வார்ப்புரு:தகவற்சட்டம் மாங்கனீசு

மாங்கனீசு
25Mn
-

Mn

Tc
குரோமியம்மாங்கனீசுஇரும்பு
தோற்றம்
வெள்ளிபோன்ற உலோகம்
A rough fragment of lustrous silvery metal
பொதுப் பண்புகள்
பெயர், குறியீடு, எண் மாங்கனீசு, Mn, 25
உச்சரிப்பு /ˈmæŋɡənz/ MANG-gən-neez
தனிம வகை பிறழ்வரிசை மாழை
நெடுங்குழு, கிடை வரிசை, குழு 74, d
நியம அணு நிறை
(அணுத்திணிவு)
54.938045(5)
இலத்திரன் அமைப்பு [Ar] 4s2 3d5
2, 8, 13, 2
Electron shells of manganese (2, 8, 13, 2)
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை திண்மம்
அடர்த்தி (அ.வெ.நிக்கு அருகில்) 7.21 g·cm−3
திரவத்தின் அடர்த்தி உ.நி.யில் 5.95 g·cm−3
உருகுநிலை 1519 K, 1246 °C, 2275 °F
கொதிநிலை 2334 K, 2061 °C, 3742 °F
உருகலின் வெப்ப ஆற்றல் 12.91 கி.யூல்·மோல்−1
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல் 221 கி.யூல்·மோல்−1
வெப்பக் கொண்மை 26.32 யூல்.மோல்−1·K−1
ஆவி அழுத்தம்
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
at T (K) 1228 1347 1493 1691 1955 2333
அணுப் பண்புகள்
ஒக்சியேற்ற நிலைகள் 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, -1, -2, -3
(ஆக்சைடுகள்:
காடி, கார, (அல்)
ஈரியல்பு
ஆக்சைடாகும் நிலையைப்
பொறுத்தது
)
மின்னெதிர்த்தன்மை 1.55 (பாலிங் அளவையில்)
மின்மமாக்கும் ஆற்றல்
(மேலும்)
1வது: 717.3 kJ·mol−1
2வது: 1509.0 kJ·mol−1
3வது: 3248 kJ·mol−1
அணு ஆரம் 127 பிமீ
பங்கீட்டு ஆரை 139±5 (low spin), 161±8 (high spin) pm
பிற பண்புகள்
படிக அமைப்பு body-centered cubic
மாங்கனீசு has a body-centered cubic crystal structure
காந்த சீரமைவு paramagnetic
மின்கடத்துதிறன் (20 °C) 1.44 µΩ·m
வெப்ப கடத்துத் திறன் 7.81 W·m−1·K−1
வெப்ப விரிவு (25 °C) 21.7 µm·m−1·K−1
ஒலியின் வேகம் (மெல்லிய கம்பி) (20 °C) 5150 மீ.செ−1
யங் தகைமை 198 GPa
பரும தகைமை 120 GPa
மோவின் கெட்டிமை
(Mohs hardness)
6.0
பிரிநெல் கெட்டிமை 196 MPa
CAS எண் 7439-96-5
மிக உறுதியான ஓரிடத்தான்கள் (சமதானிகள்)
முதன்மைக் கட்டுரை: மாங்கனீசு இன் ஓரிடத்தான்
iso NA அரைவாழ்வு DM DE (MeV) DP
52Mn செயற்கை 5.591 d ε - 52Cr
β+ 0.575 52Cr
γ 0.7, 0.9, 1.4 -
53Mn trace 3.74 ×106 y ε - 53Cr
54Mn செயற்கை 312.3 d ε 1.377 54Cr
γ 0.834 -
55Mn 100% Mn ஆனது 30 நொதுமிகளுடன் நிலைப்பெற்றுள்ளது
·சா

மேற்கோள்கள்