விக்கிப்பீடியா:வார்ப்புருத் தகவல்கள்/பயனர் பேச்சுப் பெயர்வெளி

Main page வார்ப்புருக்களின் அட்டவணை பல படிமுறை தனிப் படிமுறை தடை  


குறுக்கு வழிகள்:
WP:WARN
WP:WARNING
WP:USETEMP
WP:TUSER
WP:UTM


Multi-level templates தொகு

Contents

Click here to show warnings
உள்ளடக்கச் சுருக்கத்தைப் பார்க்க, பிறைக்கோடுகளுக்கு மேல் சுட்டியை நகர்த்தவும்.
Description Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 4im
Blatant vandalism
Vandalism {{subst:uw-vandalism1}} {{subst:uw-vandalism2}} {{subst:uw-vandalism3}} {{subst:uw-vandalism4}} {{subst:uw-vandalism4im}}
General disruptive editing not categorized elsewhere
Disruptive editing {{subst:uw-disruptive1}} {{subst:uw-disruptive2}} {{subst:uw-disruptive3}} {{subst:uw-generic4}} {{N/A}}
Behavior in articles
Editing tests {{subst:uw-test1}} {{subst:uw-test2}} {{subst:uw-test3}} {{subst:uw-vandalism4}} {{N/A}}
Page blanking, removal of content {{subst:uw-delete1}} {{subst:uw-delete2}} {{subst:uw-delete3}} {{subst:uw-delete4}} {{subst:uw-delete4im}}
Frequent or mass changes to genres without consensus or reference {{subst:uw-genre1}} {{subst:uw-genre2}} {{subst:uw-genre3}} {{subst:uw-genre4}} {{N/A}}
Removing file deletion tags {{subst:uw-idt1}} {{subst:uw-idt2}} {{subst:uw-idt3}} {{subst:uw-idt4}} {{N/A}}
Image-related vandalism {{subst:uw-image1}} {{subst:uw-image2}} {{subst:uw-image3}} {{subst:uw-image4}} {{subst:uw-image4im}}
Improper humor in articles {{subst:uw-joke1}} {{subst:uw-joke2}} {{subst:uw-joke3}} {{subst:uw-joke4}} {{subst:uw-joke4im}}
Censorship of material {{subst:uw-notcensored1}} {{subst:uw-notcensored2}} {{subst:uw-notcensored3}} {{subst:uw-generic4}} {{N/A}}
Ownership of articles {{subst:uw-own1}} {{subst:uw-own2}} {{subst:uw-own3}} {{subst:uw-generic4}} {{subst:uw-own4im}}
Inappropriate expansion of plot summaries {{subst:uw-plotsum1}} {{subst:uw-plotsum2}} {{N/A}} {{N/A}} {{N/A}}
Removal of maintenance templates {{subst:uw-tdel1}} {{subst:uw-tdel2}} {{subst:uw-tdel3}} {{subst:uw-tdel4}} {{N/A}}
Uploading unencyclopedic images (image vandalism) {{subst:uw-upload1}} {{subst:uw-upload2}} {{subst:uw-upload3}} {{subst:uw-upload4}} {{subst:uw-upload4im}}
Disrupting the taxonomy templates {{subst:uw-taxonomy1}} {{subst:uw-taxonomy2}} {{subst:uw-taxonomy3}} {{subst:uw-generic4}} {{N/A}}
Behavior towards editors
Not assuming good faith {{subst:uw-agf1}} {{subst:uw-agf2}} {{subst:uw-agf3}} {{N/A}} {{N/A}}
Harassment of other users {{subst:uw-harass1}} {{subst:uw-harass2}} {{subst:uw-harass3}} {{subst:uw-harass4}} {{subst:uw-harass4im}}
Personal attack directed at editors {{subst:uw-npa1}} {{subst:uw-npa2}} {{subst:uw-npa3}} {{subst:uw-npa4}} {{subst:uw-npa4im}}
Improper use of warning or blocking template {{subst:uw-tempabuse1}} {{subst:uw-tempabuse2}} {{subst:uw-disruptive3}} {{N/A}} {{N/A}}
Adding promotions of objects or ideologies (also spam)
Using Wikipedia for advertising or promotion {{subst:uw-advert1}} {{subst:uw-advert2}} {{subst:uw-advert3}} {{subst:uw-advert4}} {{subst:uw-advert4im}}
Not adhering to neutral point of view {{subst:uw-npov1}} {{subst:uw-npov2}} {{subst:uw-npov3}} {{subst:uw-npov4}} {{N/A}}
Inserting fringe or undue weight content into articles {{subst:uw-fringe1}} {{subst:uw-fringe2}} {{subst:uw-fringe3}} {{N/A}} {{N/A}}
Adding spam links {{subst:uw-spam1}} {{subst:uw-spam2}} {{subst:uw-spam3}} {{subst:uw-spam4}} {{subst:uw-spam4im}}
Paid editing without disclosure under the Wikimedia Terms of Use {{subst:uw-paid1}} {{subst:uw-paid2}} {{subst:uw-paid3}} {{subst:uw-paid4}} {{N/A}}
Inserting factual inaccuracies and/or libel
Adding unreferenced controversial information about living persons {{subst:uw-biog1}} {{subst:uw-biog2}} {{subst:uw-biog3}} {{subst:uw-biog4}} {{subst:uw-biog4im}}
Defamation regarding article subjects {{subst:uw-defamatory1}} {{subst:uw-defamatory2}} {{subst:uw-defamatory3}} {{subst:uw-defamatory4}} {{subst:uw-defamatory4im}}
Introducing deliberate factual errors {{subst:uw-error1}} {{subst:uw-error2}} {{subst:uw-error3}} {{subst:uw-error4}} {{subst:uw-error4im}}
Adding original research, including unpublished syntheses of sourced material {{subst:uw-nor1}} {{subst:uw-nor2}} {{subst:uw-nor3}} {{subst:uw-nor4}} {{N/A}}
Addition of unsourced or improperly cited material {{subst:uw-unsourced1}} {{subst:uw-unsourced2}} {{subst:uw-unsourced3}} {{subst:uw-unsourced4}} {{N/A}}
Unaccepted practices, unilateral action against policies or guidelines
Triggering the abuse filter by attempting to vandalize {{N/A}} {{subst:uw-attempt2}} {{subst:uw-attempt3}} {{subst:uw-attempt4}} {{N/A}}
Removing {{afd}} templates / refactoring others' comments in AfD discussions {{subst:uw-afd1}} {{subst:uw-afd2}} {{subst:uw-afd3}} {{subst:uw-afd4}} {{N/A}}
Removing {{cfd}} templates / refactoring others' comments in CfD discussions {{subst:uw-cfd1}} {{subst:uw-cfd2}} {{subst:uw-cfd3}} {{subst:uw-cfd4}} {{N/A}}
Using talk page as forum {{subst:uw-chat1}} {{subst:uw-chat2}} {{subst:uw-chat3}} {{subst:uw-chat4}} {{N/A}}
Creating inappropriate pages {{subst:uw-create1}} {{subst:uw-create2}} {{subst:uw-create3}} {{subst:uw-create4}} {{subst:uw-create4im}}
Removing {{ffd}} templates / refactoring others' comments in FfD discussions {{subst:uw-ffd1}} {{subst:uw-ffd2}} {{subst:uw-ffd3}} {{subst:uw-ffd4}} {{N/A}}
Uploading files missing copyright status {{subst:uw-ics1}} {{subst:uw-ics2}} {{subst:uw-ics3}} {{subst:uw-ics4}} {{N/A}}
Removing {{mfd}} templates / refactoring others' comments in MfD discussions {{subst:uw-mfd1}} {{subst:uw-mfd2}} {{subst:uw-mfd3}} {{subst:uw-mfd4}} {{N/A}}
Formatting, date, language, etc. (Manual of Style) {{subst:uw-mos1}} {{subst:uw-mos2}} {{subst:uw-mos3}} {{subst:uw-mos4}} {{N/A}}
Malicious or bad page moves {{subst:uw-move1}} {{subst:uw-move2}} {{subst:uw-move3}} {{subst:uw-move4}} {{subst:uw-move4im}}
Creating malicious redirects {{subst:uw-redirect1}} {{subst:uw-redirect2}} {{subst:uw-redirect3}} {{subst:uw-redirect4}} {{subst:uw-redirect4im}}
Removing {{speedy deletion}} templates {{subst:uw-speedy1}} {{subst:uw-speedy2}} {{subst:uw-speedy3}} {{subst:uw-speedy4}} {{N/A}}
Editing, correcting, or deleting others' talk page comments {{subst:uw-tpv1}} {{subst:uw-tpv2}} {{subst:uw-tpv3}} {{subst:uw-tpv4}} {{N/A}}
Removing {{Prod blp}} templates {{subst:uw-blpprod1}} {{subst:uw-blpprod2}} {{subst:uw-blpprod3}} {{subst:uw-blpprod4}} {{N/A}}
Adding non-compliant colours {{subst:uw-color1}} {{subst:uw-color2}} {{subst:uw-color3}} {{subst:uw-color4}} {{N/A}}
Description Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 4im

Single-level templates தொகு

உள்ளடக்கச் சுருக்கத்தைப் பார்க்க, பிறைக்கோடுகளுக்கு மேல் சுட்டியை நகர்த்தவும்.
Advisories
Click here to show notices.
Description Template
Creating double redirects through bad page moves {{subst:uw-2redirect}}
New user is likely to be using multiple accounts {{subst:uw-agf-sock}}
Bad AIV report {{subst:uw-aiv}}
Bad AN/EW report {{subst:uw-anew}}
Adding signatures to article space {{subst:uw-articlesig}}
Creating autobiographies {{subst:uw-autobiography}}
Adding incorrect categories {{subst:uw-badcat}}
Adding non-notable list entries {{subst:uw-badlistentry}}
"Biting" newcomers {{subst:uw-bite}}
Wikipedia is not for blogging or promotion {{subst:uw-blog}}
Canvassing other editors {{subst:uw-canvass}}
Conflict of interest, with an extended legal warning {{subst:uw-coi}}
Addition of controversial material to an article {{subst:uw-controversial}}
Not attributing Wikipedia content {{subst:uw-copying}}
Cut and paste moves {{subst:uw-c&pmove}}
Adding speculative or unconfirmed information about future events {{subst:uw-crystal}}
Incorrectly tagging pages for speedy deletion {{subst:uw-csd}}
Incorrectly formatting disambiguation pages {{subst:uw-dab}}
Unnecessarily changing date formats {{subst:uw-date}}
Removing proper sources containing dead links {{subst:uw-deadlink}}
Adding stub categories manually, rather than via templates {{subst:uw-directcat}}
Not using edit summary {{subst:uw-editsummary}}
Not communicating in English (see also specific language templates) {{subst:uw-english}}
Overly hasty tagging of articles for speedy deletion {{subst:uw-hasty}}
Attempting to link to an external image {{subst:uw-imageuse}}
Not completing an AfD nomination {{subst:uw-incompleteAFD}}
Adding external links to the body of an article {{subst:uw-inline-el}}
Not italicizing books, films, albums, magazines, TV series, etc. within articles {{subst:uw-italicize}}
Unnecessarily changing between national varieties of English {{subst:uw-lang}}
Adding excessive redlinks or repeated blue links {{subst:uw-linking}}
Incorrectly using minor edits check box {{subst:uw-minor}}
Uploading replaceable non-free images {{subst:uw-nonfree}}
Reporting complex abuse to AIV {{subst:uw-notaiv}}
Incorrectly marking an edit as vandalism {{subst:uw-notvand}}
Using voting instead of consensus {{subst:uw-notvote}}
Not marking patrolled newpage edits {{subst:uw-patrolled}}
Not attributing public domain sources {{subst:uw-plagiarism}}
Disrupting Wikipedia to make a point {{subst:uw-point}}
Not using preview button to avoid mistakes {{subst:uw-preview}}
Editing an article under article probation {{subst:uw-probation}}
Creating poorly referenced articles {{subst:Uw-refimprove}}
Not reverting vandalism to a 'clean' version of the page {{subst:uw-removevandalism}}
Recreating deleted articles {{subst:uw-repost|Article}}
Recreating salted articles under an alternative title {{subst:uw-salt|Article}}
Rename request impossible {{subst:uw-samename}}
Experimenting in articles and reverting self tests {{subst:uw-selfrevert}}
Wikipedia is not a social network (e.g., மைஸ்பேஸ், ஃபேஸ்புக்) {{subst:uw-socialnetwork}}
Flagging or deleting "spoilers" {{subst:uw-spoiler}}
Not subst:ing templates {{subst:uw-subst}}
Talking in article {{subst:uw-talkinarticle}}
Not signing posts {{subst:uw-tilde}}
Adding talk page threads to the top instead of the bottom {{subst:uw-toppost}}
Reporting of username to WP:UAA not accepted {{subst:uw-uaa}}
User page in inappropriate category {{subst:uw-upincat}}
Using image from external source {{subst:uw-uploadfirst}}
Abandoned userspace draft {{subst:uw-userspace draft finish}}
Userspace draft suggestion {{subst:userspace draft suggestion}}
NOINDEXing of userspace page {{subst:uw-userspacenoindex}}
Creating inappropriate video game content {{subst:uw-vgscope}}
Not using user warnings after revert {{subst:uw-warn}}
Creating inappropriate article(s) {{subst:uw-wizard}}
Using inaccurate or inappropriate edit summaries {{subst:uw-wrongsummary}}
Noticeboard notices
n/a
Description Template
Admin noticeboard {{subst:AN-notice}}
Incidents noticeboard {{subst:ANI-notice}}
Edit warring noticeboard {{subst:AN3-notice}}
BLP noticeboard {{subst:BLPN-notice}}
CCN noticeboard {{subst:CCN-notice}}
COI noticeboard {{subst:COIN-notice}}
EL noticeboard {{subst:ELN-notice}}
FTN noticeboard {{subst:FTN-notice}}
NORN noticeboard {{subst:NORN-notice}}
NPOVN noticeboard {{subst:NPOVN-notice}}
Dispute resolution {{subst:DRN-notice}}
Arbitration {{subst:arbcom notice}}
Sockpuppet investigation {{subst:Socksuspectnotice}}
Warnings
Click here to show warnings.
Description Template
Affiliate marketing {{subst:uw-affiliate}}
Creating attack pages {{subst:uw-attack}}
Business-promotional listing {{subst:uw-bizlist}}
Bot username {{subst:uw-botun}}
Conflict of interest & username issue {{subst:uw-coi-username}}
Copyright violation {{subst:uw-copyright}}
{{subst:uw-lyrics}}
Copyright violation, for new contributors {{subst:uw-copyright-new}}
Linking to copyrighted works violation {{subst:uw-copyright-link}}
Removing the {{copyvio}} template {{subst:uw-copyright-remove}}
Edit summary that triggers abuse filter {{subst:uw-efsummary}}
A softer edit warring notice for new editors {{subst:uw-ewsoft}}
Edit warring notice {{subst:uw-ew}}
Violation/potential violation of the three revert rule {{subst:uw-3rr}}
Creating hoaxes {{subst:uw-hoax}}
Making legal threats {{subst:uw-legal}}
Editing while logged out {{subst:uw-login}}
Usage of multiple IPs {{subst:uw-multipleIPs}}
Close paraphrasing {{subst:uw-paraphrase}}
Personal info {{subst:uw-pinfo}}
Sockpuppet investigation {{subst:uw-socksuspect}}
Userpage vandalism {{subst:uw-upv}}
Username is against policy {{subst:uw-username}}
Userpage or subpage is against policy {{subst:uw-userpage}}
Threats of violence {{subst:uw-violence}}
Show block templates
உள்ளடக்கச் சுருக்கத்தைப் பார்க்க, பிறைக்கோடுகளுக்கு மேல் சுட்டியை நகர்த்தவும்.
Don't forget to substitute these templates (more information) | Block templates are for admin use only.
Generic blocks Definite Indefinite
Anonymous users block {{subst:uw-ablock}} {{subst:uw-ablock|indef=yes}}
User block {{subst:uw-block}} {{subst:uw-block|indef=yes}} or {{subst:uw-blockindef}}
Specific abuse blocks Recent abuse Abuse-only account
Advertising block {{subst:uw-adblock}} {{subst:uw-soablock}}
Spam block {{subst:uw-sblock}}
Arbitration enforcement block {{subst:uw-aeblock}} {{N/A}}
Community general sanctions block {{subst:uw-csblock}} {{N/A}}
Biographies-of-living-persons block {{subst:uw-bioblock}} {{subst:uw-inbioblock}}
Unapproved bot block {{subst:uw-botblock}} {{N/A}}
Content deletion block {{subst:uw-dblock}} {{N/A}}
Copyright violation block {{subst:uw-copyrightblock}} {{N/A}}
Edit filter block {{subst:uw-efblock}} {{N/A}}
Edit warring block {{subst:uw-ewblock}} {{subst:uw-deoablock}}
Three revert rule block {{subst:uw-3block}}
Harassment block {{subst:uw-hblock}}
Legal threat block {{subst:uw-lblock}} {{N/A}}
Social networking block {{subst:uw-myblock}} {{N/A}}
Creating nonsense pages block {{subst:uw-npblock}} {{N/A}}
Sock puppetry block {{subst:uw-sockblock}} {{subst:uw-sockblock|indef=yes}} (including sock puppets)
Vandalism block {{subst:uw-vblock}} {{subst:uw-voablock}}
Not here to build an encyclopedia block {{N/A}} {{subst:uw-nothereblock}}
Username policy blocks Good-faith No-/bad-faith
Username block {{subst:uw-ublock}} {{subst:uw-uhblock}}
Bot username block {{subst:uw-botublock}} {{N/A}}
Cause block (username violation and edits promoting a cause) {{subst:uw-causeblock}} {{N/A}}
Famous person or possible impersonation {{subst:uw-ublock-famous}} {{N/A}}
Promotional username block {{subst:uw-softerblock}} {{subst:uw-spamublock}}
Username and vandalism-only account block {{N/A}} {{subst:uw-vaublock}}
Unblock review Template
Decline reason here {{subst:Decline reason here}}
Username-based block, Conflict of Interest questions {{subst:Coiq}}
Edit warring block {{subst:Ewblock}}

Foreign-language contributors தொகு

உள்ளடக்கச் சுருக்கத்தைப் பார்க்க, பிறைக்கோடுகளுக்கு மேல் சுட்டியை நகர்த்தவும்.
Language Template
Dutch {{subst:welcomeen-nl}}
Finnish {{subst:welcomeen-fi}}
French {{subst:welcomeen-fr}}
German {{subst:welcomeen-de}}
Hebrew {{subst:welcomeen-he}}
Japanese {{subst:welcomeen-ja}}
Korean {{subst:welcomeen-ko}}
Portuguese {{subst:welcomeen-pt}}
Russian {{subst:welcomeen-ru}}
Spanish {{subst:welcomeen-es}}
Swedish {{subst:welcomeen-sv}}
Ukrainian {{subst:welcomeen-uk}}
Vietnamese {{subst:welcomeen-vi}}
All other languages {{subst:welcomeen-en|other language}} (Please use the language code)

Miscellanea தொகு

உள்ளடக்கச் சுருக்கத்தைப் பார்க்க, பிறைக்கோடுகளுக்கு மேல் சுட்டியை நகர்த்தவும்.
Page headers Images Discussions and editing

{{anonblock|Optional comments}}

{{bottompostusertalk}}

{{subst:hostname|hostname}}

{{ISP|ISP Name}}

{{mobile IP|Carrier}}

{{pp-semi-usertalk}}

{{pp-usertalk}}

{{repeated abuse}}

{{schoolblock|Optional comments}}

{{shared IP|Organization}}

{{shared IP address (public)|Organization}}

{{shared IP edu|Organization}}

{{subst:sharedIPAdvice}}

{{user talk top}}

{{usercomment}}

{{usertalkcriticism}}

{{usertalkpageheader}}

{{utverylong}}

{{whois|WHOIS organization}}

{{subst:di-replaceable fair use-notice}}

{{subst:fdw|File:name}}

{{subst:fdw-cp|File:name}}

{{subst:fdw-iw|filename}} for images under deletion discussion on Wikimedia Commons or another project or language site

{{subst:fdw-puf|File:name}}

{{subst:file copyright request|File:name}}

{{subst:file source|File:name}}

{{subst:images on userboxes}}

{{subst:name your images|File:name}}

{{subst:nld}} if an image has a source but no licensing information

{{subst:nrd}} if an image has no fair use rationale

{{subst:nsd}} if an image has no source indicated

{{subst:orfud}} if an image has a fair use tag but isn't used in any articles

{{subst:rfu}} if an image has a fair use tag but could be replaced by a free image

{{subst:un-commons|File:name}}

{{subst:uploaderHints}}

{{subst:noprotection}}

{{not a forum}}

{{subst:sofixit}}

{{talk header}}

{{talkback}}

{{talkbacktiny}}

{{reply to}}

{{subst:uw-editsummary}}

{{subst:PrevBtn}}

{{subst:Warn}}

{{subst:PleaseCite}}

New user Deletion notifications Other notifications

See also Welcome templates
and Welcome templates/Table
{{subst:first article}}

{{subst:firstredirect}}

{{subst:register}}

{{subst:usernameAllowed}}

{{subst:usernameDiscussion}}

{{subst:w-basic}}

{{subst:w-graphical}}

{{subst:w-link}}

{{subst:w-screen}}

{{subst:w-short}}

{{subst:w-shout}}

{{subst:welcome}}

{{subst:welcome cookie|Your username}}

{{subst:welcome-anon}}

{{subst:Welcome-anon-unconstructive}}

{{subst:Welcome-belated}}

{{subst:welcome-copyright}}

{{subst:welcome2}}

{{subst:welcome5}}

{{subst:welcomeg}}

{{subst:Welcomelaws}}

{{subst:welcomenpov}}

{{subst:welcomeshort}}

{{subst:welcomeShout|Your username}}

{{subst:welcomespam}}

{{subst:welcometest|Article}}

{{subst:welcome-unconstructive}}

{{subst:Welcomeunsourced}}

{{subst:Welcome non-latin}}

{{subst:Welcome to Wikipedia}} or {{subst:wtw}}

{{subst:nn-userfy|Article}}

{{subst:nonsensepage|Article}}

{{subst:uw-salt|Article}}

AFD nominations

CSD nominations

CSD deletions:

CSD declined:

  • {{subst:declinedsd|Article|reason I declined}}
  • {{subst:notg4|Article}}
  • {{subst:oldcsd|CSD subsection|decline reason}}
  • {{subst:sdd|Article}}
  • {{subst:sdd2|Article|CSD tag used|reason it isn't a valid speedy}}
  • {{subst:sdd3|Article}}
  • {{subst:sdd4|Page name|two-letter CSD code|reason criterion did not apply}}

CSD requests to wait:

MFD nominations

PROD nominations

Placement and removal of CSD tags:

Meta-templates தொகு

Click here to show warnings
உள்ளடக்கச் சுருக்கத்தைப் பார்க்க, பிறைக்கோடுகளுக்கு மேல் சுட்டியை நகர்த்தவும்.
Due to their nature, substitution of these templates is required.
Description All levels
Gives title and date to make it quicker to warn users {{subst:AntiVandal}}
Smaller header, unrequired parameters {{subst:mwarn}}
{{AntiVandal}} specially formulated for VandalProof {{subst:VPwarn}}

இவற்றையும் பார்க்க தொகு