வார்ப்புரு:தகவற்சட்டம் பிசுமத்

பிசுமத்
83Bi
Sb

Bi

Uup
ஈயம்பிசுமத்பொலோனியம்
தோற்றம்
lustrous silver
பொதுப் பண்புகள்
பெயர், குறியீடு, எண் பிசுமத், Bi, 83
உச்சரிப்பு /ˈbɪzməθ/ BIZ-məth
தனிம வகை poor metal
நெடுங்குழு, கிடை வரிசை, குழு 156, p
நியம அணு நிறை
(அணுத்திணிவு)
208.98040(1)
இலத்திரன் அமைப்பு [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p3
2, 8, 18, 32, 18, 5
Electron shells of bismuth (2, 8, 18, 32, 18, 5)
வரலாறு
கண்டுபிடிப்பு Claude François Geoffroy (1753)
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை solid
அடர்த்தி (அ.வெ.நிக்கு அருகில்) 9.78 g·cm−3
திரவத்தின் அடர்த்தி உ.நி.யில் 10.05 g·cm−3
உருகுநிலை 544.7 K, 271.5 °C, 520.7 °F
கொதிநிலை 1837 K, 1564 °C, 2847 °F
உருகலின் வெப்ப ஆற்றல் 11.30 கி.யூல்·மோல்−1
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல் 151 கி.யூல்·மோல்−1
வெப்பக் கொண்மை 25.52 யூல்.மோல்−1·K−1
ஆவி அழுத்தம்
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
at T (K) 941 1041 1165 1325 1538 1835
அணுப் பண்புகள்
ஒக்சியேற்ற நிலைகள் 5, 4, 3, 2, 1
(mildly காடிic oxide)
மின்னெதிர்த்தன்மை 2.02 (பாலிங் அளவையில்)
மின்மமாக்கும் ஆற்றல்
(மேலும்)
1வது: 703 kJ·mol−1
2வது: 1610 kJ·mol−1
3வது: 2466 kJ·mol−1
அணு ஆரம் 156 பிமீ
பங்கீட்டு ஆரை 148±4 pm
வான்டர் வாலின் ஆரை 207 பிமீ
பிற பண்புகள்
படிக அமைப்பு rhombohedral[1]
பிசுமத் has a rhombohedral crystal structure
காந்த சீரமைவு diamagnetic
மின்கடத்துதிறன் (20 °C) 1.29 µΩ·m
வெப்ப கடத்துத் திறன் 7.97 W·m−1·K−1
வெப்ப விரிவு (25 °C) 13.4 µm·m−1·K−1
ஒலியின் வேகம் (மெல்லிய கம்பி) (20 °C) 1790 மீ.செ−1
யங் தகைமை 32 GPa
நழுவு தகைமை 12 GPa
பரும தகைமை 31 GPa
பாய்சான் விகிதம் 0.33
மோவின் கெட்டிமை
(Mohs hardness)
2.25
பிரிநெல் கெட்டிமை 94.2 MPa
CAS எண் 7440-69-9
மிக உறுதியான ஓரிடத்தான்கள் (சமதானிகள்)
முதன்மைக் கட்டுரை: பிசுமத் இன் ஓரிடத்தான்
iso NA அரைவாழ்வு DM DE (MeV) DP
207Bi செயற்கை 31.55 y β+ 2.399 207Pb
208Bi செயற்கை 3.68×105 y β+ 2.880 208Pb
209Bi 100% 1.9×1019 y α 3.137 205Tl
210Bi trace 5.012 d β 1.426 210Po
α 5.982 206Tl
210mBi செயற்கை 3.04×106 y IT 0.271 210Bi
α 6.253 206Tl
·சா

மேற்கோள்கள்

  1. Cucka, P.; Barrett, C. S. (1962). "The crystal structure of Bi and of solid solutions of Pb, Sn, Sb and Te in Bi". Acta Crystallographica 15 (9): 865. doi:10.1107/S0365110X62002297.