வார்ப்புரு:தகவற்சட்டம் நெப்டியூனியம்

நெப்டியூனியம்
93Np
Pm

Np

(Uqp)
யுரேனியம்நெப்டியூனியம்புளுட்டோனியம்
தோற்றம்
silvery metallic
பொதுப் பண்புகள்
பெயர், குறியீடு, எண் நெப்டியூனியம், Np, 93
உச்சரிப்பு UK: /nɛpˈtjniəm/
nep-TEW-nee-əm
US: /nɛpˈtniəm/
nep-TOO-nee-əm
தனிம வகை ஆக்டினைடு
நெடுங்குழு, கிடை வரிசை, குழு [[நெடுங்குழு {{{group}}} தனிமங்கள்|{{{group}}}]], 7, f
நியம அணு நிறை
(அணுத்திணிவு)
(237)
இலத்திரன் அமைப்பு [Rn] 5f4 6d1 7s2
2, 8, 18, 32, 22, 9, 2
Electron shells of neptunium (2, 8, 18, 32, 22, 9, 2)
வரலாறு
கண்டுபிடிப்பு Edwin McMillan and Philip H. Abelson (1940)
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை solid
அடர்த்தி (அ.வெ.நிக்கு அருகில்) (alpha) 20.45[1] g·cm−3
அடர்த்தி (அ.வெ.நிக்கு அருகில்) (accepted standard value) 19.38 g·cm−3
உருகுநிலை 912 K, 639 °C, 1182 °F
கொதிநிலை 4447 K, 4174 °C, 7545 (extrapolated) °F
உருகலின் வெப்ப ஆற்றல் 5.19 கி.யூல்·மோல்−1
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல் 336 கி.யூல்·மோல்−1
வெப்பக் கொண்மை 29.46 யூல்.மோல்−1·K−1
ஆவி அழுத்தம்
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
at T (K) 2194 2437        
அணுப் பண்புகள்
ஒக்சியேற்ற நிலைகள் 7, 6, 5, 4, 3
(amphoteric oxide)
மின்னெதிர்த்தன்மை 1.36 (பாலிங் அளவையில்)
மின்மமாக்கும் ஆற்றல் 1வது: 604.5 kJ·mol−1
அணு ஆரம் 155 பிமீ
பங்கீட்டு ஆரை 190±1 pm
பிற பண்புகள்
படிக அமைப்பு orthorhombic
நெப்டியூனியம் has a orthorhombic crystal structure
காந்த சீரமைவு paramagnetic[2]
மின்கடத்துதிறன் (22 °C) 1.220 µΩ·m
வெப்ப கடத்துத் திறன் 6.3 W·m−1·K−1
CAS எண் 7439-99-8
மிக உறுதியான ஓரிடத்தான்கள் (சமதானிகள்)
முதன்மைக் கட்டுரை: நெப்டியூனியம் இன் ஓரிடத்தான்
iso NA அரைவாழ்வு DM DE (MeV) DP
235Np செயற்கை 396.1 d α 5.192 231Pa
ε 0.124 235U
236Np செயற்கை 1.54×105 y ε 0.940 236U
β 0.940 236Pu
α 5.020 232Pa
237Np trace 2.144×106 y SF & α 4.959 233Pa
239Np trace 2.356 d β 0.218 239Pu
·சா

மேற்கோள்கள்

  1. Criticality of a 237Np Sphere
  2. Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in Handbook of Chemistry and Physics 81st edition, CRC press.