வார்ப்புரு:தகவற்சட்டம் தாலியம்

தாலியம்
81Tl
இண்டியம்

Tl

Uut
பாதரசம்தாலியம்காரீயம்
தோற்றம்
வெள்ளியொத்த வெள்ளை
பொதுப் பண்புகள்
பெயர், குறியீடு, எண் தாலியம், Tl, 81
உச்சரிப்பு /ˈθæliəm/
THAL-ee-əm
தனிம வகை post-transition metal
நெடுங்குழு, கிடை வரிசை, குழு 136, p
நியம அணு நிறை
(அணுத்திணிவு)
204.3833
இலத்திரன் அமைப்பு [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p1
2, 8, 18, 32, 18, 3
Electron shells of Thallium (2, 8, 18, 32, 18, 3)
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை திடம்
அடர்த்தி (அ.வெ.நிக்கு அருகில்) 11.85 g·cm−3
திரவத்தின் அடர்த்தி உ.நி.யில் 11.22 g·cm−3
உருகுநிலை 577 K, 304 °C, 579 °F
கொதிநிலை 1746 K, 1473 °C, 2683 °F
உருகலின் வெப்ப ஆற்றல் 4.14 கி.யூல்·மோல்−1
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல் 165 கி.யூல்·மோல்−1
வெப்பக் கொண்மை 26.32 யூல்.மோல்−1·K−1
ஆவி அழுத்தம்
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
at T (K) 882 977 1097 1252 1461 1758
அணுப் பண்புகள்
ஒக்சியேற்ற நிலைகள் 3, 1 (mildly basic oxide)
மின்னெதிர்த்தன்மை 1.62 (பாலிங் அளவையில்)
மின்மமாக்கும் ஆற்றல் 1வது: 589.4 kJ·mol−1
2வது: 1971 kJ·mol−1
3வது: 2878 kJ·mol−1
அணு ஆரம் 170 பிமீ
பங்கீட்டு ஆரை 170±8 pm
வான்டர் வாலின் ஆரை 196 பிமீ
பிற பண்புகள்
படிக அமைப்பு hexagonal
தாலியம் has a hexagonal crystal structure
காந்த சீரமைவு diamagnetic[1]
மின்கடத்துதிறன் (20 °C) 0.18 µΩ·m
வெப்ப கடத்துத் திறன் 46.1 W·m−1·K−1
வெப்ப விரிவு (25 °C) 29.9 µm·m−1·K−1
ஒலியின் வேகம் (மெல்லிய கம்பி) (20 °C) 818 மீ.செ−1
யங் தகைமை 8 GPa
நழுவு தகைமை 2.8 GPa
பரும தகைமை 43 GPa
பாய்சான் விகிதம் 0.45
மோவின் கெட்டிமை
(Mohs hardness)
1.2
பிரிநெல் கெட்டிமை 26.4 MPa
CAS எண் 7440-28-0
மிக உறுதியான ஓரிடத்தான்கள் (சமதானிகள்)
முதன்மைக் கட்டுரை: தாலியம் இன் ஓரிடத்தான்
iso NA அரைவாழ்வு DM DE (MeV) DP
203Tl 29.524% Tl ஆனது 122 நொதுமிகளுடன் நிலைப்பெற்றுள்ளது
204Tl செயற்கை 119 Ms
(3.78 y)
β 0.764 204Pb
ε 0.347 204Hg
205Tl 70.476% Tl ஆனது 124 நொதுமிகளுடன் நிலைப்பெற்றுள்ளது
·சா

மேற்கோள்கள்

  1. Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in Handbook of Chemistry and Physics 81st edition, CRC press.