட 25% கூடுதல் அடர்த்தியைக் கொண்டிருக்கிறது மேலும் அது நெருக்கமான பகுதிகளில் மிகவும் அபாயகரமானதாகக் கருதப்படுகிறது. அது நிறமற்றதாக, மணமற்றதாக மற்றும் சுவையற்றதாக இருப்பதால் அதைக் கண்டறிவதும் கூட கடினமாக இருக்கிறது. வரையறுக்கப்பட்ட இடைவெளிகளில், மூச்சுத்தடைக் காரணமாக மரணத்தை ஏற்படுத்துவதாகவும் அறியப்படுகிறது. 1994 ஆம் ஆண்டில் அலாஸ்காவில் மரணம் ஏற்பட்ட நிகழ்வினால், வரையறுக்கப்பட்ட இடைவெளியில் ஆர்கான் டாங்க் ஒழுகுதல் அபாயத்தன்மையை வெளிப்படுத்துகிறது மேலும் அதன் சரியான பயன்பாடு, பாதுகாத்தல் மற்றும் கையாளுதலின் தேவையை வலியுறுத்துகிறது.[27]

மேற்குறிப்புகள்தொகு

 1. Shuen-Chen Hwang, Robert D. Lein, Daniel A. Morgan (2005). "Noble Gases". Kirk Othmer Encyclopedia of Chemical Technology. Wiley. pp. 343–383. doi:10.1002/0471238961.0701190508230114.a01.
 2. 2.0 2.1 "HArF! Argon's not so noble after all - researchers make argon fluorohydride".
 3. Belosludov, V. R.; Subbotin, O S; Krupskii, D S; Prokuda, O V; Belosludov, R V; Kawazoe, Y (2006). "Microscopic model of clathrate compounds". J. Phys.: Conf. Ser. 29: 1. doi:10.1088/1742-6596/29/1/001. 
 4. Cohen, Arik; Lundell, Jan; Gerber, R. Benny (2003). "First compounds with argon–carbon and argon–silicon chemical bonds". The Journal of Chemical Physics 119: 6415. doi:10.1063/1.1613631. 
 5. Hiebert, E. N. (1963). "In Noble-Gas Compounds". in Hyman, H. H.. Historical Remarks on the Discovery of Argon: The First Noble Gas. Chicago, IL: University of Chicago Press. பக். 3–20. 
 6. Travers, M. W. (1928). The Discovery of the Rare Gases. London: Edward Arnold & Co.. பக். 1–7. 
 7. Lord Rayleigh (1895). "Argon: A New Constituent of the Atmosphere". Chemical News 71,: 51–58. 
 8. Lord Rayleigh; Ramsay, William (1894 - 1895). "Argon, a New Constituent of the Atmosphere". Proceedings of the Royal Society of London 57 (1): 265–287. doi:10.1098/rspl.1894.0149. http://www.jstor.org/pss/115394. 
 9. William Ramsay. "Nobel Lecture in Chemistry, 1904".
 10. "About Argon, the Inert; The New Element Supposedly Found in the Atmosphere". The New York Times. 2009-02-01 அன்று பார்க்கப்பட்டது. Text " 03-03-1895" ignored (உதவி)
 11. Holden, Norman E. (12). "History of the Origin of the Chemical Elements and Their Discoverers". National Nuclear Data Center (NNDC). Unknown parameter |month= ignored (|date= suggested) (உதவி); Check date values in: |year=, |date=, |year= / |date= mismatch (உதவி)
 12. "Argon, Ar". 2007-03-08 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 13. 13.0 13.1 "40Ar/39Ar dating and errors". 2007-03-07 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 14. Lodders, Katharina (2008). "the solar argon abundance". The Astrophysical Journal 674: 607. doi:10.1086/524725. http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/0710/0710.4523.pdf. 
 15. "Seeing, touching and smelling the extraordinarily Earth-like world of Titan". European Space Agency. 21. Unknown parameter |month= ignored (|date= suggested) (உதவி); Check date values in: |year=, |date=, |year= / |date= mismatch (உதவி)
 16. Bartlett, Neil. "The Noble Gases". Chemical & Engineering News.
 17. "Periodic Table of Elements: Argon – Ar". Environmentalchemistry.com. 2008-09-12 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 18. Fletcher, D. L.. "Symposium: Recent Advances in Poultry Slaughter Technology Slaughter Technology". Archived from the original on 2011-07-24. https://web.archive.org/web/20110724195609/http://ps.fass.org/cgi/reprint/78/2/277.pdf. பார்த்த நாள்: 2010-01-01. 
 19. ஸாவாலிக், ஸ்டீவன் ஸ்காட் "மெத்தட் ஃபார் பிரசர்விங் ஆன் ஆக்சிஜன் சென்சிடிவ் லிக்விட் பிராடக்ட்"U.S. Patent 66,29,402  வெளியீட்டு நாள்: அக்டோபர் 7, 2003
 20. "Schedule for Renovation of the National Archives Building". 2009-07-07 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 21. "Fatal Gas Embolism Caused by Overpressurization during Laparoscopic Use of Argon Enhanced Coagulation". MDSR. 24. Unknown parameter |month= ignored (|date= suggested) (உதவி); Check date values in: |date=, |year= / |date= mismatch (உதவி)
 22. Fujimoto, James (2006). "Tissue Optics, Laser-Tissue Interaction, and Tissue Engineering" (PDF). Biomedical Optics. pp. 77–88. 2006-03-14 அன்று மூலம் (pdf) பரணிடப்பட்டது. 2007-03-08 அன்று பார்க்கப்பட்டது. Cite uses deprecated parameter |dead-url= (உதவி); Unknown parameter |coauthors= ignored (உதவி); Invalid |dead-url=dead (உதவி)
 23. Pilmanis Andrew A, Balldin UI, Webb James T, Krause KM (December 2003). "Staged decompression to 3.5 psi using argon-oxygen and 100% oxygen breathing mixtures". Aviation, Space, Environmental Medicine 74 (12): 1243–50. பப்மெட்:14692466. 
 24. "Energy-Efficient Windows". FineHomebuilding.com. 2009-08-01 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 25. Nuckols ML, Giblo J, Wood-Putnam JL. (September 15-18, 2008). "Thermal Characteristics of Diving Garments When Using Argon as a Suit Inflation Gas.". Proceedings of the Oceans 08 MTS/IEEE Quebec, Canada Meeting (MTS/IEEE). http://archive.rubicon-foundation.org/7962. பார்த்த நாள்: 2009-03-02. 
 26. "Description of Aim-9 Operation". planken.org. 2008-12-22 அன்று மூலம் பரணிடப்பட்டது. 2009-02-01 அன்று பார்க்கப்பட்டது. Cite uses deprecated parameter |dead-url= (உதவி); Invalid |dead-url=dead (உதவி)
 27. Middaugh, John (1994-06-23). "Welder's Helper Asphyxiated in Argon-Inerted Pipe (FACE AK-94-012)". State of Alaska Department of Public Health. 2008-04-17 அன்று மூலம் பரணிடப்பட்டது. 2009-02-01 அன்று பார்க்கப்பட்டது. Cite uses deprecated parameter |dead-url= (உதவி); Unknown parameter |coathor= ignored (உதவி); Invalid |dead-url=dead (உதவி)

கூடுதல் வாசிப்புதொகு

 • USGS தனிம வரிசை அட்டவணை - ஆர்கான
 • எம்ஸ்லே, ஜெ., நேச்சர்ஸ் பில்டிங் பிளாக்ஸ்; ஆக்ஸ்ஃபர்ட் யூனிவர்சிடி பிரஸ்: ஆக்ஸ்ஃபர்ட், நியூயார்க், 2001; பக். 35-39.
 • பிரௌன், டி.எல்.; பர்ஸ்டென், பி.ஈ.; லீமே, ஹெச்.ஈ., இன் கெமிஸ்ட்ரி: தி சென்ட்ரல் சைன்ஸ் , 10வது பதிப்பு.; சால்லிஸ், ஜெ.; டிரேப்பர், பி.; ஃபோல்செட்டி, என். எட் அல்.(ஈடிஎஸ்.); பீயர்சன் எஜுகேஷன், இன்க்.: அப்பர் சாட்டல் ரிவர், நியூஜெர்ஸி, 2006; பக். 276 மற்றும் 289.
 • டிரிப்பிள் பாய்ண்ட் டெம்பரேச்சர்: 83.8058 K - Preston-Thomas, H. (1990). "The International Temperature Scale of 1990 (ITS-90)". Metrologia 27: 3–10. doi:10.1088/0026-1394/27/1/002. http://www.bipm.org/en/publications/its-90.html. 
 • டிரிப்பிள் பாய்ண்ட் பிரஷர்: 69 kPa - "Section 4, Properties of the Elements and Inorganic Compounds; Melting, boiling, triple, and critical temperatures of the elements". CRC Handbook of Chemistry and Physics (85th ). Boca Raton, Florida: CRC Press. 2005. 

புற இணைப்புகள்தொகு

விக்கிமீடியா பொதுவகத்தில்,
Argon
என்பதின் ஊடகங்கள் உள்ளன.
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=ஆர்கான்&oldid=3501579" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது