வார்ப்புரு:தகவற்சட்டம் இரும்பு

இரும்பு
26Fe
-

Fe

Ru
மங்கனீசுஇரும்புகோபால்ட்
தோற்றம்
பளபளக்கும் இளஞ்சாம்பல் நிற உலோகம்
A rough wedge of silvery metal

இரும்பின் நிறமாலைக்கோடுகள்
பொதுப் பண்புகள்
பெயர், குறியீடு, எண் இரும்பு, Fe, 26
உச்சரிப்பு /ˈ.ərn/
தனிம வகை தாண்டல் உலோகம்
நெடுங்குழு, கிடை வரிசை, குழு 84, d
நியம அணு நிறை
(அணுத்திணிவு)
55.845(2)
இலத்திரன் அமைப்பு [Ar] 3d6 4s2
2, 8, 14, 2
Electron shells of iron (2, 8, 14, 2)
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை திண்மம்
அடர்த்தி (அ.வெ.நிக்கு அருகில்) 7.874 g·cm−3
திரவத்தின் அடர்த்தி உ.நி.யில் 6.98 g·cm−3
உருகுநிலை 1811 K, 1538 °C, 2800 °F
கொதிநிலை 3134 K, 2862 °C, 5182 °F
உருகலின் வெப்ப ஆற்றல் 13.81 கி.யூல்·மோல்−1
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல் 340 கி.யூல்·மோல்−1
வெப்பக் கொண்மை 25.10 யூல்.மோல்−1·K−1
ஆவி அழுத்தம்
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
at T (K) 1728 1890 2091 2346 2679 3132
அணுப் பண்புகள்
ஒக்சியேற்ற நிலைகள் 6, 5,[1] 4, 3, 2, 1[2], -1, -2
(ஈரியல்பு ஒக்சைட்டு)
மின்னெதிர்த்தன்மை 1.83 (பாலிங் அளவையில்)
மின்மமாக்கும் ஆற்றல்
(மேலும்)
1வது: 762.5 kJ·mol−1
2வது: 1561.9 kJ·mol−1
3வது: 2957 kJ·mol−1
அணு ஆரம் 126 பிமீ
பங்கீட்டு ஆரை 132±3 (low spin), 152±6 (high spin) pm
பிற பண்புகள்
படிக அமைப்பு பொருள் மையக் கனசதுரம்
இரும்பு has a பொருள் மையக் கனசதுரம் crystal structure

a=286.65 pm;
முகப்பு மையக் கனசதுரம்
இரும்பு has a முகப்பு மையக் கனசதுரம் crystal structure

1185–1667 K இற்கு இடையில்
காந்த சீரமைவு பெர்ரோ காந்தம்
1043 K
மின்கடத்துதிறன் (20 °C) 96.1 nΩ·m
வெப்ப கடத்துத் திறன் 80.4 W·m−1·K−1
வெப்ப விரிவு (25 °C) 11.8 µm·m−1·K−1
ஒலியின் வேகம் (மெல்லிய கம்பி) (அ.வெ.) (electrolytic)
5120 மீ.செ−1
யங் தகைமை 211 GPa
நழுவு தகைமை 82 GPa
பரும தகைமை 170 GPa
பாய்சான் விகிதம் 0.29
மோவின் கெட்டிமை
(Mohs hardness)
4
விக்கெர் கெட்டிமை 608 MPa
பிரிநெல் கெட்டிமை 490 MPa
CAS எண் 7439-89-6
மிக உறுதியான ஓரிடத்தான்கள் (சமதானிகள்)
முதன்மைக் கட்டுரை: இரும்பு இன் ஓரிடத்தான்
iso NA அரைவாழ்வு DM DE (MeV) DP
54Fe 5.8% >3.1×1022y 2ε capture ? 54Cr
55Fe செயற்கை 2.73 y ε capture 0.231 55Mn
56Fe 91.72% Fe ஆனது 30 நொதுமிகளுடன் நிலைப்பெற்றுள்ளது
57Fe 2.2% Fe ஆனது 31 நொதுமிகளுடன் நிலைப்பெற்றுள்ளது
58Fe 0.28% Fe ஆனது 32 நொதுமிகளுடன் நிலைப்பெற்றுள்ளது
59Fe செயற்கை 44.503 d β 1.565 59Co
60Fe செயற்கை 2.6×106 y β 3.978 60Co
·சா

மேற்கோள்கள்

  1. Demazeau, G.; Buffat, B.; Pouchard, M.; Hagenmuller, P. (1982). "Recent developments in the field of high oxidation states of transition elements in oxides stabilization of Six-coordinated Iron(V)". Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie 491: 60. doi:10.1002/zaac.19824910109. 
  2. Ram, R. S. and Bernath, P. F. (2003). "Fourier transform emission spectroscopy of the g4Δ-a4Δ system of FeCl". Journal of Molecular Spectroscopy 221 (2): 261. doi:10.1016/S0022-2852(03)00225-X. Bibcode: 2003JMoSp.221..261R. http://bernath.uwaterloo.ca/media/266.pdf. 
Template documentation[create]