ஹொங்கொங்கில் உள்ள நூலகங்களின் பட்டியல்

விக்கிப்பீடியா:பட்டியலிடல்


ஹொங்கொங்கில் நூலகங்கள் மிகவும் வசதியமைப்பைக் கொண்டவைகளாகும். ஹொங்கொங் 1104 சதுர கிலோ மீட்டர்களை மட்டுமே கொண்ட ஒரு சிறிய நாடாக விளங்கியப்போதும், ஒவ்வொரு மாவட்டங்களிலும் வசதி மிக்க பல பொது நூலகங்களைக் கொண்டுள்ளன. இந்த நூலகங்கள் (இலக்க எண்முறை) ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட நூலகக் கட்டக (Integrated Library System) வலைப்பின்னல் அமைப்பைக் கொண்டதாகும். இவை ஓய்வாற்றல் மற்றும் பண்பாட்டுப் பணிகள் திணைக்களத்தின் பராமரிப்பில் உள்ளன. மொத்தம் 65 பொது நூலகங்கள் உள்ளன.

ஹொங்கொங் பட்டியல்கள்
Hong Kong Lists.jpg
பட்டியல்கள்

நூலகங்கள்
தீவுகள்
மறைந்தத் தீவுகள்
தீபகற்பங்கள்
மாவட்டங்கள்
குடாக்கள்
பாலங்கள்
பூங்காக்கள்
மேம்பாலங்கள்
சிறைகள்
நகரகங்கள்
தொடருந்தகங்கள்
சுரங்கப்பாதைகள்
தூதரங்கள்

ஹொங்கொங்

ஹொங்கொங் விக்கிவாசல்

தொகு

அதனைத் தவிர பல்கலைகழங்கலும் நூலகங்களைக் கொண்டுள்ளன. சிறைச்சாலை நூலகங்களும் உள்ளன. பொது நூலகம் அல்லாத தனியார் நூலகங்களும் உள்ளன.

பொது நூலங்கங்களின் பட்டியல்தொகு

 
ஹொங்கொங்கில் கட்டப்பட்ட முதலாவது நூலகம் நகர மணடபம் பொது நூலகம் 11 மாடிகள்
 
ஹொங்கொங் மைய நூலகத்தின் முகப்பு
 
கவுலூன் பொது நூலகம்
 
மா ஒன் சான் பொது நூலகம்
 
சா டின் பொது நூலகம்
 
சிம் சா சுயி பொது நூலகம்
 
சுன் வான் பொது நூலகம்

ஹொங்கொங் பொது நூலகங்களின் பட்டியல்:

மையம் மற்றும் மேற்கு மாவட்டம்

தென் மாவட்டம்

கிழக்கு மாவட்டம்

வஞ்சாய் மாவட்டம்

கவுலூன் நகர மாவட்டம்

குவுன் டொங் மாவட்டம்

சம் சுயி போ மாவட்டம்

வொங் டயி சின் மாவட்டம்

யவ் சிம் மொங் மாவட்டம்

குவாய் சிங் மாவட்டம்

சுன் வான் மாவட்டம்

சுன் மூன் மாவட்டம்

யுன் லோங் மாவட்டம்

ஹொங்கொங் வட மாவட்டம்

டய் போ மாவட்டம்

சா டின் மாவட்டம்

சயி குங் மாவட்டம்

தீவுகள் மாவட்டம்

பல்கலைக்கழக நூலகங்கள்தொகு

ஹொங்கொங் பொது நூலகங்களைத் தவிர ஒவ்வொரு பல்கலைக்கழகங்களிலும் வசதியான நூலகங்கள உள்ளன.

சிறைச்சாலை நூலகங்கள்தொகு

ஹொங்கொங்கில் உள்ள ஒவ்வொரு சிறைச்சாலையிலும் நூலக வசதிகள் உள்ளன.

தனியார் நூலகங்கள்தொகு

ஹொங்கொங் அரசின் ஒரு பிரிவான ஓய்வாற்றல் மற்றும் பண்பாட்டுப் பணிகள் திணைக்களத்தினால் நடாத்தப்படும் பொது நூலகங்களைத் தவிர, தனியார் நூலகங்கள் பலவும் உள்ளன.

வெளியிணைப்புகள்தொகு

  ஒங்கொங்:விக்கிவாசல்